Algemene voorwaarden studiebegeleiding Pluim

advertisement
Algemene voorwaarden studiebegeleiding Pluim
Algemeen
1. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren en eventueel op
tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
2. Persoonsgegevens worden door studiebegeleiding Pluim zorgvuldig bewaard en
zijn toegankelijk voor de studiebegeleiders van studiebegeleiding Pluim.
3. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling geven (na onderling overleg)
toestemming aan studiebegeleiding Pluim om informatie uit te wisselen met
medewerkers van de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt, indien
noodzakelijk voor de begeleiding van de leerling.
4. Voor de begeleiding van de leerling is studiebegeleiding Pluim afhankelijk van de
medewerking van de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s). Als de leerling en/of
ouder(s)/verzorger(s) niet meewerken, bewust gegevens achterhouden of
vervalsen, is studiebegeleiding Pluim hiervoor, en hierdoor als gevolg het niet
goed slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
5. In geval van langdurige verhindering of ziekte van de begeleiders van
studiebegeleiding Pluim zal studiebegeleiding Pluim haar uiterste best doen om
voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
6. Studiebegeleiding Pluim is gerechtigd om wijzigingen in het aanbod of de
werkwijze door te voeren op elk moment in het jaar dat zij dit noodzakelijk acht.
Een dergelijke wijziging wordt uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum
schriftelijk of per mail aan de leerling of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)
medegedeeld.
7. Tot vijf kilometer worden er geen reiskosten berekend, hierna wordt €0,28 per
kilometer in rekening gebracht. Daarnaast worden de gemaakte parkeerkosten in
rekening gebracht, hiervoor gelden de tarieven van uw wijk.
Tarief en betalingen
1. De betalingen dienen voorafgaand aan de eerste afspraak (geldt niet voor het
intakegesprek) gedaan te zijn.
2. Studiebegeleiding Pluim is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar
marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken
voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan de
[email protected] - www.studiebegeleidingpluim.nl - KvK: 66602602 - BTW nummer:
856626880B01 - IBAN nummer: NL79 RABO 0311 6236 46
leerling of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) medegedeeld en zal gelden met ingang
van het nieuwe kalenderjaar. De geldende tarieven kunt u vinden onder het kopje
‘tarieven’ op de website van studiebegeleiding Pluim.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal studiebegeleiding Pluim een
betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (buitengerechtelijke)
administratiekosten ad € 15 bij de eerste herinnering zullen aan de
ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht worden.
4. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling of de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, kan studiebegeleiding Pluim de leerling
toegang tot de les ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen.
Studiebegeleiding Pluim zal dit schriftelijk of per mail aankondigen.
5. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na
de factuurdatum aan studiebegeleiding Pluim kenbaar gemaakt worden.
6. De overeenkomst met studiebegeleiding Pluim eindigt nadat de laatste afspraak
voor begeleiding heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
Studiebegeleiding
1.
Bij de start van de individuele begeleiding wordt er minimaal 8 contacturen
afgenomen. Daarna wordt er gezamenlijk met ouder(s)/verzorger(s) geëvalueerd of
meer contacturen wenselijk is.
2.
Bij de start van de groepsbegeleiding wordt er minimaal 10 contacturen
afgenomen. Daarna wordt er gezamenlijk met ouder(s)/verzorger(s) geëvalueerd of
meer contacturen wenselijk is.
3.
Beëindiging van de begeleiding is mogelijk na persoonlijk, schriftelijk of
telefonisch overleg met studiebegeleiding Pluim en met inachtneming van een
opzegtermijn van 4 afspraken.
4.
Studiebegeleiding Pluim kan de overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van
redenen met een opzegtermijn van 4 afspraken. Studiebegeleiding Pluim zal dit
schriftelijk of per mail aankondigen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.
5.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet
op tijd gebeurd, is studiebegeleiding Pluim genoodzaakt het uurtarief in rekening
te brengen.
6.
Met het gemaakte plan van aanpak gaat studiebegeleiding een
inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat
studiebegeleiding Pluim geen resultaat kan garanderen.
[email protected] - www.studiebegeleidingpluim.nl - KvK: 66602602 - BTW nummer:
856626880B01 - IBAN nummer: NL79 RABO 0311 6236 46
Download