Individueel studietraject 1 ste Bachelor- architectuur - VUB

advertisement
Individueel studietraject 1ste Bachelor- architectuur
Algemene bepalingen
-
De hieronder opgenomen facultaire bepalingen met betrekking tot studiedelen en studiepunten, zijn
ondergeschikt aan de co- en prerequisites, waaraan prioritair moet voldaan worden.
-
De hieronder opgenomen facultaire bepalingen zijn ondergeschikt aan individuele studietrajecten bindend
opgelegd aan de studente door de studievoortgangcommissie.
-
Wanneer een keuze dient gemaakt te worden tussen verplichte studieactiviteiten (WPO, examen, ed.….),
gekoppeld aan studiedelen uit het eerste en tweede jaar van het modeltraject bachelor (1BA en 2BA), die
in het uurrooster overlappen, dan moet verplicht voorrang gegeven worden aan de 1BA activiteit en moet
de student zijn aanwezigheid op die activiteit laten aftekenen door de lesgever/examinator/begeleider. De
student moet zich toespitsen op de activiteiten waarvoor de credits niet behaalde en niet op nieuwe
activiteiten.
-
De student mag geen inschrijving nemen voor studiedelen behorend tot het derde jaar van het
modeltraject, zolang hij/zij niet geslaagd is voor het eerste jaar van het modeltraject.
-
Er moet een gelijke verdeling van de studiedelen, uitgedrukt in studiepunten, behorend tot het eerste en
tweede jaar van het modeltraject samen, over het eerste en tweede semester nagestreefd worden (tussen
45/55 en 55/45%, idealiter 50/50).
Te hernemen #
studiepunten (SP) uit
modeljaar 1 (1 BA)
Studiedelen die mogen opgenomen worden uit modeljaar 2 (2BA)
# SP ≥ 40
geen studiedelen mogen opgenomen worden
40 > # SP ≥ 35
1 of 2 studiedelen voor een totaal van samen maximum 7 SP
35 > # SP ≥ 30
maximum 2 studiedelen van maximum 7 SP elk
30 > # SP ≥ 25
Maximum 3 studiedelen van maximum 7 SP elk
25 > # SP ≥ 20
Maximum 4 studiedelen van maximum 7 SP elk
20 > # SP ≥ 10
studiedelen vrij te kiezen doch geen studiedelen met een omvang groter dan 7 SP,
én omvang 1Ba + 2BA studiedelen samen maximum 56 SP
# SP < 10
studiedelen vrij te kiezen, voor een totale omvang van maximum 60 SP én
omvang 1Ba + 2BA samen maximum 66 SP
Bij het invullen van dit document, dien je rekening te houden met bovenstaand schema.
Ba of Sc in de IR architectuur Standaard traject
De student verklaart hierbij volgende opleidingsonderdelen van zijn huidige
opleiding nog te moeten volgen:
Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR (57SP)
IDNaam Vak
Nummer
Inschrijvingsvereiste
ARCHITECTUURONTWERP: VERPLICHT (16SP)
006720 Ontwerpatelier: mens en
aanpasbaarheid
006718 Perspectieftekenen en
voorstellingstechnieken
ARCHITECTUURWETENSCHAPPEN: VERPLICHT (3SP)
006716 Architectuur- en
techniekgeschiedenis
19de en 20ste eeuw
BOUWTECHNIEK EN HUMANE WETENSCHAPPEN: VERPLICHT (8SP)
006719 Bouwtechniek:
massiefbouw
000008 Logica en
Indien de student ingeschreven is
wetenschapsfilosofie
in de bachelor Politieke
Wetenschappen, dan moet de
student reeds 30 SP verworven
hebben in deze opleiding,
alvorens de student kan
inschrijven voor dit studiedeel.
LET OP: Inschrijven voor deze
aanbieding is daarnaast enkel
mogelijk voor studenten die als
werkstudent geregistreerd staan
of die geregistreerd staan met een
toelating om de specifieke lessen
voor werkstudenten te volgen.
Gewone studenten kunnen niet
inschrijven voor de lessen
behorend bij deze aanbieding, zij
kunnen enkel lessen volgen van
aanbiedingen waarvan het
studiegidsnummer eindigt op een
R. Bij vragen of problemen, neem
INGENIEURSWETENSCHAPPEN: VERPLICHT (30SP)
006381 Wiskunde: algebra,
analyse en meetkunde
007488 Wiskunde: gevorderde
analyse en meetkunde
003201 Mechanica 1
SP Op te nemen
opleidingsonderdelen
12
4
3
4
4
9
6
5
003076
003080
Chemie: structuur en
transformaties van de
materie
Informatica
6
4
De student vraagt toelating tot het volgen van volgende opleidingsonderdelen:
Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR (62SP)
IDNaam Vak
Nummer
Inschrijvingsvereiste
ARCHITECTUURONTWERP: VERPLICHT (19SP)
006725 Computerondersteunend Inschrijvingsvereiste: geslaagd zijn
ontwerpen
voor Informatica
006726 Ontwerpatelier: habitat Inschrijvingsvereiste: geslaagd zijn
en erfgoed
voor 'Ontwerpatelier:mens en
aanpasbaarheid'
006727 Beeld, vorm en kleur
Inschrijvingsvereiste: geslaagd zijn
voor 'Architectuur- en
techniekgeschiedenis 19e en 20e
eeuw of voor 'Geschiedenis van
stedenbouw'. (niet in eerste jaar,
wel in 2de jaar)
ARCHITECTUURWETENSCHAPPEN: VERPLICHT (6SP)
007821 History of Urban Design
007472 Théorie de l’architecture
I
BOUWTECHNIEK EN TECHNISCHE INSTALLATIES: VERPLICHT (11SP)
006724 Bouwtechniek:
Inschrijvingsvereiste: geslaagd zijn
skeletbouw
voor 'Bouwtechniek:
massiefbouw'
003221 Licht- en
Inschrijvingsvereiste:ingeschreven
verlichtingstechniek:
of geslaagd zijn voor
grondslagen elektriciteit, 'Fysica:elektromagnetisme'
licht en visuele omgeving
INGENIEURSWETENSCHAPPEN: VERPLICHT (26SP)
005074 Thermodynamica
Inschrijvingsvereiste: geslaagd zijn
voor 'chemie:structuur en
transformaties van de materie'
008760 Fysica:
Alvorens men kan inschrijven voor
elektromagnetisme
'Fysica: Elektromagnetisme' moet
men geslaagd zijn voor ['Fysica:
inleiding mechanica' en 'Fysica:
Trillingen, Golven en
Thermodynamica'] of 'Mechanica
1' of 'Mechanica'. Bijkomend dient
de student ingeschreven of
geslaagd te zijn voor 'Calculus II' of
'Wiskunde: gevorderde analyse en
meetkunde'.
SP Op te nemen
opleidingsonderdelen
4
12
3
3
3
4
7
3
4
004015
Wiskunde: voortgezette
analyse
005063
Mechanica 2
003101
Mechanica van
materialen, vloeistoffen
en constructies
003102
Materiaalkunde
Goedkeuring opleidingsraad: ja/nee
Inschrijvingsvereiste voor
'wiskunde:voortgezette analyse' :
geslaagd zijn voor 'wiskunde:
gevorderde analyse' en voor
'wiskunde:algebra,analyse en
meetkunde'
Inschrijvingsvereiste voor
mechanica 2: geslaagd zijn voor
'mechanica 1'
Om een inschrijving te kunnen
nemen voor Mechanica van
materialen, vloeistoffen en
constructies moet men
ingeschreven of geslaagd zijn voor
Mechanica: kracht en beweging
OF voor Mechanica 1 en
Mechanica 2 (BA
ingenieurswetenschappen:
architectuur).
Inschrijvingsvereiste:
ingeschreven of geslaagd zijn voor
Mechanica van materialen,
vloeistoffen en constructies en
Chemie: structuur en
transformaties van de materie of
voor Chemie: bouw van de
materie en chemische reacties II
en ingeschreven in BA fysica
sterrenkunde of ingeschreven in
het Voorbereidingsprogramma
master fotonica.
6
4
5
4
Download