Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172

advertisement
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
1
1. De School
1.1. Algemene Informatie
De protestants-christelijke basisschool De Schakel staat aan de Griede 22-24 in
Leimuiden. Het ‘voedingsgebied’ van de school is Leimuiden, Burgerveen
en Rijnsaterwoude. Ouders zijn lid van een protestantse-, rooms-katholieke
kerk of een andere geloofsgemeenschap en er zijn tevens een aantal ouders die
geen binding heeft met een kerk.
We hechten veel waarde aan open en goede contacten met alle ouders met het
oog op de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind.
Op 1 oktober 2009 bezoeken 184 leerlingen de school. De kinderen worden
gegroepeerd op basis van hun leeftijd: kinderen van een bepaalde leeftijd zitten
bij elkaar. De grootte van een groep is tussen de 20 en 30 leerlingen.
De stichting is juridisch eigenaar van de scholen en werkgever van alle aan de scholen verbonden medewerkers. In de afgelopen jaren heeft de stichting zich verder geprofessionaliseerd
en is een stafbureau ontstaan waar allerlei beleidsmatige en administratieve zaken ten behoeve
van de scholen wordt voorbereid en afgehandeld. Het stafbureau is bereikbaar onder telefoonnummer 0172 – 517755 of via mail :[email protected] .
Het belangrijkste doel van De Woudse Venen is het onderwijs op onze scholen te ontwikkelen.
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de algemeen directeur drs. H. Koele.
Het bevoegd gezag (algemeen bestuur) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders van de leerlingen. Voorzitter van het algemeen bestuur is dhr. G. J. v. Leeuwen. Het bestuur streeft er
naar dat elke school een lid afgevaardigd heeft. Binnen de stichting wordt gewerkt met
diverse specialistenteams voor Informatie technologie (ICT), Interne begeleiding (IB).
De directeuren vergaderen in het directeurenoverleg , al dan niet bijgestaan door de staffunctionarissen van de stichting.
De Woudse Venen is een lerende onderwijsorganisatie met als missie (doel):
“Samen Beter !”, “Eigentijds” en “Respect”. We willen met elkaar bouwen aan goede scholen,
ons onderwijs geven volgens de nieuwste inzichten en dat vanuit onze christelijke levensovertuiging vorm geven.
1.3. Nader uitwerking van de missie(doelstellingen) op schoolniveau
1.3.1. Samen Beter:
Voor goed onderwijs is samenwerken met collega’s, met ouders, kinderen, met iedereen binnen de school, de directe omgeving daarbuiten en zeker ook binnen de stichting van uitermate belang. Wij zijn ons bewust dat samenwerking een meerwaarde heeft en dat we daarmee
de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren
1.3.2. Eigentijds:
Ons onderwijs moet inspelen op de maatschappij die steeds verandert. Methoden moeten
daarom regelmatig worden vernieuwd. Eigentijds onderwijs doet veel meer een beroep op de
kinderen zelf om kennis te verwerven. Computers vormen daarbij een prachtig hulpmiddel en
zullen in de toekomst de lesgevende taak van de leraar doen veranderen.
1.2. Stichting de Woudse Venen
De Schakel maakt samen met 7 andere basisscholen onderdeel uit van de Stichting
PCO De Woudse Venen. Deze stichting is op 1 januari 2000 opgericht met als doel het
protestants-christelijk onderwijs in de regio rondom Alphen aan den Rijn te versterken en voor de toekomst te behouden.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
2
1.3.3. Respect :
Respect onderling en tegenover alles en iedereen is een basiskenmerk van alles wat
wij op onze scholen doen. Respectloosheid in welke vorm dan ook zal nooit passeren
zonder aandacht voor hoe het beter had kunnen gaan. Bij wat wij bedenken, ontwikkelen en doen betrekken we altijd de vraag hoe wij een link kunnen leggen naar ‘respect’.
Relaties, competentie en autonomie hebben voor kinderen invloed op het benaderen van de
leerstof. Talent, tempo en temperament van het kind spelen hierbij eveneens een grote rol. De
kinderen weten dat ze geholpen worden bij het leren. Dat het belangrijker is wat ze wel, dan
wat ze niet kunnen. Dat de juf of meester aandacht voor ze heeft en naar ze wil luisteren. Pas
dan zullen kinderen in alle (emotionele) vrijheid kunnen leren en omgaan met elkaar. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat er een directe relatie bestaat tussen leer- en opvoedingsdoelen.
School en ‘thuis’ zullen daarbij (zoveel mogelijk) op één lijn dienen te zitten!
1.4. Uitgangspunten voor onze visie
Met de bovengenoemde uitwerkingen van de missie (doel) en de al eerder in de
schoolgidsen vastgelegde uitgangspunten hebben wij onze visie op het onderwijs voor
de toekomst vastgelegd.
1.4.1. Uitgangspunten
Wanneer wij spreken over ‘het kind’ bedoelen we niet een soort gemiddeld kind, maar
elk individueel kind. Het kind ontwikkelt zich door:
1. Het hebben van sociale bindingen (relaties);
2. Het opdoen van kennis en het gevoel krijgen dingen te kunnen (competentie);
3. Het hanteren van geleerde vaardigheden om zo onafhankelijk en zelfstandig te
kunnen zijn (autonomie).
1.4.2. Visie
Wat verstaan wij onder visie? Een visie is inspirerend, uitdagend, maar ook een haalbaar toekomstbeeld van onze school. Wat voor idealen hebben we? Wat voor onderwijs willen wij verzorgen? Welke concepten willen wij daarbij hanteren? Wat willen we de leerlingen nog meer
bieden. Kortom “welke bijdrage wil en kan onze school leveren om kinderen goed voor te bereiden op de maatschappij van morgen.”
1.4.2.1. Visies
Met betrekking tot de visie van de Schakel willen we onderscheid maken tussen de levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige visie. De scheiding tussen deze visies
moet daarbij niet strikt worden gehanteerd. Vaak spelen aspecten van bijvoorbeeld de pedagogische visie ook een rol binnen de onderwijskundige visie. De basis van waaruit wij werken
ligt voor een groot deel in onze levensbeschouwelijke visie.
1.4.2.1.1. Levensbeschouwelijke visie
De Schakel is een protestants-christelijke school. Dat wil zeggen dat we werken vanuit ons
geloof in God zoals Hij in de Bijbel tot ons komt. Een Bijbelverhaal staat voor ons nooit op zich.
Achter dit verhaal zit vaak een bedoeling en we leggen daarbij een link naar deze tijd.
Wij willen de kinderen bijbrengen dat omgaan met de medemens en het milieu een opdracht
met zich meebrengt. Zorg en respect voor elkaar, voor de leefwereld om ons heen, hebben te
maken met het besef dat de wereld ons in “bruikleen” is gegeven. Eigen ontplooiing is alleen
mogelijk als je voldoende respect en zorg voor de ander voelt. Onze opdracht is daarbij het
scheppen van een plezierig en veilig pedagogisch klimaat. De sfeer op school moet open, maar
ook vertrouwd zijn. Ieder individueel kind is belangrijk. We werken vanuit een positief vertrouwen in kinderen. Openheid, eerlijkheid en waardering voor elkaar zijn eigenschappen die
we op De Schakel met elkaar gestalte willen geven.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
3
1.4.2.1.2. Pedagogische Visie
2.1.1. Beleid Combinatiegroepen
Opvoeders hebben grote invloed op het gedrag van kinderen. Door een adequate
opvoedingsaanpak kunnen probleemsituaties worden voorkomen of worden aangepakt.
Het gaat daarbij vooral om het scheppen van een goed pedagogisch klimaat,
waarbinnen de kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. De opvoeder zal daarbij
het kind de vrijheid geven die het aankan. Het effect van het werken met kinderen is
afhankelijk van de kwaliteit van de relatie. Het geven van een positieve feedback aan
kinderen zal daartoe een bijdrage zijn.
Het is mogelijk dat in de komende jaren, ondanks de groei van het aantal leerlingen, we niet
kunnen ontkomen aan de vorming van combinatiegroepen. Het beleid voor de komende jaren is
(indien nodig) om steeds groep 5 te splitsen in een combinatiegroep. De ouders waarvan de
kinderen in een combinatiegroep komen, worden minimaal 1 maand voor het einde van het
schooljaar op de hoogte gebracht van de nieuwe groepsindeling.
1.4.2.1.3. Pedagogisch klimaat en de omgangsregels
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Om een goed en veilig Pedagogisch klimaat te kunnen waarborgen zijn door het team
in het schooljaar 2005/2006 de volgende kenmerken vastgelegd:
1. Een goed Pedagogisch klimaat als het wordt vormgegeven door leerkrachten,
leerlingen en ouders.
2. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich te ontplooien.
3. Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan met respect met elkaar om.
4. Voor de hele school zijn omgangsregels afgesproken. Deze omgangsregels zijn de
basisregels van de Kanjertraining en hangen in alle groepen:
a. We vertrouwen elkaar
b. We helpen elkaar
c. Niemand speelt de baas
d. Niemand lacht uit
e. Niemand is/doet zielig
2.2. Groepsgrootte
1 :
2:
3:
4:
5:
22 (verwachting 34)
24
25
26
25
Groep 6 : 24
Groep 7 : 18
Groep 8 : 23
1.4.2.1.3. Onderwijskundige visie
We bereiden onze kinderen voor op een plaats in onze (steeds veranderende) maatschappij. In ons onderwijs moet er aandacht zijn voor het proces van ontwikkeling
door een persoonlijke ontmoeting tussen leerling en leraar. Ons onderwijsaanbod
moet aangepast worden aan de individuele behoeften van het kind (adaptief onderwijs) maar ook vooral de uitdaging in zich hebben om actief mee te doen. Het gaat
er daarbij niet om wat de leerling niet kan, maar wat het wel kan. Wij geloven dat elk
kind, elk mens in staat is te leren en zich te ontwikkelen.
2. De Organisatie van de school
2.1. Schoolorganisatie
Als basis voor de groepsindeling gaan we er vanuit dat de leerstof wordt verdeeld
over acht groepen van vier- tot twaalfjarigen. De groepen 1 en 2 zijn homogeen ingedeeld.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
4
2.3. Schooltijden:
groep 1 t/m 4
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
groep 5 t/m 8
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
3. Wat leert mijn kind op school?
3.1. Kerndoelen
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
- 11.45
- 11.45
- 12.15
- 11.45
- 12.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
8.30 - 12.00
8.30 - 12.00
8.30 – 12.15
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
In de Wet primair onderwijs staat in artikel 8 dat het onderwijs een brede ontwikkeling van
leerlingen beoogt. Dit betekent dat het onderwijs zich moet richten op de emotionele en
verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen, op het tot ontwikkeling brengen van hun creativiteit en op het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen
tezamen moeten aan deze brede vorming uitdrukking geven.
Door de keuze van moderne methoden voldoet het onderwijs op de Schakel aan de kerndoelen
voor het basisonderwijs welke zijn opgesteld door het ministerie. Maar met de keuze van methoden ben je er nog niet. Steeds meer zijn we er van doordrongen dat de genoemde vaardigheden steeds belangrijker worden voor de verstandelijke ontwikkeling van de hedendaagse
leerling.
2.4. Vakantierooster:
herfstvakantie
kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
paasvakantie
meivakantie
pinkstervakantie
zomervakantie
19-10 t/m 23-10
21-12 t/m 01-01
22-02 t/m 26-02
02-04 t/m 05-04
30-04 t/m 14-05
24-mei
5-07 t/m 13-08
3.2. Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het onderwijs in de rest van de school. Vierjarigen
zijn nog erg op zichzelf gericht en krijgen vanzelfsprekend de mogelijkheid om zich vanuit
deze beleving te ontwikkelen. Daarom zullen taal-, denk- en motorische vaardigheden spelenderwijs vorm moeten krijgen. Zo mogen knippen, plakken, kleuren en veters strikken geen doel
op zich zijn, maar een middel om het voornoemde te (leren) ontwikkelen. Daarnaast moeten de
kinderen leren wat het is om in een groep te functioneren.(sociaal) . Ze maken op deze leeftijd
immers een enorme groei door. Het begeleiden naar samenwerken achten we daarom van essentieel belang: samen spelen, samen leren, samen opruimen. Ligt de nadruk in groep 1 nog op het
wennen aan het naar school gaan, in groep 2 wordt de sturende rol van de leerkracht meer
zichtbaar. De activiteiten van groep 1 en 2 starten vanuit de kring. Verder wordt er gespeeld
en gewerkt aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Veelal wordt er gewerkt vanuit een bepaald thema. Met dat thema als vertrekpunt komen allerlei activiteiten in
samenhang aan de orde. Op het lesrooster worden verschillende ontwikkelingsgebieden onderscheiden.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
5
Van groot belang is het bewegen van uw kind. Daarom wordt er door kleuters iedere
dag wel gegymd en/of buiten gespeeld . Tenslotte werken wij in beide groepen(hard)
aan de zelfstandigheid van de kinderen.
3.2.1. Kinderklanken
In de groepen 1 en 2 wordt sinds een jaar gewerkt met de methode Kinderklanken. Het gaat
er bij deze methode om door middel van gerichte oefeningen vroegtijdig eventuele spraak-en
taalproblemen te signaleren. Daarmee kan mogelijke uitval in het leerproces (lezen en taal)
worden voorkomen.
3.3. Groep 3
De overgang naar groep 3 dient zo soepel mogelijk te verlopen en moet ook worden gezien als
een overgang van het spelen naar het leren. De kinderen krijgen voor het eerst `echte` vakken
als lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast doet het dictee zijn intrede met woord– en
zinnendictees. De kinderen leren het ordenen, het optellen en aftrekken van getallen onder de
20. Daarbij moet gezegd worden dat het succes in de hogere groepen voor een groot deel
heeft te maken met de ontwikkeling in groep 3
3.4. Groep 4
In groep 4 wordt vooral gewerkt aan de woordenschat van de kinderen. Niet alleen foutloos
schrijven staat op het programma, ook het communicatieve aspect van taal wordt benadrukt:
het leren hanteren van taal in dagelijkse praktische situaties.
Wat het rekenen betreft wordt de ‘getallenlijn’ tot en met honderd aangeboden en de tafels
van 1 tot en met 6 en 10. Wat lezen betreft maken de kinderen in deze groep ineens vaak
flinke sprongen voorwaarts. Het ontdekken van het belang van lezen heeft hier direct mee te
maken.
In groep 2 worden activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen,
rekenen en schrijven in groep 3. In de loop van groep 2 wordt samen met de ouders
besproken of een kind toe is aan groep 3. Het is zeker niet zo dat kleuters zo snel
mogelijk ‘klaargestoomd’ moeten worden voor de rest van de school. Integendeel!
Met succes groep 3 doorlopen lukt pas als het kind hier daadwerkelijk aan toe is.
In de meeste gevallen verloopt zo’n ontwikkeling op natuurlijke wijze. Toch zien we
een kind bij wijze van spreken liever een jaar langer in groep 2 dan dat het jarenlang
op z’n tenen de school moet doorlopen! Bij twijfel of uw kind eraan toe is, bekijken
we samen met u of uw zoon/dochter niet rustig een jaartje extra kan kleuteren.
De ervaring leert dat de jaren daarna veel soepeler verlopen.
3.5. Groep 5
In groep 5 staat er naast hoofdrekenen ook cijferen op het programma: het ‘onder elkaar’
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Daarnaast worden alle tafels aangeleerd en waar
nodig herhaald. Ook maken de vakken aardrijkskunde en geschiedenis hun debuut op school. De
kinderen krijgen voor het eerst de gelegenheid een (eenvoudige) spreekbeurt voor de groep te
houden. In dit verband moet tevens de boekbespreking worden genoemd.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
6
3.6. Groep 6
In groep 6 komt topografie voor het eerst aan de orde. Het rijtjes op leren
dreunen (‘Groningen – Delfzijl – Winschoten –Veendam – Stadskanaal’ enz) achten
we van minder belang, wel willen we het nuttig effect benadrukken van enige kaartkennis en het omgaan met de atlas. In groep 6 staat daarom ‘Nederland’ centraal, in
de hoogste groepen respectievelijk ‘Europa’ en ‘de wereld’. Bij rekenen worden de
deelsommen niet meer als staartdelingen aangeboden. Ook wordt in groep 6 voor
het eerst een werkstuk gemaakt.
3.7. Groep 7
Het vak Engels wordt in groep 7 toegevoegd aan het lesprogramma. In april en juni
wordt in deze groep de (theoretische en praktische) verkeersproef afgenomen. De
zogenoemde Entreetoets in de maand mei dient enerzijds om te zien waar de leerling staat ten opzichte van zijn leeftijdsgroep, anderzijds om te ontdekken waar de
groep als geheel (nog) bepaalde hiaten vertoont.
Godsdienst
Nederlandse taal
Rekenen
Lezen
Schrijven
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Muziek
Tekenen
Handvaardigheid
Verkeer
Engels
(groep 7 en 8)
Gymnastiek
Zwemmen
(2mnd, groep 3 en 4)
2½ uur
5 à 6 uur
5 à 6 uur
1 tot 3 uur
1 tot 2 uur
1 uur
1 uur
1 uur
1 uur
1 uur
1 tot 2 uur
½ uur
¾ uur
1 uur
1½ uur
½ uur
3.8. Groep 8
3.10. Methoden
Groep 8 sluit de basisschool af. De overgang naar het voortgezet onderwijs wordt
zo soepel mogelijk voorbereid, al zal het tijdens de CITO-toets in februari enkele
dagen hard ‘blokken’ zijn. De bezoeken aan de scholen voor voortgezet onderwijs
moeten ook worden gezien in het licht van het samen (leerling, ouders en leerkracht) kiezen van de meest geschikte school.
Het vak jeugd-E.H.B.O, verzorgd door de EHBO, afdeling Jacobswoude, is iets
extra’s: (bijna) noodzakelijk, al is het zeker ook een sociaal en ontspannen
gebeuren. Het schoolkamp en de afscheidsmusical ten slotte bevatten veel sociale
elementen, je verlaat de basisschool immers maar één keer!
Op de Schakel worden de volgende methoden gebruikt:
Voor godsdienst:
Trefwoord
Voor aanvankelijk leesonderwijs:
Veilig leren lezen (nieuwste versie)
Voor begrijpend lezen:
Goed Gelezen
Voor schrijfonderwijs:
Schrijfdans en Pennenstreken
Voor Nederlands:
Schatkist en Taalactief (nieuwste versie)
Voor Engels:
Real English (let’s do it)
Voor rekenen:
Pluspunt (nieuwste versie)
Voor geschiedenis:
Wijzer door de tijd
Voor aardrijkskunde:
Wijzer door de wereld
Voor natuurkennis:
Wijzer door de natuur
Voor verkeer:
Wijzer door het verkeer
Voor techniek:
Techniektorens
3.9. Lessentabel
In deze tabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd er per week aan verschillende
vakken wordt besteed. Het gaat hierbij om gemiddelden, die per leerjaar en per
periode kunnen verschillen.
3.11. Sociaal Emotionele ontwikkeling
De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is vooral de laatste jaren steeds
belangrijker geworden. Immers als een kind niet goed “in zijn vel steekt” kan dat
invloed hebben op de prestaties. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen goed met elkaar
omgaan. Gedragsthema’s komen daarom in alle groepen regelmatig aan de orde. Deze thema’s
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
7
komen voort uit onze visie op de identiteit van de school. De methode Trefwoord
geeft daarbij elke week goede handvatten. Maar ook de groep zelf heeft zijn eigen
regels en afspraken. Deze worden in de eerste drie schoolweken door leerlingen zelf
opgesteld. Belangrijk is dat kinderen gedurende het schooljaar elkaar aan de
afspraken willen houden. Daarnaast gelden voor de hele school de volgende 5 omgangsregels. (zie blz.4)
3.12. Informatie– en communicatietechnologie
Het ICT-beleid is een geïntegreerd onderdeel van het gehele schoolbeleid. We hebben op school de beschikking over een intern netwerk, dat is aangesloten op het
internet. De leerkrachten beheersen de ICT-basisvaardigheden en werken aan een
invoeringstraject van ICT in hun eigen praktijk. De computer als multimedialeermiddel is een onderdeel van het gehele onderwijs en richt zich op de totale ontwikkeling
van de leerlingen. Inzet zal vooral plaatsvinden binnen de deelgebieden: verstandelijke ontwikkeling en het verwerven van noodzakelijke kennis betreffende de centrale
vakken taal, lezen en rekenen en daarnaast de wereldoriënterende vakken.
De computer wordt voorts speciaal ingezet voor de meer-, maar ook de minderbegaafde leerlingen. Vanuit elke computer kan er een printopdracht worden gestuurd
naar de centraal opgestelde laserprinter.
De computer wordt concreet ingezet voor:


kleuterbouw: het leren omgaan met de computer.
rekenen groep 3 tot en met 8: hoofdrekenen, verkennen van getallen en het
bevorderen van ruimtelijk inzicht.

taal: spellingsoefeningen, taal- en redekundig ontleden, visuele analyse en
synthese, visueel geheugen en auditieve discriminatie.


lezen: voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen , lezen van losse woordjes.
aardrijkskunde: topografie, kaartbegrip en simulatieprogramma’s voor
verdieping en verrijking van aardrijkskundige begrippen.

internet: databank voor leerkracht en leerling.
3.13. Creatieve vakken, gymnastiek en zwemmen
Voor de creatieve vakken hebben we aparte teken- en handenarbeidlessen en een aantal
keren per jaar op de vrijdagmiddag het creatieve uur waarin naast dans, drama, tekenen en
handvaardigheid ook praktische vaardigheden aan bod komen. Verder komt meester Theo
wekelijks voor het muziekhalfuurtje. Ook ons bewegingsonderwijs verdient uw aandacht.
Er worden in de gymzalen zowel voor de kleutergroepen als voor de hogere groepen lessituaties uitgezet die tot intensief bewegen uitnodigen. (zie 10.6)
Op dit moment is de Schakel in Leimuiden nog de enige school, die gebruik maakt van de
zwemlessen in het zwembad “De kleine Oase”. Op dinsdagmiddag vanaf 18 mei tot met donderdag 1 juli gaan de groepen 3 ,4, 5,6, 7 en 8 naar het zwembad
4. De zorg voor onze leerlingen
Het hart van de school is de zorg. In de jaren dat uw kind bij ons op school zit, volgen wij het
in zijn/haar ontwikkeling. Als de ontwikkeling niet gaat zoals wij dat verwachten kan dat verschillende oorzaken hebben. Veel onderwijsleerbehoeften ontstaan in de wisselwerking tussen kind en onderwijs. De aangeboden stof kan te moeilijk, het leertempo te hoog, de instructie voor het kind niet helder zijn etc. De interne begeleider helpt de leerkracht om belemmerende maar ook positieve factoren in kaart te brengen. Dit gebeurt in wisselwerking met de
ouders , met de leerling en eventueel met een externe deskundige. Het resultaat is een plan
van aanpak, waar bij voorkeur kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte gezamenlijk worden
begeleid.
Bij onderwijsbehoefte moet u denken aan alles wat kinderen nodig hebben om te leren.
Bijvoorbeeld extra instructie, zelfstandig werken, samenwerken in een groepje, etc.
4.2. De organisatie van de speciale zorg
Als blijkt dat uw zoon/dochter toch speciale zorg nodig heeft, stelt de leerkracht in overleg
met de interne begeleider een handelingsplan op waarmee het probleem systematischer
wordt aangepakt.
Het kan voorkomen dat er met een handelingsplan wordt overgestapt naar een aparte methode of een aparte leerlijn die voor het kind beter is. In dat geval wordt u als ouder gevraagd
om het handelingsplan te ondertekenen. Bij gedragsproblemen (sociaal-emotioneel) wordt
samen met de ouders gezocht naar de juiste aanpak. In geval van lichamelijke problemen
wordt zo gauw mogelijk contact gezocht met de ouders, vaak met het verzoek om met het
kind naar de arts of een andere deskundige te gaan. Op de computers staan hulpprogramma’s
voor rekenen, taal en lezen waarmee de leerling zichzelf kan helpen, of geholpen kan worden. Onder en na schooltijd kan de leerkracht met de leerling onderdelen van de leerstof
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
8
nog eens doorlopen en voor extra oefenstof voor thuis zorgen
4.3. WSNS (weer samen naar school)
Naast dit alles zijn er in het kader van het samenwerkingsverband WSNS mogelijkheden voor extra hulp: ambulante leerlingbegeleiding, logopedie en advies.
We maken voor de begeleiding bij sociaal-emotionele problemen gebruik van de
diensten van de sociaalverpleegkundige van de G.G.D. Kinderen die ondanks allerlei
hulp(programma’s) en andere inspanningen teveel achterblijven bij de leeftijdgenoten zullen zo nodig in een jongere jaargroep geplaatst worden.
En als het helemaal niet gaat? In de eerste plaats is er de mogelijkheid van een
aparte leerweg voor de leerling met een basis- of minimumprogramma waarmee de
leerling wat minder ver komt dan de andere leerlingen maar wel meegaat naar het
volgende leerjaar. Ook kan in sommige gevallen de hulp van een ambulante begeleider van het speciaal onderwijs worden ingeroepen bij leerproblemen, logopedie,
begeleiding bij motorische problemen, en andere vormen van hulpverlening. In dat
geval spreken van kinderen met een rugzak. Als school maken we bij de aanvraag van
een rugzak wel een voorbehoud. Het komt namelijk in de praktijk voor dat hulpverleners een diagnose stellen, maar dat uw zoon of dochter daarvan nog geen hinder
ondervindt. In dat geval wordt besloten om met de aanvraag nog even te wachten
tot het moment dat het zich manifesteert.
De kinderen die echt niet meer op onze school geholpen kunnen worden, worden in
overleg met de ouders aangemeld bij de PCL (= Permanente Commissie Leerlingenzorg) van ons samenwerkingsverband. Deze commissie beoordeelt op basis van de
door onze school aangeleverde gegevens of er sprake is van een terechte aanvraag.
Indien het tot verwijzing komt, geeft deze commissie ook advies welke school/
instelling het beste is voor uw kind. De ouders spelen in deze zaken een belangrijke
rol. Er wordt met hen overlegd en waar nodig toestemming gevraagd. De aanmelding
van een kind op een school voor speciaal basisonderwijs gebeurt uiteindelijk altijd
door de ouders zelf.
4.4. Leerlingbespreking
De vorderingen van uw kind worden, met name als uw kind extra zorg ontvangt, door de
groepsleerkracht regelmatig besproken met de Interne Begeleider /Remedial Teacher.
Bovendien worden alle kinderen drie keer per jaar besproken naar aanleiding van de groepsresultaten. En daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan de kinderen met tegenvallende resultaten. Maar ook de leerlingen voor wie de leerstof te eenvoudig is komen onder de aandacht.
4.5. Schoolbegeleidingsdienst (M.H.R.)
Onze school werkt samen met MHR (voorheen Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland &
Rijnstreek). MHR heeft onderwijsadviseurs in dienst. Onderwijsadviseurs zijn professionals
als onderwijskundigen, organisatiedeskundigen, psychologen en orthopedagogen. Zij adviseren
en/of begeleiden ons bij onderwijsontwikkeling en schoolontwikkeling zoals onderwijsvernieuwingsprojecten, onderwijsveranderingen, visie- en beleidsontwikkeling, management- en organisatieveranderingen, ondersteuning van de leerling en leraar, keuze van onderwijsmethoden
en methodieken en ICT-trajecten.
Ook bieden zij ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van het leren bij kinderen. Soms
krijgt u als ouder/verzorger met MHR te maken, bijvoorbeeld als uw kind nader wordt onderzocht bij uitzonderlijke leerprestaties of bijzonder gedrag.
Dit gebeurt overigens altijd eerst in overleg met u en de leraar.
Wilt u meer weten over MHR – architecten in leren? Kijk dan op:
www.architecteninleren.nl
4.6. Overgang groep 2 naar groep 3
Aan het eind van groep 2 stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind
wel gebaat is bij de overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op
spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen
doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Soms is er sprake van specifieke
ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat we de
overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen nemen.
4.7. Zelfstandig werken
Het zelfstandig werken vormt een nadere uitwerking van onze uitgangspunten
* Leerlingen mogen zelf kiezen in welke volgorde zij opdrachten maken (autonomie)
* Leerlingen krijgen opdrachten die zij zelfstandig aan kunnen en die min of meer
op eigen niveau liggen (competentie)
* Door de keuze van opdrachten, de manier van werken en omgaan met de leerling
laat de leerkracht merken oog te hebben voor de leerling (relatie)
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
9
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een planbord, waar de kleuters bekend worden gemaakt met bovengenoemde uitgangspunten. Dit schooljaar werken ze ’s morgens en ’s middags met het planbord. De bedoeling van zelfstandig werken is om een
langere tijd met kinderen individueel of in groepjes te werken (extra uitleg).
Op de Schakel werken we in de groepen 4 tot en met 8 met een taakbrief waarin
naast de basisstof, de kinderen kunnen kiezen uit extra stof (verdieping) en keuzestof. In de komende jaren zal het team van de Schakel verder gaan met de invoering
van de taakbrief en zich daarbij vooral richten op kinderen die wat extra zorg, maar
ook extra uitdaging nodig hebben.
Het onderwijs op zich is het ene jaar niet anders dan het andere, toch is de doorstroming heel
verschillend. ; We hebben daarvoor de resultaten van de laatste vijf jaar op een rijtje gezet.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de keuze voor de gemaakte school geen garantie gaf
voor het succes aldaar, maar dit spreekt hopelijk voor zich. Hieronder treft u een overzicht
aan van de verwijzingen van de afgelopen vijf jaar.
VMBO
VMB0/
HAVO
HAVO/
VWO
VWO
2005
5
7
9
5
2006
3
6
5
2007
15
2
3
2008
9
4
5
4
2009
2
7
6
8
Andere Opl.
1
5. Het team
5.1. Teamleden
4.8. Groep 8 en het voortgezet onderwijs
Na groep 8 eindigt voor de kinderen hun basisschoolperiode. Dit wil echter niet zeggen dat alle kinderen het eindniveau van groep 8 halen. In groep 8 wordt de CITO
(= Centraal Instituut Toets Ontwikkeling)-toets afgenomen. Het resultaat van deze
toets en het advies van de leerkracht van de desbetreffende groep is (in de regel)
bepalend voor de keuze van het soort voortgezet onderwijs. Natuurlijk wordt deze
keuze gemaakt in nauw overleg met de ouders. (Dit zal gebeuren in de verwijzingsgesprekken in maart). Ook leerling-verslagen uit voorgaande jaren worden geconsulteerd. We kennen verschillende vormen van voortgezet onderwijs, zoals:
LWOO: Leerweg Ondersteunend Onderwijs.
VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (in de plaats gekomen van VBO
en MAVO).
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs.
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
De resultaten van het onderwijs hebben uiteraard te maken met de kwaliteit van het
onderwijs, maar mogen nooit als een logisch gevolg worden gezien.
De Schakel heeft een breed samengesteld schoolteam, dat wil zeggen dat er een mix is ontstaan van pas beginnende en meer ervaren leerkrachten. Drie leerkrachten hebben een
fulltimerfunctie, ook zijn er leerkrachten die parttime werken (bijvoorbeeld in een zogenoemde duobaan). Naast de ‘gewone’ groepsleerkrachten treft u op De Schakel ook aan:
Een I.B/R.T–er, (zie hoofdstuk 4), klassenassistenten, onderwijsassistenten,
lio-leerkracht en een muziekleerkracht.
5.2. A.D.V. en Bapo
Het is niet meer zo dat een groep gedurende de hele week dezelfde leerkracht heeft. Leerkrachten hebben recht op deeltijdarbeid en recht op arbeidsduurverkorting. We proberen
ervoor te zorgen dat niet meer dan twee leerkrachten een groep leiding geven.
Bij ziekte proberen we het zo te regelen dat de twee leerkrachten van de groep elkaar vervangen. Maar dat is niet altijd mogelijk. En dan kan het zijn dat uw kind meerdere gezichten te
zien krijgt.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
10
5.3. Muziekleerkracht
Op donderdagochtend krijgen alle groepen muziekles van Theo v.d. Hoorn. (zie
blz.27).
5.4. Klassenassistenten
Op de Schakel werken klassenassistenten van het Ideecollege in Alphen en Leiden.
Zij staan onder de supervisie van een leerkracht en begeleiden kleine groepjes in de
onderbouw.
5.5. Stagiairs
Ook in dit schooljaar werken in bijna alle groepen stagiairs. Op die manier kunnen
nieuwe collega’s praktische ervaring opdoen.
6.2. Management Team
Het Management Team bestaat uit drie leden. Naast de directeur zijn dat de teamleden
Frans Kooiman en Marianne Tukker. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken op school, geven daarover adviezen en vormen het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directie. Daarnaast zien zij toe op de voortgang van de onderwijskundige ontwikkeling en geven waar nodig sturing/begeleiding aan leerkrachten.
Indien u in het kader met deze teamleden wilt spreken. Dan is het volgende van
belang om te weten:
Coördinator Onderbouw (groep 1-4) Marianne Tukker
Coördinator Bovenbouw (groep 5-8) Frans Kooiman
6.3. Medezeggenschapsraad (M.R.)
5.6. Conciërge
Sinds februari 2009 zijn wij niet meer in het bezit van een conciërge. De conciërgetaken worden nu waargenomen door een werkgroep die uit 7 personen bestaat. Het
schoonmaken van de school is in handen van Yvonne Hendriks.
5.7. Vervanging bij ziekte
Bij ziekte van één van de leerkrachten proberen we voor vervanging te zorgen. Hierbij is het gewenst dat de leerlingen zoveel mogelijk een ‘bekend gezicht’ treffen.
Mocht er geen vervanging gevonden worden, dan wordt de groep van de afwezige leerkracht voor één dag verdeeld over de andere groepen. Is de leerkracht hierna nog
steeds ziek, dan bestaat de mogelijkheid dat de klas naar huis wordt gestuurd. In het
voorkomende geval worden de ouders/verzorgers hier onmiddellijk (dat wil zeggen de
eerste ‘ziekte’ dag reeds) van op de hoogte gebracht.
6. Organisatie in de school
6.1. Organisatie
Met de komst van de stichting de Woudse Venen is in de laatste jaren op het terrein
van organisatie het een en ander veranderd. Belangrijke taken zoals Personeelsbeleid
en Materiaalbeheer zijn nu in handen van de stichting. In dit hoofdstuk wordt een
omschrijving gegeven van de taken en bevoegdheden van de verschillende geledingen
op de Schakel.
Voor sommige belangrijke strategische besluiten die de directie van de Schakel wil nemen is
de instemming van de MR nodig. Dit heet instemmingsrecht. Zonder instemming van de MR
mag de directie het besluit niet nemen.
Voor andere besluiten heeft de MR adviesrecht. Dit betekent dat de directie verplicht is
advies aan de MR te vragen over deze te nemen besluiten en dit advies zorgvuldig af te wegen
in de besluitvorming. Om goed advies te kunnen geven, al dan niet in te kunnen stemmen met
belangrijke beslissingen, wordt de MR door de directie geïnformeerd over de lopende
zaken. De MR heeft informatierecht. De MR kan ook zelf het initiatief nemen.
Initiatiefrecht om zaken die de school aangaan te bespreken, te onderzoeken en op de
agenda van de directie te zetten. De directie is vervolgens verplicht hierop te reageren.
Voorbeelden van instemmingsrecht zijn:
* onderwijskundige doelstellingen
* het schoolplan
* de schoolgids
* benoemingsbeleid
* beleid tegen discriminerend gedrag of pesten
* het personeelsbeleidsplan
* het formatieplan
* ouderbijdragen
Voorbeelden van adviesrecht zijn:
* verandering van de grondslag van de school
* benoeming/ontslag van de schoolleiding
* vakantierooster
* nieuw en verbouw.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
11
De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar, tenzij er onderwerpen aan de orde komen, die om een besloten vergadering vragen. De vergaderdata kunt u vinden in de
nieuwsbrief en de agenda op het mededelingenbord.
Jelle v.d. Veen en Anja Meijer hebben zitting in de MR namens het personeel.
Ruud Aalbers en Leo Vreeburg namens de ouders.
6.4. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Iedere MR van de 8 scholen die deel uitmaken van de stichting de Woudse Venen vaardigt een ouder en een personeelslid af naar de GMR. De GMR bestaat op dit moment
uit 16 leden. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR, met dien verstande dat
alleen onderwerpen aan de orde zijn op schooloverstijgend niveau. Onderwerpen waar
de GMR het afgelopen jaar zich o.a. mee bezig gehouden heeft zijn de Sollicitatieprocedure, het Integraal Personeels Beleidsplan, het formatieplan van de Woudse Venen
en per 1 augustus 2006 de LUMPSUM financiering. Jelle v.d.Veen en Ruud Aalbers
hebben zitting in de GMR namens de MR van de Schakel. Heeft u vragen betreffende
de MR en/of GMR of heeft u onderwerpen die in de vergadering besproken zouden
moeten worden, dan kunt u altijd contact opnemen met:
6.5. De Schoolraad
Vanaf 1 januari 2005 functioneert de Schoolraad op de Schakel. De vereniging en haar bestuur
zijn opgeheven. Dit betekent dat de beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid op onze
school definitief naar het niveau van de Woudse Venen is overgedragen. De Schoolraad zal het
team, en het managementteam in het bijzonder, met advies ter zijde staan, met name op de
gebieden van identiteit en kwaliteit. Ook denkt de Schoolraad mee over de vraag hoe het kleine onderhoud aan de school ter hand genomen kan worden. Bovendien vertegenwoordigt de
schoolraad de school in het Algemeen Bestuur van de Woudse Venen en is de raad betrokken
bij het aanstellen van nieuw personeel. Op dit moment bestaat de raad uit zeven leden. In de
nieuwsbrief houdt de raad u op de hoogte van haar activiteiten.
De leden zijn:
Voorzitter
Lid Alg.bestuur
Algemeen lid
: Peter Blaazer
: Monique Verkerk
: Pieter de Graaf, Natasja van Dijk, Ellen Adriaansen, Tara v.Velzen
6.6. Ouderraad
-
Ruud Aalbers
Leo Vreeburg
Anja Meijer
Jelle v.d. Veen
0172– 506967
06-23873531
071-3315150
0172– 539795
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
De ouderraad helpt op praktische wijze mee met het organiseren en regelen van allerlei activiteiten in en rond de school . Bijna alle activiteiten zijn bedoeld om het uw kind(eren) op school
extra naar hun zin te maken. Eén van de belangrijkste activiteiten is het schoolreisje; dit
wordt volledig uit ouderbijdrage (zie 7.3) bekostigd. Andere hele concrete activiteiten zijn
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest met hierbij natuurlijk ook de cadeautjes voor de kinderen
en de klassencadeaus zoals boeken en video’s, maar ook de Kerstviering, het Paasontbijt en het
afscheid van groep 8. Ook verzorgt de Ouderraad een kaartje uit naam van de school voor
langdurig zieke kinderen en/of ouder. Met een klein deel van de bijdrage worden ondersteunende activiteiten bekostigd, zoals het verzorgen van kennismakingsavonden voor ouders van
kinderen die nieuw op school komen.
De leden zijn:
Voorzitter
: Anneke v.d.Linde (t/m sept. 2009)
Penningmeester : Nathalie Ruijs
Secretaris
: Jerry Visser
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
12
Overige leden:
Paulien Roos
Jorico Notenboom
Ans Hardsteen (team) Arlette Nagel
Caroline den Heijer
Tera van Boxmeer
Carin Romijn
Judith Vreeburg
Joke Rietdijk (t/m sept.2009)
7.2. Klassenouders
Op de Schakel wordt bij groepsactiviteiten de hulp ingeroepen van een klassenouder(s). Deze
klassenouders zorgen samen met de leerkracht voor een plezierig verloop van deze activiteiten. U kunt zich hiervoor aanmelden via het ouderhulpformulier.
6.7. Sportcommissie
7.3. Ouderbijdrage
De sportcommissie organiseert/geeft ondersteuning bij diverse sportieve activiteiten. De sportcommissie regelt de inschrijving, de trainingen en zo nodig het vervoer.
Zo is er in de kerstvakantie het oliebollentoernooi (gezellig voetballen met elkaar )
waaraan alle kinderen van de school kunnen meedoen. Vlak voor de voorjaarsvakantie
de spelletjesdag en in de maand juni de sportdag. Voor deze activiteit maar ook voor
andere sport– en spelactiviteiten vragen wij ouderhulp voor de uitvoering .
(begeleiding van een groepje of leiding bij een spel)
De ouderraad houdt op 7 oktober 2009 de jaarvergadering waarop de nieuwe leden worden
gekozen, de jaarverslagen worden besproken evenals de begroting voor het nieuwe schooljaar.
In oktober ontvangt u van de penningmeester van de ouderraad een acceptgiro waarmee u de
ouderbijdrage kunt overmaken. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2009/2010 bedraagt
€35,- per kind. Het rekeningnummer van de ouderraad: 12.77.12.933. Deze bijdrage is in
principe vrijwillig, maar de ouderraad rekent er wel op dat alle ouders bijdragen in de kosten.
(zie 6.1..6)
Leden van de Sportcommissie:
7.4. Raamdecoraties
Frans Kooiman, Kristel Raijmakers, Onno Zwaan, Peter-Paul Adriaansen. Jeanette
v.Vliet en Caroline v.d.Zwaan.
7. Ouders in de school
Op regelmatige tijden worden diverse ramen op school voorzien van prachtige raamdecoraties.
Het initiatief berust bij enkele creatieve ouders. Voor deelname aan deze kunstzinnige creaties kunt u zich opgeven d.m.v. het ouderhulpformulier
7.1. Ouderparticipatie
Ouders kunnen helpen bij allerlei activiteiten. Hun hulp wordt zeer op prijs gesteld en
in de meeste gevallen kunnen we ook niet zonder. We willen al heel gauw nagaan op
hoeveel ouderhulp de school mag rekenen. Dat kan m.b.v. het ouderhulpformulier dat
u kunt vinden bij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Hulp wordt gevraagd bij o.a:
1.
Bij leesoefeningen
2.
Hulp bij creamiddagen
3.
Hulp bij kleuters ( timmeren,voorlezen
en spelletjes
4.
Verzorgen van planten
5.
Overblijfmoeder
6.
Opnemen schooltelevisieprogramma’s
7.
Als klassenouder
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
13
7.5. Tussenschoolse opvang (= overblijven)
7.7. Creamiddagen
Voor de kinderen die niet naar huis kunnen tussen de middag is er Tussenschoolse
Opvang (TSO). Daarvoor zijn er opvangkrachten in dienst die tegen betaling dit werk
verrichten. Ze doen dit onder verantwoordelijkheid van de directie. Natuurlijk moeten de kinderen zich tijdens het overblijven houden aan dezelfde schoolregels. Als
dit problemen geeft met uw zoon/dochter nemen wij eerst contact met u op en zal na
herhaalde overtreding de leerling geen gebruik meer mogen maken van de TSO en
moet u zelf een andere oplossing zoeken. Voor allerlei regels en zaken die te maken
met de organisatie van het overblijven verwijs ik u naar het overblijfreglement en
het Overblijfprotocol. U kunt deze vinden op onze website (onderdeel formulieren).
Natuurlijk kunt ook een papieren versie aanvragen. Nieuwe ouders krijgen naast
deze schoolgids ook het overblijfreglement en overblijfprotocol.
In 2 blokken van 5 weken (september/ oktober en januari/februari) wordt op vrijdagmiddag
van 13.45 - 14.45 uur een creatief uur gehouden. Gemengde groepjes van ongeveer 8 tot 10
kinderen uit de groepen 5 t/m 8, samengesteld op basis van hun eigen keuze, zijn actief en
enthousiast bezig met beeldhouwen, schaken, techniek, naaien, stempelen, etc. Zeer gewild is
ook het onderdeel “keukelen”, waar de lekkerste dingen worden gemaakt. Helpt u ook een
periode mee?
Als kinderen wel op de lijst van overblijven voorkomen, maar om een of andere reden
daar geen gebruik van maken, kan dit alleen met schriftelijke toestemming van de
ouders. Voor het overblijven van uw zoon of dochter dient u eerst een inschrijfformulier in te vullen. U kunt dan kiezen uit twee mogelijkheden. U koopt door betaling
via bank/giro een strippenkaart. Of u kiest via voor een abonnement voor één of
meer vaste dag(en), dat uw zoon/dochter kan overblijven. In het laatste geval heeft
u recht op een korting. Als u vragen heeft over het overblijven, kunt u daarvoor het
beste terecht bij de overblijfcoördinator : Katinka den Butter. Zij is er op maandag,dinsdag en donderdag te bereiken op school via het nummer:
06-53838294 of via de mail: [email protected] Voor financiële zaken kunt u ook op
elke werkdag van 9.00-14.30 uur bellen met 0172-500512 (9.00 uur –14.30 uur)
7.6. Voor– en Naschoolse opvang
7.8. Luizencontrole en luizenalarm
Met ingang van 1 augustus 2007 treedt de wet Kinderopvang in werking. In deze wet
wordt van de scholen verwacht dat zij de voorschoolse en naschoolse opvang hebben
geregeld. De stichting de Woudse Venen heeft daarvoor
een convenant gesloten met de stichting Kinderopvang
Snoopy. Zij kunnen voor uw zoon of dochter de voorschoolse- en naschoolse opvang verzorgen.
Een groepje ouders onder leiding van Louise Brussen controleert na elke vakantie op dinsdag
alle groepen op de aanwezigheid van hoofdluis. De maandag voorafgaande aan de controle
krijgen alle kinderen daarover een brief mee. Bij de controle is het gewenst dat kinderen
met schone (gewassen) haren, zonder gel op school komen. Als er in de loop
van het jaar door u bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, wilt u dan direct de school hiervan op de hoogte brengen? Om verspreiding tegen te gaan,
zullen dan de ouders van de kinderen van die groep(en) d.m.v. een briefje worden gewaarschuwd (overigens zonder namen te noemen) met het verzoek het
eigen kind op hoofdluis te controleren.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
14
8. Contacten met ouders
8.5. De Nieuwsbrief
8.1. Rapporten en praatavonden
Om de twee weken krijgt het oudste kind van het gezin een nieuwsbrief. Hierin staan
allerlei wetenswaardigheden van de afgelopen weken en krijgt u actuele informatie. Om niets
te hoeven missen wordt de nieuwsbrief een dag later op de homepage gezet. Tevens kunt
aangeven deze nieuwsbrief digitaal te ontvangen. De redactie wordt gevormd door Jos van
Vliet. Voor verenigingen is het interessant om te weten dat bijlagen voor de nieuwsbrief kunnen
worden ingeleverd op de donderdag vóór het verschijnen van de nieuwsbrief.
In november, maart en juli ontvangen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 voor hun
ouders een rapport over hun vorderingen en resultaten van de afgelopen periode.
De kleuters krijgen één keer per jaar een rapport (in juni/juli). Het rapport geeft een
waardering voor de prestaties of vorderingen in de verschillende leer- en vormingsgebieden. Vanaf groep 4 treft u ook cijfers aan voor de bekende vakken.
Aansluitend op de uitreiking van het eerste en tweede rapport worden alle ouders
(ook die van groep 1 en 2) uitgenodigd om in de week daarop het werk van hun kind
(eren) te komen bekijken en erover te praten met de leerkracht.
8.2. Informatieavonden
Als uw kind pas in een nieuwe jaargroep zit, komt het met andere verhalen dan het
vorige jaar thuis of het vertelt niet al te veel. Dan wilt u zelf wel eens wat meer
weten over wat er in de klas gebeurt. Daarvoor zijn de informatieavonden voor de
ouders. De data van deze avonden staan vermeld achterin de maandplanner. U hoort
dan van de leerkracht over allerlei schoolse zaken. U kunt uw vragen kwijt, u kunt
leerboeken en andere materialen bekijken. En als u dan na afloop naar huis gaat, weet
u veel beter waar uw kind iedere dag mee bezig is.
8.6. Schoolgids
Officieel moet elke nieuwe schoolgids in zijn geheel worden goedgekeurd door de M.R. Wij
streven er naar om alle informatie aan onze (nieuwe) ouders zo actueel mogelijk te houden.
8.7. Schoolkrant
Angela Koenders, Esther Helmhout en Diana Brussen verzorgen de vormgeving van de
schoolkrant. Zij verzamelen de kopij, verzorgen de lay-out en het kopieerwerk van de krant die
4 keer per jaar uitkomt. In de schoolkrant kunt u naast enkele algemene artikelen vooral werk
van de kinderen aantreffen. Ook kunt zelf kopij aanleveren in het postvak of via de maill:
[email protected]
8.8. Activiteitenkalender
8.3. Informatieavond nieuwe ouders
Om vooral ouders die onze school niet kennen meer te informeren over de kenmerken
van de Schakel is deze avond gepland. De avond bestaat uit een rondgang door de
school, een korte uiteenzetting over de sterke punten van onze organisatie, en is er
gelegenheid om vragen te stellen. Voor het schooljaar 2008/2009 wordt deze informatieavond gehouden op dinsdag 16 maart 2010. Als de informatieavonden op de drie
plaatselijke scholen zijn geweest houden we gelijktijdig een open ochtend op donderdag 18 maart .
8.4. Informatie aan gescheiden ouders
Het is van wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt.
Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er
op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt. In het schooljaar 2007/2008 hebben wij een protocol opgesteld, dat zaken
rond de informatievoorziening regelt. U kunt dit protocol vinden op onze website.
Deze bevindt zich achterin deze schoolgids. Hier staan de geplande activiteiten voor het
schooljaar 2009/2010 vermeld, zodat u reeds bij het begin van het schooljaar zicht hebt op de
activiteiten, die voor u c.q. uw kinderen van belang zijn. Mocht de datum van een activiteit om
één of andere reden veranderen dan leest u dit in de nieuwsbrief.
9. Klachtenregeling en instanties
9.1. Klachtenregeling
Overal waar mensen werken , kan iets fout lopen. Ook op school. Sinds 1 augustus 1998 zijn
scholen verplicht gesteld een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten
er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop
aanspreken. In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
15
De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassingen van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten
opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de interne contactpersoon,
de externe contactpersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Voor onze school is de contactpersoon Corrie Bulk. Bij haar kunt u terecht om
vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij/hij zal
naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen
worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door het Stichtingsbestuur en werkzaam voor alle
basisscholen die onder deze stichting vallen. De externe vertrouwenspersoon is er
om verder met u over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en ook de gesprekken
met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.
9.2. Jeugdgezondheidszorg/GGD
Eenmaal per jaar bezoeken de jeugdarts en haar assistente de school voor een preventief onderzoek. Het is ook mogelijk om een gesprek over opvoedingsproblemen te hebben met de
sociaalverpleegkundige van de dienst, dhr P. van Doorn. Hij luistert naar uw problemen en probeert wegen naar de hulpverlening te vinden of -indien nodig- de situatie op school af te stemmen op die van thuis of andersom.

De GGD heeft een wettelijke taak in het bestrijden van infectieziekten. Adviseren hoort
daarbij. De school rapporteert aan de GGD over het voorkomen van infectieziekten en
luizen. Ouders kunnen informatie over infectieziekten aanvragen bij de GGD.

In groep 2 vindt een lichamelijk onderzoek plaats van deze kleuters en er is een gesprek
met de ouders.

In groep 7 vindt een beknopt onderzoek plaats (de ogen en het gehoor) en worden de
kinderen gemeten en gewogen.
Indien er aanleiding voor is, dan wordt het beknopte onderzoek aangevuld met zorg en onderzoek op indicatie.
9.3. Schoolbegeleidingsdienst (M.H.R.)
De S.B.D. geeft begeleiding op het terrein van management, I.C.T. ,coaching van leerkrachten,
Interne begeleiding en R.T. teamontwikkeling en zelfstandig werken.
Onze schoolbegeleider : Jan Anton Weyschede
Adres:
Als het nodig mocht zijn wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert de stichting over
de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat zij met het advies doet en
laat dat aan alle partijen weten.
We gaan er echter van uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de
betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u
bij de directie terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het Stichtingsbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de G.G.D. ZuidHolland Noord: mevr. A. Cools, coördinator externe vertrouwenspersonen. Tel: 0715163342
9.4. Inspectie
Ministerie O.C.W.
Postbus 501
2700 AM Zoetermeer
0800-8051
[email protected]
S.B.D. Midden-Holland en Rijnstreek ,
Antwerpseweg 2 2803 PB Gouda
9.5. Belangrijke instanties
Schoolarts
Elly Hoekman
0172-236236
[email protected]
Vertrouwensarts
Tel : 010-4128110 voor melding en advies
t.a.v. vermoeden van kindermishandeling
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
16
Landelijke klachtencommissie PO, VO en BVE
Aannamebeleid
Postbus 694 , 2270 AR Voorburg
Tel: 070-3811697 [email protected]
Door de toename van het aantal aanmeldingen voor onze school is er vanaf mei 2006 een
aannamebeleid van kracht. Dit aannamebeleid zorgt er met name voor dat er maximum aantal
kleuters kan worden aangemeld. In dit beleidsstuk wordt tevens vastgelegd hoeveel kinderen
er maximaal in een combinatiegroep geplaatst kunnen worden en worden er voorwaarden geformuleerd bij het aannemen van leerlingen van een andere school. Indien u nadere informatie
wilt over dit beleid dan kunt u zich wenden tot de directie.
10. Schoolzaken
10.1. Aanmelding ,aannamebeleid ,verwijdering of schorsing
Sinds 1 februari 2002 is binnen de stichting de Woudse Venen een beleidsplan opgesteld dat de toelating en verwijdering van leerlingen regelt. ( een exemplaar is te
verkrijgen bij de directie. Ouders die hun zoon of dochter aanmelden op onze school
worden eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden tenminste de volgende onderwerpen besproken :

de protestants christelijke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven.

van de ouders wordt gevraagd de uitgangspunten en de doelstellingen van de
school tenminste te respecteren, hetgeen mede tot uitdrukking komt in deelname aan activiteiten die voortvloeien uit het christelijk karakter van de
school.

de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is, zoals beschreven in deze
schoolgids.
Voor aanmelding van een leerling kunt u een formulier aanvragen bij de directie. Dit
dient (zo mogelijk) door beide ouders te worden ondertekend. Ingeschreven leerlingen worden toegelaten zo gauw ze 4 jaar geworden zijn. Ongeveer 4 weken voor de
4e verjaardag neemt de leerkracht contact op met de ouders om te horen of, en zo
ja wanneer, zij gebruik willen maken van de mogelijkheid dat hun kind al een paar keer
komt "wennen". Later zal ook met u een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek, waarin nog verdere gegevens van uw zoon of dochter zullen worden gevraagd.
Verwijdering of schorsen van een leerling komt (gelukkig) nooit voor, maar is mogelijk bij
voortdurend storend en agressief gedrag, waarbij de voortgang van het onderwijs wordt verstoord.
Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen ook schorsing van een leerling worden overwogen.
Deze schorsing voor 1 of meerdere dagen geldt voor :
1.
Opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel aan een medeleerling.
2.
Wanordelijk gedrag (in de klas) t.o.v de leerkracht en medeleerling.
3.
Diefstal
Het schorsen en verwijderen van een leerling kan alleen door de directeur van de school, na
overleg met het bevoegd gezag. Voordat een directeur hiertoe overgaat heeft hij overleg met
de leerplichtambtenaar van de gemeente en de algemeen onderwijsinhoudelijk directeur
(vertegenwoordiger van het bevoegd gezag) van de stichting. Daarna wordt de eventuele
schorsing medegedeeld aan de ouders of verzorgers van de leerling en gemeld bij de onderwijsinspectie. Voor verwijdering geldt dezelfde gang van zaken. De wet- en regelgeving is duidelijk over de procedure bij verwijdering, zie de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 40
Toelating en verwijdering van leerlingen.
10.2. Afspraken op onze school

Niet op de fiets naar school
Alleen de kinderen die buiten de ring Dorpsstraat, Kerklaan, Grietpolderweg, Beukenlaan
wonen mogen op de fiets komen, maar moeten hun fiets wel in de fietsenstalling zetten als er
plaats is.

Trakteren
Als kinderen jarig zijn, trakteren ze de klasgenoten en de leerkrachten meestal op iets lekkers. Wij willen u vragen om rekening te houden met die kinderen in de groep die absoluut geen
zoetigheid mogen hebben vanwege een ziekte, medicijngebruik en/of een allergie voor bepaalde stoffen. Trakteren op kauwgum is op onze school verboden. (dit is trouwens zowel in de
klas als bij het overblijven verboden)

Drinkpauze
Voor een groot aantal kinderen is het tussendoortje in de vorm van meegebracht drinken, fruit
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
17

Speelpauze
In deze pauze mag je niet van schoolplein af! De midden- en bovenbouw groepen mogen om beurten met een bal spelen, maar als een bal op het dak komt, mag die er niet
afgehaald worden.

Petten.
Het dragen van een pet is in de klas niet toegestaan.

Eigen ingang en speelplaats
De kinderen moeten (buitenom) naar hun eigen plein. Kinderen mogen niet zonder begeleiding (ouders of leerkracht) de school binnen en zeker niet het lokaal in, tenzij
daarvoor toestemming is gegeven door de leerkracht.

Op het plein komen
Als de school tussen de middag uitgaat, mogen alleen de overblijvers op het plein
blijven spelen. Niet overblijvers worden niet eerder dan 12.50 uur op het schoolplein toegestaan. Dezelfde tijdsmarge van 10 minuten houden wij ook aan bij de ochtend. Dit houdt in dat wij graag zien dat de kinderen niet eerder dan 8.20 uur op de
pleinen komen. Als de bel gaat mogen de kinderen van midden– en bovenbouw zelf naar
binnen.
10.3. Rookbeleid
Sinds 2 juli 2001 is er een rookbeleid van kracht op de Schakel. Het roken is in school
en op de schoolpleinen (tijdens de pauzes) verboden.
Voor één ruimte in onze school is een uitzondering gemaakt. Deze ruimte is de patio.
Het rookverbod geldt ook voor ouderavonden, recepties, bijeenkomsten etc. ,die in
onze school worden georganiseerd.
10.4. Buitengewoon Verlof
1. Als hun kind 4 jaar is kan dit zonder reden.
2. Vanaf 5 jaar 5 uur per week en daarnaast in totaal 5 uur.
(Dit verlof mag niet gespaard worden)
3. Vanaf de 6-jarige leeftijd krijgt uw kind vrijaf voor:
doktersbezoek, orthodontist, tandarts, huwelijk, jubilea en begrafenis van
familie in de eerste lijn en godsdienstige verplichtingen.
(wel vooraf melden, liefst schriftelijk.)
4. Om andere redenen dan ziekte of doktersbezoek is verlof niet van
zelfsprekend. In alle gevallen behoort u het verlof uitsluitend schriftelijk aan
te vragen. (Daarvoor is op school een formulier beschikbaar) Indien het gaat om
een extra vakantie kan dit alleen bij specifieke beroepen met een verklaring van
de werkgever, dat vakantieverlof in de schoolvakanties niet mogelijk is.
Dit verlof mag dan geen uitbreiding zijn. van een bestaande vakantie en wij
vragen u bij de planning vooraf even contact op te nemen met de leerkracht,
zodat uw zoon/dochter niet belangrijke Cito-toetsen moet missen. Het verzoek voor dit
verlof moet minimaal 2 maanden van te voren worden ingediend bij de directie.
5. Is geen van deze omstandigheden op u van toepassing, dan moet er
wel gewichtige andere reden zijn om toestemming te krijgen.
(ter beoordeling van de directie)
In toenemende mate wordt voorafgaand aan korte vakanties gevraagd om verlof om files
naar vakantiebestemming, voor te zijn. Net als verlof voorafgaande aan een weekend is dit
niet toegestaan. In het geval dat er geen verlof mag worden verleend, en u toch uw kind
van school houdt, moeten wij dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar die u een boete
zal opleggen.
10.5. Busvervoer, Schoolbibliotheek, Schoolkamp, Schooltuin
Busvervoer
Sinds 2001 kunnen leerlingen uit Rijnsaterwoude en de Woudsedijk- zuid gebruik maken van
busvervoer. Het budget voor dit busvervoer is afkomstig van de opgeheven basisschool de
Hoeksteen en is toereikend tot en met januari 2010 . Voor de praktische regelingen is een
protocol busvervoer opgesteld. Dit protocol kunt u vinden op onze website. In dit protocol
vindt u tevens een adressenlijst van de ouders en een actuele plaatsbezetting. Vanaf 1 februari
2010 zullen de betreffende ouders zelf zorg moeten dragen voor het vervoer naar school.
Schoolbibliotheek
Iedere vrijdagmorgen worden de kinderen onder schooltijd in de gelegenheid gesteld boeken te
lenen om thuis te lezen. Dit is kosteloos, behalve als kinderen hun boek te laat inleveren (na
drie weken). De uitleen wordt verzorgd door Annelies de Graaf en Maritta Kea.
Schoolkamp
Groep 8 gaat van 31 augustus tot en met 3 september op schoolkamp naar Harderwijk.
De kosten voor dit kamp worden in tegenstelling tot die van de schoolreis niet uit de ouderbijdrage betaald. (De kosten bedragen € 90,-)
Schooltuin
Zo gauw het weer daartoe aanleiding geeft (meestal eind maart, begin april) gaat groep 6 tuinieren onder schooltijd. Elk kind krijgt een stukje van een volkstuintje (ongeveer 2m ) om te
bewerken, te bezaaien en te beplanten. Dit alles onder leiding van de familie Disseldorp. Na de
zomervakantie zijn de leerlingen van groep 6 overgegaan naar groep 7 en maken het
tuinseizoen af.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
18
10.6. Gymnastiek en zwemmen
10.7. Vieringen
Gymlesssen
De gymlessen worden gegeven in de Vijverzaal, m.u.v. de les van groep 8 op
vrijdag: deze wordt gegeven in de Grote Spantzaal. Bij niet deelnemen aan
gymnastiek verzoeken wij u dit telefonisch of schriftelijk aan ons te melden.
De kinderen dienen te beschikken over gymkleding en sportschoenen. (geen
zwarte zolen) Sieraden kunnen beter worden thuisgelaten. De school kan voor
het kwijtraken of vergeten van deze spullen geen verantwoordelijkheid nemen. Leerlingen van groep 8 helpen op dinsdagmorgen om 8.15 uur met het
klaarzetten van de toestellen.
Sinterklaasfeest
We besteden veel aandacht aan dit feest. Allereerst (op 18 november) wordt de school versierd
met veel creatieve ouderhulp. Samen met anderen helpt u een tafereel over Sinterklaas te maken. U krijgt daarvoor via de schoolbrief nog een oproep. Op vrijdag 4 december vieren wij het
Sinterklaasfeest. ’s Morgens is er vóór de school een bijzondere ontvangst van Sint en Piet.
Kerstfeest
Op donderdagavond 17 december vieren wij dit jaar het kerstfeest in de kerk. Op donderdagochtend is er tevens een samenzang in de aula, waarbij u van harte welkom bent.
Paasviering
Dit jaar vieren wij op donderdag 1 april samen met de ouders het paasfeest. Na een samenzang
in de aula, waarna de viering in de groep zal plaatsvinden. Verder is het de bedoeling dat de kinderen tussen de middag op school een paaslunch krijgen.
10.8. Verzekeringen
In het geval van lichamelijk letsel, opgedaan in schoolverband, heeft de school een ongevallenverzekering afgesloten, die de niet bij de eigen verzekering te declareren kosten vergoedt. Als u
denkt dat deze situatie op (uw kind) van toepassing is, dan is het belangrijk om dit direct bij de
school aanhangig te maken. Ook is er een aansprakelijkheidsverzekering voor leerkrachten en
vrijwilligers.
10.9. Ziektemeldingen
Indien uw kind ziek is: Graag een telefoontje. Leerlingen van groep 8 hebben van 8.15 uur tot
8.30 uur de taak uw telefonische melding van ziekte e.d. van uw kind aan te nemen en de
boodschap aan de betreffende leerkracht door te geven.
Zwemlessen
10.10. Om half negen beginnen !
De zwemlessen worden gegeven in de maanden mei, juni en (juli) in het
openluchtzwembad ” De Kleine Oase”.
Als de weersomstandigheden het toelaten wordt er op dinsdag met de
groepen 3 en 4 gezwommen. Groep 4 krijgt zwemles van 13.45 uur tot 14.15
uur en groep 3 van 14.15 uur tot 14.45 uur. Indien de ouders dat willen kunnen
de kinderen van groep 3 bij het zwembad worden opgehaald.
Het is de bedoeling dat alle groepen, dus ook groep 1 en 2 op tijd beginnen. Dat is om half negen!!
Als sommige ouders in het lokaal blijven praten en andere ouders hun kinderen te laat brengen,
zitten sommige kinderen al een kwartier te wachten in de kring. Korte opmerkingen of vragen
kunt u altijd wel even kwijt voordat de school begint, en wilt u wat langer over uw kleuter praten
dan kunt u beter even een afspraak maken voor een ander tijdstip.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
19
10.11. Kunstmenu, Natuur en milieu-educatie
Kunstmenu
Kunstmenu is de naam voor een cultureel programma, georganiseerd door de
stichting: Kunst en Cultuur Zuid-Holland (Kunstgebouw). Het Kunstmenu heeft
tot doel elke deelnemende leerling in aanraking te laten komen met professionele kunst. Het menu is zodanig samengesteld, dat alle vijf kunstdisciplines
(muziek, literatuur, beeldende kunst, audiovisueel en theater) aan bod komen.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 en hun leerkrachten krijgen voorstellingen
en concerten aangeboden. Ook tijdens de lessen zal aan deze evenementen aandacht worden besteed.
Natuur en Milieu-educatie
Onze school is aangesloten bij de natuur en milieu-educatie van de gemeente
Alphen a/d Rijn. Zij verzorgen lesbrieven die in de groepen gebruikt kunnen
worden, stellen leskisten samen en verzorgen excursies. In alle groepen wordt
een activiteit van natuur en milieu-educatie gepland. In de nieuwsbrieven leest
u daarover meer .
10.12. Homepage
De Schakel heeft een eigen website (homepage)
Het adres van deze homepage kunt u vinden onderaan elke bladzijde van deze
kalender. U vindt er deze kalender terug, leuke links, en andere informatie.
Wat bij veel scholen niet lukt, is om de homepage actueel te houden. Dit lukt
bij ons wel ! Zo vindt u altijd de laatst verschenen nieuwsbrief en kunt u
genieten van de meest recente foto’s. Om de privacy van de kinderen te
beschermen wordt er vóór het bekijken van de foto’s een wachtwoord gevraagd.
(Dit wachtwoord kunt u via de mail opvragen)
10.13.Tenslotte
Zendingsgeld
Eerste hulp
Als kinderen een verwonding oplopen is er een EHBO-er aanwezig om de gevraagde hulp te
geven. Eén keer in het jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden, om de kinderen vertrouwd te maken met een vluchtroute in geval van brand.
Huiswerk
Om de leerlingen te oefenen in zelfredzaamheid kan het zijn , dat er op onze school huiswerk
wordt meegegeven. Hiermee wordt een begin gemaakt in groep 6. De frequentie en de hoeveelheid neemt toe naarmate ze in een hogere groep komen. Dit kan leerwerk zijn voor aardrijkskunde, topografie en geschiedenis en soms wat reken- en taalwerk.
Voor dit doel stimuleren wij de kinderen van groep 8 in het gebruik van een agenda.
Voorlezen
Wat u zeker wel kunt doen en ‘t liefst heel vaak op vaste momenten is voorlezen. Het is voor uw
kind heel belangrijk om te ervaren dat lezen leuk is. Het is ook een aardige aanleiding om met
kinderen in gesprek te zijn. Ook als uw kinderen al kunnen lezen, blijft voorlezen een activiteit
van groot belang.
Voorleeswedstrijd
Een onderdeel van de Kinderboekenweek is de voorleeswedstrijd.
Uit de groepen 4 tot en met 8 doen de klassenkampioenen een gooi naar de titel Voorleeskampioen van de Schakel. De kampioen uit groep 7 of 8 mag later meedoen met het regionale
voorleeskampioenschap.
Vulpen
Een verzorgd handschrift vinden wij heel belangrijk. Daarbij hoort goed
schrijfmateriaal. In tweede helft van groep 4 krijgen alle kinderen een vulpen van het merk
Lamy. De vulpen wordt het eigendom van uw kind. Er wordt aan ouders gevraagd om daarvoor een
gebruikersovereenkomst te tekenen. Schade of verlies komen dan voor rekening van de ouders.
Op maandag wordt er gespaard voor enkele hulpprojecten. Ieder schooljaar
worden er een nieuwe project gekozen. Over de projecten volgt nader berichtgeving in de nieuwsbrief.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
20
Kleuteractiviteiten
(ouderhulp nodig)
Vooral de ouders van de kleuters willen hierbij helpen. Een klein groepje kleuters
wordt uit het lokaal gehaald om elders in de school iets te gaan timmeren, of in de
kring te gaan voorlezen, of een gezelschapsspelletje te doen. Is het werkje klaar, het
prentenboek uit of het spelletje gespeeld, dan worden de kinderen weer naar de groep
teruggebracht.
Plakboek
Voor elke leerling houden we een plakboek bij van tekeningen, plak en knutselwerkjes
e.d. in groep 1 en 2. De kinderen krijgen dit plakboek van de school aan het einde van
groep 2 mee.
Krat voor drinken
Bij binnenkomst op school staat er bij groep 1 en 2 een krat waar u het drinken en het
hapje voor de ochtend in moet zetten (met de naam erop s.v.p.) . Ook staat er een
tweede krat voor het eten en drinken van de overblijvers. De reden van dit alles is dat
veel bekers lekken en met bekers in een krat is hier minder kans op! Voor het eten en
drinken van de overblijvers staat er ook een koelkast in de gang. Het eten en drinken
van de overblijvers moet in een rugzak mee naar school genomen worden. Wellicht ten
overvloede: Wij stimuleren het eten en drinken van gezonde versnaperingen: melk,
fruit e.d. één stuk fruit of één koekje is voldoende + beker drinken.
Verjaardag familieleden.
Alleen voor opa’s, oma’s, papa’s en mama’s mag uw kind een speciale kleurplaat inkleuren. U moet dit bij de desbetreffende leerkracht schriftelijk even aangeven.
Korte berichten
Korte belangrijke informatie over het werk in de kleutergroepen, oproepen om te helpen, vindt u op de schuifdeur.
Op tijd weggaan
De deur van de school gat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur willen we graag met
de les beginnen. Dus breng uw kind niet te vroeg, maar wel op tijd op school.
Kleutergym
Kleuters nemen van thuis een gymtas mee. Wilt u deze tas voor uw kind herkenbaar merken,
bijv. met het symbooltje op de stoel/ kapstok. Doe dan daarin de gymschoenen (klitteband
of elastiek a.u.b. ) en sportbroekje + t- shirt of gympakje (voorzien van de naam van uw kind
a.u.b.) en geef de tas dan mee terug naar school. Vlak voor de vakanties geven we ze mee om
te wassen.
Ongelukje
Het gebeurt wel eens dat een kleuter een “ongelukje” heeft en “het” in de broek doet. Als dat
bij uw kind wel eens kan gebeuren is het fijn om op school wat oude trainingsbroeken, onderbroekjes en sokken te hebben om het probleem snel op te lossen.
Speelgoed
Alleen op vrijdagmorgen mag uw kind speelgoed van thuis meenemen en daarmee op school
spelen. Geweren en zwaarden liever niet. Onze ervaring met dit speelgoed is, dat dit
agressief spel in de hand werkt. Ook liever geen computerspelletjes.
Verfschort
In groep 1 en 2 wordt veel geëxperimenteerd met materialen, zoals verf, klei, lijm enz.
Trek uw kind alstublieft niet al te kwetsbare kleren aan. Een verfvlek op een nieuwe trui
of dat mooie witte jurkje vinden wij ook vervelend. Tijdens het werken met verf, klei,
wasco, lijm hebben de leerlingen in de groepen 1 t/m 3 een verfschort aan. Wilt u die maken? Dat kan heel eenvoudig van een overhemd (laat het hemd zo lang mogelijk, naai de
voorkant dicht, knip de mouwen op maat en doe daar een elastiekje in. Zo heeft uw kind
een prachtige verfschort).
Zelf-doen
Zelf aan- en uitkleden bij gym, jas aan trekken, handen wassen na toiletbezoek, leren
veters vastmaken enz. Wij verwachten dat de kleuters al zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Uw stimulans en het oefenen van deze zaken helpen uw kind enorm in dit opzicht.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
21
10.12 Schrijfletters
Schrijfletters
In groep 2 zijn sommige kinderen al toe aan het schrijven van letters. Ze kunnen dan de drukletters leren schrijven. In groep 3 leren ze weliswaar daarna de geschreven lettervormen, maar het is van meet af aan van belang dat ze bij het schrijven van de letters de juiste bewegingen maken. Op verzoek van de ouders, is in deze kalender een overzicht van de
schrijfletters uit de methode opgenomen. Let u vooral ook op de manier waarop kinderen hun potlood of pen vasthouden. (de duim tegenover de wijsvinger, terwijl de pen rust op de
middelvinger) Dat zijn belangrijke voorwaarden om tot een goed handschrift te komen. Maar ...... begin er a.u.b. niet aan voordat uw kind daarom vraagt.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
22
11. Het schoolgebouw
1
F
E
2
Plein
Gr.5-8
D
8
H
B
C
Plein gr.3/4
G
3
7
A
Snoopy
Patio
Verklaring van letters
A. R.T. ruimte
B. Teamkamer
C. Directiekamer
D. Speelzaal (kleuters)
E. Olleke Bolleke
F. Ingang Kleuters
G. Ingang gr. 3 en 4
H. Ingang gr. 5-8
4
5
6
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
23
11.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 1
Ans Hardsteen
Ans Hardsteen
Ans Hardsteen
Angelique Hijlkema
Angelique Hijlkema
Groep 2
Anita Hoogenboom
Anita Hoogenboom
Anita Hoogenboom
Anja Meijer
Anja Meijer
Groep 3
Marianne Tukker
Marianne Tukker
Angelique Hijlkema
Marianne Tukker
Marianne Tukker
Groep 4
Mariëtte v.d. Bosch
Debby Elst
Debby Elst
Mariëtte v.d. Bosch
Mariëtte v.d. Bosch
Groep 5
Evelien Boer
Evelien Boer
Evelien Boer
Evelien Boer
Evelien Boer
Groep 6
Jelle van der Veen
Jelle van der Veen
Jelle van der Veen
Jelle van der Veen
Jelle van der Veen
Groep 7
Debby Elst
Frans Kooiman
Frans Kooiman
Frans Kooiman
Frans Kooiman
Groep 8
Kristel Raijmakers
Kristel Raijmakers
Kristel Raijmakers
Kristel Raijmakers
Kristel Raijmakers
R.T. /I.B.
Corrie Bulk
Corrie Bulk
Corrie Bulk
Extra R.T/Rugzak
Marianne de Bok
Frans Kooiman
Marianne de Bok
Didy Goedhart
Didy Goedhart
Sonja Möllers
Onderwijsassistent
Didy Goedhart
Onderwijsassistent
Ellen Vrijburg
Klassenassistent
Chalita Wesselius
Klassenassistent
Directietaken/ADV
Ellen Vrijburg
Bas Vos
Bas Vos
Bas Vos
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
Bas Vos
24
Dinsdag
Groep
Leerkracht
8.30— 9.10 uur
3
Marianne T.
9.10— 9.50 uur
4
Debby
9.50—10.30 uur
5
Evelien
10.30—11.15 uur
6
Jelle
11.15—12.00 uur
7
Frans K.
14.15—15.00 uur
8
Kristel
Vrijdag
8.30— 9.10 uur
8
Kristel
9.10— 9.50 uur
3
Marianne T.
9.50—10.30 uur
6
Jelle
10.30—11.15 uur
4
Mariëtte
11.15—12.00 uur
5
Evelien
13.00—13.45 uur
7
Frans K.
Corrie Bulk– Kaptein (I.B./R.T)
[email protected]
Marianne de Bok– Zeeman (R.T./rugzak)
[email protected]
Ans Hardsteen (gr.1)
[email protected]
Angelique Hijlkema (gr.1 en gr.3)
[email protected]
Anja Meijer (gr.2)
[email protected]
Anita Hoogenboom (gr.2)
[email protected]
Mariëtte v..d Bosch (gr.4)
[email protected]
Debby Elst (gr.4)
[email protected]
Evelien Boer (gr.5)
[email protected]
Jelle van der Veen (gr.6)
[email protected]
Kristel Raijmakers (gr.8)
[email protected]
D.Goedhart (onderwijsass)
[email protected]
Ellen Vrijburg (klassenassistente)
Sonja Möllers (onderwijsass)
[email protected]
Chalita Wesselius (klassenassistente)
Adressen van teamleden
*De emailadressen zijn vooral bedoeld voor een snelle directe
communicatie met de leerkracht van uw zoon/dochter en niet
bedoeld voor ziektemeldingen.
* Om redenen van privacy zijn er geen adresgegevens van leer krachten opgenomen.
Bas Vos (dir)
Kerklaan 65
2396 VG Koudekerk a/d Rijn
Tel:071-3412760
[email protected]
Frans Kooiman (M.T en gr.7)
[email protected]
Theo v.d.Hoorn (muziek)
Marianne Tukker-v. Meteren (M.T. en gr.3)
Bij onraad:
H.Notenboom tel: 0172-507919
Yvonne Hendriks (schoonmaak)
[email protected]
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
25
maandplanner augustus 2009
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Eerste schooldag
Vergadering M.T.
Luizencontrole
Ouderhulpformulier
Nieuwsbrief 416
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
26
maandplanner september 2009
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
30
31
1
2
3
4
5
Schoolkamp gr.8
Schoolkamp gr.8
Schoolkamp gr.8
7
8
9
10
11
12
Infoavond gr.2
Infoavond gr.8
Schoolreis gr.1-7
Infoavond gr.4
Vergadering M.T.
Nieuwsbrief 417
14
15
16
17
18
19
Schoolfotograaf
Infoavond gr.6
Infoavond gr.3
Infoavond gr.7
21
22
23
24
25
26
Infoavond gr.5
Start Kinderpostzegels
Vergadering M.T.
Nieuwsbrief 418
29
30
1
2
Schoolkamp gr.8
6
13
20
27
28
Infoavond gr.1
3
Podiummiddag gr.7
en gr.4
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
27
maandplanner oktober 2009
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
4
5
6
7
8
9
10
Vergadering
Schoolraad
Jaarvergadering
Ouderraad
13
14
15
Studieochtend gr.1-4
Voorleeswedstrijd
Verg. M.T.
Kinderboekenweek
11
12
Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 419
16
17
24
Vergadering M.R.
18
19
20
21
22
23
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Voetbaltoernooi
25
26
27
Studiedag gr.1-8
Luizencontrole
28
29
30
31
Nieuwsbrief 420
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
28
maandplanner november 2009
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
Vrijdag
zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
Schoolontbijt
Kledingactie
11
12
13
14
Podiummiddag gr.3
en gr.8
Vergadering M.T.
Nieuwsbrief 421
Aankomst Sinterklaas
19
20
21
8
9
10
Vergadering
Ouderraad
15
16
17
18
Versieravond
22
23
24
25
Rapport/
Praatavonden
Rapport/
Praatavonden
Vergadering M.T.
Schoen zetten
Snoeien Schooltuin
Rapporten mee
26
27
28
Nieuwsbrief 422
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
29
maandplanner december 2009
zondag
29
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
30
1
2
3
4
5
Vergadering M.R.
6
13
20
27
7
14
Sinterklaasfeest
8
9
10
11
Vergadering
Schoolraad
Vergadering
Ouderraad
Vergadering M.T.
Nieuwsbrief 423
Studieochtend gr.1-4
15
16
17
18
Kerstsamenzang
Kerstviering in de klas
Schoolkrant
Middag vrij
21
22
23
24
25
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
28
29
30
31
1
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
12
19
26
2
30
maandplanner januari 2010
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
3
4
5
6
7
8
9
Vergadering M.T.
Nieuwsbrief 424
Luizencontrole
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Podiummiddag gr. 2
en gr.6
Verg. M.T.
Nieuwsbrief 425
27
28
29
Voorleesontbijt
Schaaktoernooi de
Schakel
Vergadering M.R.
Vergadering
Ouderraad
24
25
26
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
30
31
maandplanner februari 2010
zondag
7
14
21
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
1
2
3
4
5
6
Cito Eindtoets
Cito Eindtoets
Cito Eindtoets
Nieuwsbrief 426
9
10
11
12
13
Vergadering
Schoolraad
Regionaal
Schaaktoernooi
Vergadering M.T.
16
17
18
19
20
Spelletjesdag
Vergadering
Schoolraad
Nieuwsbrief 427
8
15
22
23
24
25
26
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
27
32
maandplanner maart 2010
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
28
1
2
3
4
5
6
12
13
Luizencontrole
Podiummiddag gr.1
en gr.5
Vergadering M.T.
7
8
9
Schoolproject
Gesprekken VO
Gesprekken VO
14
15
16
17
18
19
Informatieavond
nieuwe ouders
Verg. Ouderraad
Open Ochtend
Schoolkrant
Tentoonstelling Project
Rapporten mee
22
23
24
25
26
Rapport/Praatavond
Rapport/Praatavond
Schoolproject
21
10
11
Nieuwsbrief 428
20
27
Nieuwsbrief 429
Studieochtend gr.1-4
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
33
maandplanner april 2010
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
28
29
30
31
1
2
3
Vergadering M.T.
Paasviering
Paaslunch
Goede Vrijdag
8
9
4
5
1e Paasdag
2e Paasdag
11
12
6
7
Schoolvoetbaltoernooi
13
14
10
Nieuwsbrief 430
15
16
17
23
24
Verkeersexamen gr.7
Vergadering M.T.
18
19
20
21
22
Nieuwsbrief 431
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
34
maandplanner mei 2010
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
25
26
27
28’
29
30
1
Verg. M.T.
Meivakantie
Verg. Ouderraad
2
9
16
3
4
5
6
7
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
10
11
12
13
14
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
17
18
19
20
21
Luizencontrole
23
24
Pinksteren
Pinksteren
25
8
15
22
Nieuwsbrief 432
Studieochtend gr.1-4
26
27
28
29
Verg. M.T.
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
35
maandplanner juni 2010
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
1
2
3
4
5
Nieuwsbrief 433
6
7
8
9
Sportdag
Vergadering M.T.
13
14
15
10
21
12
18
19
Vergadering
Ouderraad
16
17
Vergadering M.R.
20
11
Kleuterfeest
Nieuwsbrief 434
22
23
24
Schoonmaakavond
Bedankavond
Vergadering M.T.
25
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
26
36
maandplanner juli 2010
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
28
29
30
1
18
19
Musical gr.8
Laatste ochtend gr.8
Nieuwsbrief 435
Schoolkrant
Rapport
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
24
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
37
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6. Organisatie in de school
Organisatie
Management Team
Medezeggenschapsraad (M.R.)
De Gemeeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Schoolraad
Ouderraad
Sportcommissie
11
11
11
12
12
12
13
7. Ouders in de school
7.1. Ouderparticipatie
7.2. Klassenouders
7.3. Ouderbijdrage
7.4. Raamdecoraties
7.5. Tussenschoolse Opvang
7.6. Voor-en Naschoolse Opvang
7.7. Creamiddagen
7.8. Luizenontrole en Luizenalarm
13
13
13
13
14
14
14
14
8. Contacten met ouders
8.1. Rapporten en Praatavonden
8.2. Informatieavonden
8.3. Informatieavond nieuwe ouders
8.4. Informatie aan gescheiden ouders
8.4. De Nieuwsbrief
8.5. Schoolgids
8.6. Schoolkrant
8.7. Activiteitenkalender
15
15
15
15
15
15
15
15
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9. Klachtenregeling en instanties
Klachtenregeling
Jeugdgezondheidszorg (G.G.D.)
Schoolbegeleidingsdienst
Inspectie
Belangrijke instanties
15
16
16
16
16
10. Schoolzaken
10.1. Aanmelding, aannamebeleid, verwijdering of schorsing
10.2. Afspraken op onze school
10.3. Rookbeleid
10.4. Buitengewoon Verlof
10.5. Busvervoer, Schoolbibliotheek, Schoolkamp, Schooltuin
10.6. Gymnastiek en Zwemmen
10.7. Vieringen
10.8. Verzekeringen
10.9. Ziektemeldingen
10.10. Om half negen beginnen
10.11. Kunstmenu, Natuur- en Mileueducatie
10.12. Homepage
10.13. Tenslotte
Zendingsproject
Eerste hulp
Huiswerk
Voorlezen en voorleeswedstrijd
Vulpen
Kleuteractiviteiten
Schrijfletters
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
11. Het schoolgebouw
11.1. Plattegrond
11.2. Pleinen
23
23
12. Groepsverdeling en adressen
12.1. Groepsverdeling
24
12.2. Gymrooster
25
12.3. Adressen van teamleden (met emailadres)
25
13. Activiteitenkalender
13.1 Activiteitenkalender
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
26-36
38
4. De zorg voor onze leerlingen
Inhoudsopgave
1. De School
1.1. Algemene informatie
1.2. Stichting de Woudse Venen
1.3. Nadere uitwerking van de missie op schoolniveau
1.4. Uitgangspunten voor onze visie
1.4.1. Visie
2
2
2
3
3
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8
De zorg voor onze leerlingen
De organisatie van de speciale zorg
W.S.N.S.
Leerlingbespreking
Schoolbegeleidingsdienst
Overgang van groep 2 naar groep 3
Zelfstandig werken
Groep 8 en het voortgezet onderwijs
8
8
9
9
9
9
9
10
5. Het team
2. De organisatie van het onderwijs
2.1.
2.1.1
2.2.
2.3.
2.4.
Schoolorganisatie
Beleid combinatiegroepen
Groepsgrootte
Lestijden
Vakantierooster
3. Wat leert mijn kind op school?
3.1. Kerndoelen
3.2 Groep 1 en Groep 2
3.2.1 Kinderklanken
3.3. Groep 3
3.4. Groep 4
3.5. Groep 5
3.6. Groep 6
3.7. Groep 7
3.8. Groep 8
3.9. Lessentabel
3.10. Methoden
3.11. Sociaal emotionele ontwikkeling
3.12. Informatie-en communicatietechnologie
3.13. Creatieve vakken ,gymnastiek en zwemmen
4
4
4
5
5
5.1. Teamleden
5.2. A.D.V. en Bapo
5.3. Muziekleerkracht
5.4. Klassenassistenten
5.5. Stagiairs
5.6. Conciërge
5.7. Vervanging bij ziekte
10
10
11
11
11
11
11
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7,8
8
8
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
39
Prot. Chr. Basisschool De Schakel Leimuiden tel: 0172- 509295 email: [email protected] homepage: www.schakelleimuiden.nl
40
Download