actie

advertisement
ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG
• ‘WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG’ ACTIE
&
• ‘MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN’ ACTIE
Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden
zoals hieronder opgenomen.
De actie(s)
Kia Motors Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de De Corridor 25, (3621 ZA)
te Breukelen, postbus 83, (3620 AB) Breukelen, tel: 0346 753 800, email: [email protected],
internet: www.kia.com (hierna: “Kia”) organiseert een tweetal acties met de namen: ‘Win de
helft van uw aankoopbedrag terug!’ en ‘Maak kans op één van de 10 prachtige prijzen! (‘de
Actie(s)’). Op deze Acties is dit reglement van toepassing (‘Actievoorwaarden’).
Deelname
1.
De Actie ‘Win de helft van uw aankoopbedrag terug!’ is een actie voor natuurlijke
personen die in de Actieperiode uit artikel 3 van deze Actievoorwaarden een nieuwe
Kia personenauto aankopen (“de Deelnemers actie A”).
2.
De Actie ‘Maak kans op één van de 10 prachtige prijzen!’ is een actie voor natuurlijke
personen die zich in de Actieperiode uit artikel 3 van deze Actievoorwaarden
registreren voor deelname middels het inschrijfformulier op www.kia.com/nl/20jaarkia
met volledige naam en e-mailadres (“de Deelnemers actie B”).
3.
De Actie ‘Win de helft van uw aankoopbedrag terug!’ en de Actie ‘maak kans op één
van de 10 prachtige prijzen’ lopen van 25 maart 2013 tot en met 13 april 2013. De
winnaars van beide acties worden begin mei 2013 bekend gemaakt.
4.
Een Deelnemer dient:
(a) zijn vaste woonplaats in Nederland te hebben; en
(b) ten tijde van de aankoop van de nieuwe Kia een minimumleeftijd te hebben van
18 jaar; en
(c) in bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
5.
De volgende categorieën van personen zijn aan deelname van de actie uitgesloten:
(a) medewerkers van Kia, al dan niet in dienstbetrekking; en
(b) personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de
Actie(s), evenals hun familieleden die op hetzelfde adres wonen.
6.
Kia behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van
deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd
handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Kia of
derden.
KMNL-130322
Actiemechanisme ‘Win de helft van uw aankoopbedrag terug!’
7.
Deelname wordt aangeboden aan natuurlijke personen die in de Actieperiode een
nieuwe Kia Auto kopen. Voorwaarden voor deelname zijn de volgende:
(a) een kentekenaanvraag niet later dan 29 april 2013; en
(b) akkoordverklaring met deze Actievoorwaarden waaronder begrepen het zich
redelijkerwijs beschikbaar houden voor promotionele uitingen door Kia die
verband houden met het winnen van de prijs; en
Ter vermijding van onduidelijkheid vermeld Kia nadrukkelijk dat kopers van een
nieuwe Kia personenauto met een kentekenaanvraag na 29 april 2013 van deelname
zijn uitgesloten.
8.
De dealer van Kia bij wie de nieuwe Kia personenauto wordt aangekocht draagt zorg
voor het bekend maken aan Kia van de kentekenaanvraag door de Deelnemer.
9.
Uit alle Deelnemers Actie A wordt door Kia op uiterlijk 10 mei 2013 onwillekeurig één
winnaar getrokken.
10.
De winnende Deelnemer wordt via de dealer op de hoogte gesteld door Kia. De
prijsuitreiking zal plaatsvinden nadat de Deelnemer het aanbod door Kia om de prijs
aan de Deelnemer uit te reiken schriftelijk heeft aanvaard. Voor zover de Deelnemer
het aanbod om de prijs uit te reiken niet aanvaardt zal een nieuwe trekking
plaatsvinden.
11.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een
geschil ontstaat tussen Deelnemer en Kia is het oordeel van laatstgenoemde
bindend.
Prijzen ‘Win de helft van uw aankoopbedrag terug!’ actie
12.
Met deze Actie kan de Deelnemer de helft van het Aankoopbedrag terugwinnen.
Aankoopbedrag betekent:
(a) indien een auto wordt ingeruild, het bedrag inclusief BTW ten belope van het
verschil tussen de aankoopprijs minus het inruilbedrag tot aan een maximum van
zestigduizend Euro; of
(b) indien geen auto wordt ingeruild het bedrag inclusief BTW ten belope van het
aankoopbedrag van de auto tot aan een maximum van zestigduizend Euro.
13.
De prijs is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen en/of worden
ingewisseld voor goederen of diensten. Bij weigering of andere reden van niet
uitreiking van de prijs aan een Deelnemer vervalt deze aan Kia.
14.
Eventuele over de prijs verschuldigde belasting komt geheel voor rekening van Kia.
KMNL-130322
Actiemechanisme ‘Maak kans op één van de 10 prachtige prijzen’!’
15.
Deelname wordt aangeboden aan natuurlijke personen die zich gedurende de
actieperiode registreren voor deelname middels het inschrijfformulier op
www.kia.com/nl/20jaarkia met volledige naam en e-mailadres. Voorwaarden voor
deelname zijn de volgende:
(c) registratie tijdens de actieperiode, uitsluitend door gebruikmaking van het
inschrijfformulier op www.kia.com/nl/20jaarkia
(d) akkoordverklaring met deze Actievoorwaarden; en
16.
Uit alle Deelnemers Actie B worden door Kia op 1 mei 2013 onwillekeurig 10
winnaars getrokken. Een winnaar wint één van de 10 door Kia beschikbaar gestelde
prijzen.
17.
De winnende Deelnemers Actie B worden daarna begin mei 2013 per e-mail op de
hoogte gesteld door Kia. De prijs is af te halen bij een door de winnaar aangewezen
officiële Kia-dealer.
18.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een
geschil ontstaat tussen Deelnemer en Kia is het oordeel van laatstgenoemde
bindend.
Prijzen ‘Maak kans op één van de 10 prachtige prijzen’ actie
19.
Met deze Actie kan de Deelnemer één van de 10 door Kia beschikbaar gestelde
prijzen winnen (2x stereo-set met iPhone dock, 3x reistassenset 6-delig, 5x Parrot
minikit Plus). Een keuze is niet mogelijk. De prijs is strikt persoonlijk en kan niet
worden overgedragen en/of worden ingewisseld voor goederen of diensten. Bij
weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs aan een Deelnemer vervalt
deze aan Kia.
20.
Eventuele over de prijs verschuldigde belasting komt geheel voor rekening van Kia.
KMNL-130322
Aansprakelijkheid
21.
Kia kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor (de gevolgen van)
onjuiste of onvolledige opgave van naam- en adresgegevens.
22.
Kia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of
kosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met deelname
aan deze Actie(s), en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijzen.
23.
Kia besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie(s).
Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet
volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere
vergelijkbare fouten op de website van Kia of andere door Kia openbaar gemaakte
(promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Kia worden
tegengeworpen noch enige verplichting voor Kia doen ontstaan.
24.
Kia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook van de Deelnemer, die
voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie(s). Kia is verder ook niet
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook van Deelnemer die samenhangt
met het gebruik van haar website of links naar websites van derden op haar website
of andere technische faciliteiten.
25.
Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Kia gelden eveneens voor
door Kia ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
Gegevens Winnaar
26.
Door deelname aan de Actie(s) geeft de Deelnemer aan Kia het recht om zijn of haar
persoonsgegevens, namelijk naam, woonplaats en portret, te gebruiken in het kader
van berichtgeving met betrekking tot de Actie(s).
KMNL-130322
Slotbepalingen
27.
Door deelname gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden, het Privacy
Statement en de voor het gebruik van de website van toepassing zijnde disclaimer
van Kia. De Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de
Actievoorwaarden alsmede de in de vorige volzin vermelde voorwaarden en verklaart
nadrukkelijk daarmee in te stemmen.
28.
Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website van Kia (www.kia.com).
29.
Kia behoudt zich het recht voor de Actie(s), naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de
prijs te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Kia op enige wijze
gehouden is tot vergoeding van welke schade van Deelnemer dan ook. Indien de
Actievoorwaarden worden gewijzigd dan wordt die wijziging op de website
www.kia.com bekend gemaakt.
30.
Op de Actie(s) en alle met de Actie(s) verband houdende geschillen, direct of indirect,
is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie(s) zullen
uitsluitend aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd.
31.
Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen
kenbaar worden gemaakt aan Kia (telefoonnummer 0346-753 800). Kia zal zich naar
beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is af te handelen.
32.
Deze Actie(s) is (zijn) in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen. Een ieder die meent dat de Quiz niet voldoet aan deze Gedragscode
kan een schriftelijke klacht indienen bij de Kansspelautoriteit, Wijnhaven 24 (2511
GA), Den Haag.
*****
KMNL-130322
Download