Opbouw van de telefoonrekeningen van bedrijf WAS

advertisement
Beleggingsadvies
Inleiding
In dit verslag worden twee beleggingsstrategieën met elkaar vergeleken. Voor elke
van beide strategieën wordt een aantal gegvens verzameld. Beide strategieën worden
namelijk gebruikt in een beleggingsclub en de gegevens daarvan zijn beschikbaar.
Beide strategieën zijn 51 keer toegepast en de winstpercentages zijn bekend. Er zijn
derhalve twee steekproeven.
Kenmerken van de steekproeven
De basisgegevens van beide steekproeven zijn de volgende
Summary Statistics
ReturnA
ReturnB
-----------------------------------------------------------Count
51
51
Average
10.9465
14.2159
Variance
469.761
878.958
Standard deviation 21.674
29.6472
Minimum
-21.95
-38.47
Maximum
63.0
87.0
Range
84.95
125.47
Opvallend is dat de gemiddelde opbrengst bij strategie B flink hoger is dan bij
strategie A. Daar staat tegen over dat de standaardafwijking bij strategie B hoger is
dan bij strategie A. Dit geldt ook voor de spreidingsbreedte (range). De
minimiumwaarde bij A is niet zo laag als bij B.
Een blad en stengel diagram geeft het volgende beeld voor beide steekproeven.
Stem-and-Leaf Display for ReturnA: unit = 1.0
2
10
16
25
(10)
16
11
5
3
2
-2|10
-1|98753221
-0|987522
0|001114689
1|0112223347
2|02258
3|013468
4|39
5|2
6|13
1|2 represents 12.0
Stem-and-Leaf Display for ReturnB: unit = 1.0
5
10
11
12
23
(7)
21
15
9
7
4
1|2 represents 12.0
-3|84320
-2|65400
-1|0
-0|5
0|00112345689
1|0013457
2|244599
3|004569
4|04
5|248
6|168
HI|87.0
Uit deze blad en stengel diagrammen komt hetzelfde beeld naar voren. Een grotere
spreiding in de data bij B. Bovendien is in het diagram te zien dat er een uitschieter is
bij strategie B.
Grafische analyse
De volgende plaatjes geven een grafisch beeld van de steekproeven.
Achtereenvolgens is gegeven een histogram met 9 cellen, een density trace en een
box-plot.
Het histogram en het density trace –een schatting van de kansdichtheid op basis van
de steekproef- bevestigen het beeld van de grotere spreiding bij B. Er is een aantal
resultaten bij strategie B extreem goed, maar er zijn ook grotere verliezen. Kennelijk
is strategie B een strategie die potentieel veel winst kan geven, maar tevens
risicovoller is. Bovendien is er een uitschieter bij B. Het is nuttig om te kijken wat de
invloed van deze uitschieter is op de kengetallen. Dat kan door de uitschieter te
verwijderen en te kijken wat dan de resultaten zijn.
Dit levert het volgende beeld
Summary Statistics for ReturnB
Count = 50
Average = 12.7602
Variance = 786.621
Standard deviation = 28.0468
Minimum = -38.47
Maximum = 68.0
Range = 106.47
De gemiddelde opbrengst en is een stuk lager geworden, al is hij nog steeds groter dan
de gemiddelde opbrengst bij A.
De histogrammen voor beide steekproeven worden nu
Het beeld is nu minder extreem geworden, maar nog steeds is het zo dat de spreiding
bij strategie B groter is.
Toets op normaliteit
In het volgend plaatje staat een normal probability plot voor opbrengst A en opbrengst
B. Dit is van belang voor een eventuele nadere analyse. Indien de waarnemingen
normaal verdeeld kunnen andere analysemethoden gebruikt worden om twee
steekproeven met elkaar te vergelijken.
De opbrengsten bij A lijken normaal verdeeld te zijn. Bij B is er wat meer reden tot
twijfel, maar echt schokkend is het niet.
Conclusies
Uit de analyse blijkt dat men bij B meer winst zou kunnen halen. Echter de strategie is
ook risicovoller. Wil men minder risico nemen dan kan men beter voor strategie A
kiezen. Is het beleggen een spelletje met wat extra geld dan kan voor strategie B
gekozen worden. Strategie B heeft de mogelijkheid dat het kapitaaltje opeens sterk
toeneemt.
Download