Workshop werven en behouden van vrijwilligers

advertisement
SportService Zwolle &
Vrijwilligerscentrale Zwolle
Peter van Diermen
Werven & Behouden
Programma










Opening & Kennismaking
Vrijwilligers
Ervaringen uit de praktijk
Vrijwilligersbeleid
Pauze
Motivatiemanagement
Werven
Vrijwilligers Graag Gezien
Behouden
Vragen en afsluiting
Kennismaken




Telefoons uit
Docent
Aanwezigen
Verwachtingen
Vrijwilligers
Waar hebben we het over?
 Een vrijwilliger
Iemand die zich uit vrije wil, onbetaald en in
georganiseerd verband voor anderen inzet.
 Vrijwilligerswerk
‘Werken’ als vrijetijdsbesteding.
Kenmerken




Van vrijwilligerswerk
Vrijwillig, onverplicht, er is geen dienstverband, maar
het is niet vrijblijvend.
Onbetaald, onkostenvergoeding wel mogelijk.
In georganiseerd verband, afspraken zijn nodig.
‘Werk’ voor anderen of de samenleving.
Kenmerken
Van vrijwilligerswerk (vervolg)
 Vrijwilligerswerk is voor de vereniging onmisbaar, van
‘levensbelang’.
 Vrijwilligerswerk vereist vaardigheden.
 Onderzoek SCP (mei 2009)
43% bevolking doet vrijwilligerswerk
waarde in 2005 ca. € 8 miljard
= 400.000 fte’s
De vrijwilligers







Bestuursleden
Commissieleden
Trainers / Coaches / Teambegeleiders
Jeugdtrainers / Jeugdbegeleiders
Coördinatoren
Scheidsrechters / Juryleden
Onderhoudsmensen / Accommodatiebeheerders /
Materiaalbeheerders
De vrijwilligers (vervolg)








Redactie clubblad
Websitebeheerder
Kantine- en barpersoneel
Verzorgers en masseurs
Vrijwilligerscoördinator
Chauffeurs
Wasmoeders en -vaders
Etc.
Ervaringen uit de praktijk
Opdracht
 Wat zijn de grootste knelpunten op het gebied van
vrijwilligersbeleid bij jullie organisatie/vereniging?
Maak met tweetallen een top 5 van grootste
knelpunten en schrijf deze op
Knelpunten Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Te weinig inzetbare vrijwilligers
Overbelasting van de actieve vrijwilligers
Ad hoc wervingsactiviteiten
Groot verloop onder de vrijwilligers
Weinig doorstroming
Te weinig deskundigheid
Toename complexiteit van randvoorwaarden:
accommodatie, privatisering, horecawet, etc.
Knelpunten Top 10 (vervolg)
8. Alleen korte termijn denken en geen tijd voor beleid
(c.q. visie en lange termijn denken)
9. Niet genoeg vrijwilligers voor ‘zwaardere’ functies
10. Er blijft veel werk liggen
Bijna 70 % van de verenigingen ervaart
vrijwilligersbeleid als groot knelpunt
Vrijwilligersbeleid
Wat verstaan we eronder?
 Welke vereniging/organisatie heeft vrijwilligersbeleid?
 Waar blijkt dat uit?
 Waar kan het nog meer uit blijken?
Aanvullingen
Vrijwilligersbeleid
Wat verstaan we eronder?
Onder vrijwilligersbeleid verstaan we het ontwikkelen
van initiatieven die erop gericht zijn vrijwilligers te
interesseren in vrijwilligerswerk, mensen te stimuleren
om vrijwilligerswerk binnen de vereniging/organisatie
op te pakken en vrijwilligers te ondersteunen, zodat zij
hun werkzaamheden goed en met plezier kunnen
uitvoeren.
Vrijwilligersbeleid
Wat verstaan we eronder?
 Dit betekent structureel aandacht organiseren voor de
mensen en het werk, waardoor ze gemotiveerd zijn
(en blijven) om werkzaamheden binnen de
vereniging/organisatie te verrichten.
 Dit beleid moet niet alleen bedacht worden, maar ook
op papier worden gezet én vooral uitgevoerd worden!
Voordelen vrijwilligersbeleid
Opdracht, waarom vrijwilligersbeleid?
 Maak in tweetallen een lijst van de voordelen van
vrijwilligersbeleid
 Evenzo van de nadelen van vrijwilligersbeleid
 Roept u maar!
Voordelen vrijwilligersbeleid
 Het brengt structuur in de aanpak van werven en
behouden van vrijwilligers en voorkomt dat
wervingsacties eenmalig en op zich zelf staande
acties zijn
 Het vergroot de betrokkenheid van vrijwilligers bij de
vereniging/organisatie
 Het verbetert het functioneren van de ‘kern’ van de
vereniging/organisatie: de vrijwilligers.
Hierdoor zorgt vrijwilligersbeleid voor
kwaliteitsverbetering van vrijwilligers en het aanbod
van de vereniging/organisatie
Nadelen vrijwilligersbeleid
 In eerste instantie vraagt het opzetten en uitvoeren
van vrijwilligersbeleid extra inspanning, extra menskracht, terwijl er al een tekort is aan actieve
vrijwilligers
 Het kan op weerstand stuiten bij ‘traditionele’,
langzittende bestuurders en vrijwilligers
 Het is niet altijd makkelijk om vrijwilligersbeleid in een
vereniging/organisatie op te zetten
Vrijwilligersbeleid
Conclusie:




Roept u maar!
Wie gaat het uitvoeren?
Wat zou er moeten gebeuren?
Waarom zou het moeten gebeuren?
Vrijwilligersbeleid en een vrijwilligerscoördinator
een perfecte combinatie!
Pauze
Motieven voor vrijwilligerswerk
Roept u maar!





Wat zijn jullie motieven?
Wat zijn andere motieven?
Wie is er wel eens gestopt en waarom?
Andere redenen om te stoppen?
Management van motivatie: aandacht besteden aan
vrijwilligers en interesse tonen voor hun
werkzaamheden
 Zoveel mensen, zoveel motieven! En motieven
kunnen veranderen
Motieven voor vrijwilligerswerk
Resultaten van motivatiemanagement
 Gemotiveerde vrijwilligers
 Grotere betrokkenheid bij de vereniging waardoor
minder verloop
 De vrijwilligers kunnen hun werkzaamheden beter
uitvoeren
Geen zin betekent niet leuk genoeg!
Geen tijd betekent geen prioriteit!
Werven van vrijwilligers
NOC*NSF
 Diversiteit: Vissen in meerdere vijvers
 Flexibiliteit: Creatief omgaan met vraag en aanbod
Werven van vrijwilligers
Overige projecten
 Methode Berkum leden bellen leden => 300 vrijwilligers
op ledenbestand van 700
 Ouders Graag Gezien
=> werkgroep samenstellen, ouders informeren, ouders
betrekken, werven en behouden, vastleggen beleid
 Maatschappelijke stage
=> (verplicht) kennis maken met vrijwilligerswerk
=> Scholieren willen graag bij hun eigen vereniging/org.
 Vrijwilligerscentrale
Werven van vrijwilligers
Voorwaarden voor succesvol werven:
 Werven moet een onderdeel zijn van een totaal plan




vrijwilligersbeleid (anders draaideureffect)
Werven is zoeken in het aanbod
De vereniging/organisatie moet de vrijwilliger iets te
bieden hebben dat aansluit bij zijn of haar behoeften
Vrijwilligerswerk is leuk als de vereniging/organisatie
leuk is
Goede planmatige aanpak
Werven van vrijwilligers
Belangrijk:
 Zeker 250 pedofielen zijn op zoek naar
vrijwilligerswerk bij verenigingen
 Check website www.inveiligehanden.nl voor:
- tips voor preventie
- stappenplan bij constatering misbruik
- overige feiten en cijfers
Vrijwilligers Graag Gezien
Taak- en functieomschrijvingen
 Kant en klare omschrijvingen
 “Op maat” te maken
 Geeft duidelijkheid aan de vrijwilliger:
- wat moet hij/zij uitvoeren
- hoeveel tijd/week
- wat mag de vrijwilliger verwachten van de
vereniging
Vrijwilligers Graag Gezien
Digitale kaartenbak
 Inventariseren van “Kennis en Kunde”
 Gericht zoeken op competenties
 Juiste persoon op de juiste plek
=> taken worden beter uitgevoerd
=> taken worden met meer plezier uitgevoerd
=> taken worden sneller uitgevoerd
 Meer weten:
www.vrijwillgersgraaggezien.nl
Behouden van vrijwilligers
Alleen werven leidt tot draaideureffect,
dus ook behouden:





Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers
Deskundigheidsbevordering
Waarderen en belonen van vrijwilligers
Voorwaarden scheppen en afspraken maken
Motivatie van vrijwilligers
Vragen
 Alle verwachtingen behandeld …?
Contactgegevens NSA





N
A
T
E
W
Peter van Diermen
Korte Bergstraat 15, 3811 ML Amersfoort
088-2468100
[email protected]
www.sportalliantie.nl
Hartelijk dank voor
uw belangstelling!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards