2 Samenvatting Goede praktijk op het vlak van

advertisement
Goede praktijk op het vlak van het
vrijwilligersbeleid en ondersteuning van het
vrijwilligerswerk
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en VVSG – januari 2011
Titel:
Jaar:
Organisatie (gemeente, OCMW, andere):
Naam van de organisatie:
Beleidsveld (bv. vrijetijdsbeleid):
Beleidsthema (bv. sport):
Goede praktijk (duid aan):
 op het vlak van vrijwilligersbeleid (inschakeling van vrijwilligers) (1)
 op het vlak van ondersteuning van vrijwilligerswerk (2)
1 Samenvatting Goede praktijk op het vlak van vrijwilligersbeleid
Geef kort aan hoe het vrijwilligerswerk in uw organisatie wordt georganiseerd?
Wat zijn specifieke kenmerken, typerende elementen in verband met de manier waarop het
vrijwilligerswerk gestalte krijgt binnen uw organisatie?
Over hoeveel vrijwilligers gaat het gemiddeld?
Welke taken voeren ze voornamelijk uit?
Op welk vlak denkt u een goede praktijk te kunnen bieden? (kruis aan op welke vlakken jullie
een goede praktijk bieden, en licht kort toe)
 Vrijwilligersbeleid
 Coördinatie van de vrijwilligers
 Rekruteren van vrijwilligers
 Motiveren van vrijwilligers
 Opvolgen en begeleiden van vrijwilligers
 Waarderen van vrijwilligers
 Competentieontwikkeling van vrijwilligers
 Evaluatie van vrijwilligers
 Aanbieden van vorming en training van vrijwilligers
 Samenwerking tussen beroepskrachten – vrijwilligers
 Samenwerking tussen vrijwilligers
 Andere
17 januari 2011 - 1/2
2 Samenvatting Goede praktijk op het vlak van ondersteuning van
vrijwilligerswerk in de gemeente
Geef kort aan hoe de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in uw stad of gemeente gestalte
krijgt.
Wat zijn specifieke kenmerken, typerende elementen in verband met de manier waarop de
ondersteuning van het vrijwilligerswerk wordt georganiseerd?
Op welk vlak denkt u een goede praktijk te kunnen aanleveren? (kruis aan op welke vlakken
jullie een goede praktijk bieden, en licht kort toe)
 Ter beschikking stellen van gemeentelijke accommodatie
 Informatie over vrijwilligerswerk aanbieden
 Concrete vormings- en opleidingsinitiatieven aanbieden en/of ondersteunen
 Installatie van een vrijwilligersloket
 Helpdeskfunctie in het kader van de collectieve verzekering
 Geregeld ‘vrijwilligersfeesten’ organiseren
 Een straat, plein of plaats in het teken zetten van het vrijwilligerswerk
 Een actie of initiatief nemen in de Week van de Vrijwilliger
 Er is een beleid uitgewerkt op het niveau van de gemeente/de stad om het vrijwilligerswerk
te ondersteunen
 De lokale ambtenaren worden aangespoord om vrijwilligerswerk te verrichten
 Andere
Bezorg dit formulier voor 7 februari aan:
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 bus 1, 2000 Antwerpen
0032 (0)3 218 59 01 of +32(0)474 074 124
www.vrijwilligersweb.be - www.vrijwilligerswerk.be
17 januari 2011 - 2/2
Download