Presentatie vrijwilligerswerk

advertisement
Vrijwilligerswerk is onbetaald en niet verplicht werk
voor anderen of voor de samenleving.
Vrijwilligerswerk is voor iedereen vanaf 13 jaar tot 99
mogelijk. Voor jongeren van 13 tot 18 zijn daar
speciale regels voor. Denk aan het aantal uur, tijden.




42% van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk
Dat zijn ruim 5,4 miljoen mensen
Deze vrijwilligers doen ongeveer 1 miljard UUR
vrijwilligerswerk per jaar
De meeste vrijwilligers zijn te vinden in
verzorgingshuizen en binnen
sportverenigingen
Er zijn verschillende soorten vrijwilligerswerk:
Het kan werk zijn dat het hele jaar doorloopt en
waar je een aantal uur per week of per maand
mee bezig bent. Het kan ook zijn dat het
vrijwilligerswerk eenmalig is.
Een belangrijke en intensieve vorm van
vrijwilligerswerk is mantelzorg. Dit is de zorg
die iemand langdurig op zich neemt voor een
ziek familielid of vriend, zonder hiervoor een
vergoeding te krijgen. Een mantelzorger is geen
beroepskracht, maar heeft vaak een
persoonlijke band met de zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende. Er wordt van mantelzorg
gesproken als de zorg meer dan 8 uur per week
is of langer dan drie maanden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Geloofs- of politieke overtuiging
Onbaatzuchtigheid
Hulp voor eigen club of vereniging
Om je nieuwe woonomgeving te leren kennen
Om je netwerk te vergroten
Om een gat in je CV te voorkomen
Om werkervaring op te doen
Om een dag-/weekroutine te houden of op te
bouwen
Om actief te blijven;
Je hebt af en toe nog wat tijd over, maar je wilt je
niet structureel inzetten
Omdat het gewoon leuk is!
Waar vind je vrijwilligers
Vrijwilligers vanuit eigen keuze
Diverse vindplaatsen, waaronder
vrijwilligerscentrales of steunpunten,
lokale en sociale media en (via
organisaties) in de buurt en wijk.
Geleide vrijwilligers
Gemeenten, instanties en scholen
die mensen (werk)ervaring willen
laten opdoen, activeren of kennis
laten maken met het
vrijwilligerswerk in het kader van
maatschappelijke stage.
Organisaties die mensen met een
(verstandelijke) beperking
begeleiden die willen participeren via
vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers met beperking





Jongeren brengen een 'frisse wind' binnen, een nieuw geluid
Ze zetten nieuwe activiteiten op zoals computerles en spelletjes spelen op de Wii.
Generaties treffen elkaar. Als ze enthousiast raken, blijven ze vrijwilligerswerk
doen.
Ouderen beschikken over vele vaardigheden en tijd
Beide zijn zeer welkom in het vrijwilligerswerk. Ze vangen ook allerlei signalen van
cliënten op die te benutten zijn om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren.
Allochtonen brengen andere culturen en gewoonten mee
Deze zijn aanleiding tot nieuwsgierigheid bij cliënten en contact. Ze sluiten ook
aan bij diverse cliëntengroepen die al ‘binnen’ zijn, waardoor er herkenning en
aanspraak is.
Re-integranten willen hun vaardigheden vergroten via vrijwilligerswerk
Ze komen vaak voor meerdere dagen per week. Daardoor zijn ze voor allerlei
aanvullende werkzaamheden in te zetten om andere vrijwilligers bij te staan.
Bedrijven en werknemers bieden kennis en extra inzet van menskracht
Bijvoorbeeld door advies over marketing of (eenmalige) hulp bij een evenement.
Het helpt organisaties een stap verder en biedt cliënten een onvergetelijke
belevenis. Bijvoorbeeld NL doet





5 gouden tips:
Leer elkaar kennen
Geef vrijwilligers een plek
Deel ervaringen en kennis
Toon belangstelling en waardering
Evalueer en verbeter





Een organisatie is niet verplicht een vergoeding
te geven.
Maximale vergoeding is €150 per maand en niet
meer dan €1500 per jaar.
2 soorten:
Werkelijk gemaakte kosten
Vastgestelde vergoeding
Mensen met een bijstandsuitkering mogen
maximaal € 95,- per maand tot € 764,- per jaar
ontvangen zonder dat het invloed heeft op de
uitkering.
Meer informatie hierover is te vinden op
www.vrijwilligerswerk.nl






Vrijwilligers vallen niet meer onder de arbowetgeving.
Eigen verantwoordelijkheid organisaties.
Afspraken om risico’s voor de veiligheid en
gezondheid van vrijwilligers te beperken.
Opstellen intern arbobeleid.
In kaart brengen van de riciso, middels een risicoinventarisatie
Beschikbaar stellen van veiligheidsinstructies,
voorlichting en beschermingsmiddelen.
Meer informatie: www.rie.nl


Wie vallen onder de verzekering?
Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald
werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een
maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.
Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking
voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. Sinds 1
januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs meeverzekerd op de
Vrijwilligerspolis.
Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus
een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.
De Vrijwilligerspolis bestaat uit:
 Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisaties
 Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (inclusief een ongevallen inzittenden
dekking)
 WEGAS plus dekking
 Bestuurdersaansprakelijkheid
 Rechtsbijstand






Ons Welzijn fusie van Vivaan, Mee, Aanzet en Rigom.
Het vrijwilligerspunt bemiddelt toekomstig
vrijwilligers richting vrijwilligerswerk en ondersteunt
organisaties die werken met vrijwilligers.
Online vacaturebank
Ben je op zoek naar vrijwilligers: plaats een vacature
op de vacaturebank.
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, maar weet nog
niet wat: maak een afspraak met mijn collega van
dorpsteam Boekel Jos Hermes.
[email protected] of [email protected]


Mensen met een uitkering mogen
vrijwilligerswerk doen met behoudt van uitkering.
Soms vraagt het UWV of de organisaties een
formulier kan invullen dit om er zeker van te zijn
dat het geen arbeidsverdringing is.
De meeste vreemdelingen mogen
vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen
personen die een eerste procedure voor een
verblijfsvergunning regulier afwachten, en geen
asielzoeker zijn, mogen geen vrijwilligerswerk
doen. Alle andere vreemdelingen die rechtmatig
in Nederland verblijven in de zin van artikel 8 van
de Vreemdelingenwet 2000 mogen wel
vrijwilligerswerk doen.
‣ Ga vrijwilligerswerk doen wat je leuk vindt om te
doen.
‣ Kijk hoeveel tijd je er mee kwijt bent en hoeveel tijd
je er zelf aan wil besteden.
‣ Wil je vrijwilligerswerk doen in een (professionele
organisatie) of juist alleen met vrijwilligers?
Wil je 1 of 1 vrijwilligerswerk doen of in een groep.
‣ Waarom doen je vrijwilligerswerk? Voor je zelf, voor
de ander, voor je kinderen…
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards