bestand

advertisement
Onderzoeksvoorstel
De psychosociale ontwikkeling van een kind
met constitutioneel eczeem
Freshta Zalmai
Mariëlle de Waal
Anouk de Vré
Amsha Tamo
Datum:
Klas:
Slb-er:
Opdrachtgever:
28 oktober 2014
HDT-1.M & 1.N
Mevr. M. Vissers
Mevr. S. Hassane
09001352
13034774
14017555
13048821
Inhoud
Aanleiding ................................................................................................................................................ 3
Doelstelling .............................................................................................................................................. 3
Probleemstelling...................................................................................................................................... 3
Hoofdvraag .............................................................................................................................................. 3
Deelvragen .............................................................................................................................................. 3
Afbakening............................................................................................................................................... 4
Methode .................................................................................................................................................. 4
Randvoorwaarden ................................................................................................................................... 4
Bijlage I Tijdsplanning .............................................................................................................................. 5
Bijlage II literatuurlijst ............................................................................................................................. 6
2
Aanleiding
Constitutioneel eczeem komt naar schatting bij 10-20% van de kinderen en bij 1-3% van de
volwassenen voor (Dirven, Groot, 2011, p18). Constitutioneel eczeem is op geen enkele wijze te
genezen en daarmee heeft het voor vele patiënten een grote betekenis in hun leven. Vaak zijn de
patiënten of de ouders van patiënten bang om hormoonzalven te smeren op de eczeemplekken. Uit
onderzoek is gebleken dat 24% van de patiënten aangaf om deze reden de zalf niet te gebruiken bij
zichzelf of bij hun kind (Diggele, 2009, p4). Maar dit is vaak de enige manier om de jeuk en soms zelfs
de gehele plekken te verminderen.
Doordat het eczeem niet goed behandeld wordt zijn er vaak grote, rode, droge plekken van eczeem
te zien op het lichaam. Veel ouders zijn bang dat het eczeem besmettelijk is en durven daarom niet
goed meer met hun kinderen te knuffelen. Of ze zijn juist te beschermend omdat ze bang zijn dat hun
kind door anderen vreemd aangekeken wordt. Vooral bij kinderen kan dit een groot psychisch effect
teweeg brengen. Op deze manier kunnen kinderen niet de normale ontwikkeling doormaken zoals
hun leeftijdgenootjes zonder eczeem.
Dit onderzoek zal zich daarom ook gaan richten op de psychosociale ontwikkeling van een kind.
Doelstelling
Onderzoeksdoel: Doel van dit onderzoek is er achter te komen in hoeverre constitutioneel eczeem
invloed heeft op de psychosociale ontwikkeling van een kind.
Praktijkdoel: Voorlichting geven aan ouders van kinderen met constitutioneel eczeem over de
psychosociale ontwikkeling van hun kind.
Probleemstelling
Het probleem is dat kinderen met constitutioneel eczeem een andere psychosociale ontwikkeling
doormaken dan hun leeftijdsgenootjes zonder constitutioneel eczeem.
Hoofdvraag
In hoeverre heeft constitutioneel eczeem invloed op de psychosociale ontwikkelingen van een kind?
Deelvragen
1. Wat is constitutioneel eczeem?
2. Welke huidtherapeutische behandelingen zijn er voor een kind met constitutioneel eczeem?
3. Wat kan een huidtherapeut betekenen voor een kind met psychosociale klachten veroorzaakt door
constitutioneel eczeem?
4. Wat zijn de ervaringen van ouders met een kind met constitutioneel eczeem?
3
Afbakening
Kind: Jong persoon die nog niet volwassen is. In dit onderzoek zal het gaan over peuters ( 1,5 tot 4
jaar) en kleuters (4 tot 6 jaar). (Fred, 2014)
Eczeem: Eczeem is een oppervlakkige huidaandoening en wordt ook wel dermatitis genoemd. Het is
een (allergische) ontstekingsreactie van de huid die jeuk en roodheid veroorzaakt. (Hasselt, 2014)
Ontwikkeling: Ontwikkeling is een proces dat in een vaste volgorde verloopt. Het is een proces dat
onder normale omstandigheden onomkeerbaar is. (Verhulst, 2005)
Psychosociale ontwikkeling: Hierbij gaat het om de ontwikkeling van kinderen in relatie tot hun
sociale omgeving, de omgang met anderen. (Alkema, 2011)
Methode
Literatuurstudie
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van google scholar en pubmed. Hierin kan informatie
worden gezocht waarmee de eerste drie deelvragen worden beantwoord. Er kunnen Engelstalige en
Nederlandstalige artikelen gezocht worden. De artikelen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. De
zoekwoorden die gebruikt worden zijn: constitutioneel eczeem, psychosociale ontwikkeling &
eczeem.
Praktijkstudie
Voor de praktijdstudie moeten er random 10 huisartsenpraktijken en 10 kinderdagverblijven worden
gekozen. Deze 20 instellingen zullen een e-mail ontvangen met daarin een vragenlijst, die moet
worden verspreid onder ouders van kinderen in een leeftijdscategorie tussen de 2 en de 6 jaar oud
die constitutioneel eczeem hebben. Om zoveel mogelijk respons te krijgen worden de
kinderdagverblijven en de huisartsenpraktijken gebeld om te vragen hun medewerking te verlenen.
Aan de hand van de enquêtes kan deelvraag vier worden beantwoord.
Randvoorwaarden
Eczeem is een huidaandoening die vaak voorkomt, met name bij kinderen. Een huidtherapeut is een
specialist op het gebied van de huid, die zorgt voor behandeling of genezing van de zieke huid.
Daarom is dit onderzoek relevant voor huidtherapeuten.
Er worden in dit onderzoek geen proeven gedaan met mensen, er worden alleen enquêtes
afgenomen. Ook is het tijdsplan van 16 weken haalbaar, mits er voldoende respons komt op de
enquêtes.
4
Bijlage I Tijdsplanning
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Enquête opstellen
Voorlichting geven aan de locaties over het onderzoek en het belang van de enquêtes
Enquêtes in desbetreffende locaties ophangen/uitdelen
Literatuuronderzoek, deelvraag 1
Literatuuronderzoek, deelvraag 2
Literatuuronderzoek, deelvraag 2
Literatuuronderzoek, deelvraag 3
Literatuuronderzoek, deelvraag 3
Literatuuronderzoek, gegevens van deelvragen verwerken
Literatuuronderzoek, gegevens van deelvragen verwerken
Resultaten enquête ophalen en verwerken
Resultaten enquête verwerken
Beantwoorden deelvraag 4
Antwoord op hoofdvraag
Concept onderzoek inleveren bij docent
Feedback verwerken
Definitief onderzoek inleveren bij docent
5
Bijlage II literatuurlijst
Alkema, E. e.a. (2011). Meer dan onderwijs. Assen: Uitgeverij Van Gorcum.
Diggele, O van. (2009). Therapietrouwheid bij mensen met constitutioneel eczeem. Groningen:
Studentenbureau UMCG.
Dirven-Meijer, P., Groot, A de. (2011). Leven met constitutioneel eczeem. Houten: Uitgeverij Bohn
stafleu van Loghum.
Fred, E. (2014). Kind. Geraadpleegd op 24 september 2014, van
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind_(leeftijdsgroep)
Hasselt, N van. (2014). Eczeem. Geraadpleegd op 24 september 2014, van
http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/eczeem/item32001
Verhulst, F .(2005). De ontwikkeling van het kind. Rotterdam: Uitgeverij van Gorcum.
6
Download