PowerPoint-presentatie

advertisement
Welkom
groep 7, groep 8 en ouders
De Jenaplaneet
1
23-7-2017
Onderwerpen van vanavond
Het voortgezet onderwijs:
 Het voortraject
 Welke scholen zijn er en wat bieden ze
 Keuze van de school
 Actieplan: hoe nu verder?
 Vraag en antwoord
2
23-7-2017
Wat moet er gebeuren?
Allereerst: je best doen!
In groep 7
 Voorlopig advies schriftelijk op 1 april,
kind/oudergesprek op 9 april
 20 t/m 23 april cito-entree
In groep 8
 Definitief advies 2 maart
 Cito-eindtoets 21 t/m 23 april
 Uitslag in de week van 11 mei
 Ouders schrijven uiterlijk 9 maart in via de
Jenaplaneet met het onderwijskundigrapport
 Alle kinderen zijn ruim voor 16 maart 2015
3
aangemeld
23-7-2017

Rol van de basisschool
•
•
•
•
•
gesprekken met kinderen en ouders
Cito entree- en eindtoets
met leerlingen praten over de schoolkeuze
gegevens naar school voortgezet onderwijs
gesprek met leraar van voortgezet onderwijs
4
23-7-2017
Rol van de ouders
en de leerlingen
Ouders




met de kinderen
praten
open dagen bezoeken
met de basisschool
praten
school kiezen die bij
het kind past
Leerlingen




met je ouders praten
open dagen bezoeken
je best doen
school kiezen die bij
jou past (niet omdat je
vriendje daar heen
gaat)
5
23-7-2017
Voortgezet Onderwijs in Nederland
6
23-7-2017
Wat is vmbo?
Betekent: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
Je wordt voorbereid op de basisberoepsopleidingen (niveau
1 of 2) van het mbo. Sommige scholen bieden het
leerwerktraject. Dit is een leerwijze met veel ruimte voor
stage of werk.
 kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
Het richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en
middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo.
7
23-7-2017
Vervolg: Wat is vmbo?
Gemengde leerweg (vmbo gl)
Deze leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische
leerweg en bereidt je voor op de vak- en
middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het mbo. Ook
met een diploma van de gemengde leerweg kun je naar het
havo.
 Theoretische leerweg (vmbo tl)
De theoretische leerweg is het beste te vergelijken met de
oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg
kun je in het mbo vakopleidingen op niveau 3 volgen of
middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van
de theoretische leerweg kun je ook naar het havo.

8
23-7-2017
9
23-7-2017
Wat zijn havo en vwo?
havo
Betekent: hoger algemeen voortgezet onderwijs
Het bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

vwo
Betekent: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Het bereidt je voor op de universiteit. Het vwo is
opgesplitst in Atheneum en gymnasium (Latijn, Grieks en
klassieke culturele vorming)

10
23-7-2017
Wellantcollege
Ashram College
Scala College
Groene Hart scholen
11
23-7-2017
Wellant College

vmbo
leerwegondersteunend onderwijs (vmbo basis)
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
vanaf klas 3 vmbo basis leerwerktraject mogelijk
gemengde leerweg
extra examenvak in het vierde leerjaar bij vmbo-gl
geeft een vmbo-tl diploma
groene leeromgeving (planten en dieren)
keuzeprogramma’s: paardenklas en kookklas
12
23-7-2017
Ashram College




vwo
gymnasium (extra: filosofie) en atheneum
havo
vmbo
in Alphen: theoretische leerweg (de andere leerwegen in
Nieuwkoop)
dakpanklassen: vmbo/havo en havo/vwo
les in het hoogste niveau
Keuzeprogramma’s: ArtClass, Sportlife, Mondo (+Chinees
mogelijk), De Jonge Onderzoeker (havo/vwo).
13
23-7-2017
Scala College




vwo
gymnasium en atheneum
havo
vmbo
alle leerwegen (geen lwoo)
dakpanklassen: vmbo-t/havo en havo/vwo
les in het hoogste niveau
Keuzeprogramma’s: LOOT, tweetalig vmbo-t en vwo,
sportklas of highschool: voetbal, hockey, volleybal, waterpolo,
golf, tennis, dans, theater, muziek, media & design of quest.
14
23-7-2017
Groene Hart scholen
werkt samen met Op Maat
 vwo (Lyceum)
gymnasium en atheneum
 havo (Lyceum en Topmavo klas 2 en 3 )
 vmbo
theoretisch (Topmavo) en vmbo gl, kb en bb(Leerpark)
de basis kan met lwoo
 praktijkonderwijs (leerpark)
 dakpanklassen: basis/kader en havo/vwo
Keuzeprogramma’s: sport, techniek, muziek/theater, atelier
en culinair.
15
23-7-2017
Periodes in het Voortgezet Onderwijs
Brugklas, in deze periode worden de
keuzeprogramma’s gedaan
 3e leerjaar vmbo kies je een sector: zorg en
welzijn, techniek, economie of landbouw.
 4e leerjaar havo/vwo kies je een profiel:
natuur en techniek, natuur en gezondheid,
economie en maatschappij, cultuur en
maatschappij.
 Examen

16
23-7-2017
Tot een advies komen
We kijken bij het bepalen van de adviezen
naar de hele schoolloopbaan.
 De leerkrachten, ib en directie bespreken
de adviesopties.
 Na het voorlopig advies in groep 7 en de
midden cito’s in groep 8 wordt een
definitief advies bepaald.
 Eindcito wordt gebruikt voor
basisschool.

23-7-2017
Mogelijkheden van de leerling
• Kun je goed leren?
• Ben je handig?
• Kun je zelfstandig
werken?
• Wat vinden je
•
•
vader en moeder
er van?
Wat zegt de juf of
de meester?
Cito leerlingvolgsysteem
18
23-7-2017
Als je eenmaal gekozen hebt…
• Misschien nog een extra toets maken.
• Kennismaken op je nieuwe school.
• In augustus:
• boeken halen en kaften
• agenda kopen
• rooster halen
• huiswerk
• nieuwe kinderen in de klas
• elk uur een andere juf of meester
19
23-7-2017
En je ouders……….




Zorgen er samen met jou voor dat je goede
pennen, potloden, een liniaal en dergelijke
hebt.
Letten op of het goed gaat op je nieuwe
school.
Zorgen ervoor dat je het huiswerk kunt
maken.
Kortom: samen maak je er iets goeds van!!
20
23-7-2017
Vraag en antwoord
Wat zijn de kosten voor de brugklas?
De kosten bestaan uit: boeken, eerste
aanschaf schoolspullen, excursies,
enzovoorts.
Voor iedere school is dit verschillend.
Bijvoorbeeld: Scalacollege heeft
bijvoorbeeld extra kosten voor de specifieke
klassen; t-vwo 450,- euro per jaar;
highschool 80,- euro per jaar.
21
23-7-2017
Vraag en antwoord
Hoe moet je je aanmelden?
 Ouders vullen aanmeldingsformulier in
 De Jenaplaneet verstuurt dat formulier
samen met het onderwijskundigrapport over
de leerling
 Ouders krijgen bevestiging van ontvangst
van de school waarbij het kind is aangemeld
 Na gesprek met basisschool en evt. gesprek
met ouders ontvangen ouders bericht van
inschrijving
 Als de leerling zorg nodig heeft: gebeurt
hetzelfde maar eerder in het jaar.
22
23-7-2017
Vraag en antwoord
Wat doe je als de school waar je graag naar
toe wil vol is en dus geen plaats meer voor
je heeft?
Dat is een vervelende zaak! Elke school heeft een beperkt
aantal plaatsen, gewoon omdat het gebouw niet groter is en
omdat er niet meer leraren zijn. Op tijd aanmelden (vóór 16
maart) is belangrijk. Het gaat nogal eens mis als ouders weten
dat hun kind extra zorg nodig heeft maar ze niet willen
plaatsen op het Wellant College of het Groene Hart Lyceum /
Op Maat: ze schrijven dan in bij het Ashram College of het
Scala College maar die scholen zullen de kinderen die extra
zorg nodig hebben niet toelaten. Als de ouders dan alsnog
naar het GHL/Op Maat of het Wellantcollege gaan kunnen die
scholen vol zitten. Soms moet je dan naar een andere plaats!
23
23-7-2017
Vraag en antwoord
Kan een school een leerling weigeren?
Ja.
Er zijn wettelijke regels voor, zie ‘gids voor het voortgezet
onderwijs’ (internet: www. rijksoverheid.nl)
Leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben
kunnen alleen geplaatst worden op het Wellant College en het
Groene Hart Lyceum / Op Maat; leerlingen Praktijkonderwijs
alleen op het Groene Hart Lyceum/Op Maat.
Leerlingen met specifieke zorg worden eerder besproken met
de scholen van het voortgezet onderwijs om weigeringen te
voorkomen.
24
23-7-2017
Meer weten
Op de site van de rijksoverheid kunt u
meer informatie vinden over het voortgezet
onderwijs.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vo
ortgezet-onderwijs#ref-minocw
25
23-7-2017
VEEL SUCCES!!
En…..doe je best!!!!
26
23-7-2017
Download