Opdrachtenkaartjes Economie enzo

advertisement
Categorie ‘Vraag & Antwoord’
De wensen van mensen zijn
onbegrensd. Hoe noemen we in de
economie deze wensen?
BEHOEFTEN
Er zijn te weinig middelen om in
alle behoeften te kunnen voorzien.
Hoe heet dit verschijnsel?
Geef een ander woord voor ‘baten’
OPBRENGSTEN
SCHAARSTE
Welke term past bij de
omschrijving ‘offers die we moeten
brengen om iets te kopen’
KOSTEN
Hoe heet de optelsom van alle
middelen, die iemand heeft?
Wat wordt bedoeld met
‘aanwendingsrichtingen’
van een middel?
MANIEREN WAAROP HET MIDDEL
GEBRUIKT KAN WORDEN
Wat laat de budgetlijn zien?
BUDGET
ALLE PRODUCTCOMBINATIES DIE JE
MAXIMAAL MET EEN BUDGET KUNT
KOPEN
Hoe schaarser een goed is, hoe
………….. de prijs van dat goed.
Gaat het vak economie vooral over
‘welzijn’ of over ‘welvaart’?
HOGER
WELVAART
(omdat er niet zoveel van is)
Wat betekent ‘ruilen in natura’?
GOEDEREN WORDEN TEGEN
GOEDEREN GERUILD
Hoe noem je het geld dat op je
betaalrekening bij de bank staat?
GIRAAL GELD
Wat is chartaal geld?
MUNTEN EN BANKBILJETTEN
Wat is een economie in autarkie?
HIER WORDT NIET GERUILD,
ZELFVOORZIENEND
Wat geeft de ruilverhouding weer?
Wat zijn transactiekosten?
DE WAARDE VAN HET ENE MIDDEL
UITGEDRUKT IN AANTAL EENHEDEN
VAN HET ANDERE MIDDEL
KOSTEN DIE GEMAAKT WORDEN BIJ
HET ZOEKEN NAAR EEN GESCHIKTE
PERSOON OM MEE TE RUILEN.
Als iemand een taak verricht tegen
betaling, welke productiefactor
wordt dan geruild voor geld?
Hoe noem je de afspraak tussen
koper en verkoper?
ARBEID
Geef een ander woord voor salaris
LOON, VERDIENSTEN, INKOMEN
KOOPOVEREENKOMST
Hoe heet in de economie
‘de productie per persoon
per gewerkt uur’?
ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
Leg uit wat ‘arbeidsdeling’ is
IEDEREEN VERVULT
EEN DEELTAAK
Noem de drie functies van geld
RUIL-/REKEN-/OPPOTMIDDEL
Wat betekent de term
‘fiduciair geld’?
HET GELD ONTLEENT ZIJN WAARDE
AAN HET VERTROUWEN
DAT MENSEN ERIN HEBBEN
Wat geeft de ‘intrinsieke waarde’
van geld weer?
DE WAARDE VAN HET MATERIAAL
Hoe heet de ruilverhouding van
diverse middelen tot geld?
PRIJS
Hoe heet het deel van het loon dat
je als werknemer krijgt uitbetaald?
NETTOLOON
Hoe heet het geld dat je kunt
aanraken, zoals munten en
biljetten met een verzamelnaam?
CHARTAAL GELD
Hoe heet de waarde van geld
die op het biljet of de munt
gedrukt staat?
EXTRENSIEKE WAARDE
of NOMINALE WAARDE
Welke wet gaat over ‘bad money
drives out good money’?
Wat geeft de interne waarde
van geld weer?
DE WET VAN GRESHAM
DE KOOPKRACHT
Welke organisatie zorgt in
Nederland voor de geldschepping?
In welke stad staat de
Europese Centrale Bank?
DE NEDERLANDSCHE BANK
FRANKFURT (D)
Welke bank in de eurolanden
bepaalt hoeveel geld
in omloop wordt gebracht?
Op welke twee manieren kan de
Europese Centrale Bank
geld in omloop brengen?
DE EUROPESE CENTRALE BANK
* MUNTEN/BILJETTEN MAKEN
* BEPALEN HOEVEEL GELD
HANDELSBANKEN ZELF MOGEN MAKEN
Hoe kan een (handels)bank
geld creëren?
Hoe heet de optelsom van al het in
omloop zijnde geld?
DOOR GELD UIT TE LENEN AAN
BEDRIJVEN/PARTICULIEREN
MAATSCHAPPELIJKE
GELDHOVEELHEID
Wat wordt precies bedoeld met
‘geld als oppotmiddel’?
Iemands’ inkomen neemt met 100
euro per maand toe. Is dit een
nominale óf reële loonstijging?
SPAREN
NOMINALE (stijging in geld)
Welke term past bij de
omschrijving ‘product of dienst dat
in een behoefte kan voorzien’?
Hoe heet een persoon
of organisatie die
producten/diensten produceert?
MIDDEL
PRODUCENT
Hoe heet iemand die
goederen/diensten koopt om
daarmee in behoeften te voorzien?
Als de budgetlijn naar
rechtsboven verschuift,
is er dan een toename
of afname van het budget?
CONSUMENT
TOENAME
Noem de vier technische
eisen van geld
NIET MAKKELIJK NA TE MAKEN /
DEELBAAR / HANDZAAM /
DUURZAAM
Welke grafiek laat zien wat wel en
niet binnen een budget valt?
Wat zijn opofferingskosten?
NETTO OPBRENGST VAN HET BEST
DENKBARE ALTERNATIEF
Noem de twee voorwaarden
waaraan voldaan moet zijn
om te kunnen ruilen
BUDGETLIJN
* AANBIEDER IS WETMATIGE EIGENAAR
* TRANSACTIEKOSTEN LAGER DAN
WEDERZIJDS VOORDEEL
Welke rechten bepalen wie
de wetmatige eigenaar
van een middel is?
Wat is een patent?
EIGENDOMSRECHTEN
HET RECHT DAT JE HEBT OM, ALS
ENIGE IETS DAT JE HEBT BEDACHT
OF GEMAAKT, TE VERKOPEN
Wat is de
economische term voor
‘het opsplitsen van taken’?
Zorgen verdergaande specialisatie
en arbeidsdeling voor een
toename of afname van ruil?
ARBEIDSDELING
TOENAME
Noem een voorbeeld van
‘middelen’ in de economie?
Wat zijn ‘vrije goederen’?
NATUUR, ARBEID, KAPITAAL
(1 noemen)
Leg uit hoe het middel ‘tijd’
alternatief aanwendbaar is.
JE KUNT KIEZEN WAT JE MET JE TIJD
DOET: UITSLAPEN, WERKEN, ETC.
Wat zijn ‘variabele kosten’ in de
uitgaven van consumenten?
KOSTEN DIE WISSELEN, ZOALS
AANSCHAF KLEDING, VAKANTIE, ETC.
GOEDEREN DIE IN BEHOEFTEN
KUNNEN VOORZIEN ÉN NIET
SCHAARS ZIJN
Omgaan met schaarste vereist
dat je prioriteiten stelt.
Leg uit wat dat inhoudt
JE MAAKT EEN RANGORDE VAN
WENSEN EN BEHOEFTES DIE JE HEBT
Wat wordt bedoeld met
‘koopkracht’?
DE HOEVEELHEID PRODUCTEN DIE
MET HET BESTEEDBAAR INKOMEN
GEKOCHT KAN WORDEN
Categorie ‘Verboden Woord’
Pinautomaat
Armoede
Consument
Rijkdom
Budgetlijn
Koopkracht
Alternatieve aanwendbaarheid
Inflatie
Directe ruil
Indirecte ruil
Transactiekosten
De Nederlandsche Bank
Europese Centrale Bank
Arbeidsdeling
Intrinsieke waarde
Nominale waarde
Fiduciair geld
Opofferingskosten
Maatschappelijke geldhoeveelheid
Wederzijds voordeel
Patent
Schaarste
Comparatief productievoordeel
Chartaal geld
Giraal geld
Arbeidsproductiviteit
Autarkie
Koopkrachtdaling
Behoeften
Producent
Budget
Grondstoffen
Productiefactoren
Boekhouding
Prioriteiten stellen
Welvaart
Welzijn
Schulden
Variabele uitgaven
Vaste lasten
Ruilverhouding
Concurrentiepositie
Arbeidsomstandigheden
Uitgavenpatroon
Arbeidsovereenkomst
Betalen
Geldhoeveelheid in omloop
Toezichthouder
Passiva
Kasreserve
Valutategoed
Liquiditeit
Substitutie
Monetair
Kapitaal
Categorie ‘Schetsen’
Pinautomaat
Geldstroom
Chartaal geld
Giraal geld
Creditcard
Spaarpot
Spaarrekening
Kluis
Directe ruil
Indirecte ruil
Markt
Centrale bank
Arbeid
Kapitaal
Natuur
Budgetlijn
Budgetcoach
Schaarse goederen
Inkomen
Ondernemerschap
Vrije goederen
Europese Unie
Inkomstenbelasting
Investeren
Overheid
Vertrouwen
Bankbiljetten
Ruilen
Middelen
Machines
Inventaris
Economie
Prioriteitenlijst
Prijsverhoging
Inflatie
Variabele kosten
Constante kosten
Begroting
Gezinsinkomen
Koopkracht
Vrije tijd
Diensten
Consument
Producent
Geldschepping
Liquide middelen
Vreemde valuta
Banktegoed
Passiva
Spaarrekening
Factuur
Huishouden
Arbeidsdeling
Concurrentie
Geldoverschot
Download