Notulen Openbare zitting 15 06 2015

advertisement
Notulen OCMW-raad van 15 juni 2015
Aanwezig: de heren en dames Schepmans Ria, Voorzitter, Ruysen Danny, Najem Nadia, Fontaine
Evelyne, Gakens Tony, Vanmechelen Gilberte, Huveneers Glenn en Leyssens T., raadsleden,
Debehets Rosanne, secretaris
OPENBARE ZITTING
Punt 1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 20 april 2015 wordt éénparig goedgekeurd.
Punt 2. Goedkeuring haalbaarheidsstudie door Energie Service Company (ESCO) van de
werkmaatschappij van de distributienetbeheerder zijnde Infrax CVBA
DE RAAD,
Gelet op het OCMW decreet d.d. 19 december 2008, inzonderheid art. 51;
Gelet op het feit dat de Raad een haalbaarheidsstudie wenst voor het aangekochte pand Sociaal huis
Glabbeekstraat met het oog op het uitvoeren van energiebesparende investeringen;
Gelet op het Besluit van de gemeenteraad d.d. 29 juni 2011 betrefffende de goedkeuring van het
basispakket Energie Service Company (ESCO) van Infrax;
Overwegende dat Energie Service Company van Infrax dergelijke haalbaarheidsstudie gratis uitvoert
voor openbare gebouwen van de gemeente en deze van het OCMW;
BESLUIT DE RAAD EENPARIG:
ARTIKEL 1
Een haalbarheidsstudie door ESCO van Infrax, voor het uitvoeren van energiebesparende
investeringen in het pand Sociaal huis Glabbeekstraat, wordt goedgekeurd.
ARTIKEL 2
Onderhavig besluit wordt op de Besluitenlijst vermeld.
Punt 3. Overeenkomst AQUAFIN/OCMW tot vestiging van erfdienstbaarheid op perceel Sectie
A nr. 128A volgens het project ‘Verbindingsriolering Rummen fase 1 of KWZI’
DE RAAD,
Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008, inzonderheid art. 51;
Overwegende dat AQUAFIN NV op perceel gekadastreerd Geetbets, 2de afdeling Sectie A nr. 128A
eigendom van het OCMW de gracht wil herprofileren en een ondergrondse waterafvalcollector wil
aanleggen volgens het project ‘Verbindingsriolering Rummen fase 1 of KWZI’;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst;
Na bespreking,
BESLUIT DE RAAD EENPARIG :
De ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfdienstbaarheid op perceel OCMW gekadastreerd
Geetbets, 2de afdeling, Sectie A nr. 128A met AQUAFIN wordt als volgt goedgekeurd:
ARTIKEL 1
Het OCMW verleent aan AQUAFIN of zijn rechtsopvolgers of gevolmachtigden, het recht om in het
hierboven beschreven perceel de gracht te herprofileren, overeenkomstig het tracé aangeduid op het
grafisch plan.
ARTIKEL 2
AQUAFIN wordt ertoe gemachtigd in bovenvermeld perceel een ondergrondse afvalwatercollector en
toebehoren te laten plaatsen overeenkomstig het tracé aangeduid op het grafisch plan.
ARTIKEL 3
AQUAFIN verbindt er zich toe van vermelde erfdienstbaarheid op zulke wijze gebruik te maken dat
het OCMW, de huurders of andere eventuele gebruikers van de grond zo weinig mogelijk hinder door
deze werken ondergaan.
AQUAFIN zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan het OCMW en eventuele
gebruikers en dit minstens 15 dagen voor de aanvang van de werken.
ARTIKEL 4
AQUAFIN is aansprakelijk voor de schade die door haar fout of nalatigheid veroorzaakt wordt.
Onverminderd de overeengekomen forfaitaire vergoeding vermeld in navolgend artikel 8, zal
AQUAFIN dan ook na de aanlegwerken aan het OCMW (of gebruiker) elke eventuele schade veroorzaakt door de werken van aanleg vergoeden die door bedoelde werken zou berokkend worden. Het
bedrag van de schadeloosstelling zal in gemeen overleg vastgesteld worden; bij gebrek aan een regeling in der minne zal elk van de partijen voor eigen rekening een deskundige aanduiden. Indien door
deze deskundigen geen overeenkomst wordt bereikt, zal het bedrag van de schade bepaald worden
door de bevoegde rechtbank.
Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de
werken van onderhoud en vervanging.
ARTIKEL 5
Anderzijds verbindt het OCMW er zich toe zich te onthouden van elke handeling die de leiding of haar
exploitatie zou kunnen schaden en verleent aan AQUAFIN te allen tijde een toe- en doorgangsrecht te
voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en werktuigen derwijze dat het toezicht, onderhoud en ruiming en de eventuele herstelling van de gracht en van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
te allen tijde mogelijk is.
Een hierna bepaalde zone maakt het voorwerp uit van een erfdienstbaarheid non-aedificandi, die zich
verzet tegen de volgende activiteiten binnen deze zone :
A. Binnen een strook van max. 5 m(zie grafisch plan) mag, BEHOUDENS VOORAFGAANDE
INSTEMMING VAN AQUAFIN, niet overgegaan worden tot :
- het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan AQUAFIN voorgelegd
te worden opdat de te eerbiedigen veiligheidsafstanden overeenkomstig de vereisten van elk
geval in het bijzonder zouden bepaald worden.
- het wijzigen van het maaiveldniveau.
- het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht groter dan 1 Ton/m²,
- het heien van palen of piketten in de grond die de buis kunnen beschadigen,
- het rijden over de buis met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton, incluis
mechanische graaftuigen,
- het planten van andere bomen of diepwortelende struiken dan deze die in bijhorende lijst
vermeld worden.
B.
Alle uitgravingen of ontgrondingen welke de stabiliteit van de grond of de ondergrond waarin de
gracht en de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur zich bevindt in het gedrang zouden kunnen brengen, zijn eveneens verboden.
ARTIKEL 6
Van deze overeenkomst zal melding gemaakt worden door het OCMW in iedere akte houdende
afstand of verhuring van of vestiging van enerlei recht op in hoofding hernomen perceel.
ARTIKEL 7
HET OCMW zal geen eigendomsrecht of andere rechten kunnen laten gelden op de gracht die
AQUAFIN herprofileert en op de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur die AQUAFIN tot stand zal
brengen in het bovenvermelde perceel krachtens huidige overeenkomst.
ARTIKEL 8
Als tegenprestatie voor de in deze overeenkomst aangegane verbintenissen zal AQUAFIN aan het
OCMW een forfaitaire vergoeding betalen ten bedrage van 471 EURO
(vierhonderdéénenzeventig euro) voor het herprofileren van de gracht en 231 EUR
(tweehonderdééndertig euro) voor het aanleggen van de ondergrondse afvalwatercollector.
De vergoeding zal betaald worden ter gelegenheid van het verlijden van de notariële akte.
ARTIKEL 9
Onderhavige overeenkomst zal in werking treden vanaf heden, en wordt aangegaan voor de ganse
bestaansduur van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Zij zal het voorwerp uitmaken van een
authentieke akte die zal worden verleden voor Notaris Bernard Indekeu BVBA, NIEUWSTRAAT 17
te 3440 ZOUTLEEUW.
De notariële akte zal ten laatste binnen de 4 maanden na aanvang van de werken verleden
worden.Kosten, ereloon en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door AQUAFIN.
ARTIKEL 11
Voor de ondertekening van de akte worden heden de voorzitter Ria Schepmans en secretaris Rosanne
Debehets aangeduid als vertegenwoordigers van het OCMW.
Punt 4. Varia
-Samenwerkingsovereenkomst OCMW/ PASTA (Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering,
private stichting)
DE RAAD,
Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008, inzonderheid art. 51;
Overwegende dat het project hervestiging van erkende politiek vluchtelingen, sociale tolken vereist;
Gelet op het aanbod van PASTA, ‘Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering, private stichting’ wat betreft het
aanleveren van sociaal tolken en vertalers in het kader van sociale en administratieve dienstverlening en/of
psychosociale hulpverlening, op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;
Na beraadslaging
BESLUIT DE RAAD EENPARIG:
Art. 1. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst OCMW/ PASTA wordt goedgekeurd.
Art. 2. De forfaitaire vergoeding bedraagt 30 EUR per interventie (1 cliënt, max 1 uur), de
abonnementsformule bedraagt 125 EUR per 5 interventies.
Download