Welkom bij de kinderrevalidatie

advertisement
Welkom bij de
kinderrevalidatie
Revalidatiegeneeskunde
mca.nl
Inhoudsopgave
Kinderrevalidatie, hoe gaat dat?
3
Wie werken er op de afdeling revalidatie? 4
Uw vragen
6
Niet tevreden?
6
Colofon
Redactie: Kinderrevalidatie
Afdeling communicatie
Vormgeving:
vormgeving MCA
Oplage: 100
Druk: Ricoh
Artikelnummer: 143397 / 2015.02
Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie www.mca.nl of
vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting
2
Uw kind is doorverwezen naar de
In deze observatieperiode:
Revalidatiegeneeskunde. Op deze
• leggen we de activiteiten van uw kind
afdeling werkt een team dat
gespecialiseerd is in de behandeling van
kinderen met een beperking. In deze
folder leggen wij u uit hoe de revalidatie
vast op video
• nemen we testen af
• beschrijven we nauwkeurig de
beperkingen en de mogelijkheden van
uw kind
in zijn werk gaat en wat u van elke
deskundige kunt verwachten.
Uw kind heeft geen revalidatie nodig
Soms blijkt uit het onderzoek en de
observatieperiode dat uw kind niet
Kinderrevalidatie, hoe gaat dat?
verder behandeld hoeft te worden op
de revalidatieafdeling. De revalidatiearts
Eerste bezoek aan de revalidatiearts
maakt dan afspraken over verdere
De revalidatieperiode start altijd met een
begeleiding en eventuele controles.
bezoek aan de revalidatiearts. Meestal
bent u met uw kind al bij de huisarts of
Uw kind krijgt revalidatie
een specialist geweest. De revalidatiearts
De situatie van kinderen die behandeld
onderzoekt de beperkingen en mogelijk­
worden op de revalidatieafdeling, is
heden van uw kind. Daarna bepaalt u
verschillend. Het doel komt meestal wel
samen met de revalidatiearts het doel van
overeen, namelijk zo zelfstandig mogelijk
de revalidatie.
worden. Hoe zelfstandig dat precies is,
hangt af van de leeftijd en de mogelijk­
Observatieperiode
heden van uw kind.
Na het bezoek aan de revalidatiearts
Samen met u en uw kind bepaalt de
proberen we in zes weken een goed
revalidatiearts welke doelen haalbaar zijn.
beeld te krijgen van de problemen waar u
Voorbeelden van behandeldoelen zijn:
en uw kind tegen aanlopen. Verschillende
leren kruipen, zelfstandig leren aankleden
therapeuten zien uw kind dan één of twee
of eten zonder te verslikken.
keer per week. Tegelijkertijd brengen we
de mogelijk­heden van uw kind in kaart.
3
Welkom bij de kinderrevalidatie
Duur van de behandelperiode
verwachtingen rond de revalidatie. Zij
De behandeling duurt ongeveer twee
is er voor praktische, maar ook voor
maanden. In deze periode zien de be­han­
emotionele vragen op het gebied van
delaars uw kind één of twee keer per week.
bijvoorbeeld verwerking en knelpunten
waar u mogelijk tegenaan loopt. In
overleg kan zij bij u thuis komen of u kunt
Wie werken er op de afdeling revalidatie?
haar op de afdeling spreken.
De revalidatiearts
Voorbeelden van vragen die u aan de
De revalidatiearts:
maatschappelijk werker kunt stellen:
• is coördinator en de medisch
• Ik heb voor mijn kind extra begeleiding
verantwoordelijke van het team
• maakt na uw eerste bezoek een verslag
nodig op school. Hoe krijg ik dat?
• Ik vind het moeilijk om met de
voor de huisarts en eventuele andere
beperking van mijn kind om te gaan.
specialisten die uw kind behandelen
• Ik wil in contact komen met ouders die
• bespreekt de situatie van uw kind met
het­­zelfde meemaken, maar weet niet
u aan het begin van de revalidatie, één
of meerdere keren tussendoor en bij de
afsluiting van de revalidatie
hoe.
• Kan ik hulp krijgen bij de zorg voor mijn
kind?
• schrijft zonodig, in overleg met u,
hulpmiddelen voor zoals spalken,
De fysiotherapeut
schoeisel, enz.
De fysiotherapeut leert uw kind met
• maakt aan het eind van de behandeling
een verslag voor de huisarts en
eventuele andere specialisten die uw
kind behandelen
U kunt het aan de revalidatiearts laten we­
ten als u een kopie van deze verslagen wilt.
De maatschappelijk werker
Bij de maatschappelijk werker
kunt u terecht met al uw vragen en
4
speelse oefeningen beter te bewegen.
Daardoor kunnen de vaardigheden en
zelfstandig aan- en uitkleden of veters
zelfstandigheid van uw kind toenemen.
strikken
Belangrijk is dat uw kind plezier beleeft
• het geven van schrijftraining
aan bewegen en het daardoor leuk vindt
• het geven van speladviezen
om door te gaan.
(speelhouding of speelgoed)
• het maken van kleine hulpmiddelen
Enkele voorbeelden zijn:
• leren rollen, tijgeren, kruipen door de
ruimte
• goed met of zonder steun kunnen zitten
• zelfstandig leren staan en lopen (met of
zonder hulpmiddelen)
• oefeningen die gym op school
ondersteunen
• het adviseren van en oefenen met
hulpmiddelen zoals een aangepaste
kinderstoel, wandelwagen of fiets
• het bekijken of de woning optimaal is
ingericht voor uw kind
• het adviseren en uitleg geven aan u als
ouder, school of familie over het om­
gaan met de beperkingen van uw kind
De ergotherapeut
De logopedist
De ergotherapeut werkt aan vaardig­
De logopedist kijkt naar het praten en de
heden en activiteiten die voor uw kind
taalontwikkeling van uw kind. Zo nodig
belangrijk zijn.
besteedt zij ook aandacht aan eten en
Hierdoor kan uw kind thuis, op school of
drinken of problemen die hierbij optreden
in sport en spel zelfstandiger functioneren.
zoals moeite met slikken, overmatig
Enkele voorbeelden zijn:
kwijlen en dergelijke.
• het oefenen van vaardigheden als
Bij jonge kinderen kijkt ze ook hoe u met
5
Welkom bij de kinderrevalidatie
uw kind communiceert. Vervolgens kan
daar zorgen over heeft.
zij u hierover adviezen geven. Soms heeft
Psychologische behandeling kan bestaan
een kind gebaren of plaatjes nodig om de
uit:
communicatie te ondersteunen.
• psychologische ondersteuning voor u
De logopedist geeft u hierover advies.
of uw kind bij het leren omgaan met de
Bij oudere kinderen kan de logopedist
ziekte of handicap
ook met het kind zelf werken aan taal,
• training zoals ontspanningsoefeningen
spreken en het goed gebruiken van de
• gesprekken met u over de ontwikkeling
mondspieren en de stem.
en opvoeding van uw kind
Soms heeft u of uw kind geen hulpvraag
Als na afronding van de revalidatie­
over eten, drinken, taal of spraak.
dagbehandeling blijkt dat uw kind meer
Toch kan de revalidatiearts een logopedist
hulp nodig heeft, dan wordt een advies
inschakelen. Zij beoordeelt dan of de
op maat gegeven.
mondfuncties en de communicatie van uw
kind zich voldoende ontwikkelen.
Uw vragen
De kinder- en jeugdpsycholoog
Ook de kinder- en jeugdpsycholoog
Heeft u na het lezen van deze folder
/ orthopedagoog kan deel uitmaken
nog vragen, stelt u ze dan gerust. Als u
van het revalidatieteam. Zij kan uw kind
niet weet bij wie u met uw vraag terecht
onderzoeken en behandelen, maar ook
kunt, neem dan contact op met de
gesprekken hebben met u over uw kind.
maatschappelijk werker. Zij helpt u verder.
Voorafgaand aan het eerste gesprek zal
Zij is op dinsdag, woensdag en
zij u vragen enkele vragenlijsten over uw
donderdag bereikbaar op
kind in te vullen. Zij kan het gedrag van
telefoonnummer 072 - 548 3286.
uw kind bekijken tijdens de fysiotherapie,
ergotherapie of logopedie of in een
individueel spelcontact. Verder neemt zij,
Niet tevreden?
indien nodig, een ontwikkelingstest af of
onderzoekt zij hoe de sociaal-emotionele
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over
ontwikkeling bij uw kind verloopt als u
de behandeling of over andere zaken die
6
uw kind aangaan. U kunt daarover altijd
een gesprek voeren met de revalidatiearts
of de maatschappelijk werker. Ook kunt
u besluiten een klacht in te dienen bij het
hoofd van de afdeling. Meer informatie
hierover vindt u in de MCA-brochure
‘Een klacht, laat het ons weten’. Kijk op de
website www.mca.nl of vraag bij de balie
van patientenvoorlichting.
7
Medisch Centrum Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
T (072) 548 44 44
mca.nl
Download