Hoofdstuk 4 OUDERS EN DE SCHOOL Kennismaken met Het Hoge

advertisement
Schoolgids
CBS Het Hoge
WOORD VOORAF
Welkom op Het Hoge!
U als ouders, kiest met zorg een school voor uw kind. Dat is terecht,
want kinderen brengen veel tijd op school door. De school draagt dan
ook in belangrijke mate bij aan het onderwijs en de opvoeding van uw
kind.
Ons team is erop gericht een goede en fijne basisschooltijd voor uw kind
te realiseren. Graag willen we dit doen in een goede samenwerking
met u als ouders.
In deze schoolgids proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over
de manier waarop er op Het Hoge gewerkt wordt. We beschrijven hoe
we ons onderwijs vormgeven, hoe we met elkaar omgaan en welke zorg
we aan uw kind besteden.
Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie een goede indruk
heeft van onze werkwijze, doelstellingen, resultaten en een aantal
praktische zaken die belangrijk zijn om te weten.
Mocht u onze school nog niet hebben bezocht, dan bent u van harte
welkom! U kunt dan rustig in de school rondkijken, uw vragen stellen en
wat ook heel belangrijk is, de sfeer proeven.
Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze website:
www.hethoge.nl
Veel succes bij het maken van uw keuze en wat ons betreft graag tot
ziens!
Mede namens Team CBS Het Hoge
Francijna de Kooter, directeur-bestuurder
1
Hoofdstuk 4: Ouders en de school
INHOUDSOPGAVE
Woord vooraf
1
Inhoudsopgave
2
Hoofdstuk 1: Wie zijn wij?
3
Adresgegevens
Ons logo
Identiteit
Het gebouw
Schoolgrootte
Het onderwijsteam
Het bestuur
Hoofdstuk 2: Waar Het Hoge voor staat
5
Onze missie
Continurooster / schooltijden
Het jonge kind
Ons onderwijsprogramma in groep 3 t/m 8
Vier keer wijzer
Lezen is Top (LIST)
Beweegwijs
PAD
Projecten
Zelfstandig werken
Hoofdstuk 3: De zorg voor kinderen
Hoofdstuk 5: Praktische zaken van A tot Z
Passend onderwijs
De ontwikkeling van kinderen volgen
Groepsplannen
Speciale begeleiding
Dyslexie
Pestprotocol
Doubleren en versnellen
Zorg voor meerbegaafde leerlingen
Resultaten van ons onderwijs
Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
20
Eten en drinken op school
Excursies
Foto en film op school
Gym
Halen en brengen van kinderen
Hoofdluis
Huiswerk
Mobiele telefoons
Ouderbijdrage
Schoolfotograaf
Schoolpleintoezicht
Schoolreis / kamp
Stagiaires
Vakanties en vrije dagen
Verjaardagen
Verkeer en veiligheid
Verzekeringen
Vieren op school
Hoofdstuk 6: Algemene regelingen
13
18
Kennismaken met Het Hoge
Contacten met ouders
Rapportage
Medezeggenschapsraad (MR)
Oudercommissie (OC)
24
Aanname en toelating van kinderen
Verlof aanvragen / lesverzuim
Ziekmelding
Schorsing en verwijdering
Klachtenregeling
Vertrouwenspersoon
Hoofdstuk 7: Contacten
26
Voor- en naschoolse opvang (Avonturijn)
Jeugdgezondheidszorg
Bijlage: Lid worden van onze vereniging?
2
Hoofdstuk 1
WIE ZIJN WIJ?
Adresgegevens
adres:
postcode:
telefoon:
e-mail:
website:
Het Hoge 36
7251 XX Vorden
0575-552036
[email protected]
www.hethoge.nl
Ons logo
Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van
onze school in 2004 is er een nieuw logo
ontwikkeld, als symbool voor onze school.
Een school die na al die jaren nog steeds bruist en
sprankelt van nieuwe ideeën, een veilige
schoolgemeenschap voor kinderen, leerkrachten
en ouders.
De basis vormt het Christelijk onderwijs, met de
daaraan gekoppelde waarden en normen,
verankerd in Het Hoge (de paarse balk beeldt
dit uit). De letters speels hierboven geschreven
staan voor het onderwijs, dat passend bij de
kinderen, op een speelse manier wordt gegeven.
De kleurige vliegers zijn de kinderen, allemaal
verschillend. Na 8 jaar vliegen zij de wereld in,
vanuit de basis die gelegd is op Het Hoge.
Identiteit
Het Hoge is een christelijke school. Dat houdt in dat wij de kinderen mee
willen geven dat zij op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan
en dat ze samen meer kunnen bereiken dan alleen.
Met deze levensbeschouwing als inspiratiebron leren wij onze kinderen
dat zij met vertrouwen in de wereld mogen staan, dat wij deel uitmaken
van deze wereld en zo ons eigen steentje kunnen bijdragen.
We willen de kinderen verwondering en respect bijbrengen voor de
natuur.
Er bestaan verschillende godsdiensten. Bijna alle mensen op de wereld
houden zich bezig met vragen over de zin van het leven.
We willen de kinderen leren open te staan voor mensen die anders
denken.
Vieringen zijn belangrijke momenten in onze school. Het samen vieren
van een gebeurtenis versterkt het saamhorigheidsgevoel. De christelijke
feesten zoals Kerst en Pasen worden gezamenlijk met de hele school
gevierd.
We leren kinderen om iets voor elkaar over te hebben. Er wordt
regelmatig geld ingezameld voor een wisselend goed doel.
Het gebouw; Integraal Kindcentrum
Het Hoge is gelegen aan de straat Het Hoge in het dorp Vorden.
Het is een straat die letterlijk wat hoger ligt en daaraan zijn naam
dankt. Sinds januari 2012 werken we vanuit een prachtig nieuw
schoolgebouw, gebouwd vanuit onze visie.
Er zijn groepslokalen, een gymzaal voor jonge kinderen en een speciaal
ingericht muzieklokaal. Er is een podium, een groepskeuken om met
kinderen te koken en een leerplein met computerwerkplekken.
We hebben een prachtig buitenterrein met veel ruimte om te spelen,
een timmerschuur, een schooltuin waar we groente verbouwen en een
dierenverblijf met kippen, cavia's en konijnen. Ook is er de gelegenheid
om buiten les te geven en is er een podium buiten.
Daarnaast beschikken we over een ruime BSO-ruimte, een peutergroep
en een kinderdagverblijf met alle voorzieningen die nodig zijn. Tevens is
er een invalidentoilet met douche en beschikt het gebouw over een lift.
Schoolgrootte
Op 1 oktober 2016 bezoeken ongeveer 235 leerlingen onze school.
Ze zijn verdeeld over 9 groepen.
Er zijn 22 medewerkers aan onze school verbonden.
3
Wij werken op Het Hoge met jaargroepen. Dat betekent dat de
leerlingen naar leeftijd gegroepeerd zijn.
In groep 1 en 2 werken we met zogenaamde ‘verticale groepen’. Dit
houdt in dat kinderen van groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten.
Vanaf groep 3 zal het elk jaar van de leerlingaantallen afhangen of er
met een enkele groep of een combinatiegroep gewerkt wordt.
De groepsindeling is een zaak van de schoolleiding, in nauw overleg
met het team. Jaarlijks wordt zorgvuldig afgewogen hoe de
groepsindeling eruit komt te zien.
Het is gebruikelijk dat de groepsindeling voor het volgende schooljaar
jaarlijks in juni aan de ouders bekend gemaakt wordt.
Het onderwijsteam
Het onderwijsteam bestaat uit:
 een directeur-bestuurder
 kernteamleiders
 groepsleerkrachten
 een intern begeleider
 onderwijsassistenten
 een leerkracht voor motorische remedial teaching (MRT)
 leerkrachten voor de kikkergroep en de kangoeroegroep
Het onderwijsteam wordt gesteund door een conciërge, schoonmakers
en (veel) vrijwilligers.
Dit jaar is de groepsindeling als volgt:
Groep 1/2: Stieni Hendriks en Ineke Fröling
Groep 1/2: Annemiek Lensink en Ineke Fröling
Groep 3:
Heidi Uittenbroek en Babette Bijloo
Groep 4:
Wilma Hebbink en Suzanne Nieuwenhuijse
Groep 5:
Christine Kemperman en Martine van der Helm
Groep 6:
Gerdien Hesselink en Janet Temming
Groep 7:
Maaike Clahsen en Anja Menkveld
Groep 7/8: Tineke Ossewaarde en Liesbeth Groot Jebbink
Groep 8:
Jolanda Garsen en Joanne Lam
Directeur-bestuurder:
Kernteamleider groep 1 t/m 4:
Kernteamleider groep 5 t/m 8:
Francijna de Kooter
Stieni Hendriks
Joanne Lam
Zorgteam:
Intern begeleider:
Onderwijsassistenten:
Leerkracht MRT:
Leerkracht kikkergroep:
Leerkracht kangoeroegroep:
Bert Radstake
Manon Peters en Corry Peters
Annemiek Lensink
Bert Radstake
Joanne Lam
Het bestuur
Het Hoge is een éénpitter, dat betekent dat het bestuur één school
onder haar beheer heeft.
Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden ziet
erop toe dat de directeur de beheertaak van de vereniging over de
school goed uitvoert en dat de middelen voor het onderwijs
overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging worden beheerd.
Het bestuur is de werkgever van het schoolpersoneel. Over het
gevoerde beleid legt het bestuur verantwoording af in de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Ook zal het bestuur over bepaalde
beleidsbeslissingen toestemming vragen aan de ledenvergadering.
Vanuit de leden kunnen voorstellen over het te voeren beleid aan het
bestuur worden voorgelegd.
Alle ouders kunnen lid worden van de schoolvereniging (zie het formulier
achterin deze schoolgids). De contributie bedraagt 5 euro per jaar.
Leden hebben stemrecht en kunnen gekozen worden als lid van het
bestuur.
De leden van het bestuur in het schooljaar 2016-2017 zijn:
Ab Boers (voorzitter)
Dirk Jan Wesselink
Annemieke Breukelaar
Marcel Vlogtman
Wendy Addink
Karin v/d Sande
Ingrid Karmiggelt
4
De kinderen hebben niet allemaal tegelijk pauze, op deze manier is er
voor alle kinderen genoeg ruimte om te spelen op het plein.
Hoofdstuk 2
WAAR HET HOGE VOOR STAAT
Waar staan wij voor?





Elk kind heeft een uniek talent en wij willen dat talent ontwikkelen
Een open houding naar ouders, die wij als partner beschouwen in de
ontwikkeling van het kind
Zelfverantwoordelijkheid van kinderen
Wij hebben respect voor onszelf, anderen en onze omgeving
Wij bieden structuur en duidelijkheid
Waar zijn wij goed of zelfs uniek in?





Bijzondere aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling
Uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van individuele zorg
Een gevarieerd leerstofaanbod
Aandacht voor meervoudige intelligentie
Aandacht voor beweging, voeding en gezondheid
Als wij in staat zijn geweest om het kind een stevige basis te geven om
als een evenwichtige en kritische deelnemer van de samenleving te
kunnen functioneren, dan is ons doel bereikt.
Continurooster
Op Het Hoge is gekozen voor een continurooster. Dit betekent dat de
kinderen tussen de middag in de klas lunchen met hun eigen leerkracht.
Tijdens de lunch wordt er in sommige groepen voorgelezen of wordt er
gekeken naar het jeugdjournaal.
Daarvoor of daarna spelen alle kinderen een half uur buiten, er zijn
dan Beweegwijsactiviteiten, die begeleid worden door medewerkers
van Avonturijn en Het Hoge.
Voordelen van een continurooster:
 Er komt meer structuur en rust in het dagprogramma van de
leerlingen. Het ritme van de kinderen wordt niet onderbroken.
 De school hoeft geen beroep meer te doen op ouders voor
tussenschoolse opvang.
 De schooldag is eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd
beschikbaar voor sport, hobby's en vrijetijdsbesteding voor
kinderen.
 Het continurooster verhoogt de verkeersveiligheid. Er zijn minder
haal- en brengmomenten bij de school.
Onze schooltijden:
Groep 1 t/m 4
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
8.30 - 14.30
8.30 - 14.30
8.30 - 12.15
8.30 - 14.30
8.30 - 12.00
Groep 5 t/m 8
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
8.30 - 14.30
8.30 - 14.30
8.30 - 12.15
8.30 - 14.30
8.30 - 14.30
Het jonge kind
De eerste jaren op de basisschool zijn erg belangrijk.
Een kind is in deze fase van zijn leven bezig de wereld om zich heen te
ontdekken. Op school begeleiden de leerkrachten deze ontwikkeling.
Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn:
• de motorische ontwikkeling
• de taal/ denk ontwikkeling
• de sociaal-emotionele ontwikkeling
Kinderen in groep 1 en 2 krijgen volop de gelegenheid zich door het
vrije spel zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.
Naast het vrije spel, nemen expressieactiviteiten en bewegen een grote
plaats in. Omdat we het belangrijk vinden de kinderen uit te dagen en
5
verder te helpen in hun ontwikkeling, worden er ook bewust activiteiten
op het gebied van voorbereidend lezen, rekenen en schrijven
aangeboden.
In groep 1/2 krijgen de kinderen de letters al aangeboden. Dit gebeurt
met ondersteuning van een klankgebaar, zodat ze het makkelijker
kunnen opnemen. Ze hoeven de letters nog niet allemaal te kennen,
maar ze maken er alvast kennis mee.
In groep 1/2 maken wij gebruik van de methode Kleuterplein.
Kinderen ontdekken met Kleuterplein de wereld om hen heen.
Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor
kleuters met de bijbehorende tussendoelen aan bod. We denken hierbij
onder andere aan beginnende geletterdheid en gecijferdheid.
worden hieraan gekoppeld. Thema’s zijn bijvoorbeeld herfst, kunst of de
boerderij, maar ook Sinterklaas en Kerst horen hierbij. Zo zorgen we
ervoor dat de kinderen nog meer betrokken raken bij ‘de leerstof’.
Ons onderwijsprogramma in groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 komt de leerstof meer en meer per vakgebied aan de
orde. We gebruiken op Het Hoge lesmethodes die voldoen aan de
kerndoelen zoals die door de overheid zijn bepaald. Per vakgebied
staan leerlijnen en doelen in de methodes beschreven.
We geven een overzicht van de methodes die we gebruiken op school:
Vak/Vormingsgebied
Technisch Lezen
Begrijpend Lezen
Taal
Spelling
Schrijven
Rekenen
Wereldoriëntatie
Creatieve vakken
Engels
Godsdienstonderwijs
Uitbreiding van de woordenschat is ook een belangrijk onderdeel. Maar
Kleuterplein is meer dan taal en rekenen. Ook komen motoriek,
wereldoriëntatie, muziek en de sociaal-emotionele ontwikkeling aan
bod. Er wordt gewerkt rondom verschillende thema’s. Veel activiteiten
Methode
Leessleutel (in groep 3)
Aangevuld met de LIST-methodiek en de
methodiek van José Schraven
Nieuwsbegrip (in groep 4 t/m 8)
Leessleutel (in groep 3)
In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van een
zelf ontwikkelde methode, die uitgaat van
de kerndoelen.
Leessleutel (in groep 3)
Taal actief (in groep 4 t/m 8)
Aangevuld met de methodiek van José
Schraven
Schrijven leer je zo (in groep 3)
Pennenstreken (in groep 4 t/m 6)
Wereld in Getallen (in groep 3 t/m 8)
Vier keer wijzer
Vier keer wijzer
Take it easy (in groep 5 t/m 8)
Trefwoord
Engels
Onze kinderen groeien in de 21e eeuw steeds meer op in een
samenleving waar de Engelse taal veel gebruikt wordt. We vinden het
belangrijk kinderen hier vroeg mee in aanraking te brengen. Daarom
staat er op Het Hoge in alle groepen Engels op rooster. In groep 1 t/m
6
4 gebeurt dit in beperkte mate: door middel van liedjes en spelletjes. In
groep 5 t/m 8 werken we met de methode Take it easy.
Bewegingsonderwijs
Omdat bewegen een belangrijke plaats inneemt in de groepen 1 en 2,
staat het dagelijks op het rooster. Buitenspelen valt in deze groepen
ook onder bewegingsonderwijs, verder geeft de leerkracht 1 keer per
week een gymles in het speellokaal. In groep 3 en 4 krijgen de kinderen
wekelijks een gymles in de sporthal aan Het Jebbink.
In groep 5 t/m 8 is dat twee keer per week. De kinderen krijgen dan
één keer per week een toestelles en één keer per week een spelles.
Verkeer
In april doen de kinderen van groep 7 mee aan het landelijk theoretisch
verkeersexamen. Plaatselijk organiseren we met de andere scholen ook
een praktisch verkeersexamen.
Creatieve vakken
De creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek en drama)
worden in groep 3 t/m 8 zoveel mogelijk gegeven in samenhang met
de lessen wereldoriëntatie. U leest hier meer over bij het onderdeel
'Vier keer wijzer'.
Godsdienstonderwijs
Hiervoor gebruiken we de methode ‘Trefwoord’. Deze methode werkt
vanuit thema’s die nauw aansluiten bij de belevingswereld en het
dagelijks leven van kinderen. Binnen de thema’s wordt er aandacht
geschonken aan de overdracht van Bijbelverhalen, waarbij normen en
waarden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen centraal
staan. Zingen, vieren, verhalen en gesprekken zijn hierbij veel
gehanteerde werkvormen. Omdat onze kinderen opgroeien in een
multiculturele samenleving wordt er in Trefwoord ook aandacht
geschonken aan andere wereldgodsdiensten en geestelijke stromingen.
ICT en mediawijsheid
Kinderen groeien op in een samenleving die snel verandert. Ze maken
steeds meer gebruik van informatie die beschikbaar is via internet. In
het onderwijs moeten wij leerlingen leren hier op de juiste manier mee
om te gaan.
Op onze school wordt er daarom bewust aandacht geschonken aan het
omgaan met computers. Er worden met de kinderen afspraken gemaakt
over de manier waarop kinderen met internet omgaan.
In alle groepen wordt er gewerkt met een digitaal schoolbord. In elk
lokaal en op het leerplein zijn er computers beschikbaar. De kinderen
maken gebruik van educatieve programma’s voor verschillende
schoolvakken.
Daarnaast leren kinderen tijdens de lessen wereldoriëntatie met
programma's als Word en PowerPoint te werken wanneer ze
presentaties voorbereiden of opdrachten moeten uitwerken.
Ook leren ze gericht zoeken naar geschikte informatie met behulp van
zoekmachines.
Vier keer wijzer
Voor wereldoriëntatie wordt in onze
school niet gewerkt met een methode.
We werken met de werkvormen vanuit
de
theorie
over
Meervoudige
Intelligentie (MI). Marco Bastmeijer heeft
daarvoor mappen ontwikkeld voor alle
groepen die we gebruiken bij de lessen
Vier keer wijzer. Op deze manier willen
we ieder kind zijn talenten beter laten
benutten en ontwikkelen.
Werkwijze
De groepen 1 t/m 8 werken tijdens de middagen aan een aantal
projecten per jaar op het gebied van wereldoriëntatie. Tijdens deze
projecten geeft de leerkracht zogenaamde leerkrachtlessen: Hij of zij
vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie,
houdt een kringgesprek, laat een filmpje zien of geeft een instructie.
Daarnaast zijn er keuzelessen: De kinderen hebben dan de gelegenheid
om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het
thema verder te onderzoeken en te ervaren.
7
mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen
manier ervaren en experimenteren.
4. De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen.
Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat.
De vragen bij de thema’s moeten beantwoord worden, dit gebeurt
door middel van een toets in de hogere groepen, in de lagere
groepen door middel van gesprekken. Ook geven kinderen
regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat
heb je gedaan in de afgelopen weken, wat heb je geleerd?
Groep 3 en 4 gaan uit van actuele thema's of van thema's uit de
Leessleutel of de taalmethode. Alle kerndoelen behorend bij
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs in groep 5 t/m 8,
komen aan bod tijdens de projecten.
Vier belangrijke stappen bij elk project van Vier Keer Wijzer zijn:
1. De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er
geleerd moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en
voor de gehele schooltijd. Tijdens ieder project worden een aantal
kerndoelen omgezet in vragen. Deze vragen staan centraal tijdens
het project. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het project
antwoorden te vinden op de vragen.
2. De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al
aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij
de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”.
Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp
en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.
3. De E van Experimenteren en Ervaren. De leerlingen gaan aan de
slag, de kinderen maken zelf een keus op welke manier zij gaan
werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere
vormen van werken. Door kinderen keuzes te geven of zelf
Wat is meervoudige intelligentie?
Kinderen zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te
ontdekken, maar wel op hun eigen manier! De één wil voelen en
bewegen, uitproberen. Een ander moet het voor zich zien, weer een
ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start, als er
een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist
alleen leren. De Amerikaanse leerpsycholoog Gardner ontwikkelde de
theorie van 8 intelligenties. Iedereen heeft ze, maar ieder gebruikt ze
op eigen wijze. De ene intelligentie is bij de ene mens beter ontwikkeld
dan bij de ander, mensen zijn verschillend.
1. De lichamelijk-kinesthetische intelligentie (doe)
Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen,
hebben behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken.
2. De visueel-ruimtelijke intelligentie (kijk)
Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te
herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het
gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het
voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen met een
levendige fantasie, ze zien het immers voor zich.
3. De logisch mathematische intelligentie (getal)
Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en
het zoeken naar logische verbanden. Kinderen genieten ervan om
sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen.
8
4. De interpersoonlijke intelligentie (samen)
Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de
ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en
gevoelig voor stemmingen. Dit kind leert door het krijgen en geven
van feedback.
5. De verbaal linguïstische intelligentie (taal)
Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van
lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder
woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke
woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Taal is hun
communicatiemiddel.
6. De muzikaal-ritmische intelligentie (muziek)
Kinderen met een sterk muzikaal-ritmische intelligentie genieten van
muziek en ritmiek. Muziek kan hen helpen teksten beter te
onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning
door bijvoorbeeld klappen, helpen hen te leren.
7. De naturalistische intelligentie (natuur)
Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om
planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen,
schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op
het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met
oog voor details.
8. De intrapersoonlijke intelligentie (ik)
De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en
opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Dit kind houdt van
stilte en alleen zijn en vraagt meer denktijd omdat het veel te
overdenken heeft.
Lezen is Top (LIST)
Vanaf schooljaar 2014-2015 doet Het Hoge mee aan het zogenaamde
LIST-project.
Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen. En doordat ze er
moeite mee hebben, vinden kinderen lezen ook niet meer leuk. Een boek
lezen voor het slapen gaan is niet meer de normaalste zaak van de
wereld: kinderen gaan steeds minder lezen en oefenen hun vaardigheid
in het lezen steeds minder. Het gevolg is dat ze steeds meer moeite met
lezen krijgen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Deze
kinderen komen als het ware in een negatieve spiraal terecht. Met het
LIST-project kan het ontstaan van deze negatieve spiraal voorkomen en
waar nodig doorbroken worden.
Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het
doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en
strategische lezers die het feit dat ze geletterd zijn, gebruiken om te
leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het
lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het project wordt
daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en
leesbeleving. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen.
De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd
door het lezen van teksten die passen bij de leeftijd van de kinderen
en die door de kinderen zelf gekozen zijn.
Concreet betekent dit op Het Hoge dat wij proberen te zorgen voor een
leesomgeving die leuk en interessant is.
Daarbij hebben we de leestijd van de kinderen uitgebreid. Dagelijks
beginnen alle groepen op hetzelfde moment (8.30) met lezen. Dat geeft
meteen de mogelijkheid voor de kinderen om in andere groepen,
passend bij hun niveau, mee te lezen.
Kinderen in groep 3 starten hardop
ondersteunend lezen met de leerkracht.
Wanneer kinderen het groep 5 niveau bereikt
hebben, komen ze in de stilleesgroep.
Uitvallers krijgen extra ondersteuning.
We hebben op Het Hoge ook een eigen
bibliotheek, die digitaal is verbonden met de
plaatselijke bieb. Kinderen kunnen daar zelf
boeken uit lenen!
Beweegwijs
Ieder kind heeft behoefte aan vrije
speelmomenten. Toch is het niet voor alle
9
kinderen vanzelfsprekend om op die momenten met plezier te kunnen
spelen. Op het speelplein bijvoorbeeld ontbreekt soms uitdagend
speelmateriaal, begeleiding en een gestructureerde speelomgeving.
Hierdoor kunnen kinderen het spelen op het plein als onprettig gaan
ervaren en zo ontwikkelingskansen missen.
Daarom werken wij op Het Hoge in groep 1 t/m 8 met Beweegwijs.
Het is een concept dat uitgaat van een indeling van het plein in 6
vakken, die zijn aangegeven met verschillende kleuren:
Blauw staat voor ‘jezelf zijn’
In het blauwe vak kun je zelf met iets spelen wat je leuk vindt en
proberen dit steeds beter te doen. Je mag oefenen en als je wilt, word
je geholpen.
Geel staat voor ‘geduld’
In dit gele vak moet je soms even wachten op elkaar en kijk je hoe de
ander het doet. Wanneer je zelf aan de beurt bent, doe je je best om
anderen niet te lang te laten wachten.
Oranje staat voor ‘eerlijk’
In dit oranje vak speel je en deel je materiaal met elkaar volgens
duidelijke afspraken.
Je speelt zo dat je het spel plezierig met elkaar op gang houdt.
Groen staat voor ‘samenwerken’
In dit groene vak maak je van te voren met elkaar goede afspraken.
Je neemt initiatief, luistert goed en helpt elkaar om samen het doel te
bereiken.
Rood staat voor ‘respect’
In dit rode vak doe je je best om op een sportieve manier van anderen
te winnen. Je speelt zo dat je de ander steeds positief waardeert in
zijn of haar spel.
Wit staat voor ‘even niet spelen’
In dit witte vak kun je even tot rust komen. Je kunt even kijken,
nadenken, praten en/of ontspannen, om daarna weer lekker te kunnen
spelen.
In elk vak worden elke week weer andere activiteiten aangeboden met
verschillende materialen. Kinderen kiezen zelf in welke kleur ze willen
gaan spelen.
De kinderen uit groep 7 en 8 worden 1 keer per week ingezet als
juniorcoaches. Zij begeleiden kinderen uit groep 1 t/m 8 bij
verschillende activiteiten tijdens de ochtendpauze.
PAD
Het PAD-leerplan (Programma Alternatieve Denkstrategieën) is een
programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te
stimuleren. Het PAD-leerplan is er voor alle groepen van de basisschool.
Gedurende alle acht schooljaren komen vier thema’s aan de orde
tijdens de wekelijkse lessen. Het gaat om ‘zelfbeeld’, ‘zelfcontrole’,
‘gevoelens’ en ‘probleemoplossen’.
1. Zelfbeeld
Elk kind is uniek en heeft zijn ‘eigen aardigheden’. De leerkracht
kiest elke week een PAD-kind van de week. Hij of zij staat in deze
week in het middelpunt van de belangstelling. Op een
complimentenblad worden positieve kwaliteiten van het kind
geschreven.
2. Zelfcontrole
Sommige leerlingen komen nogal eens in de problemen doordat ze
te impulsief reageren. Leerkrachten leren de kinderen met behulp
van de schildpadmethode om eerst rustig te worden en na te denken
voordat ze reageren. In latere leerjaren gebruiken de kinderen de
stoplichtmethode voor dit doel.
3. Gevoelens
Het onder woorden leren brengen van gevoelens en ermee om leren
gaan is belangrijk om grip te krijgen op een situatie. Ze leren hun
eigen gevoelens en die van anderen in te schatten. Ze leren verder
10
dat gedrag en gevoelens bij elkaar horen, maar dat het wel twee
verschillende dingen zijn. Je boos voelen is in orde, maar over de
manier waarop je uiting geeft aan je boosheid moet je goed
nadenken.
4. Problemen oplossen
In de hogere groepen leren de kinderen steeds meer dat ze zelf
verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Ze leren welke
oplossingen er te bedenken zijn wanneer je boos of verdrietig bent
en om van tevoren te kunnen bedenken wat de gevolgen zijn van
hun gekozen oplossing.
Projecten
Boerderijproject
Van maart tot de zomervakantie werken de kinderen van groep 6 een
middag in de week op de boerderij.
De boerderij biedt een gevarieerde leeromgeving, waarin kinderen
werken in de tuin en op die manier een groot gedeelte van het proces
van grond bewerken, zaaien, verzorgen en oogsten meemaken. Zo
leren zij zelf verantwoordelijkheid te dragen en ervaren ze de
onderlinge samenhang van dit proces.
Ook voeren zij allerlei voorkomende werkzaamheden op de boerderij
uit, beleven zij de verschillende seizoenen en dragen ze zorg voor het
leven van planten en dieren. Door individueel en met elkaar te werken
op de boerderij, ervaart iedereen zijn eigen en elkaars kwaliteiten en
leert deze te waarderen. Elk kind heeft zijn eigen manier van leren en
op de boerderij is er ruimte voor kinderen met al hun verschillende
talenten. Onderwerpen als techniek,
rekenen met lengtematen, maar ook
woordenschat,
komen
op
een
boerderij
op
een
praktische,
vanzelfsprekende manier aan bod.
Ze doen leerervaringen op die van
betekenis zijn voor de ontwikkeling
van hun persoonlijkheid, zoals
zelfvertrouwen, samenwerken en
doorzettingsvermogen.
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht
Dit is een educatief programma
particuliere landgoederen. Kasteel
Verschillende groepen krijgen jaarlijks
kasteel Hackfort. Deze lessen staan in
educatie.
voor het basisonderwijs over
Hackfort doet hieraan mee.
een buitenles op het terrein van
het teken van natuur- en milieu-
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is natuurlijk een ideale
gelegenheid om het plezier in (voor)lezen van
kinderen te stimuleren.
Daarom is dit een project dat bij ons op school
jaarlijks schoolbreed gevierd wordt. We
organiseren in de groepen verschillende
activiteiten rondom het thema van dat jaar, de
Kinderboekenweek wordt met de hele school
feestelijke geopend, we organiseren een
voorleeswedstrijd en natuurlijk wordt er deze
week extra veel (voor)gelezen!
Culturele activiteiten
Binnen het dorp Vorden is een culturele
commissie in het leven geroepen.
De Vordense basisscholen werken hier samen aan een rijk en
afwisselend aanbod voor kinderen. Zo is er de afgelopen jaren
aandacht besteed aan toneelvoorstellingen, muziek en beeldend
vormgeven met de camera. Eén keer per jaar is er een project voor alle
kinderen op Het Hoge.
Er is ook aandacht voor het cultureel erfgoed rondom Vorden, waarvan
het Staringproject voor groep 7 een voorbeeld is.
Verder krijgen de kinderen in groep 4 en 5 muzieklessen van
gediplomeerde docenten van de muziekschool in Doetinchem.
Zelfstandig werken
Wij vinden zelfstandig werken op onze school erg belangrijk. Het is een
belangrijke vaardigheid die kinderen nodig hebben in het voortgezet
11
onderwijs. Verder geeft deze vorm van werken de leerkracht de
gelegenheid om verlengde instructie te geven aan kinderen die een
langere uitleg nodig hebben, of kinderen te begeleiden die extra
uitdaging nodig hebben.
Wij hebben op Het Hoge een leerlijn zelfstandig werken ontwikkeld,
waarin per groep beschreven staat wat wij verwachten van kinderen op
het gebied van zelfstandig werken.
In deze leerlijn komen allerlei afspraken aan bod die te maken hebben
met zelfstandig werken, zodat ook op dit gebied een doorgaande lijn
ontstaat voor de kinderen bij ons op school.
Dit gaat over onderwerpen als: zelf nakijken van gemaakt werk, leren
reflecteren op gemaakt werk, leren inschatten hoeveel tijd een
bepaalde taak kost en leren omgaan met uitgestelde aandacht.
Ook de leerkracht heeft een (groter) blok op zijn of haar tafel staan.
Staat dit blok op rood, dan weten de kinderen dat ze niet naar de
leerkracht toe mogen komen om hulp te vragen. Vaak wordt met behulp
van een time-timer aangegeven hoe lang de kinderen zelfstandig
moeten werken.
Werken met dag- en weektaken
Vanaf groep 2 werkt elk kind met een dag- of weektaak. Dit is een
formulier waarop staat welke opdrachten de kinderen verplicht moeten
maken. Ook staat erop welke opdrachten kinderen kunnen maken
wanneer ze klaar zijn met hun weektaak. Wanneer dat nodig is, worden
weektaken aangepast aan het niveau en het werktempo van kinderen.
Het werken met dag- en weektaken helpt kinderen hun werk te leren
plannen.
Werken met het blokje
Vanaf groep 3 hebben de kinderen een blokje op hun tafel, waarmee
ze aangeven of ze een vraag hebben (een vraagteken) of ze gestoord
kunnen worden (een groene cirkel) of juist niet gestoord (rode cirkel)
mogen worden. Wanneer zij even niet verder kunnen, zetten zij hun
blokje op het vraagteken. Zo kan de leerkracht tijdens het rondlopen
gemakkelijk zien dat het kind een vraag heeft. Het kind hoeft dus niet
met de vinger in de lucht te wachten tot de leerkracht hem of haar kan
helpen. Wij leren de kinderen op deze manier omgaan met uitgestelde
aandacht. Het is aan het kind om te bedenken wat het op dat moment
wel kan doen. Misschien kan hij of zij de som overslaan en alvast verder
gaan met de volgende. Of misschien is er nog werk dat afgemaakt
moet worden.
12
Hoofdstuk 3
DE ZORG VOOR KINDEREN
Passend onderwijs
Alle kinderen hebben recht op een goede, passende onderwijsleerplek.
Ook als er sprake is van specifieke onderwijsbehoeftes. De overheid
heeft daarvoor sinds 1 augustus 2014 de wet Passend onderwijs
ingevoerd. Vanaf deze datum hebben alle scholen een zogenaamde
'zorgplicht': dit betekent dat scholen binnen een samenwerkingsverband
de verantwoordelijkheid hebben om elk kind een zo goed mogelijke
onderwijsplek te bieden.
Om Passend onderwijs in de praktijk vorm te geven, is de centrale
vraag die de school zich hierbij stelt:
 Wat heeft dit kind in deze situatie nodig?
 Hoe gaan we dat organiseren en arrangeren?
 Wie hebben we daarvoor nodig?
collega uit ons zorgteam, wanneer het probleem zich daar beter voor
leent.
De gegevens van de kinderen worden opgenomen in het
leerlingvolgsysteem, zodat we van het begin tot het einde van de
schoolperiode een beeld krijgen van de voortgang in de ontwikkeling
van de kinderen.
Wij maken gebruik van de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem.
De toetsen worden ingevoerd en bijgehouden in ons computersysteem
ParnasSys.
Groepsplannen
Onze school stemt het onderwijs zo veel mogelijk af op de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
Naar aanleiding van de toetsresultaten en observaties schrijven de
leerkrachten vier keer per jaar een groepsplan. Hierin staat beschreven
welke doelen we willen bereiken en wat de leerlingen nodig hebben om
dit te bereiken. Iedere groep heeft een groepsplan voor de
vakgebieden rekenen, (begrijpend) lezen, taal en spelling.
In deze groepsplannen zijn in principe drie groepen te onderscheiden:
Elke school, dus ook Het Hoge, heeft een ondersteuningsprofiel
geschreven. Hierin staat beschreven welke zorg wij als school kunnen
bieden aan kinderen.
Instructiegevoelige groep
Deze leerlingen hebben behoefte aan de basisinstructie en korte
begeleide inoefening. Dit is de ‘gemiddelde’ groep.
De ontwikkeling van kinderen
Instructie-afhankelijke groep
Deze leerlingen hebben behoefte aan verlengde instructie, volgend op
de basisinstructie, waarbij de leerkracht samen met de leerling de
vaardigheden extra inoefent. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
extra visuele ondersteuning of bijvoorbeeld het oefenen met concreet
materiaal. Dit is de ‘benedengemiddelde’ groep.
Wij volgen elk kind nauwlettend door middel van observaties en
toetsen, met als doel een kind op het juiste niveau te kunnen benaderen
en omdat we ook de ouders een goed beeld van zijn of haar
leervorderingen willen geven. De toetsuitslagen worden vergeleken met
die van de vorige toetsen en met het landelijk gemiddelde.
Vier keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de
groepsleerkrachten en de intern begeleider. De resultaten van elk kind
worden dan nauwkeurig bekeken.
Indien nodig wordt er een traject voor extra hulp gemaakt. Dit wordt
beschreven in een (groeps)handelingsplan. Die extra hulp wordt
geboden in het groepslokaal door de eigen leerkracht, of door een
Instructie-onafhankelijke groep
Deze leerlingen hebben behoefte aan een verkorte instructie. Zij kunnen
sneller zelfstandig aan het werk en hebben daarnaast behoefte aan
extra uitdaging en verrijking. Dit is de ‘bovengemiddelde’ groep.
Bij deze groep horen ook de kinderen die compacten/verrijken (zie 'zorg
voor meerbegaafde kinderen').
13
Om goed tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen,
hebben wij schoolbreed dezelfde afspraken rondom zelfstandig werken
(zie hoofdstuk 2). Deze organisatievorm maakt het mogelijk om voor alle
vakgebieden te werken met de hierboven beschreven drie
instructieniveaus.
De groepsplannen worden na elke periode, dus vier keer per jaar, door
de leerkrachten geëvalueerd. Ook worden bijzonderheden tijdens de
groepsbesprekingen besproken met de intern begeleider.
Mocht er te weinig vooruitgang zijn, dan kan in overleg met de Intern
Begeleider besloten worden om een kind een eigen leerlijn te geven. In
dit geval wordt altijd een ontwikkelingsperspectief samengesteld,
waarin duidelijk aangeven staat welke doelen wij in de toekomst
wensen te bereiken. Dit gebeurt altijd in onderling overleg met ouders.
Speciale begeleiding
MRT (Motorische Remedial Teaching)
Op Het Hoge geven wij kinderen met motorische achterstanden en/of
problemen de zorg die nodig is om zich zo volledig mogelijk te kunnen
ontplooien. Wanneer leerkrachten een probleem signaleren, wordt dit
besproken tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. Deze
schakelt juf Annemiek Lensink, de MRT'er, in. Zij screent de betreffende
leerling op de grove of de fijne motoriek en gaat een periode wekelijks
aan de slag met de leerling. De leerling oefent op school en thuis
motorische oefeningen, daarna volgt opnieuw een motorische screening.
Bovendien krijgen de leerlingen van groep 3 de eerste maanden extra
schrijfondersteuning in kleine groepjes, om de letters en cijfers op de
juiste manier te leren schrijven.
Dyslexie
Voor kinderen waarvan wij op de basisschool het vermoeden hebben
dat zij dyslectisch zijn, kunnen wij een dyslexieverklaring aanvragen. De
achterstand en hardnekkigheid van het leesprobleem moet duidelijk
aantoonbaar zijn. Dat betekent dat wij vanaf het eerste leerjaar alle
toetsgegevens moeten kunnen overleggen en kunnen aantonen dat wij
de kinderen systematisch en adequaat hulp hebben geboden.
De intern begeleider zal een leesdossier opstellen, na goedkeuring van
ouders. Dit dossier wordt opgestuurd naar de experts. Zij zullen
beslissen of zij n.a.v. het leesdossier de leerling verder gaan
onderzoeken. Als dit het geval is en er een dyslexieverklaring wordt
afgegeven, zullen de experts deze leerling een behandeling van 10
bijeenkomsten aanbieden om te proberen de lees- en spellingscores te
verhogen. Kinderen met een dyslexieverklaring krijgen, wanneer hen
dat helpt, bij het maken van een aantal CITO-toetsen de teksten
voorgelezen via de computer, ze krijgen een vergrote versie en/of
extra tijd.
Pestprotocol
Ieder kind moet kunnen rekenen op een plezierige schooldag. Een
schooldag waarin je jezelf kunt zijn met respect voor anderen. We
hechten veel aandacht aan regels in de groep en op school. We
betrekken de kinderen actief bij het proces van het opstellen van deze
regels. Ook in gesprekken naar aanleiding van de verhalen in
Trefwoord komen normen en waarden die te maken hebben met respect
hebben voor elkaar aan bod.
Naast deze preventieve werkvormen zetten we ook Beweegwijs in om
te voorkomen dat er zich pestsituaties voor kunnen doen (zie hoofdstuk 2
of www.beweegwijs.nl).
Met ingang van augustus 2015 werken we met de PAD-methode. Hier
staan van groep 1 t/m groep 8 vier aandachtsgebieden centraal:
zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en problemen oplossen.
Toch komt het voor dat kinderen zich gepest voelen, gepest worden of
dat zij zelf pesten. Wanneer een kind zich niet veilig voelt op school,
kunnen we daar veel aan doen. Het belangrijkste is dit te signaleren en
te bespreken met de kinderen en de ouders.
We hanteren op school een pestprotocol om ervoor te zorgen dat we
adequaat handelen om pestgedrag te voorkomen en op te lossen.
Doubleren en versnellen
Op Het Hoge hanteren we een jaarklassensysteem waarbij we zoveel
mogelijk rekening houden met verschillen tussen kinderen. Soms krijgen
kinderen met een achterstand binnen de groep een aangepast
programma of kinderen met een voorsprong een verdiepingsaanbod.
14
Het komt voor dat de leerkracht het beter vindt het kind een groep over
te laten doen. We spreken dan in de groepen 3 t/m 8 van doubleren
en in de kleutergroepen van verlenging. Doubleren of verlengen wordt
bijvoorbeeld geadviseerd als er sprake is van sociaal-emotionele
onrijpheid
en/of
achterstanden
op
meerdere
leeren
ontwikkelingsgebieden. De leerkracht bespreekt dit met de intern
begeleider tijdens de groepsbesprekingen. Ouders worden al in een
vroeg stadium betrokken bij gesprekken over doubleren of verlengen.
Uiterlijk half juni, wanneer alle toets- en observatiegegevens
beschikbaar zijn, neemt de school een definitief besluit over het
schoolvervolg. Uiteraard streven we ernaar dat dit besluit door alle
betrokkenen gedragen wordt, waarbij het welbevinden van het kind
voorop staat.
Een goede communicatie met de ouders over dit soort zaken is van
groot belang. Uiteindelijk beslist echter de directeur over zaken als
verlenging, doubleren of versnellen.
Versnellen
In het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe wij de zorg voor
meerbegaafde kinderen georganiseerd hebben bij ons op school.
Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen voldoende uitgedaagd
worden in de groep waarin zij zitten. Dat ze vaardigheden kunnen
ontwikkelen die ze nodig hebben om te kunnen groeien en zichzelf uit te
kunnen blijven dagen. Vaardigheden die verder gaan dan alleen de
cognitieve kant van een kind.
Omdat het overslaan van een groep ook nadelen met zich meebrengt
en het vaak een kortetermijnoplossing is, hopen we dat op deze manier
alleen bij hoge uitzondering een leerling bij ons op school een jaar
versnelt.
Uiteraard gelden hiervoor dezelfde afspraken als bij doubleren van
een groep: Ouders worden in een vroeg stadium betrokken bij deze
beslissing en het welzijn van het kind staat voorop.
Het is ook in deze gevallen de school die de uiteindelijke beslissing
neemt.
Zorg voor meerbegaafde kinderen
Op Het Hoge vinden wij het belangrijk dat ook kinderen die
meerbegaafd zijn de zorg, aandacht en uitdaging krijgen die ze nodig
hebben.
Dat doen wij op verschillende manieren:
Kikkergroep
In deze groep werken kinderen die meer uitdaging hebben uit (de
tweede helft van het leerjaar van) groep 3 en kinderen uit groep 4.
Eén keer per week werken ze onder begeleiding van Bert Radstake een
uur aan uitdagende opdrachten in een groep van ongeveer 8
leerlingen.
De opdrachten komen uit de Projectenballade en Outside the Box en
vormen samen een afwisseling van creatieve en uitdagende opdrachten.
In de kikkergroep leren de kinderen om volgens een plan te gaan
werken: eerst de opdracht goed te lezen, daarna ideeën te bedenken,
het beste idee uit te werken en daarna hun werk te presenteren aan de
rest van de groep.
Kinderen die in aanmerking komen voor het werken in de kikkergroep,
worden door de leerkracht gescreend met behulp van een
screeningslijst. De intern begeleider en de hoogbegaafdheidsspecialist
op onze school beoordelen daarna of het kind aangemeld wordt voor
de kikkergroep.
Kangoeroegroep
In deze groep werken meerbegaafde kinderen uit groep 5 t/m 8. Elke
woensdagmorgen werken ze onder begeleiding van Joanne Lam
anderhalf uur aan uitdagende opdrachten in groepen van 10 tot 15
leerlingen.
15
De
opdrachten
komen
voornamelijk uit de Pittige
Plustorens. Deze torens bestaan
uit verschillende opdrachten
waar de kinderen alleen, of in
een klein groepje aan kunnen
werken. De opdrachten variëren
van bijvoorbeeld het maken van
een brug van spaghetti tot het
maken van een film, of zelfs het
ontwerpen van een nieuwe game
op de computer.
De kinderen leren complexe
opdrachten zelfstandig aan te
pakken volgens een stappenplan met daarin verschillende fases:
brainstormen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren (het
TASC-model).
Ook is er tijdens de lessen in de kangoeroegroep aandacht voor
sociaal-emotionele activiteiten, wordt er gefilosofeerd, een sportdag
georganiseerd en is er aandacht voor drama.
Wij vinden het erg belangrijk dat er op deze manier ruimte is voor
meerbegaafde kinderen: We bieden ze de extra uitdaging die deze
kinderen nodig hebben en leren ze planmatig te werken. Verder werken
we aan sociaal-emotionele doelen zoals het leren samen werken,
doorzetten wanneer het moeilijk wordt en het accepteren en waarderen
van zichzelf doordat er aandacht is voor de specifieke zorg die
meerbegaafde kinderen nodig hebben.
Kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze meerbegaafd zouden
kunnen zijn, (bijv. door hoge CITO-scores, maar ook door hun gedrag in
de klas, hun behoefte aan extra uitdaging) worden gescreend. De
screening wordt uitgevoerd door de leerkracht en daarna beoordeeld
door de intern begeleider en de hoogbegaafdheidsspecialist op onze
school. Deze leerkrachten beoordelen of het kind aangemeld wordt
voor de kangoeroegroep.
Er worden jaarlijks gesprekken gevoerd met alle kinderen uit de
kangoeroegroep. We bespreken tijdens deze gesprekken de
vaardigheden waar ze aan gewerkt hebben en stellen nieuwe doelen
vast. We bespreken ook de ontwikkeling in de reguliere groep en de
extra uitdaging die ze daar nodig hebben.
Compacten en verrijken
Voor kinderen in groep 4 t/m 8 die op één of meer van de
vakgebieden rekening, taal of spelling een voorsprong hebben en met
CITO-scores regelmatig een A+ score halen, hebben wij een
compact/verrijk-programma samengesteld.
Dit betekent dat:
 ze zelf leren te beoordelen of ze de instructie van de leerkracht
nodig hebben
 de reguliere leerstof voor hen ingekort wordt; ze hebben minder
inoefening nodig dan andere leerlingen
 ze in plaats daarvan verrijkingsopdrachten krijgen, waarbij ze meer
uitgedaagd worden. Deze opdrachten maken deel uit van hun
weektaak.
Vier keer wijzer
Ook onze manier van werken op het gebied van zaakvakken in het
middagprogramma (zie hoofdstuk 2) biedt meerbegaafde kinderen de
uitdaging die ze nodig hebben. Ze kunnen opdrachten kiezen waarbij
ze hun talent kunnen laten zien en verder kunnen ontwikkelen.
Resultaten van ons onderwijs
De gemiddelde scores van de CITO eindtoets voor onze school liggen
de laatste jaren boven de norm die gesteld is door de inspectie:
2014:
2015:
2016:
Score op Het Hoge:
Landelijk gemiddelde:
537,8
538,9
536,4
534,4
535,3
534,9
In het schooljaar 2015-2016 verlieten 48 kinderen Het Hoge naar de
volgende vormen van vervolgonderwijs:
16
VSO
VMBO basisberoepsgericht
VMBO kaderberoepsgericht
MAVO / VMBO theoretische leerweg
HAVO
VWO
0 leerlingen
7 leerlingen
7 leerlingen
9 leerlingen
16 leerlingen
9 leerlingen
Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
Na een periode van meestal acht jaar op de basisschool gaan de
kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat is een belangrijke keuze
die u niet alleen hoeft te maken.
Al aan het einde van groep 7, in juni, krijgen de kinderen een voorlopig
advies mee naar huis. Dit advies is gebaseerd op gegevens uit het
CITO-leerlingvolgsysteem, maar ook op belangrijke vaardigheden als
inzet, zelfstandigheid en werkhouding.
In groep 8 organiseren de leerkrachten in november een
informatieavond voor ouders. Tijdens deze avond wordt informatie
gegeven over verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, de
verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs en de procedure
rondom de CITO-toets en de aanmelding voor het vervolgonderwijs.
Ook met de kinderen wordt deze informatie in de klas besproken en
wordt er een bezoek gebracht aan verschillende vervolgscholen.
In februari wordt door de school een onderwijskundig rapport
opgesteld waarin het definitieve advies staat. Dit rapport wordt samen
met ouders en kinderen tijdens een individueel adviesgesprek in
diezelfde maand besproken.
17
Hoofdstuk 4
OUDERS EN DE SCHOOL
Kennismaken met Het Hoge
Ouders die belangstelling hebben voor onze school, kunnen een
afspraak maken voor een eerste kennismaking. Deze kennismaking
plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u een goede indruk
krijgt van de sfeer en de werkwijze op onze school. In het eerste
gesprek wordt uitgelegd wat wij als school belangrijk vinden, hoe er
gewerkt wordt en wat u als ouders van de school mag verwachten.
Natuurlijk is er ook voor u als ouders gelegenheid om vragen te stellen.
Na dit gesprek kunt u een voorlopig aanmeldingsformulier invullen.
Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij al 5 dagen
de sfeer op school proeven. De leerkracht neemt hierover contact met u
op.
In december en in de laatste maand voor de zomervakantie hanteren
we wat andere 'wentijden'.
Contacten met ouders
Wij vinden goede contacten met ouders heel belangrijk. Om ouders op
de hoogte te brengen (en te houden) van de gang van zaken zijn er
daarom diverse contactmogelijkheden:
Natuurlijk bestaat er dagelijks de mogelijkheid om (het liefst na
schooltijd) even met de groepsleerkracht te praten wanneer dat nodig
is, of uit belangstelling voor uw kind.
Informatieve ouderavonden
Aan het begin van elk schooljaar houden wij een informatieavond. U
maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind. Zij geven u
informatie over wat er aankomend schooljaar in de groep van uw kind
gaat gebeuren.
Contactavonden
Ongeveer zeven keer op jaarbasis is er een contactavond. Ouders en
leerkrachten kunnen dan tijdens een tienminutengesprek praten over de
vorderingen van hun kind.
Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven via de website van Het Hoge.
Leerkrachten kunnen ook ouders uitnodigen om op de contactavond te
komen wanneer daar aanleiding toe is. Van elk gesprek wordt een
schriftelijk verslag gemaakt, waarin in ieder geval de gemaakte
afspraken staan. Ouders ontvangen een exemplaar van dit verslag, de
leerkracht voegt het verslag toe aan het digitale dossier van het kind.
We verwachten dat ouders in normale situaties op jaarbasis twee keer
komen op een contactavond. Is er sprake van extra zorg rondom een
kind, dan kunt u zich natuurlijk vaker inschrijven.
Huisbezoek
Alle nieuwe kinderen en hun ouders worden thuis door de leerkracht(en)
bezocht, als kennismaking en als moment om belangrijke individuele
informatie uit te wisselen.
Kijken op school
Op verschillende momenten organiseren leerkrachten een moment in hun
groep waarop u als ouders mag komen kijken op school. Meestal is dat
wanneer er een project afgesloten wordt. De kinderen presenteren dan
waar ze de afgelopen weken aan gewerkt hebben.
U wordt hiervoor per mail door de leerkracht van uw kind uitgenodigd.
Website
Op de website van Het Hoge (www.hethoge.nl) staat het actuele nieuws
van de school. Ook kunt u daar de laatste versie vinden van de
agenda, met belangrijke data en de nieuwsbrief. Via de website kunt u
zich ook aanmelden voor de contactavond.
Wilt u ook aan de school doorgeven wanneer uw e-mailadres wijzigt?
Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van onze school.
In deze nieuwsbrief leest u allerlei actuele informatie over wat er op
school gebeurt of staat te gebeuren.
18
Rapportage
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Op deze manier
wordt u schriftelijk over de vorderingen van uw kind gerapporteerd. De
inhoud van het rapport bestaat uit een beoordeling over de
verschillende vakgebieden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind en de manier waarop uw kind werkt in de groep. Dit wordt
toegelicht in een kort verslag. In het rapport worden ook de
toetsresultaten van het leerlingvolgsysteem vermeld. Vanaf groep 5
worden er in het rapport cijfers gegeven.
De rapporten verschijnen in januari/februari en juni. Het rapport kan
besproken worden tijdens een tienminutengesprek.
Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft een MR, een medezeggenschapsraad.
Het is de taak van de medezeggenschapsraad om met het bestuur en
de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te
beslissen over alles wat de school aangaat.
De MR heeft instemmingbevoegdheid over een aantal zaken. Dat
betekent dat er pas een besluit over dat onderwerp mag worden
genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de
instemmingbevoegdheid voor één van de afzonderlijke geledingen van
de MR, de personeelsgeleding of de oudergeleding. De MR heeft ook
adviesbevoegdheid bij een aantal zaken.
De MR vergadert ongeveer elke 6 weken, 6 keer per jaar. De laatste
vergadering van het jaar is samen met het bestuur.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u aanschuiven bij een
vergadering laat dat dan van tevoren even weten ([email protected]).
De oudercommissie coördineert en organiseert allerlei activiteiten, zoals
het helpen bij het sinterklaasfeest, het kerstfeest, verschillende excursies
en projecten, zoals bijvoorbeeld de kinderboekenweek.
Daarnaast zijn er veel ouders op allerlei andere manieren behulpzaam,
bijvoorbeeld bij lezen, helpen in de tuin en het jaarlijks schoonmaken
van de school.
De leden van de oudercommissie in het schooljaar 2016-2017 zijn:
Kitty Helmink
Henriët Dadema
Saskia Vliem
Hanneke Jansen van den Berg
Patricia ten Barge
Renate Walgemoet
Rieneke Broekman
Wendy Golstein
Renate Rouwenhorst
Wendy Lebbink
Eva Vos
Marieneke Weulen Kranenbarg
Gerdien Hesselink is vanuit het team het aanspreekpunt voor de
oudercommissie.
De leden van de MR in het schooljaar 2016-2017 zijn:
namens de oudergeleding:
namens de personeelsgeleding:
Edith Willems (secretaris)
Ineke Fröling (voorzitter)
Erna Rondeel
Christine Kemperman
Sander Bloemendaal
Corry Peters
Oudercommissie (OC)
De oudercommissie is een actieve club ouders die zich op veel terreinen
inzet voor de school.
19
Hoofdstuk 5
PRAKTISCHE ZAKEN
om een onderwijsontwikkeling voor de leerkrachten in beeld te brengen
en die goed te kunnen evalueren. Daar leren wij van en op termijn uw
kind ook. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal van
uw kind(eren), meldt u dit dan schriftelijk aan de directie. Wij zullen uw
standpunt respecteren.
Eten en drinken op school
Gym
Kinderen mogen voor in de ochtend- en lunchpauze iets te eten en te
drinken meenemen. Wij vragen u om geen koolzuurhoudende dranken
en snoep mee te geven. Wilt u er ook op letten dat het een pauzehapje
blijft en geen volledige maaltijd?
Op woensdag hebben we onze zogenaamde ‘fruitdag’: Op deze dag
nemen alle kinderen fruit of groente mee voor tijdens de ochtendpauze.
De kinderen van groep 1/2 gymmen in de gymzaal in ons gebouw.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in sporthal Het Jebbink. Zij
lopen daar met de leerkracht naar toe.
Uit het oogpunt van veiligheid en hygiëne adviseren wij dringend ervoor
te zorgen dat de kinderen gymschoenen dragen tijdens de gymlessen. In
groep 1/2 hoeven de kinderen nog geen speciale gymkleding mee
naar school te nemen. Vanaf groep 3 dragen de kinderen sportkleding
tijdens de gymlessen.
Het zou fijn zijn wanneer jonge kinderen op de dagen dat ze gym
hebben kleding dragen die ze gemakkelijk en snel zelf aan en uit
kunnen trekken.
Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie wordt in groep 5 t/m
8 één van de gymlessen vervangen door een 'natte gymles' in zwembad
'In de Dennen'. Wanneer de weersomstandigheden dat toelaten, kan de
gymles in de winter vervangen worden door een bezoek in
schoolverband aan de ijsbaan. U wordt hierover geïnformeerd door de
leerkracht van uw kind.
Voor een bezoek aan het zwembad of de ijsbaan zijn voor u als ouder
geen extra kosten verbonden.
Excursies
Er worden voor alle kinderen
activiteiten georganiseerd die
buiten
het
schoolgebouw
kunnen plaatsvinden.
Al deze activiteiten vinden
plaats onder toezicht van
leerkrachten,
eventueel
geassisteerd door ouders.
Wanneer wij met de kinderen
op excursie gaan, vragen wij
meestal ouders om te rijden. In
sommige gevallen gaan we
met de fiets. Ook hierbij
kunnen in verband met de
veiligheid ouders gevraagd
worden om mee te fietsen.
Foto en film op school
We vinden het leuk om van de activiteiten van de kinderen regelmatig
foto’s en film te maken. We doen dat altijd met respect voor de
kinderen en hun ontwikkeling. De foto’s worden soms op de website
geplaatst. Het filmmateriaal wordt gebruikt als promotiemateriaal of
Halen en brengen van kinderen
Wij vinden het belangrijk dat ouders van kinderen in de groepen 1 t/m
3 hun kind(eren) voor schooltijd in de klas kunnen brengen. Wel vragen
we of u de klas wilt verlaten voordat de les begint (om 8.30), zodat we
op tijd kunnen beginnen.
De kinderen van de hogere groepen worden door de leerkracht 's
morgens om 8.20 buiten op het plein opgehaald, zodat ze samen naar
binnen kunnen lopen.
20
Hoofdluis
In elke groep zijn er ouders die na iedere schoolvakantie de kinderen
controleren op hoofdluis. Als er hoofdluis is geconstateerd, dan wordt u
daarvan op de hoogte gebracht, zodat u maatregelen kunt nemen voor
de volgende dag. De GGD geeft tips voor het behandelen en het
voorkomen van hoofdluis. Wanneer er in een klas hoofdluis
geconstateerd wordt, wordt de hele groep na 14 dagen weer
gecontroleerd.
Wij vragen alle ouders hun kind(eren) regelmatig te controleren op
luizen. Op die manier is de kans op verspreiding het kleinst. Het effect
van het gebruik van zogenaamde luizenzakken is niet aangetoond,
daarom gebruiken wij op school geen luizenzakken.
Huiswerk
Het is algemeen bekend dat op scholen voor voortgezet onderwijs veel
huiswerk wordt gegeven. Voor veel kinderen is het een probleem hier
goed mee om te gaan. Wij proberen de kinderen te helpen door al
regelmatig huiswerk mee te geven gedurende hun basisschoolperiode.
Zo kunnen zij er alvast aan wennen om thuis ook eens wat te leren of te
maken.
In de groepen 3 en 4 wordt in principe nog geen huiswerk gegeven.
Leerkrachten in deze groepen stimuleren ouders en kinderen wel om
thuis veel te lezen, om samen tafels te oefenen en geven tips over
websites om spelenderwijs te oefenen met verschillende vakgebieden.
In groep 5 krijgen de kinderen na de herfstvakantie voor het eerst
huiswerk. mee naar huis. Ze krijgen een opdracht mee voor rekenen of
voor spelling, oefenen voor een spreekbeurt en aan het einde van
groep 5 krijgen de kinderen voor de eerste keer een toets topografie.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt dit uitgebreid: Naast het maken van
opdrachten voor rekenen, spelling en ontleden, leren ze thuis voor
toetsen wereldoriëntatie en bereiden ze opdrachten voor. De kinderen
in groep 5 en 6 bereiden ook 1 keer per jaar een spreekbeurt voor.
In groep 8 leren wij de kinderen ook een agenda te gebruiken.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een
huiswerkschema waarop staat wat er van ze verwacht wordt.
Zo hopen wij dat de drempel van huiswerk maken voor een groot
gedeelte is weggenomen als zij de basisschool verlaten.
De kinderen leveren hun huiswerk wekelijks in.
Mobiele telefoons
Wij vinden het niet nodig dat kinderen hun mobiele telefoons meenemen
naar school. Ze mogen dan ook niet gebruikt worden tijdens schooltijd
(dus ook niet tijdens de pauze). Kinderen die om dringende redenen
toch een mobiel mee naar school moeten nemen, leggen die 's morgens
voor schooltijd in een daarvoor bestemde bak in de klas. Ze kunnen hem
na schooltijd weer meenemen.
Belangrijk voor u als ouder om te weten is dat het meenemen van een
mobiele telefoon op eigen risico is, de school is niet aansprakelijk voor
verlies of schade aan de telefoon.
Ouderbijdrage
Omdat extra activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen ook extra
kosten met zich meebrengen, hebben we een vrijwillige ouderbijdrage
ingevoerd. Voor alle kinderen is dat 15 euro.
Daarnaast vragen wij een bijdrage voor het schoolreisje / kamp. Voor
dit schooljaar zijn die bedragen:
Groep 1/2:
15 euro
Groep 3/4:
30 euro
Groep 5/6/7:
35 euro
Groep 8:
50 euro
Het innen van het geld voor het schoolreisje/schoolkamp gebeurt dit
jaar in november, u krijgt bericht van de school wanneer u dit over kunt
maken.
De MR stemt in met de ouderbijdrage en moet eventuele aanpassingen
in de toekomst goedkeuren.
Schoolfotograaf
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf langs om de kinderen op de
foto te zetten. Ook worden er groepsfoto’s genomen. De foto’s worden
vrijblijvend gemaakt. Dit betekent dat u ze niet hoeft te kopen. Op de
website staat aangegeven wanneer de schoolfotograaf ons dit
schooljaar zal bezoeken.
21
Schoolpleintoezicht
Vanaf 8.10 tot 8.20 wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op
het schoolplein. Ons verzoek aan ouders is dan ook om hun kinderen niet
voor die tijd naar school te laten gaan.
Tijdens de pauzes houden de leerkrachten uiteraard ook toezicht op de
verschillende pleinen.
Schoolreis / kamp
De groepen 1 t/m 7 gaan aan het einde van het schooljaar op
schoolreisje. Op de website staat aangegeven wanneer het schoolreisje
dit jaar is. De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van elk
schooljaar op kamp.
De kosten voor het schoolreisje en het kamp vindt u elders in deze
schoolgids.
Stagiaires
Op school zijn regelmatig stagiaires te vinden. In een aantal groepen is
een stagiaire onderwijsassistent aanwezig om de leerkracht bij zijn of
haar onderwijsgevende taken te ondersteunen. Ook stagiaires van de
Pabo bieden wij de mogelijkheid om bij ons op school, indien het
mogelijk is, stage te komen lopen. Tijdens hun lesgevende opdrachten
zijn de leerkrachten in de klas aanwezig.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:
17 oktober t/m 21 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
14 april 2017
17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
5 juni 2017
10 juli t/m 18 augustus 2017
De kinderen hebben de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de
zomervakantie vrij.
Studiedagen:
vrijdag 14 oktober 2016: groep 1 t/m 8
woensdag 23 november 2016: groep 1 t/m 8
woensdag 1 februari 2017: groep 1 t/m 8
Verjaardagen
Een kind mag zijn of haar verjaardag in de eigen groep vieren. Wij
stellen het op prijs wanneer u uw kind een gezonde traktatie meegeeft.
Vraagt u even aan de leerkracht of er kinderen zijn met een speciaal
dieet of een allergie. Dit voorkomt teleurstellingen in de groep.
Verkeer en veiligheid
Graag zien wij dat ouders hun kinderen lopend of op de fiets naar
school brengen. Dit komt de veiligheid ten goede, is gezonder voor
uzelf, uw kind en het milieu.
Brengt u uw kind toch met de auto naar school, houd dan rekening met
de extra verkeersdrukte rond de school en de onverwachte bewegingen
die kinderen soms maken. Let er bij het parkeren van de auto op dat u
niet een uitrit blokkeert, de doorgang verspert of een gevaarlijke
situatie creëert. Zorg er ook voor dat u geen overlast geeft voor de
buren. Misschien kunt u uw auto zo parkeren, dat u bij vertrek niet meer
door de drukte bij de uitgang hoeft te manoeuvreren.
De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen hun fietsen bij het bomenplein in
het fietsenvak parkeren, de andere groepen kunnen dat doen bij de
fietsenvakken aan de Lulofsweg en de Schoolstraat.
Verzekeringen
Voor alle kinderen, volwassenen en andere betrokkenen bij
schoolactiviteiten, sluit het bestuur elk jaar een beperkte
ongevallenverzekering af. Men is dan verzekerd tijdens de schooltijden,
op weg naar school en bij alle activiteiten die vanuit de school worden
georganiseerd. Dit geldt dus ook voor de ouders die werkzaam zijn
voor school. De school is in het algemeen niet aansprakelijk voor schade
die in schoolverband door een leerling wordt veroorzaakt. De leerling is
zelf aansprakelijk en in sommige gevallen zijn of haar ouders. Schade
veroorzaakt door een leerling moet door de benadeelde verhaald
22
worden op de particuliere aansprakelijkheid van de ouders van de
leerling.
horen bij het paasproject. De Ouderraad verzorgt voor de kinderen een
paaslunch op de donderdag voor Pasen.
Vieren op school
Juffendag
De leerkrachten vieren hun verjaardag met een feestelijke dag voor de
kinderen in de groep.
In elke groep wordt hier op een eigen manier invulling aan gegeven.
Sommige groepen gaan naar het bos, anderen organiseren een
speurtocht of een spelletjesochtend.
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende feesten die bij ons op
school gevierd worden:
Sinterklaas
Sinterklaas wordt in de hele school gevierd. 's Morgens heten we de Sint
met elkaar van harte welkom op het plein. Daarna brengt hij de
kinderen van Avonturijn en van groep 1 t/m 4 een bezoek in de klas.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vieren Sinterklaas in hun eigen klas met
surprises en gedichten.
Kerst
Als Christelijke school besteden
we natuurlijk aandacht aan het
Kerstfeest. We doen dat in de
vorm van een viering, waarbij
ook ouders uitgenodigd zijn.
Deze viering wordt soms in de
school gehouden en soms in de
kerk. De kinderen hebben een
belangrijke rol in de viering.
We staan stil bij de betekenis
van Kerst lang geleden, maar
ook bij de betekenis ervan in
het leven van vandaag.
Pasen
Ook Pasen is een Christelijk feest dat we als school met elkaar willen
vieren. Dit feest wordt soms op school en soms in de kerk gevierd.
Deze viering wordt in de weken voor Pasen door de leerkrachten en
kinderen voorbereid: er worden verhalen verteld, liedjes geoefend die
Koningsspelen
Een prachtig landelijk initiatief,
waar wij als school graag aan
mee doen! Deze dag past goed
binnen
ons
concept
van
Beweegwijs.
Deze dag in april vullen we
elkaar jaar op een feestelijke,
sportieve en gezonde manier in:
bijvoorbeeld met een gezamenlijk
ontbijt en sporten en spelen op
het schoolplein.
Bewegen en samen spelen en
samen vieren staan centraal.
Musical groep 8
Wanneer kinderen na 8 jaar de basisschool verlaten, willen we dat niet
zomaar voorbij laten gaan.
De kinderen studeren met elkaar een musical in, die ze tijdens een
feestelijke avond voor de zomervakantie opvoeren voor ouders en
opa's en oma's. Dit gebeurt in de hal van onze school.
Tijdens de generale repetitie mogen de kinderen van de andere
groepen ook de talenten van groep 8 bewonderen.
23
Hoofdstuk 6
ALGEMENE REGELINGEN
Aanname en toelating van kinderen
Hierover leest u meer in hoofdstuk 4, ouders en school.
Verlof aanvragen / lesverzuim
Wanneer uw kind vier jaar is mag hij naar school, maar is hij nog niet
leerplichtig. De eerste schooldag van de maand na de vijfde
verjaardag is uw kind verplicht naar school te gaan.
Deze regels zijn gebaseerd op de Leerplichtwet.
De leerplichtregels zijn streng en scholen worden gecontroleerd op de
naleving van de regels.
Verlof
Voor een extra vrije dag moet er een bijzondere reden zijn. Verlof mag
gegeven worden als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere
familieomstandigheden zoals een huwelijk, een jubileum of een
begrafenis. Een extra vrije dag mag ook gegeven worden wanneer
kinderen vanwege hun geloofsovertuiging niet op school kunnen zijn. In
alle gevallen van verlof geldt dat u dit schriftelijk via een
verlofformulier moet aanvragen. Dit formulier is bij de schoolleiding
verkrijgbaar.
Vakantieverlof
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet geoorloofd. Slechts in
zeer bijzondere gevallen mag verlof verleend worden.
Ongeoorloofd
verzuim
moet
gemeld
worden
bij
de
leerplichtambtenaar. Vooral op de dagen vlak voor vakanties wordt
hier streng op toegezien.
Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan 's ochtends vóór schooltijd
melden. Dit kan telefonisch (0575-552036) of bij de leerkracht van uw
kind. Hebben wij geen bericht van u gekregen en missen wij een
leerling, dan zoeken wij telefonisch contact met u.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond
raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders van
het kind telefonisch te bereiken. We vragen u dan uw kind op school te
komen ophalen, we sturen kinderen alleen zelf naar huis wanneer we
daar toestemming voor hebben gekregen van u als ouder.
Als we geen gehoor krijgen, bellen we het nummer dat u hebt
opgegeven in geval van nood. Wanneer we ook dan geen gehoor
krijgen, blijft uw kind bij ons op school.
Schorsing en verwijdering
Gelukkig geen maatregel die veelvuldig toegepast moet worden. Eerlijk
gezegd: het is nog nooit gebeurd. De school moet wel aangeven welke
procedure gevolgd moet worden in een dergelijk geval.
De schoolleiding is direct na het besluit tot verwijdering verplicht dit te
melden aan de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar van de
gemeente Bronckhorst. Een leerling kan en mag pas definitief worden
verwijderd wanneer de nodige inspanning is verricht om tot een goede
oplossing te komen en een andere school bereid is deze leerling toe te
laten.
Klachtenregeling
Het bestuur van onze school heeft een klachtenregeling vastgesteld.
Deze regeling is bedoeld voor iedereen die rechtstreeks bij de school
betrokken is (ouders en personeel). De klachtenregeling maakt het
mogelijk om een klacht aan het bestuur of aan een landelijke
klachtencommissie voor te leggen.
Vertrouwenspersoon
Op elke school gaan er wel eens dingen mis of ontstaan er
misverstanden. Doorgaans worden zaken op zorgvuldige wijze met
elkaar besproken, toch kan het voorkomen dat dit niet lukt. U bespreekt
een klacht eerst met de leerkracht: bijvoorbeeld over de begeleiding
van uw kind of over een voorval op school.
Komt u er samen niet uit, dan kunt contact opnemen met de directie.
24
Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan is het mogelijk de
interne vertrouwenspersoon op school te benaderen. U kunt in
vertrouwen uw klacht bespreken en samen bekijken hoe de klacht het
beste behandeld kan worden.
De interne vertrouwenspersonen op Het Hoge zijn Bert Radstake
([email protected]) en Anja Menkveld ([email protected]).
De klachtenregeling op Het Hoge voorziet ook in het aanstellen van een
onafhankelijke vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon, Ria
Aartsen, is iemand van buiten de school. Zij is discreet, onafhankelijk en
onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht.
Belangrijkste taak van die vertrouwenspersoon is na te gaan of door
bemiddeling een oplossing in een (beginnend) conflict bereikt kan
worden. Is de inschatting van de vertrouwenspersoon, dat dit niet
mogelijk is, dan verwijst zij de klager naar de mogelijkheden die er zijn
om een formele klacht in te dienen.
Ria Aartsen is te bereiken via telefoonnummer: 0575-551427 of per
mail via [email protected]
Onafhankelijk van de bovengenoemde mogelijkheid is er de
schoolinspectie, waar een speciaal aangestelde vertrouwensinspecteur
kan worden geraadpleegd.
Inspectie van het onderwijs: [email protected]
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
fysiek geweld kunt u ook melden bij de vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
De vertrouwenspersoon begeleidt u verder naar de klachtencommissie
als dat nodig is. Dit is een landelijke commissie die uw klachten middels
een formele procedure in behandeling zal nemen. U kunt de
contactpersoon vragen om te helpen met deze procedure, maar u kunt
ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtencommissie.
Sinds april 2015 kunnen ouders hiervoor terecht bij één loket: de
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCB0)
Op de website www.gcbo.nl kunt u onder andere terecht voor
informatie, de (klachten)procedures en de wet- en regelgeving.
U kunt met uw vragen terecht op onderstaand adres:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
e-mailadres: [email protected]
25
Hoofdstuk 7
CONTACTEN
Voor- en naschoolse opvang (Avonturijn)
Stichting Kinderopvang Avonturijn biedt op Het Hoge kinderopvang en
buitenschoolse opvang aan op doordeweekse dagen. Wij sluiten met de
buitenschoolse opvang aan bij de schooltijden en zijn geopend tot
18.30. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 tot 18.00.
Vanaf augustus 2015 is er ook een peutergroep.
Avonturijn biedt u de volgende mogelijkheden:
 hele of halve dagen kinderopvang
 naschoolse opvang inclusief vakantieopvang (gedurende 12
vakantieweken)
 opvang exclusief vakantieopvang, maar wel inclusief studiedagen,
mits de studiedag valt op de dag dat uw kind normaal gesproken
de BSO zou bezoeken.
 flexibele opvang, opvang op de dagen dat u het nodig heeft. Na
schooltijd of tijdens vakanties.
De tarieven en alle andere informatie over onze organisatie kunt u
vinden op www.avonturijn.nl.
Indien u interesse heeft, bent u altijd van
harte welkom om een kijkje te komen
nemen.
Voor informatie over plaatsing of voor
een vrijblijvende offerte, kunt u contact
opnemen met Sabine van de Kamp,
0573-760203, of een mail sturen naar:
[email protected]
(bereikbaar op ma-di-do)
Gegevens van de locaties:
KDV Vorden
Het Hoge 36
7251 XX Vorden
0575-760251
LRKP nummer: 724603499
BSO Aquarius
Het Hoge 36
7251 XX Vorden
0575-760252 of 06-18476432
LRKP nummer: 205871215
Jeugdgezondheidszorg
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de jeugdgezondheidszorg van
GGD Noord- en Oost-Gelderland veranderd. Dat houdt in dat de GGD
vaker op school beschikbaar is voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Tijdens de schoolperiode zijn er verschillende momenten waarop de
GGD kinderen, ouders en leerkrachten zien:
Vierjarigen
Een JGZ-team neemt de zorg van het consultatiebureau over. Dit team
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopediste,
assistente jeugdgezondheidszorg en een Gezonde School-adviseur.
Vier- en vijfjarigen
Ouders en leerkrachten krijgen een vragenlijst om de spraak- en
taalontwikkeling van elk kind te beoordelen. Een logopedist bekijkt
deze vragenlijsten en nodigt kinderen uit voor een spraak-taalscreening
als dat nodig is. Tijdens deze screening let de logopedist op: stem,
spraak, taal, luistervaardigheden en mondgedrag. Als er een
behandeling nodig is, verwijst de logopedist een kind door naar een
vrijgevestigd logopedist.
Vijfjarigen
De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij elk
kind. Tenzij er specifieke aandachtspunten zijn, want dan doet de
jeugdarts dit. Het onderzoek bestaat uit: meten en wegen en een
gehoor- en oogtest.
26
Negenjarigen
Kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen.
In groep 7 geeft de GGD in overleg met school een informatieve en
interactieve bijeenkomst over leefstijl en gezondheidsthema's als
overgewicht, voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en
seksuele gezondheid.
Inloopspreekuren
Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een
inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd
welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere:
opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht,
voeding,
zindelijkheid.
Als
het
nodig
is,
schakelt
de
jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische
ziektes of problemen met gehoor, zicht, groei, ontwikkeling en gedrag.
U kunt op school navragen wanneer er spreekuren zijn.
Wanneer u als ouders vragen heeft of een afspraak wilt maken, dan
kunt u contact opnemen met de GGD.
De GGD is telefonisch beschikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 12.00 op nummer 088-4433100.
U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]
27
Word lid van onze vereniging!
Basisschool Het Hoge is een zelfstandige school met een vereniging als
bestuursvorm. De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
te Vorden is opgericht in 1878. Ouders van leerlingen en oud-leerlingen
en betrokkenen vormen de vereniging. Uit de leden van de vereniging
wordt een bestuur gekozen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging
machtiging aan de Vereniging voor Christelijk
Onderwijs te Vorden om van zijn/ haar
bank/girorekening € 5,- of anders € ___________
per schooljaar af te schrijven wegens lidmaatschap.
Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden
voert de beheertaak van de vereniging over de school uit. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor het te voeren beleid en beheert de financiële
middelen.
Bankrekeningnummer:
Lid worden
Naam:
________________________________________
Onze vereniging biedt ruimte voor betrokkenheid en verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs. Uw stem wordt gehoord en uw mening
wordt gewaardeerd!
Voorletters:
________________________________________
Adres:
________________________________________
Postcode/Plaats:
________________________________________
E-mailadres:
________________________________________
Door lid te worden van de vereniging hebt u stemrecht en kunt u
desgewenst gekozen worden als lid van het bestuur. Ook bent u altijd
welkom op de jaarlijkse ledenvergadering om mee te praten en mee te
denken over het Christelijk Onderwijs in Vorden.
Wij houden u op de hoogte van de laatste schoolontwikkelingen en met
uw bijdrage schaffen wij onder andere nieuwe speeltoestellen aan voor
onze kinderen.
De bijdrage is minimaal € 5,- per schooljaar. U kunt dit
aanmeldingsformulier inleveren door deze in de brievenbus van de
school te deponeren.
__________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze machtiging.
Datum:
_____________________________
Handtekening:
_____________________________
Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben aan het bestuur, dan kunt u
contact opnemen met het bestuurssecretariaat:
Wendy Addink of Karin van de Sande
e-mail: [email protected]
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hethoge.nl
Alvast hartelijk bedankt!
28
Download