De inschrijving dient voorzien te zijn van volgende

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS
GEMEENTE HULSHOUT
Naam / voornaam: …………………………………………………………………………… .....................................
Straat / nummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
Gemeente / postnummer: …………………………………………………………………………………………………….
Telefoon/GSM nummer: ……………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ………………………………………………… ……………………………………………………………………….
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de contractuele functie in voltijds verband van:
Een adjunct stedenbouwkundige/duurzaamheidambtenaar
Niveau B
Ondergetekende verklaart hierbij door het gemeentebestuur in het bezit te zijn gesteld en
kennis te hebben genomen van de toelatingsvoorwaarden, de algemene en bijzondere
aanwervingvoorwaarden, de aanwervingprocedure, de beoordelingsproef, en de
functieomschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat wenst te stellen.
Naam, datum en handtekening
De inschrijving dient voorzien te zijn van volgende documenten:
 Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier;
 Een sollicitatiebrief (met curriculum Vitae);
 Afschrift van het diploma;
Gelieve de verplichte documenten vast te hechten aan dit voorblad in de hiervoor vermelde
volgorde en aan te kruisen welke documenten wij in bijlage kunnen terugvinden.
U dient uw kandidatuur over te maken als volgt:
- aan het college van burgemeester en schepenen Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
U kunt dit doen op één van de volgende manieren:
- per post
- afgifte tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst
- e-mail [email protected]
De uiterste inschrijvingsdatum wordt vastgesteld op dinsdag 21 mei 2013.
BIJLAGE
Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina’s:
-
de functiebeschrijving;
-
de toelatingsvoorwaarden;
-
de aanwervingvoorwaarden;
-
de aanwervingprocedure;
-
selectieprocedure (selectiereglement);
-
valorisatie diensten;
-
de beoordelingsproef;
-
wervingsreserve;
-
voordelen;
-
weddeschaal;
FUNCTIEBESCHRIJVING
1. Identificatie
functienaam :
dienst of afdeling :
niveau en functionele loopbaan :
graad :
adjunct stedenbouwkundige/duurzaamheidambtenaar
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw/duurzaamheid
B1 – B3
deskundige
2. Algemene situering
plaats in organisatie:
Staat onder de directe leiding van de stedenbouwkundig ambtenaar. Bij afwezigheid van de
stedenbouwkundig ambtenaar, treedt hij/zij op als vervanger van de stedenbouwkundige.
Hoofddoel van de functie:
Als stedenbouwkundig planner organiseer, begeleid, behandel en volg je de stedenbouwkundige
taken binnen de afdeling ruimtelijke ordening en stedenbouw op.
Je bent mee verantwoordelijk voor het behandelen van alle aanvragen in het kader van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening. Hij/zij ondersteunt de stedenbouwkundig ambtenaar in de adviserende
en beleidsondersteunende taak betreffende het gemeentelijk ruimtelijk beleid.
Je hoofdverantwoordelijkheid is de coördinatie opvolgen en uitvoering van de ruimtelijke structuuren bestemmingsplannen.
Als duurzaamheidambtenaar coördineer, communiceer en stimuleer je diverse doelgroepen omtrent
duurzaamheid.
Je staat in voor het opmaken, opvolgen en uitvoeren van een
duurzaamheidbeleidsplan.
3. Functie-inhoud
t.a.v. het schepencollege/de gemeenteraad
- Voorbereiden van beslissingen/dossiers voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen;
- Adviesverlening inzake alle stedenbouwkundige aanvragen;
- Adviseren van het college over het te voeren gemeentelijk duurzaamheidbeleid naar de diverse
doelgroepen toe;
t.a.v. de burgers
- Organiseren i.s.m. de bevolking van het planningsproces en de communicatie inzake de opmaak van
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en de
stedenbouwkundige verordeningen;
- Informeren van de bevolking en bijzondere beroepsgroepen (architecten, notarissen,
projectontwikkelaars enz…) over stedenbouwkundige aangelegenheden;
t.a.v. de medewerkers/leidinggevende
- Geven van de nodige input voor het bijhouden van het plannenregister, het vergunningenregister
en het register van onbebouwde percelen;
- Uitbouw van een professionele werkrelatie met de stedenbouwkundig ambtenaar en systematische
rapportering;
- Vervangt de stedenbouwkundig ambtenaar bij afwezigheid;
- Deelname aan intern werkoverleg;
- Zorg dragen voor een goede interne communicatie;
t.a.v. externen
- Leggen van contacten met de verschillende externe instanties en burgers in het kader van de
materiële voorbereiding van de dossiers;
algemene taken
stedenbouwkundig Planner
Ruimtelijke ordening en planning
- Meewerken aan het ruimtelijk management van dengemeente via de begeleiding van
stedenbouwkundige projectontwikkelingen;
- Aftoetsen van projecten aan de beleidslijnen;
- Instaan voor de uitvoering of de begeleiding van beleidsvoorbereidende stedenbouwkundige
en planologische studies en het geven hieromtrent van advies aan het beleid;
- Bestuderen, weerleggen en beantwoorden bezwaarschriften openbare onderzoeken;
- Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid inzake ruimtelijke planning binnen
de gemeente;
- Opvolgen van de wetgeving inzake het beleidsdomein;
- Voorstellen en suggesties doen tot verbetering van de werking van de dienst en actief
meewerken aan de implementatie hiervan;
- Coördineren, adviseren en rapporteren inzake het vergunning- en handhavingsluik;
- Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen en verlenen van duidelijke interne en
externe adviezen;
- Ondersteunen van de stedenbouwkundig ambtenaar;
- Contacten verzorgen met aanvragers, architecten en studiebureau’s;
- Beheren van projecten die betrekking hebben op de Vlaamse Wooncode;
- Beheer en onderhoud van data en metadata aangaande geografische informatiesystemen;
- Raadplegen van gegevensbestanden i.v.m. verkavelingaanvragen, monumenten en
landschappen, grenzen van plannen van aanleg en andere ruimtelijke factoren, voorschriften
en beperkingen;
- Vervangen van de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke
ordening;
- Instaan voor de opmaak, het ontwerp, de begeleiding en advisering van projecten inzake
aanleg publiek domein, dorpsvernieuwingsprojecten,opmaak structuurschetsen en
ruimtelijke ontwikkelingsplannen en sociale huisvestingsprojecten
- Organiseren van openbare onderzoeken over gemeentelijke plannen en
vergunningsaanvragen;
- Bijhouden vergunningen- en plannenregister;
- Administratief voorbereiden van alle aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning
(bouwvergunningen, verkavelingvergunningen, stedenbouwkundige en planologische
attesten;
- Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen;
- Controle op de volledigheid van dossiers;
- Registratie en afgifte van stedenbouwkundige vergunningen;
- Adviesverlening bouw- en verkavelingvergunningen, stedenbouwkundige attesten,
stedenbouwkundige inlichtingen en planologische attesten;
- Opvolging van de ontwerpen en uitvoering van structuur- en bestemmingsplannen en
ruimtelijke studies;
Voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen voor gemeentelijke projecten betreffende
het bijwonen van plenaire vergaderingen inzake sociale huisvestingsprojecten;
wonen
Waarnemen van de functie van huisvestingsambtenaar;
Opmaak gemeentelijke verordeningen op het vlak van huisvesting;
Informatie verstrekken i.v.m. huisvestingspremies;
Opvolgen dossiers huisvestingspremies;
Opvolging inventaris leegstand en verkrotting i.s.m. dienst financiën;
Aflevering conformiteitattesten;
Deelname aan Lokaal Woonoverleg;
Opvolgen actieplan woonbeleidsplan;
Handhavingsbeleid
Registratie en opvolging van bouwovertredingen en -misdrijven, plaatsbezoeken, controle op
de bouwvergunningen eventueel i.s.m. met de politie;
- Controle op de correcte naleving van de afgeleverde stedenbouwkundige en
verkavelingvergunningen;
Duurzaamheid
 Mee vorm geven aan het lokaal duurzaam beleid;
 Instaan voor de uitvoering van de verplichtingen opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst in verband met duurzaamheid;
 Instaan voor de communicatie, informatie, educatie en sensibilisatie m.b.t. de verschillende
aspecten van lokaal duurzaam beleid;
 Formuleren van adviezen naar het beleid toe;
 Formuleren van verschillende voorstellen, actiemaatregelen en sensibiliseringsacties met
betrekking tot duurzaamheid;
 Toezicht op de geïntegreerde aanpak van een aantal aspecten van het gemeentelijk milieubeleid
waaronder de voorkoming van huishoudelijke afvalstoffen, het duurzaam gebruik van water
duurzaam productgebruik het beperken van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en rationeel
energieverbruik;
 Opmaak van actieplannen;
 Uitvoering en opvolging van actieplannen;
 Uitwerken en ondersteunen van scholenacties;
 Verstrekken van informatie i.v.m duurzaamheidpremies en -acties;
Lokale economie
 Taxivergunningen;
 Drankvergunningen;
 Gokvergunningen;
 Socio-economische vergunningen;
 Voorbereiding loket enomisch beleid
4. Functie-profiel
Kennis - ervaring:
Bij aanwerving
- Goede kennis van de wetgeving en reglementering inzake de wet op de stedenbouw
- Grondige inzicht voor het werken met en het interpreteren van allerlei plannen (bouw- en
verkavelingplannen…);
- Basiskennis van GIS;
- Basiskennis van de wetgeving inzake ruimtelijke planning;
- Basiskennis burgerlijk wetboek;
- basiskennis milieuwetgeving;
- Basis kennis over de problematiek van duurzame ontwikkeling in een breed lokaal en bovenlokaal
kader;
- Bezit noties van milieuwetgeving en milieubeleid in het algemeen en lokaal duurzaam beleid in het
bijzonder;
Tijdens de uitvoering van de functie:
- Goede kennis van het gemeentedecreet;
- Grondige kennis van de wetgeving en reglementering inzake stedenbouw;
- Goede kennis GIS;
- goede kennis van de wetgeving inzake ruimtelijke planning;
- Goede kennis van de specifieke wetgeving inzake leefmilieu en duurzaamheid
- Goede kennis en inzicht in de energie- en duurzaamheidproblematiek, afvalpreventie en rationeel
gebruik van energie en grondstoffen;
- Vlot gebruik van informatica, computer, telefoon, fax
vaardigheden :
- Stedenbouwkundige kwaliteiten kunnen beoordelen;
- Kunnen werken met planologische visies en concepten;
- Zin voor analyse, zorgvuldigheid, kwaliteit;
- Zin voor synthese, systematiek en samenhang;
- Verantwoordelijkheidszin;
- Discretie;
- Klantgericht denken en handelen (tegenover bestuur, collega’s en burgers);
- Efficiëntie (o.a. doelstellingen, verantwoordelijkheden en normen bepalen en uitvoering opvolgen);
- Organisatievermogen en projectmanagementcapaciteiten;
- Communicatievaardigheid (aanpassingsvermogen, schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvermogen);
- Onderhandelingsvermogen en assertiviteit (tegenover bouwers, architecten, projectontwikkelaars,
studiebureaus, adviserende instellingen en hogere overheden);
- Besluitvaardigheid;
- Stressbestendigheid;
- Onafhankelijkheid (tegenover externe beïnvloeding) en deontologie;
- Zelfstandig kunnen werken;
Pluspunt:
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Deze functie- en profielbeschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde aangepast worden aan
nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het gemeentebestuur.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Artikel 7 rechtspositieregeling
Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze
solliciteren;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het
strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een
schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid. Die beschikt bij haar beoordeling
van de kandidaturen over een appreciatiebevoegdheid. Ze zal bij eventuele ongunstige vermeldingen
die informatie toetsen aan de gedragsvereisten van de betrekking (dienstbelang) en aan de
overheidscontext (waardigheid van de openbare functie) en zich voor de toelating van de kandidaat
laten leiden door redelijkheid en evenredigheid.
De voorwaarde over de burgerlijke en politieke rechten, vermeld in punt 2°, is echter wel imperatief
en betekent dat een kandidaat niet op strafrechtelijke grond uit zijn burgerlijke en politieke rechten
mag ontzet zijn.
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet in overeenstemming met
artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de
werknemers, vaststaan vóór de effectieve tewerkstelling bij de gemeente.
AANWERVINGSVOORWAARDEN
Artikel 8 RPR
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. De taalvereisten dienen strikt nageleefd te worden.
Indien een kandidaat zijn/haar diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs heeft behaald, is enkel
Selor (het Selectiebureau van de federale overheid) bevoegd om de taalkennis vast te stellen. Voor
de functies waarvoor geen diplomavereiste wordt vastgesteld, wordt de taalkennis tijdens de
selectieprocedure beoordeeld door het bestuur.
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor
selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen
die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt.
In afwijking van §1 2°, kan een kandidaat die eerder heeft deelgenomen aan een gelijkwaardige
selectieprocedure in hetzelfde bestuur, die niet ouder is dan drie jaar voor een functie in dezelfde
graad als de vacante functie, gedeeltelijk of volledig vrijgesteld worden van de deelname aan de
selectie, als hij daarvoor al slaagde of geschikt bevonden werd. Voor de nieuwe selectie gelden in dat
geval de resultaten die de kandidaat behaalde voor de eerder afgelegde overeenstemmende
proeven.
De kandidaat vraagt de vrijstelling aan. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de
vrijstelling en deelt ze schriftelijk mee aan de kandidaat en aan de selectiecommissie.
Artikel 9 RPR
Naast het beantwoorden aan de voorwaarden in artikel 8, moeten de kandidaten ook voldoen aan de
diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.
Alleen de diploma’s die per niveau vermeld worden in bijlage I, van het BVR, en de buitenlandse
diploma’s die daarmee gelijkgesteld werden, komen bij aanwerving in aanmerking (zie bijlage 1
achteraan).
Voorwaarden voor aanwerving
*diploma:
- bachelordiploma of gelijkwaardig
Een richting waarin een bijkomende opleiding stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening is
opgenomen strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk.
De proeftijd bedraagt 12 maanden.
*andere : slagen in een bekwaamheidsproef
AANWERVINGSPROCEDURE
Artikel 14 RPR
§1. Tenzij anders bepaald, moeten de kandidaten voor de deelname aan de selectieprocedure
voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingvoorwaarden, de selectie
uitgezonderd.
§2. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan
alle aanwervingvoorwaarden, de selectie uitgezonderd, voor de aanstelling.
§3. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de diplomavereiste uiterlijk op de datum
van indiening van de kandidatuur. Een gewone kopie van het diploma volstaat als bewijsstuk voor
deelname aan de selectieprocedure.
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde bewijzen.
Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de selectieprocedure
worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan schriftelijk op de hoogte
gebracht met vermelding van de reden voor de weigering.
SELECTIEPROCEDURE/SELECTIEREGLEMENT
Artikel 19 RPR
De selectieprocedures toetsen de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en resulteren in
een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. De meest geschikte kandidaat
wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van de titels en verdiensten van alle
kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de Wet
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991.
DIENSTEN IN DE PRIVE-SECTOR OF ALS ZELFSTANDIGE
Artikel 57 RPR
Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt, voor maximum 5 jaar, in aanmerking
genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is
voor de uitoefening van de functie.
De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die
ervaring met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid
aangesteld wordt. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring.
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere
verloop van de loopbaan.
SELECTIEPROEF
Aanwerving
1. Examenprogramma
Het examen bestaat uit 2 proeven:
a)
Schriftelijke proef (60 punten)
Proef om de theoretische kennis van de kandidaat te toetsen.
- kennisproef (40 punten): overeenkomstig de aspecten vermeld in het functieprofiel
- gevalstudie: de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere situaties die zich tijdens
de uitoefening van de functie kunnen voordoen. De context van het probleem of de problemen
wordt(en) geschetst en aan de kandidaat wordt de opdracht gegeven een oplossing uit te werken
(10 punten)
- opstellen van teksten: Aan de kandidaat wordt de opdracht gegeven om aan de hand van
instructies, een tekst op te stellen en/of aan de hand van ter beschikking gestelde documentatie,
reglementen of wetgeving een artikel voor een publicatie te schrijven (10 punten)
b)
Mondelinge proef (40 punten)
Proef om het organisatievermogen, de interesses voor het werkterrein, de sociale
vaardigheden met de specifieke vereisten van de functie te kunnen bepalen.
De kandidaten dienen 50 % op elke proef en deel van een proef te behalen en 60 % op het totaal der
proeven.
2. Samenstelling examenjury
De jury bestaat uit 3 deskundigen uit de openbare sector met een wettelijke graad of van minstens
niveau B die betrokken zijn op het werkveld.
Als secretaris wordt de gemeentesecretaris of een gemeentebediende aangeduid.
WERVINGSRESERVE
Artikel 26
De geldigheidsduur is maximum drie jaar. Hij kan met periodes van 1 jaar tot maximum drie jaar
worden verlengd. De geldigheidsduur van de reserve begint te lopen vanaf de datum waarop het
proces-verbaal van het laatste examengedeelte is afgesloten.
Alle geslaagde kandidaten, die niet onmiddellijk worden benoemd, worden in de wervingsreserve
opgenomen.
Artikel 27
Kandidaten opgenomen in een wervingsreserve, die definitief de benoeming verzaken, verliezen hun
aanspraken en worden uit de reserve geschrapt. Hetzelfde geldt voor de kandidaten die hun
kandidatuur niet bevestigen wanneer zij daartoe door het bestuur, naar aanleiding van een vacature,
worden uitgenodigd.
Artikel 28
Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de betrekkingen bestemd
voor leden van het managementteam, kan geen nieuwe aanwervingprocedure organiseren zolang er
voor dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige
wervingsreserve.
VOORDELEN
- maaltijdcheques 7 euro/arbeidsdag voor een voltijds personeelslid;
- 35 dagen verlof à rato van de prestaties;
- vergoeding onkosten openbaar vervoer;
- vergoeding onkosten dienstverplaatsing;
- fietsvergoeding;
- voordelen sociale dienst o.m. vakantiedienst, verschillende premies;
- hospitalisatieverzekering indien contract wordt omgezet naar contract van onbepaalde
duur;
- aanvullende pensioenverzekering;
SALARISSCHAAL
- ervaring in privésector of als zelfstandige, wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 5
jaar op voorwaarde dat de beroepservaring relevant is voor de uitoefening van de functie;
- diensten in de openbare sector worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit
meegerekend voor 100%.
Basis : 17.300 euro
Indexpercentage april 2013: 160,84 %
Geïndexeerde aanvangsjaarwedde : 27.825,36 euro trap 0
Bruto geïndexeerde maandwedde inclusief standplaatstoelage : 2.342,9 euro
Netto maandwedde alleenstaand persoon 0 diensjaren: 1.664,36 euro + 154 euro maaltijdcheques
1
salarisschalen
B1
B2
B3
Minimum
Maximum
17.300
23.350
18.850
26.450
19.550
29.150
Verhoging
1x1x500
5x2x500
1x2x450
4x2x500
1x2x600
1x1x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x800
1x1x800
1x2x750
6x2x800
1x2x750
2x2x800
1x2x900
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
17.300
17.800
17.800
18.300
18.300
18.800
18.800
19.300
19.300
19.800
19.800
20.300
20.300
20.750
20.750
21.250
21.250
21.750
21.750
22.250
22.250
22.750
22.750
23.350
18.850
19.450
19.450
20.100
20.100
20.700
20.700
21.300
21.300
21.950
21.950
22.550
22.550
23.200
23.200
23.800
23.800
24.400
24.400
25.050
25.050
25.650
25.650
26.450
19.550
20.350
20.350
21.100
21.100
21.900
21.900
22.700
22.700
23.500
23.500
24.300
24.300
25.100
25.100
25.900
25.900
26.650
26.650
27.450
27.450
28.250
28.250
29.150
De volgende diploma's en getuigschriften worden in aanmerking genomen voor
aanwerving:
Niveau B:
Erkende diploma's en getuigschriften die toegang geven tot niveau B:
a) bachelordiploma's die uitgereikt zijn door:
1) een door de staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende
instelling van het hoger onderwijs;
2) de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of de
bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen;
3) een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie;
b) diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bachelor-na-bacheloropleidingen, erkend
en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO);
c) het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling,
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de gemeenschappen, met
uitzondering van het diploma van verpleegkundige, uitgereikt door het hoger beroepsonderwijs;
overgangsmaatregel niveau B:
a) getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cyclus;
b) diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen;
c) diploma van mijnmeter;
d) een diploma, uitgereikt in een basisopleiding van één cyclus of in een initiële lerarenopleiding van
één cyclus door een hogeschool, opgericht, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap,
of door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
e) kandidaatsdiploma of -getuigschrift, uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie
ofwel door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden
scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de instellingen van het hoger onderwijs
van twee cycli, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de
gemeenschappen ofwel door een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde
examencommissie;
f) diploma van technisch ingenieur, uitgereikt na hogere technische leergangen
van de tweede graad;
g) getuigschrift van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie,
uitgereikt door een instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of
door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
h) getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling of van
de afdeling Alle Wapens van de Koninklijke Militaire School;
i) diploma van hoger kunst- of technisch onderwijs van de derde, tweede of eerste graad, uitgereikt
door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de
gemeenschappen;
j) diploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie door de Koloniale Hogeschool
van België in Antwerpen of kandidaatsdiploma, uitgereikt door het Universitair Instituut voor
Overzeese Gebieden in Antwerpen;
k) kandidaatsdiploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie door een instelling
van het hoger technisch onderwijs van de derde graad, of door een instelling van het technisch
onderwijs, gerangschikt als handelshogescholen in de categorie A5;
l) diploma van burgerlijk conducteur, uitgereikt door een Belgische universiteit;
m) diploma van technisch ingenieur, afgeleverd door een hogere technische school van de tweede
graad;
n) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van lager onderwijzer, lagere
onderwijzeres of bewaarschoolonderwijzeres;
o) diploma van gegradueerde in de landbouwwetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de
bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 31 oktober 1934 tot vaststelling van de
voorwaarden voor het toekennen der diploma's van landbouwkundig ingenieur, van scheikundig
landbouwingenieur, van ingenieur voor waters en bossen, van koloniaal landbouwkundig ingenieur,
van tuinbouwkundig ingenieur, van boerderijbouwkundig ingenieur, van ingenieur der
landbouwbedrijven, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1936;
p) diploma, uitgereikt door een instelling van het hoger technisch onderwijs van de eerste graad met
volledig leerplan, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van regeringswege
samengestelde examencommissie;
q) diploma, uitgereikt door een instelling van het hoger technisch onderwijs, opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van regeringswege samengestelde
examencommissie en gerangschikt in een van de volgende categorieën: A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1,
A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An of door een van regeringswege samengestelde
examencommissie;
r) diploma, gerangschikt in de categorie B3/B1, uitgereikt na een cyclus van ten minste
zevenhonderdvijftig lestijden door een instelling van het technisch onderwijs, opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de Staat, die bij de toelating, een diploma eist van volledige hogere
secundaire studies of het welslagen voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen of een
diploma van een afdeling, gerangschikt in de categorie B3/B2, uitgereikt door een instelling van het
technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat, die bij de toelating een
diploma eist van lagere secundaire studies of het welslagen voor een daarmee gelijkgesteld
toelatingsexamen;
s) diploma van het hoger onderwijs van één cyclus met volledig leerplan,
uitgereikt door de instellingen, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door
een van de gemeenschappen of door een door de staat of door een van de
gemeenschappen ingestelde examencommissie;
t) diploma's van een afdeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie van één
cyclus, uitgereikt door een instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of
door een van de gemeenschappen.
Download