Petitie naastbetrokkenen in de GGZ

advertisement
Petitie
van Amsterdamse familieleden en andere
naastbetrokkenen van mensen met psychische of
psychiatrische problemen
De Landelijke Dag Psychische Gezondheid op 10 oktober 2011 heeft
dit jaar het thema ‘naasten’. Naasten zijn familieleden, vrienden en
buren, die persoonlijk betrokken zijn bij iemand met psychische of
psychiatrische problemen.
Wij vragen aandacht voor naasten in Amsterdam!
Wij komen op voor erkenning van en begrip voor naasten, veelal de
enige en belangrijkste actor in het leven van en de zorg voor iemand
met deze problematiek.
Wist u dat…
 ernstige psychiatrische problemen vaak levenslang zijn?
 het lang kan duren, soms jaren, voor iemand de juiste hulp
krijgt en hun naasten het intussen zelf moeten zien te klaren?
 de zorg voor iemand met een psychiatrisch probleem zwaar is
door verandering in gedrag en karakter, en dit een grote druk
legt op het dagelijks leven van alle betrokkenen?
 naasten zelf niet ziek zijn, maar door alle zorg en het taboe op
psychiatrie wel vaak overbelast raken en verhoogde kans lopen
zelf ziek te worden?
 de vermaatschappelijking van de zorg een steeds groter
beroep op naasten met zich meebrengt?
 de stapeling van bezuinigingsmaatregelen (zoals die op
dagbesteding, werkvoorziening en het PGB, en het verhogen
van eigen bijdragen) ernstig afbreuk doet aan de
mogelijkheden van cliënt om maatschappelijk te participeren?
En dit tot een grotere belasting van naasten leidt?
 alle zorg voor de cliënt naasten op extra kosten jaagt?
De ondertekenaars van deze petitie vragen om
erkenning van naasten als belanghebbende partij
met zeggenschap en voldoende steun aan hen.
Amsterdam, 1 oktober 2011
Wat wij vragen van
instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg:
de centrale stad, de stadsdelen,
en de Wmo-raden:
*naasten worden standaard
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en voor een evaluatiegesprek bij beëindiging van de zorg
en de overgang naar andere zorg;
*in de nieuwe Wmo-verordening en
indicatieprocedure is expliciet
aandacht voor de behoefte aan
ondersteuning van mantelzorgers
van de cliënt; zij worden daartoe
uitgenodigd en gehoord;
*naasten krijgen standaard
informatie over instelling en
hulpverlening en over steunmogelijkheden voor henzelf;
*periodiek vindt zorgoverleg plaats
met betrokken naasten, hulpverleners en cliënt over de geboden zorg
met standaard aandacht voor alle
levensgebieden van de cliënt;
*ervaringskennis van naasten wordt
actief ingezet bij het ontwikkelen van
instellingsbeleid en specifieke
activiteiten gericht op steun aan
naasten;
*periodiek vindt toetsing plaats van
ervaringen van naasten met de
geboden zorg;
*er is een laagdrempelig en
onafhankelijk adres voor klachten
van naasten.
*naasten kunnen in de directe
omgeving terecht bij steunpunten
voor toegankelijke en betrouwbare
informatie en ondersteuning;
*ondersteunings- en lotgenotenactiviteiten (individueel of in
groepen) worden gefaciliteerd;
*ervaringsdeskundige naasten
worden actief betrokken bij
beleidsvorming van stad(sdelen)
op het gebied van de Wmo;
*het mogelijk maken dat naasten
de zorg tijdelijk kunnen overdragen
aan derden (respijtzorg);
*de gemeentelijke overheid geeft
bekendheid aan financiële
regelingen voor tegemoetkoming
in de extra kosten.
Ondertekenaars:
Stichting Labyrint~In Perspectief Amsterdam
Vereniging Ypsilon Amsterdam
Stichting Sriebie Wiekie
Naastbetrokkenenraad Arkin
Familieraad GGZ inGeest
Platform Mantelzorg Amsterdam
Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)
Ondersteund door:
Markant, Expertisecentrum Mantelzorg
Familievertrouwenspersonen Arkin
Familievertrouwenspersonen GGz inGeest
PuntP preventie (onderdeel van Arkin)
Prezens preventie (onderdeel van GGz inGeest)
Amsterdam, 1 oktober 2011
Download