BIJLAGE 1 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 31.5.2016
COM(2016) 319 final
ANNEX 2
BIJLAGE
bij het
voorstel voor een Besluit van de Raad
betreffende het names de Europese Unie in het Gemengd Comité,
van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van
bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst
NL
NL
BIJLAGE 1
BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
NR.
van
tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,
Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna "de EERovereenkomst" genoemd), en met name artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van
24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het
financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's1
moet worden opgenomen in de EER-overeenkomst.
(2)
Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet daarom dienovereenkomstig worden
gewijzigd,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 31ed (Besluit 2010/C 326/07) het
volgende ingevoegd:
"31f.
32010 R 1092: Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de
Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese
Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor
systeemrisico’s (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1).
De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze
overeenkomst als volgt aangepast:
1
NL
a)
De desbetreffende autoriteiten van de EVA-staten nemen deel aan de
werkzaamheden van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB).
b)
Onverminderd de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst staan de
termen "lidsta(a)t(en)" en "bevoegde autoriteiten" en "toezichthoudende
autoriteiten" niet alleen voor de in de verordening bedoelde betekenis, maar
respectievelijk ook voor de EVA-staten, hun bevoegde en toezichthoudende
autoriteiten. Dit geldt niet betrekking tot de artikel 5, lid 2, artikel 9, lid 5 en
artikel 11, lid 1, onder c).
c)
In artikel 6, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:
PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1.
1
NL
"c)
de presidenten van de nationale centrale banken van de EVA-staten, of,
in het geval van Liechtenstein, een vertegenwoordiger op hoog niveau
van het ministerie van Financiën;
d)
een lid van het College van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA,
indien dit van belang is voor de opdrachten van dit College.
De in de punten c) en d) bedoelde niet-stemgerechtigde leden van de algemene
raad nemen niet deel aan de werkzaamheden van de algemene raad wanneer de
situatie van individuele financiële instellingen in de EU of EU-lidstaten kan
worden besproken.".
d)
Aan artikel 13, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:
"i)
e)
een vertegenwoordiger van elke nationale centrale bank van de EVAstaten, of, in het geval van Liechtenstein, van het ministerie van
Financiën. Deze vertegenwoordigers nemen niet deel aan de
werkzaamheden van het technisch adviescomité wanneer de situatie van
individuele financiële instellingen in de EU of EU-lidstaten kan worden
besproken.".
Aan artikel 15, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:
"Overeenkomstig de EER-overeenkomst werken de Toezichthoudende
Autoriteit van de EVA, de nationale centrale banken, de nationale
toezichthoudende autoriteiten en de nationale statistische autoriteiten van de
EVA-staten nauw samen met het ESRB en verstrekken dit alle nodige
informatie voor het vervullen van zijn taken.".
f)
In artikel 16, lid 3, worden de woorden "en wanneer zij gericht zijn tot een
EVA-staat of een of meer van zijn nationale toezichthoudende autoriteiten, het
Permanent Comité van de EVA-staten" toegevoegd na de woorden "de
Commissie" en de woorden "en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA"
na het woord "ESA's".
g)
In artikel 17, leden 1 en 2, en artikel 18, lid 1, worden de woorden "en wanneer
zij gericht zijn tot een EVA-staat of een of meer van zijn nationale
toezichthoudende autoriteiten, het Permanent Comité van de EVA-staten"
toegevoegd na de woorden "de Raad".
h)
Artikel 17, lid 3, is niet van toepassing met betrekking tot besluiten die verband
houden met aanbevelingen die gericht zijn tot een of meer EVA-staten.
i)
In artikel 18, lid 4, worden de woorden "de Toezichthoudende Autoriteit van de
EVA en het Permanent Comité van de EVA-Staten" toegevoegd na het woord
"ESA's"."
Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken
teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 1092/2010 zijn authentiek.
NL
2
NL
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op ..., of op de dag na die van de laatste kennisgeving zoals
bedoeld in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst, indien dat later is*.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, …
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
De secretarissen
van het Gemengd Comité van de EER
*
NL
Grondwettelijke vereisten aangegeven.
3
NL
Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen
bij Besluit nr. [...] waarbij Verordening (EU) nr. 1092/2010 in de EER-overeenkomst
wordt opgenomen
De overeenkomstsluitende partijen merken op dat Verordening (EU) nr. 1092/2010 alleen
voorziet in een bepaalde mate van deelname van staten die geen EU-lidstaat zijn, aan het
Europees Comité voorsysteemrisico's. In het licht van eventuele toekomstige herzieningen
van Verordening (EU) nr. 1092/2010 gaat de EU na of een recht op deelname dat spoort met
de deelname van de EER-EVA-staten aan de in de besluiten van het Gemengd Comité van de
EER nr. .../..., nr. .../... en nr. .../... bedoelde drie Europese toezichthoudende autoriteiten aan
de EER-EVA-staten kan worden verleend.
NL
4
NL
Download