Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 15 december 2015
ONDERWERP
Vaststellen ontwerp Nota duurzaamheid 2016-2020
SAMENVATTING
In juni 2015 heeft het college het plan van aanpak voor het opstellen van een nieuwe nota
duurzaamheid vastgesteld (B-stuk). De commissie heeft hierop geadviseerd om een doorkijk
van de eerste twee jaar van de uitvoering in de nota op te nemen. Vanuit het belang van
participatie en draagvlak zijn de betrokken afdelingen en diverse externe doelgroepen
geconsulteerd en zijn hun ambities en doelstellingen in een ontwerp nota opgenomen. In de
nota is vervolgens een financiële paragraaf opgenomen met een begroting voor de
uitvoering van de nota in de eerste twee jaar. Voor de uitvoering is een bedrag van € 27.000
begroot. Voorgesteld wordt om de ontwerp-duurzaamheidsnota in de inspraak te brengen en
de zienswijze van de commissie Ruimte (B-stuk) hierover te vragen.
BESLUIT B&W
1. Voornemens te zijn de ontwerp nota duurzaamheid 2012-2016 vrij te geven voor
inspraak conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen
kenbaar te maken (B-stuk).
INLEIDING
In juni 2015 heeft het college het plan van aanpak voor het opstellen van een nieuwe nota
duurzaamheid vastgesteld (B-stuk). De commissie heeft hierop geadviseerd om een doorkijk
van de eerste twee jaar van de uitvoering op te nemen. Bij de aanpak vormt participatie van
doelgroepen een belangrijk speerpunt om tot nieuw gedragen duurzaamheidsbeleid te
komen. Inmiddels zijn de doelgroepen (inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven en
de adviesinstanties Duurzaam bouwloket en de adviesgroep duurzaamheid) geconsulteerd
en zijn hun ambities en doelstellingen in een ontwerp nota opgenomen. Naast de consultatie
van de adviesgroep duurzaamheid is de adviesgroep bij elke bijeenkomst van de andere
doelgroepen aanwezig geweest.
Conform het plan van aanpak zijn ook de wettelijke milieutaken in de ontwerp nota
opgenomen.
De betrokken afdelingen van de gemeente hebben op deze ontwerp nota gereageerd en hun
eigen ambities en doelstellingen laten opnemen in de nota.
Op basis van de ambities en doelstellingen van de externe doelgroepen en de betrokken
afdelingen is een uitvoeringsprogramma 2016-2017 opgesteld.
In de nota is vervolgens een financiële paragraaf opgenomen met een begroting voor de
uitvoering van de nota in de eerste twee jaar. Voor de uitvoering is een bedrag van € 27.000
begroot. Voorgesteld wordt om de ontwerp Nota duurzaamheid 2016-2020 in de inspraak te
brengen en de zienswijze van de commissie Ruimte (B-stuk) hierover te vragen.
MOTIVERING
De Nota duurzaamheid 2016-2020 omvat onder andere de (wettelijke) milieutaken en kan
worden gezien als een milieubeleidsplan. Conform afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht dient de nota 6 weken ter visie te worden gelegd voor inspraak. Tevens wordt
de nota voor reactie toegezonden naar de omliggende gemeenten en provincie NoordHolland.
De inspraak is ook een nieuwe kans om een reactie vanuit de gehele Heemsteedse
samenleving te krijgen en dus een moment waarop de mate van draagvlak voor de nota
gemeten kan worden.
659795
1/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 15 december 2015
Gelet op zowel de inhoud van de ontwerp nota, is het raadzaam om advies aan de
commissie Ruimte te vragen over het voornemen om de ontwerp Nota in de inspraak te
brengen.
FINANCIËN
In de nota is onderstaande financiële paragraaf opgenomen.
De meeste projecten uit het uitvoeringsprogramma 2016-2017 vallen onder de reguliere
taken met bijbehorende budgetten van de betrokken afdelingen. De salarislasten voor de
uitbreiding van de formatie voor de aanstelling van de coördinator Duurzaamheid, zijnde
€ 30.000, is reeds (meerjarig) in de 1e begrotingswijziging 2016 opgenomen.
De kosten van de te organiseren bijeenkomsten en de toepassing van grijs water voor de
toiletten in het gemeentehuis bedragen € 7.000 respectievelijk € 20.000.
Gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de Nota duurzaamheid zal samengewerkt
worden met de adviesgroep Duurzaamheid. Op 25 november 2014 heeft het college
besloten om de adviesgroep financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 500
per jaar voor de onkosten die de adviesgroep heeft. Voor 2016 en 2017 is dus € 1000
benodigd om de adviesgroep te kunnen ondersteunen. Voor 2018 en 2019 zullen deze
kosten worden opgevoerd bij het uitvoeringsprogramma 2018-2019 (zie hieronder).
De totale kosten voor de uitvoering in 2016 en 2017 bedragen dus € 28.000.
Van het aanwezige krediet voor de uitvoering van de Nota duurzaamheid 2012-2016 is
€ 80.000 over. Hiervan gaan de kosten van de te plaatsen zonnepanelen op het dak van de
Luifel aan de Herenweg, zijnde € 35.000 (schatting) en de uren van de coördinator
duurzaamheid in de maanden september tot en met december, zijnde € 10.000 (schatting)
nog af. Er zal dus ongeveer € 35.000 aan krediet resteren. Hiermee kunnen kosten voor de
bijeenkomsten, de toepassing van grijs water voor de toiletten in het gemeentehuis en de
financiële ondersteuning aan de adviesgroep Duurzaamheid gedekt worden.
Uitvoeringsprogramma 2018-2019
De Nota duurzaamheid loopt tot 2020. Op dit moment is niet te voorzien welke initiatieven en
ontwikkelen zich zullen voordoen in de komende jaren. In 2017 zal een
uitvoeringsprogramma 2018-2019 worden opgesteld. Voor de kosten die niet gedekt kunnen
worden uit bestaande middelen, zal een kredietaanvraag worden bijgevoegd bij het voorstel
tot vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2018-2019.
JURIDISCH KADER
Wet milieubeheer
PLANNING/UITVOERING
Instemmen met
plan van aanpak
(B-stuk)
Behandeling plan
van aanpak in
commissie
Ruimte en
vaststellen plan
659795
Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr svz
klaar
klaar
2/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 15 december 2015
van aanpak.
Analyse
relevante
beleidsnota’s en
participatieronde
Opstellen
ontwerp Nota
B&W besluit:
voornemen om
de Nota ter visie
te leggen voor
inspraak en het
besluit voor
advies aan de
commissie voor
te leggen (Bstuk)
B&W besluit
Nota ter visie
leggen en
inspraakreacties
verwerken en
opstellen
definitieve Nota
Vaststelling nota
door
gemeenteraad
(A-stuk)
klaar
klaar
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
De Nota duurzaamheid wordt voor de inspraak ter visie gelegd conform afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht. Tevens wordt de nota voor reactie toegezonden naar de
omliggende gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Haarlemmermeer en provincie NoordHolland.
BIJLAGEN
 kenmerk: onderwerp: Ontwerp Nota duurzaamheid 2016-2020
659795
3/3
Download