1 Geachte volksvertegenwoordiger, Help het Groningse volk. De

advertisement
Datum:Slochteren,29Mei2016
Betreft:BrandbriefaardgaswinningGroningenengedragCentrumVeiligwonen
Geachtevolksvertegenwoordiger,
HelphetGroningsevolk.Desituatieisonhoudbaar.Driekwartvandeschadestengevolge
vanaardbevingenwordensindsjuli2015nietmeererkendenvergoed,weworden
geweigerdvoorrechtsbijstandverzekeringenenwehebbenvaakniethetgeldomeen
advocaatintehuren,wewordenvoorgelogendoorhet‘CentrumVeiligWonen’dat
doelbewustpropagandalanceertomonsalsbewonerswegtezettenalsleugenaarsen
profiteurs,wewordenopgelichtdoordeShellenonzeeigenministerenwevoelenonsniet
meerveilig.
Tot4jaargeledenhadiknognooiteenaardbevingmeegemaakt.Aardbevingenwareniets
voorverrelanden.InNederlandkanmijdatnietoverkomendachtik.Ditveranderdein2012
toenextremekrachtenuitdebodemmijnhuisdedenschudden.Hetwaseenbevingvan2.1
opdeschaalvanRichter.DatlijkteenkleinebevingmaarinNederlandontstaandebevingen
op3kmdiepteennietop30kmdieptewaardoordeschaalvanRichternietzoveelzegt.Een
2.1heefteenenormeimpactopdezachteondergrondinNoord-Nederland.Vanafdiedag
in2012isonslevennooitmeerhetzelfdegeweest.Onbezorgdwonenenlevenisvoorbij.
Mijnhuisisnietmeermijnveiligeschuilplaats.Ondertussenhebbenvelengrotereen
kleinereoerkrachtendande2.1dooraardgaswinningonslevenopdekopgezet.
Ikmoetvreemdemenseninmijnhuistoelatenomdeschadetebekijken.Inhetbegin
kregenwevandezemensennogweleensschadevergoedmaarondertussenbehandelenze
onsrespectloosenwordenonzeschadesmeestalnietmeererkendenvergoed.Deze
mensenwordengestuurddooreenorganisatiemetdemisleidendenaam‘CentrumVeilig
Wonen’.Dezeorganisatieheefteenliefelijkenaammaarheefthelemaalniethetdoel
bewonerstehelpenofveiligheidtebieden.Devertegenwoordigersvan‘CentrumVeilig
Wonen’liegenenbedriegenendurvenzichzelf‘expert’tenoemen.Zevertellenjetijdens
hetbezoekdatzedeschadezullenvergoedenmaaralsiktweemaandenlaterhetrapport
krijgdoenzedemeesteschadesafals‘zet-schade’doorwerkingvanhethuis.Mijnhuis
bestaatalsinds1908enisallanguitgewerktenwasinperfectestaattot4jaargeleden.
Jemoetnaditlangdurigeeersteoordeelvervolgenseencontra-expertiseaanvragenbij
datzelfdebedrieglijke‘CentrumVeiligWonen’.Dezecontra-expertisewordtverondersteld
‘onafhankelijk’tezijn.Helaaszijndecontra-expertsdatniet.Het‘CentrumVeiligWonen’
erkentalleencontra-expertsdiekeurenvolgensShell-normenenbangzijnhunhoge
beloningteverliezenvoordecontra-expertisesalszijonafhankelijkhunmeninggeven.
Gelukkignietallemaalmaareengrootaantalgooithetsnelopeenakkoordjemetde‘expert’
van‘CentrumVeiligWonen’waarnaje,alsjegelukhebt,nogeenfooivooraljeschades
krijgt.Jemagdanvervolgensnietzelfbepalenhoejehetwiltlatenrepareren.Datdoenzij
1
endatismeestalnietgunstig.Voorditakkoordjeisdezenietonafhankelijkecontra-expert
gemachtigddooreenconstructiebedachtdoor‘CentrumVeiligWonen’.Ikhebechternog
geluk.Erzijnveelmensenommijheendieuithunwoningzijngezetomdathunwoning
onveiligisverklaard.Zekunnenvaakdoordenietgerepareerdecumulatieveschadevande
bevingennietmeerinhunthuisplekwonen.Verschrikkelijkgenoegmoetendezemensen
ondanksdeuitzettingweldehypotheekdoorbetalen.Veelvandezemensenhebben
dankszijdeShellenhet‘CentrumVeiligWonen’psychischeklachtenensommigemensen
kunnenzelfsnietmeerwerken.Alsikhetnietzelfhadmeegemaakthadiknietgeloofdmaar
ditgebeurtanno2016inNederland.
Ondertussenisdedirecteurvan‘CentrumVeiligWonen’PeterKruytmeteenrespectloze
propaganda-campagnebegonnentegendebewonerswaarinhijonsneerzetalsaanstellers
enprofiteurs.Hijistevindenopzowelsocialemediaalsregulieremedia.Ikvraagmijafwat
metdezemangebeurdisdathijinstaatisomdithardwerkendeslachtoffersaantedoenin
ruilvooreensalaris.Drie-vierdevandeschademeldingen,diejeechtnietvoorjeplezier
meldt,issindsjuli2015afgewezen.
Derechterheeftomgekeerdebewijslastbevolen.Wijhebbenhiernognietsvangemerkt.
RecentkwaminhetnieuwsdatministerKampeenwetswijziginggaatindienendatdeze
omgekeerdebewijslastgaatgeldenvooralleenLoppersumenomgeving.Heeltoevalligisdit
hetgebiedwaarnunauwelijksnoggaswordtgewonnen.Hijwilvoorkomendathetgeldt
voorgebiedenwaarnudegrootstebevingenenverzakkingenzijn.Zepompennuopvolle
toereninanderkwetsbaargebied.Heelveelwordtnugehaaldineendorpnaastons,
Froombosch,eengebiedmetdezelfdekwetsbarebodemstructuuralsLoppersum.Daarwil
deministerdebewijslastnietomkeren.Wijvoelenonsbedrogendooronzeeigenminister.
HijdoetwatdeShellhemopdraagt.WathijverteltindeKamerkloptsimpelwegnietmaar
wezijnmachteloos.AangiftestegenministerKampwordennietmeeropgenomen.
Ikhebdriekinderenenwilhunlevennietingevaarbrengen.Wijzoudenonsmooiehuis
willenverkopenennaareenminderstressvolleomgevingwillenverhuizen.Echterniemand
wilhiereenhuiskopen.Daaromhebbenwijmaareenpoginggedaanomonshuisveiligerte
maken.Alsvaderwiljenietdatjehuisinstortbijdevolgendebeving.HetCentrumVeilig
Wonengeeftechternietthuis.Ermoeteerstonderzoekwordengedaanhoeeenhuis
aardbevingsbestendiggemaaktkanworden.Veelonderzoekenvoorallangdurigonderzoek
isvolgenshennodig.Waaromhetenjulliedan‘CentrumVeiligWonen’hebikhengevraagd?
Vanzelfsprekendhebiknooitantwoordgekregen.
Ikhebzelfmaareenconstructielatenplaatsendieaardbevingsbestendingis.Deeerstede
besteconstructeurdieikbeldewistmijgoedteadviserenhoezo’naardbevingsbestendige
constructiemoestwordenaangebracht.Hijverteldemijdaterveelkennisoverisomdater
veelaardbevingsgebiedenzijnindewereld.Hijhielpmijzonderlangdurigonderzoek.Ikben
kapitaalkrachtiggenoegenkangelukkigmijnkinderendezeveiligheidbiedenmaarvele
duizendenbewonersommijheenkunnendatniet.Tegenbeterweteninhoopikdatde
staatdeShellooitzaldwingenmijdezeaanpassinginmijnhuistevergoeden.
VeleGroningersprobereneenrechtsbijstandaftesluitenomeenrechtszaaktegenhet
‘CentrumVeiligWonen’tebeginnenomhunschadevergoedtekrijgen.Zewordenechter
2
massaalgeweigerd.Zekrijgenvandeverzekeraarstehorendatjejealleenkuntverzekeren
tegennietvoorspelbarerechtszaken.‘ProblemenmethetCentrumVeiligWonenendeNAM
zijnvoorspelbaar’ishetverweer.Demeestebewonershebbenniethetgeldomzelfeen
advocaatintehurendiehetkanopnementegendegeslepenadvocatenvan‘CentrumVeilig
Wonen’,gesteunddoordeShell.Zeblijvenmetdeschadesenveelverdrietzittenen
kampendagelijksmetgevoelvanmachteloosheidenstaanmetderugtegendemuur.
Inmiddelsishetjuni2016,vierjaarnadeeerstebeving.Ikverlangterugnaarmijnoude
levenenzouzograagweervertrouwenhebbenindeNederlandserechtsstaat.Ikweetnog
hoenormaalhetisdatdegrondonderjevoetennietelkmomentkantrillenenhoehet
voeltomtedenkendatdeNederlandsestaatdeveiligheidvanmijenmijngezingarandeert.
Ikwilweerlevenzonderangstenstress.Ikwilmijngewone,Nederlandseleventerug.
Helpons,detweedekamerheeftnogteweinigvoorGroningengedaan.Hetisallemaalniet
zolastig.Eeneerstestapishetmisleidende‘CentrumVeiligWonen’opheffenenvervangen
dooreenonafhankelijkinstituutmetrespectvoormensenendatonzeschadesvergoedt.
BrengmensenalsPeterKruytenHenkKampvooreenrechter.Hetliefstnaeen
parlementaireenquêtezodatwehopelijkookleringkunnentrekkenuitdegebeurtenissen
endezeverschrikkingenindetoekomstkunnenvoorkomen.Maakeenfondsdatde
bewonersdemogelijkheidgeeftzichtewerenmiddelsderechtsgang.GeefdeShellniet
langerinspraakindeschadeafhandelingenreduceerdegaswinningtoteenleefbaarniveau.
Tot4jaargeledenhadiknognooitervarenhoehetvoeltomopgelichtteworden,je
slachtoffertevoelenenonderdeeltezijnvaneenlastercampagnevaneendoordeoverheid
gesteundeorganisaties.Ditalleswasietsvoorverrelandenzoalsbananenrepublieken.In
Nederlandkanmijdatnietoverkomendachtik.Ditveranderdein2012samenmetde
aardbevingen.
Iken190.000Groningershopenopuwsteun!
Profdr.P.deVos
Hoofdweg197
9621AHSlochteren
3
Download