categorale ziekenhuizen (011) − academische ziekenhuizen (020)

advertisement
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Aan de besturen van de
− algemene ziekenhuizen
– categorale ziekenhuizen
− academische ziekenhuizen
− revalidatie-instellingen
(010)
(011)
(020)
(100)
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
030 296 81 11
030 296 82 96
E [email protected]
I www.nza.nl
T
F
en aan de zorgverzekeraars
Behandeld door
E-mailadres
Kenmerk
F.Zeldenthuis, MSc
[email protected]
FZES/mvem/CI/09/27c
09d0052342
Onderwerp
Datum
Aanpassing beleidsregel dure geneesmiddelen
22 december 2009
Samenvatting:
De stofnaam azacitidine is toegevoegd aan de beleidsregel dure
geneesmiddelen. Tevens zijn de indicaties behandeling van plaatselijk
teruggekeerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied en de derdelijns behandeling van gemetastaseerd colorectale
kanker toegevoegd aan de stofnaam cetuximab. Voor de indicatie
derdelijns behandeling van gemetastaseerd colorectale kanker is de
substitutiebepaling van toepassing. De toevoeging azacitidine alsmede de
toevoeging van beide indicaties aan cetuximab gelden met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2009.
Daarnaast is de omschrijving bij het dure geneesmiddel ibritumomab
tiuxetan aangepast in 90Y-ibritumomab-tiuxetan (te bereiden uit
ibritumomab-tiuxetan en 90yttriumchloride).
Geachte heer of mevrouw,
De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft in zijn vergadering
van dinsdag 15 december 2009 besloten om een stofnaam en twee
indicaties toe te voegen aan de stofnamenlijst bij de beleidsregel dure
geneesmiddelen. Het betreft de stofnaam azacitidine (merknaam Vidaza)
en twee indicaties bij cetuximab (merknaam Erbitux) te weten,
plaatselijk teruggekeerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van
het hoofd-halsgebied en de derdelijns behandeling van gemetastaseerd
colorectale kanker. Daarnaast is besloten om de stofnaam ibritumomab
tiuxetan (merknaam Zevalin) te wijzigen in 90Y-ibritumomab-tiuxetan (te
bereiden uit ibritumomab-tiuxetan en 90yttriumchloride).
Met deze aanpassingen is budgettaire compensatie van 80% van de
netto inkoopkosten toegestaan voor azacitidine en cetuximab voor de
indicatie plaatselijk teruggekeerd en/of gemetastaseerd
plaveiselcelcarcinoom van het hoofd- halsgebied, volgens de beleidsregel
dure geneesmiddelen. Voor de indicatie derdelijns behandeling
colorectale kanker is een budgettaire compensatie van 80% * 0,92 van
de netto inkoopkosten toegestaan, volgens de beleidsregel dure
geneesmiddelen. Dit is de eerste keer dat de substitutiebepaling wordt
toegepast sinds het bestaan van de beleidsregel dure geneesmiddelen.
De vaste rekenfactor 0,92 is berekend door het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ). Voor de praktische invulling van de
substitutiebepaling ten behoeve van de nacalculatie volgt nog nadere
berichtgeving.
De toevoeging van de stofnaam azacitidine en de toevoeging van beide
indicaties, plaatselijk teruggekeerd en/of gemetastaseerd
plaveiselcelcarcinoom van het hoofd- halsgebied en de derdelijns
behandeling van gemetastaseerd colorectale kanker, gelden met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.
De volgende verrichtingcodes zijn daarbij van toepassing:
190548
190549
190550
azacitidine
cetuximab bij plaatselijk teruggekeerd en/of
gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied
cetuximab bij derdelijns behandeling van gemetastaseerd
colorectale kanker
U kunt formeel pas over de nieuwe codes beschikken zodra een nieuwe
verrichtingenlijst van DBC Onderhoud beschikbaar is, maar voor interne
administratieve doeleinden zijn de genoemde codes reeds te gebruiken.
Voor de farmacotherapeutische rapporten over de hierboven genoemde
stoffen verwijzen wij naar de website van het CVZ.
U kunt de beleidsregel dure geneesmiddelen (CI-1114), waarin alle
voorwaarden zijn opgenomen, vinden door via de NZa-homepage
(www.nza.nl) naar de rubriek Zorgaanbieder te gaan, te kiezen voor
Ziekenhuiszorg en vervolgens Beleidsregels.
Eventuele vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire kunt
u per e-mail richten aan [email protected].
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit
drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure
Kenmerk
FZES/mvem/CI/09/27c
09d0052342
Pagina 2 van 2
Download