Geo-elektrische bodemmeting

advertisement
Geo-elektrische bodemmeting
Weerstandsbepaling van de bodem.
Geo-elektrische metingen of te wel weerstandsmetingen is een niet destructieve onderzoekstechniek waarmee de weerstand van de ondergrond wordt bepaald. Deze techniek is uitermate
geschikt om geologische en archeologische structuren in de bodem vast te leggen. Ook het
bepalen van de grondwaterdiepte kan met behulp van deze methode vastgesteld worden.
Het principe van elektrische weerstandmetingen is gebaseerd op de verschillen in elektrische
weerstand van het onderzoeksdoel (b.v. de restanten van een fundering) en de ondergrond
waarin dit onderzoeksdoel zich bevindt.
Door het plaatsen van een aantal elektrodes
in de grond op vooraf uitgemeten afstanden
kan de elektrische weerstand op bepaalde
diepte in de bodem vastgesteld worden.
Aan de hand van een aantal parameters kan
de soortelijke weerstand op verschillende
dieptes uitgerekend worden. De berekende
waarden geven weer een indicatie voor
de bodemopbouw.
Op bovenstaande wijze is een bodemprofiel vast te leggen tot een diepte van meer dan 10
meter. De methode is uitermate geschikt voor het bepalen van de juiste plaats van materialen
zoals klei (met een lage weerstand) in een zanderige omgeving (met een hoge weerstand), of
bij het zoeken naar oude funderingsresten (met een hoge weerstand) in een ondergrond van
klei of veen (met een lage weerstand).
Verspreiding van grondwaterverontreiniging en afval is ook met de bovenstaande methode
vast te stellen.
Geo-elektrische weerstandmeting in de bodem
is een goedkope en effectieve manier om de
samenstelling van de ondergrond te bepalen.
Door een goede voorbereiding en het op een
juiste manier uitzetten van de posities waar
gemeten moet worden is gedetailleerde informatie over de bodemopbouw te verkrijgen.
Nadeel van deze methode is dat het erg arbeidsintensief is. Het in kaart brengen van een bodemprofiel tot 10 meter over een een gebied van 50
bij 50 meter met een onderlinge afstand van 1 m.
tussen de meetpunten gaat al snel enkele weken
in beslag nemen.
Kortgene , september 2008
Download