de relaties china-myanmar en hun internationale dimensie

advertisement
UNIVERSITEIT GENT
ACADEMIEJAAR 2008-2009
DE RELATIES CHINA-MYANMAR EN HUN
INTERNATIONALE DIMENSIE
Een rol voor China als ‘responsible
stakeholder’?
Promotor: Prof. Dr. Bart Dessein
Verhandeling voorgelegd
aan de Faculteit der Letteren
en Wijsbegeerte, tot het
verkrijgen van de graad van
Master in de Oosterse talen
en culturen door
Gilles Locquet
Inhoudstafel
Afkortingen..................................................................................................................... iv
Woord vooraf ................................................................................................................. vi
Inleiding ........................................................................................................................... 1
Deel Eén
China’s buitenlands beleid............................................................ 4
1. De ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘ ................................................... 4
2. China‘s goed nabuurschap .................................................................................... 6
3. De implicaties van het Tian‘anmen-incident ........................................................ 7
4. Het ‗Chinese gevaar‘ ............................................................................................ 8
5. Zuidoost-Azië: een balans der machten ................................................................ 9
6. Het ‗nieuwe veiligheidsconcept‘ ........................................................................ 11
7. China‘s ‗vredevolle opkomst‘ ............................................................................. 12
8. Het principe van ‗responsible stakeholder‘ ........................................................ 13
Deel Twee
Birma/Myanmar: een schets ...................................................... 16
1. Myanmar: het land en zijn inwoners................................................................... 16
1.1 Ligging en geografie ..................................................................................... 16
1.2 Bevolking ...................................................................................................... 17
2. Historisch Overzicht ........................................................................................... 18
2.1 Prekoloniale periode ..................................................................................... 18
2.2 Kolonisatie (1885-1948) ............................................................................... 20
2.3 Onafhankelijkheid en democratische periode (1948-1962) .......................... 22
2.4 Ne Win‘s bestuur (1962-1988) ..................................................................... 24
2.5 De coup van 1988 ......................................................................................... 26
2.6 State Law and Order Restoration Council (1988-1997) ............................... 28
2.7 State Peace and Development Council (1997-heden)................................... 30
i
3. Het vraagstuk Myanmar: de verschillende dimensies ........................................ 34
3.1 Economische malaise .................................................................................... 34
3.2 De etnische problematiek.............................................................................. 36
3.3 Drugsproductie en de verspreiding van hiv/aids........................................... 37
3.4 Schendingen van de mensenrechten ............................................................. 39
Deel Drie
Externe belangen en objectieven in Myanmar .......................... 42
Hoofdstuk Eén
De Verenigde Staten ...................................................................... 43
1. Historische betrekkingen .................................................................................... 43
2. Het Myanmar-beleid van de Verenigde Staten sinds 1988................................. 45
2.1 Initiële Reactie .............................................................................................. 45
2.2 Clinton-administratie (1993-2001) ............................................................... 46
2.3 Bush-administratie (2001-2009) ................................................................... 49
3. Amerikaanse objectieven .................................................................................... 51
Hoofdstuk Twee China .............................................................................................. 55
1. Historische betrekkingen .................................................................................... 55
1.1 Tribuutrelaties ............................................................................................... 55
1.1.1 Het Chinese tribuutsysteem ................................................................... 55
1.1.2 Birma binnen de Chinese kosmos .......................................................... 58
1.2 De relaties tussen Birma en China gedurende de Koude Oorlog ................. 59
2. China‘s toenemende aanwezigheid in Myanmar sinds 1988 .............................. 61
2.1 Economische belangen ................................................................................. 62
2.1.1 Yunnan ................................................................................................... 62
2.1.2 Handelsrelaties ....................................................................................... 63
a. Onevenwichtige handelsrelaties .............................................................. 63
b. Grenshandel ............................................................................................ 65
2.1.3 Economische en commerciële samenwerking ....................................... 66
a. Infrastructuurontwikkeling...................................................................... 67
ii
b. Energievoorziening ................................................................................. 68
2.2 Strategische belangen ................................................................................... 70
2.2.1 Militaire samenwerking ......................................................................... 70
2.2.2 Geo-economische overwegingen ........................................................... 71
Hoofdstuk Drie
Bijkomende regionale actoren ....................................................... 74
1. India .................................................................................................................... 74
2. ASEAN ............................................................................................................... 76
Hoofdstuk Vier
Concluderende bedenkingen .......................................................... 79
1. Het Amerikaanse sanctiebeleid: een evaluatie.................................................... 79
2. Een terugkeer naar het Chinese tribuutsysteem? ................................................ 82
2.1 Terugkerende kenmerken ............................................................................. 82
2.2 Myanmar: China‘s vazalstaat? ...................................................................... 84
Deel Vier
De kwestie Myanmar in een internationaal perspectief ........... 86
1. Inleiding: Birma/Myanmar binnen de Verenigde Naties .................................... 87
2. China‘s diplomatieke rol en de VN Veiligheidsraad .......................................... 89
2.1 De nasleep van het Tabayin-incident ............................................................ 89
2.2 Terugkeer naar de harde lijn ......................................................................... 91
2.3 De‘ saffranen revolutie‘ ................................................................................ 95
2.4 Cycloon Nargis ............................................................................................. 99
Conclusie ...................................................................................................................... 101
Eindnoten ..................................................................................................................... 105
Bibliografie .................................................................................................................. 129
Bijlages ......................................................................................................................... 144
Bijlage I: mappen ...................................................................................................... 144
Bijlage II: handelsrelaties China-Myanmar .............................................................. 150
Bijlage III: huidige samenstelling van de SPDC ...................................................... 153
iii
Afkortingen
ADB
Asian Development Bank
AFPFL
Anti-Fascist People‘s Freedom League
ARF
ASEAN Regional Forum
ASEAN
Association of Southeast Asian Nations
ATS
Amphetamine-Type Stimulants
BCP
Birmese Communistische Partij
BFDA
Burmese Freedom and Democracy Act
BSPP
Burma Socialist Programme Party
bbp
bruto binnenlands product
BP
British Petroleum
CCP
Chinese Communistische Partij
CIA
Central Intelligence Agency
CNOOC
China National Offshore Oil Corporation
CNPC
China National Petroleum Corporation
DEA
Drug Enforcement Administration
EU
Europese Unie
FTA
China-ASEAN Free Trade Area
GAIL
Gas Authority of India Limited
GMD
Guomindang
GMS
Greater Mekong Subregion
IAO
Internationale Arbeidsorganisatie
IDP
Internally Displaced Person
IMF
Internationaal Muntfonds
KNPP
Karenni National Progressive Party
KNU
Karen National Union
MFA
Multi Fibre Arrangement (Multivezelakkoord)
MOGE
Myanma Oil and Gas Enterprise
NAVO
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NED
National Endowment for Democracy
NLD
National League for Democracy
NUP
National Unity Party
iv
PVO
People‘s Volunteer Organization
SLORC
State Law and Order Restoration Council
SPDC
State Peace and Development Council
SSA-S
Shan State Army-South
UNAIDS
United Nations Joint Program on HIV/AIDS
UNOCAL
Union Oil Company of California
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
USDA
Union Solidarity and Development Association
VN
Verenigde Naties
WGO
Wereldgezondheidsorganisatie
YMEC
Yunnan Machinery & Equipment Import & Export Corporation
v
Woord vooraf
Deze verhandeling is het eindresultaat van vier jaar studie aan de vakgroep Oosterse
talen en culturen van de Universiteit Gent. Graag had ik dan ook een woord van dank gericht
tot alle professoren en assistenten die mij in de loop van mijn opleiding hebben bijgestaan.
Mijn oprechte dank gaat meer bepaald uit naar mijn promotor Prof. Dr. Bart Dessein
voor zijn hulpvaardigheid en aanwijzingen. Inge Brees wens ik te bedanken voor het
aanbrengen van materiaal en haar nuttige wenken tijdens het opzoekwerk. Ik dank tevens
Sofie Priem voor de moeite de zij zich getroost heeft om delen van deze verhandeling na te
lezen.
Tot slot verdienen ook mijn ouders een woord van dank voor hun onvoorwaardelijke
steun, geduld en begrip.
vi
Inleiding
De Olympische Spelen van 2008 leken voor China de uitgelezen kans om zijn
internationaal imago bij te schaven en zich als rijzende ster op het wereldtoneel te profileren.
In de aanloop naar de Spelen heeft Beijing echter ook de keerzijde van de Olympische
medaille leren kennen. In de maanden voorgaand aan de Olympische Zomerspelen in Beijing
stonden onze kranten vol van berichten over China‘s kwalijke reputatie op het vlak van
persvrijheid en mensenrechten, de kwestie Tibet, alsook Beijings passieve houding in de
Darfur-crisis. Slechts sporadisch werd in de marge de kwestie Myanmar, een crisis die me
voorheen volledig onbekend was, vermeld. Dit volstond echter om mijn nieuwsgierigheid te
wekken naar de interne toestand van het land en de precieze rol van Beijing hieromtrent.
Aanvankelijk wenste ik China‘s diplomatieke engagement aangaande deze kwestie haarfijn te
analyseren, maar het gebrek aan primair materiaal noopte me om mijn onderwerp te
verbreden. Na het lezen van verschillende bronnen was het duidelijk dat met betrekking tot de
kwestie Myanmar er een breuklijn bestaat tussen de houding van China en die van de
Verenigde Staten. In dit werk tracht ik dan ook vanuit de belangen die beide landen in
Myanmar hebben dit contrast te kaderen.
Een belangrijke aanzet was het artikel van de hand van Stephanie Kleine-Ahlbrandt en
Andrew Small, China’s New Dictatorship Diplomacy (zie bibliografie), dat China‘s recente
diplomatieke initiatieven schetst binnen de verwachtingen van Washington. Rond dit artikel
bouwde ik een corpus van westerse en Chinese bronnen op die een licht werpen op de
verschillende aspecten van mijn thema. Een bespreking van de kwestie Myanmar bleek echter
geen sinecure. De schaarse informatie die het regime van Myanmar vrijgeeft is namelijk
onderhevig aan manipulatie en dus onbetrouwbaar. Bijgevolg diende ik beroep te doen op
rapporten van internationale organisaties die in het land veldonderzoek verrichten. Daarnaast
is ook de Chinese overheid karig met gegevens over haar economische, militaire en politieke
betrekkingen met Myanmar. Aangaande China‘s engagement in Myanmar was ik dan ook
genoodzaakt gebruik te maken van krantenartikels uit zowel de westerse als Chinese media.
Deze thesis vertrekt vanuit de theorie van de ‗responsible stakeholder‘ die in 2005 door
de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Robert Zoellick werd ontvouwd. Zijn
standpunt is dat China als rijzende en invloedrijke grootmacht de verantwoordelijkheid heeft
om bij te dragen tot de oplossing van kwesties die de internationale gemeenschap zorgen
baren. Met andere woorden, China dient een meer constructieve rol te spelen op het
1
wereldtoneel. Vervolgens neemt dit werk de kwestie Myanmar als casus om na te gaan of
China zich als een ‗responsible stakeholder‘ heeft gedragen en of dit wat Myanmar betreft wel
van China verwacht kan worden. Tegelijkertijd tracht deze thesis ook een licht te werpen op
de houding van de Verenigde Staten. In welke positie bevindt Washington zich dat het,
omtrent de crisis in Myanmar, van China kan eisen om zich als een ‗responsibe stakeholder‘
te gedragen?
Het eerste deel van deze thesis vormt een langzame opbouw naar de bovenstaande
vraagstelling. De algemene principes die China‘s buitenlandse politiek sinds de oprichting
van de Volksrepubliek in 1949 kenmerken, vormen het vertrekpunt van dit onderdeel.
Vervolgens wordt de evolutie van het Chinese buitenlandse beleid in verband gebracht met de
internationale perceptie van China, waarbij in het licht van deze thesis bijzondere aandacht
uitgaat naar de Verenigde Staten en de landen van Zuidoost-Azië.
Het tweede deel biedt de lezer een algemeen kader van de problematiek in Myanmar.
Na een korte schets van Myanmars geografische ligging, administratieve indeling en
complexe bevolkingssamenstelling wordt de geschiedenis van het land belicht. Dit historisch
kader schept een beeld van de factoren die aan de huidige politieke impasse in Myanmar ten
grondslag liggen en mondt uit in een bespreking van de meest recente politieke
ontwikkelingen. Aangezien de berichtgeving in onze media voornamelijk beperkt blijft tot de
democratiseringsstrijd van de Myanmarese bevolking, wordt dit onderdeel afgesloten met een
beschrijving van de talrijke andere problemen die de ontwikkeling van het land bemoeilijken.
In het derde deel worden de Amerikaanse en Chinese belangen en objectieven in
Myanmar afzonderlijk geanalyseerd. Deze analyse wordt telkens voorafgegaan door een
beknopte bespreking van de historische relaties van China en de VS met Myanmar.
Naderhand wordt onderzocht welke impact China‘s verhoogde invloed in Myanmar heeft op
de houding van andere regionale actoren, met name India en de Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN); het Amerikaanse Myanmar-beleid en Myanmar zelf.
Het laatste luik van dit werk schenkt aandacht aan het vraagstuk Myanmar als punt op
de internationale agenda. Vooreerst wordt besproken hoe sinds 1988 verschillende organen
van de Verenigde Naties (VN) de kwestie onder de loep hebben genomen. Aangezien het gros
van de diplomatieke initiatieven, die in de voorbije jaren omtrent de kwestie Myanmar
genomen werden, zich binnen de VN Veiligheidsraad situeren, wordt in een volgend punt
gefocust op dit VN-orgaan. Er wordt dieper ingegaan op de factoren die geleid hebben tot de
opname van de kwestie in de agenda van de Veiligheidsraad en de diplomatieke bijdrage die
2
China sindsdien geleverd heeft om de politieke impasse in Myanmar te doorbreken. Dit stelt
ons in staat om in een conclusie de onderzoeksvragen van dit werk te beantwoorden.
Ten slotte dienen we kort het naamgebruik in dit werk toe te lichten. Volgend op de coup van
1988 heeft de militaire junta van Myanmar de oorspronkelijke naam van het land, ‗Birma‘,
gewijzigd naar ‗Myanmar‘. Sindsdien is het gebruik van beide termen politiek getint. Zo
weigeren de oppositiepartijen in Myanmar, hierin gevolgd door onder meer de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk, deze naamswijziging te erkennen en hanteren zij nog
steeds de oorspronkelijke naam. De Verenigde Naties daarentegen gebruiken wel de officiële
naam. Zonder hierbij enig politiek standpunt in te nemen, wordt in dit werk de naam
‗Myanmar‘ gebruikt voor de periode vanaf 1988. In de onderdelen die de periode voor 1988
belichten wordt evenwel ‗Birma‘ gebruikt. Deze logica wordt ook toegepast op Myanmars
voormalige hoofdstad Yangon, voorheen bekend als Rangoon. Wanneer beide periodes
worden belicht, wordt de combinatie ‗Birma/Myanmar‘ gebruikt.
3
Deel Eén
China’s buitenlands beleid
Weinigen zullen tegenspreken dat de Volksrepubliek China sinds zijn ontstaan in 1949
een opmerkelijk pad heeft bewandeld. De ongekende economische ontwikkeling, die in de
voorbije decennia werd gerealiseerd, bracht het land in de internationale schijnwerpers.
China‘s toenemende macht en invloed impliceren echter ook dat Beijings gedrag een steeds
grotere impact heeft op het wereldgebeuren. In het eerste deel van dit werk trachten we
China‘s buitenlandse politiek aan de hand van een aantal kantelmomenten historisch te
kaderen en de belangrijkste beleidsprincipes te belichten. Daarnaast wordt ook aandacht
besteed aan de buitenlandse perceptie van China‘s groeiende mondiale en regionale rol en de
invloed hiervan op China‘s buitenlands beleid. In het licht van het thesisonderwerp werd
geopteerd om uitsluitend de houding van de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië en hun
relaties met China te behandelen. Overigens worden de binnenlandse factoren die aan de
internationale opstelling van China ten grondslag liggen slechts summier besproken daar een
uitvoerige behandeling van deze elementen ons binnen het bestek van dit werk te ver zou
leiden.
1. De ‘vijf principes van vredevolle co-existentie’
Om een duidelijk beeld te scheppen van China‘s moderne buitenlandse politiek dienen
we terug te keren naar de tweede helft van de negentiende eeuw, in het Chinese collectieve
geheugen ook bekend als ‗de eeuw van vernedering‘. Gedurende deze periode vond namelijk
China‘s traumatische confrontatie met het expansionistische Westen plaats. De impact van dit
gebeuren was niet gering: westerse concepten als nationalisme, de natiestaat, territorialiteit en
soevereiniteit sijpelden de Chinese samenleving binnen. Tegelijkertijd wist het westerse
imperialisme de Chinese wereldorde te ontmantelen en het traditioneel Chinese territorium te
fragmenteren. De Chinese leiders van de twintigste eeuw hebben echter nooit berust in het
uiteenvallen van het universele Chinese keizerrijk. Integendeel, in een tijdspanne van 50 jaar
werd het verloren gegane keizerrijk geconcipieerd als een natiestaat, waarvan de territoriale
integriteit zo spoedig mogelijk diende hersteld te worden.1
4
Als gevolg van deze ervaringen hebben de Chinezen geleerd de soevereiniteit van de
staat te koesteren. De Chinese benadering van soevereiniteit sluit dan ook aan bij het
Westfaalse systeem 2 dat gestoeld is op de onschendbaarheid van territoriale soevereiniteit.
Deze theorie werd gekaderd in de ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘ (heping
gongchu wu xiang yuanze 和平共处五项原则)3 die door Mao Zedong (1893-1976) en Zhou
Enlai (1898-1976) als de basis van de buitenlandse politiek van de Volksrepubliek werden
vooropgesteld. De vijf bouwstenen zijn:
1. Wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit (huxiang
zunzhong lingtu zhuquan 互相尊重领土主权);
2. Wederzijdse non-agressie (hu bu qinfan 互不侵犯);
3. Niet-inmenging in elkaars interne aangelegenheden (hu bu ganbu neizheng 互不干
涉内政);
4. Respect voor de onderlinge gelijkheid en samenwerking tot wederzijds voordeel
(pingdeng huhui 平等互惠); en
5. Vredevolle co-existentie (heping gongchu 和平共处).4
Het laatste principe werd door het Chinese leiderschap uitgeroepen als fundament van dit
beleid dat voor iedere natie - ongeacht hun omvang - geldig was. Dit impliceerde echter niet
dat de Volksrepubliek onder Mao Zedong deze principes categorisch toepaste in zijn
buitenlands beleid. In de beginjaren bekeek de Chinese Communistische Partij (CCP)
internationale relaties door een ideologische bril en vanuit de eigen ervaringen geloofde men
sterk in de slogan ‗the East wind prevails over the West wind‘, i.e. de onvermijdelijke
overwinning van het anti-imperialisme en de sociale revolutie. Vanuit deze logica werd het
revolutionaire China een vurig verdediger van het principe van zelfbeschikkingsrecht voor
derdewereldlanden
en
leverde
het
wereldwijd
bijstand
aan
communistische
rebellengroeperingen ter promotie van de algehele communistische revolutie: de zogenaamde
‗derde weg‘. Binnen deze agressieve buitenlandse politiek, die de Westfaalse principes
uitdrukkelijk met de voeten trad, was een rationele berekening van de nationale belangen vaak
ondergeschikt aan de communistische ideologie.5
Na de Culturele Revolutie (Wenhua Dageming 文大革命) raakte China internationaal
geïsoleerd en zocht het land een evenwicht tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, de
5
hoofdspelers van de Koude Oorlog (1945-1989). Toen dit evenwicht door de offensieve
opstelling van de Sovjet-Unie uit balans dreigde te geraken, volgde gedurende 1971-1972 een
toenadering tussen de Verenigde Staten en China, gesymboliseerd door het historische bezoek
van de Amerikaanse president Nixon (1913-1994) aan de Volksrepubliek in 1972. Beide
partijen hadden immers besloten om de strategische en geopolitieke overwegingen te laten
prevaleren op de ideologische geschillen. Hierdoor werd de Amerikaanse strategische positie
in Azië versterkt, stootte de verhoogde Sovjetinvloed op een krachtig tegengewicht en wist
Beijing geleidelijk aan het vertrouwen van de niet-communistische landen in Zuidoost-Azië te
winnen. De verbeterde verstandhouding met de VS faciliteerde bovendien de toetreding van
de Volksrepubliek China - ten nadele van Taiwan - tot de Verenigde Naties (VN) in 1971, wat
het land voorzag van een verhoogde internationale erkenning.6
2. China’s goed nabuurschap
De aanvang van de ‗opendeurpolitiek‘ (gaige kaifang 改革开放) onder Deng Xiaoping
(1904-1997) luidde een nieuw tijdperk in voor China‘s buitenlandse politiek. In 1978 werd
het ideologisch discours verlaten en opteerde men, met het oog op de ontwikkeling van de
Chinese economie, voor een eerder pragmatische benadering van de internationale
omgeving.7 Niet enkel werd beroep gedaan op de westerse economische expertise, de Chinese
leiders verhoogden tevens hun aandacht voor hun Aziatische buren. Nu China zich opmaakte
voor een marktgeoriënteerde economische ontplooiing was een gunstige en stabiele omgeving
namelijk van primordiaal belang en stelde men een algemeen regionaal beleid op, het
zogenaamde ‗periferie-beleid‘ (zhoubian zhengce 周边政策) of ‗goed nabuurschapsbeleid‘
(mulin zhengce 睦邻政策). In het kader van dit beleid bouwde China goede relaties op met
zijn buurstaten, dit ongeacht hun ideologische natuur of politieke systemen.8
Met de economische ontwikkeling verhoogde ook de levenstandaard van de bevolking
en China‘s aanzien op het wereldtoneel. Deze evolutie deed echter zowel in het binnen- als in
het buitenland ook de verwachtingen voor de ontwikkeling van een eerder westers
georiënteerd staatsbestel in China stijgen. Deze illusies werden echter op 4 juni 1989 met het
beruchte Tian‘anmen-incident (liu si shijian 六四事件) abrupt in de kiem gesmoord.9
6
3. De implicaties van het Tian’anmen-incident
De gebeurtenissen van 1989 waren nefast voor het internationale imago van China: met
de val van de Berlijnse Muur en de implosie van de Sovjet-Unie bleef enkel China over voor
de rol van het zwarte schaap. Beijing onderstreepte dat het bestaan van verschillende politieke
systemen de goede betrekkingen tussen verschillende naties niet in de weg mocht staan, maar
desalniettemin dreef de Verenigde Staten de druk op en eiste het van China, na economische
hervormingen, nu ook meer aandacht voor mensenrechten en een democratisch bestuur. Deze
heropleving van ideologische twistpunten maakte China wantrouwig voor een Amerikaanse
‗indammingspolitiek‘, i.e. het inperken van China‘s groei als grootmacht.10
Gedurende de Koude Oorlog had China een comfortabele positie weten te veroveren in
het soort niemandsland dat de twee grootmachten in deze periode van elkaar scheidde. Op
deze manier kon China - een ontwikkelende natie - zich op het wereldtoneel gedragen als een
belangrijker speler dan het toen in feite was en werd deze rol door de buitenwereld aanvaard.
Echter, de val van de Sovjet-Unie en het uitbreken van anticommunistische oproer in OostEuropa, gecombineerd met China‘s penibele internationale positie na de gebeurtenissen op het
Tian‘anmen-plein hadden Beijing verweesd achtergelaten in een ogenschijnlijk unipolair
systeem gedomineerd door de Verenigde Staten. Sindsdien werd in China de verwachting en
hoop op een multipolaire wereld gekoesterd daar dit systeem de dominante positie van de
Verenigde Staten in het post-Koude Oorlog tijdvak zou inperken.
In afwachting van een wereld gekenmerkt door verschillende aan elkaar gewaagde
machtscentra dienden de Chinese beleidsmakers zich na 1989 te schikken in de Amerikaanse
hegemonie. Ten eerste borg China zijn aspiraties voor de positie van wereldmacht tijdelijk op
en wijdde het zich aan het verder aanhalen van de banden met de naburige Aziatische landen.
Het Tian‘anmen incident had de internationale status van China zwaar aangetast en er diende
een regionale basis uitgebouwd te worden indien het land zijn invloed wenste te bewaren11. In
tegenstelling tot de westerse landen, hadden vele Aziatische landen zich in de nasleep van de
gebeurtenissen van 1989 weerhouden van het openlijk veroordelen en sanctioneren van de
Volksrepubliek en hadden zichzelf tot doel gesteld het land te engageren in plaats van het te
isoleren. 12 Terwijl zo de bilaterale relaties met verschillende staten werden aangehaald 13 ,
zocht Beijing op het regionale niveau ook toenadering tot organisaties zoals ASEAN14.
Ten tweede verleende China ook op globaal niveau actiever zijn medewerking aan
multilaterale instituten. Beijing beschouwde deze immers als belangrijke actoren in de
7
komende multipolaire wereld. De Verenigde Naties werden gezien als het platform bij uitstek
om zich als een welwillende grootmacht te profileren. Zo onthield China zich gedurende de
Golfcrisis in 1990 van een stem in de VN Veiligheidsraad, waardoor het zijn onafhankelijke
status wist te bewaren en toch de Verenigde Staten niet voor het hoofd stootte. Algemeen kan
men stellen dat ―through participation in UN activities, Beijing attempted to establish an
image as an independent but responsible member of the community of nations rather than an
oppositional force.‖15
Tenslotte leefde in Beijing het besef dat, ondanks het feit dat de betrekkingen in een
woelig vaarwater waren verzeild geraakt, een goede verstandhouding met het Westen en de
Verenigde Staten in het bijzonder cruciaal was voor de langetermijnbelangen van China. Door
zijn economisch en technologisch moderniseringsproces was China namelijk aangewezen op
de hulp van het Westen. De harde retoriek, die men in die periode ten aanzien van de westerse
critici op officieel niveau hanteerde, moest dan ook de compromissen die het Chinese
leiderschap gesloten had maskeren. Zo deed men door de vrijlating van talloze politieke
dissidenten van 1989 toegevingen op het vlak van mensenrechten, ondertekende men in 1991
na verschillende aanmaningen het non-proliferatiepact16 en werden stappen ondernomen om
het grote Amerikaanse handelsdeficit – 11 miljard dollar 17 in 1991 – met China te
verlichten.18 Toch bleven enkele factoren, zoals de opflakkering van de Taiwan crisis19, de
relaties tussen China en de Verenigde Staten verstoren.
De ‗24-karakter strategie‘ (ershisi fangzen 二十四字方针)die in 1988 door Deng
Xiaoping werd geformuleerd als leidraad voor beleidsmakers, vat China‘s buitenlandse
politiek van de jaren ‗90 mooi samen: ―Observeer rustig, verzeker onze positie, handel
beheerst, verberg onze capaciteiten en wacht onze tijd af, hou je gedeisd en neem nooit het
voortouw‖ (lengjing guancha, zhanwen jiaogen, chenzhuo yingfu, taoguang yanghui, shanyu
shouzhuo, juebu dangtou 冷静观察,站稳脚跟,沉着应付,韬光养晦, 善于守拙, 绝不
当头). 20
4. Het ‘Chinese gevaar’
De terughoudendheid van China ten spijt stootte de spectaculaire economische groei21
van het land wereldwijd op veel wantrouwen en dook medio jaren ‗90 het ‗Chinese gevaar‘
als term steeds vaker op in de internationale media en in de bewoordingen van invloedrijke
beleidsmakers. Verschillende factoren lagen aan de basis van deze houding:
8
Here is a nation on the march, enjoying the highest sustained growth rates of any major power in history,
comprising a quarter of the human race, spanning a continental-sized country, possessing nuclear
22
weapons, and ruled by a communist elite.
Voornamelijk de Verenigde Staten, als de onbetwiste wereldmacht na de Koude Oorlog,
zagen het opkomende China als een bedreiging voor hun positie in Azië. Vurige verdedigers
van deze visie waren Richard Bernstein en Ross H. Munro, die met de uitgave van hun boek
The Coming Conflict with China en artikels in toonaangevende tijdschriften een wijd publiek
bereikten.23 Zij waren de mening toegedaan dat China ―is bound to be no strategic friend of
the United States, but a long-term adversary‖. De Taiwan crisis, China‘s territoriale
aanspraken in de Zuid-Chinese Zee 24 , de militaire opbouw en het groeiende Chinese
nationalisme werden door de auteurs met argusogen bekeken. Hun hoofdzorg was dat de
opkomst van China een einde zou kunnen stellen aan de Amerikaanse invloed in de regio. 25 In
zijn controversieel artikel Why We Must Contain China pleitte de invloedrijke Amerikaanse
columnist Charles Krauthammer dan ook voor een rigoureuze toepassing van de
‗indammingspolitiek‘ tegen het machtsbeluste China, dat volgens de auteur een even grote
bedreiging uitmaakt als het 19de-eeuwse Duitsland.26
5. Zuidoost-Azië: een balans der machten
De aanzienlijke ontwikkeling die China sinds Deng Xiaopings opendeurpolitiek heeft
gerealiseerd vormde vanzelfsprekend ook een enorme uitdaging voor de landen in zijn
periferie. In de loop der jaren heeft China voornamelijk in Zuid-Korea en Zuidoost-Azië zijn
invloed weten uit te breiden, een evolutie die volgens velen ten koste gaat van Amerika‘s
aanwezigheid in de beide gebieden.27 In het kader van dit werk bespreken we in wat volgt
enkel Zuidoost-Azië .
In het moderne tijdvak is Zuidoost-Azië, door zijn culturele diversiteit en beperkte
militaire capaciteiten, steeds bijzonder kwetsbaar geweest voor de inmenging van
grootmachten. Getuige hiervan is de kolonisatiegolf die in de negentiende eeuw plaatsvond en
de inmenging van grootmachten tijdens de Koude Oorlog. Bij dit laatste valt onder meer te
denken aan de Amerikaanse betrokkenheid bij de Vietnamoorlog. 28 Hoewel de meningen
verdeeld zijn over de werkelijke omvang van deze evolutie, wordt algemeen aanvaard dat
sinds zijn terugtrekking uit de Vietnamoorlog de VS zijn militaire en diplomatieke
aanwezigheid in Zuidoost-Azië langzaamaan heeft afgebouwd en dat dit vacuüm sindsdien
hoofdzakelijk door China werd opgevuld. Ook op dit vlak vormt 1989 een scharniermoment.
9
Mensenrechten, handel en regionale veiligheid kwamen steeds meer op de voorgrond binnen
het Amerikaanse buitenlandse beleid en geconfronteerd met economische moeilijkheden eiste
de VS meer economische tegemoetkomingen van zijn Zuidoost-Aziatische bondgenoten in
ruil voor het behoud van de reeds bestaande veiligheidsovereenkomsten. Deze houding zaaide
onder de ASEAN-landen, die in volle economische ontwikkeling verkeerden, heel wat onrust
over de toekomst van hun relaties met de VS en men begon uit te kijken naar mogelijke
alternatieven. Onder meer het feit dat de Amerikaanse militaire basissen in de Filippijnen
werden opgedoekt was een teken van de gewijzigde houding en belangen van ZuidoostAzië.29
China‘s diplomatiek apparaat reageerde bijdehand en liet deze kans niet onbenut om de
banden met de landen van de regio verder aan te halen. Sinds de economische hervormingen
had China een goed nabuurschap nagestreefd en hadden de betrekkingen tussen China en de
Zuidoost-Aziatische landen een sterke verbetering gekend. De leiders van deze regio waren
echter de ideologische buitenlandse politiek onder Mao Zedong niet vergeten en China‘s
militaire opbouw, agressieve retoriek en militaire provocaties gedurende de jaren ‗90
boezemden weinig vertrouwen in. 30 Maar de deskundige en genuanceerde diplomatie die
Beijing in de tweede helft van de jaren ‗90 aanwendde, wierp haar vruchten af: ―most nations
in the region now see China as a good neighbor, a constructive partner, a careful listener, and
a nonthreatening regional power‖.31 De verantwoordelijke houding van China gedurende de
Aziatische financiële crisis van 1997-1998 die grote delen van Zuidoost-Azië trof, speelde
een sleutelrol in het opbouwen van het wederzijdse vertrouwen. In tegenstelling tot de
onverschillige houding van de Verenigde Staten, besloot de Chinese overheid de Chinese
munt niet te devalueren en voorzag het verschillende Zuidoost-Aziatische landen van
hulppakketten en leningen met lage rente. Hierdoor werd de regio grotendeels gespaard van
verdere nadelige gevolgen van de crisis.32
Overigens hebben Chinese functionarissen geleerd dat indien men de ZuidoostAziatische landen voor zich wil winnen het wijzer is geen voorwaarden33 te verbinden aan
deze betrekkingen. Dit in tegenstelling tot Washington dat in het kader van zijn diplomatieke
betrekkingen mensenrechten en democratie hoog in het vaandel draagt. Door deze minzame
opstelling zag China in de voorbije jaren zijn soft power in Zuidoost-Azië toenemen. 34
Bovendien hebben zowel ASEAN als China in de voorbije jaren geen moeite gespaard om
hun samenwerking35 uit te breiden. Zo werd onder meer de uitbouw van een vrijhandelszone,
de zogenaamde China-ASEAN Free Trade Area (FTA) vooropgesteld en ondertekende China
10
ASEANs Treaty of Amity and Cooperation. David Shambaugh vat de toenadering tussen
ASEAN en China als volgt samen:
China and ASEAN are forging a productive and lasting relationship that is gradually erasing a history
built on widespread suspicion, painful memories, and lingering tensions. China‘s efforts to improve its
ties with ASEAN are not merely part of a larger ―charm offensive‖. They represent, in some cases,
fundamental compromises that China has chosen to make in limiting its own sovereign interests for the
sake of engagement in multilateral frameworks and pursuit of greater regional interdependence. Neither
have the Southeast Asian states entered into these arrangements with eyes closed; they believe that
China‘s rise is inevitable and that the best strategy for ASEAN, to hedge against potentially disruptive or
36
domineering behavior, is to entangle the dragon in as many ways as possible.
Betekenen deze wendingen nu de aantasting van de Amerikaanse invloed in de
Zuidoost-Aziatische subregio? Zoals voorheen vermeld is de Amerikaanse aanwezigheid
inderdaad afgenomen, maar de VS heeft nog steeds een belangrijke rol te vervullen in de
regio. Vooreerst staan de regionale leiders huiverig tegenover een te grote afhankelijkheid van
het naburige China en doen ze beroep op de Verenigde Staten om het nodige evenwicht te
bewaren.37 Daarnaast mag de Amerikaanse strijd tegen het terrorisme38 in de voorbije jaren
dan wel heel wat wrevel veroorzaakt hebben bij de ASEAN-staten, toch is de VS nog steeds
een aantrekkelijke bondgenoot. In het verleden heeft het land namelijk meermaals bewezen
dat het tot veel bereid is om bevriende staten te beschermen en zijn verafgelegen locatie
maakt het bovendien tot een minder prominente bedreiging.39 Bovendien zou het overdreven
zijn om Amerika‘s gereduceerde rol in de subregio enkel te verhalen op China‘s spectaculaire
groei. Specifieke beleidskeuzes van Washington hebben hier namelijk eveneens toe
bijgedragen. Tenslotte hebben Chinese vertegenwoordigers reeds meermaals laten blijken dat
ook Beijing voorstander is van een Amerikaanse aanwezigheid in de Aziatisch-Pacifische
regio als een stabiliserende factor, niet in het minst om een mogelijke verhoogde militaire
activiteit van Japan – een doembeeld dat sinds de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) blijft
sluimeren – te voorkomen.40
6. Het ‘nieuwe veiligheidsconcept’
Dat de Zuidoost-Aziatische leiders allerminst bereid zijn hun strategisch partnerschap
met de Verenigde Staten te verbreken werd in 1997 zonder meer duidelijk met de Chinese
oproep om de internationale allianties te ontmantelen. Beijing beschouwde deze
bondgenootschappen namelijk als relicten uit de Koude Oorlog en als compleet overbodig nu
de Sovjet-Unie had opgehouden te bestaan. Dergelijke uitspraken konden echter wereldwijd
op weinig begrip rekenen. De ASEAN-leiders verzekerden de Chinese diplomaten dat men
11
hoegenaamd niet de intentie koesterde om zich af te keren van Washington en dat zulke eisen
enkel een goede verstandhouding met China in de weg stonden.41
Deze
nieuwe
diplomatieke
opstelling
van
China
kaderde
in
het
‗nieuwe
veiligheidsconcept‘ (xin anquan guan 新安全观) dat onder Jiang Zemin, boegbeeld van de
derde generatie 42 Chinese leiders, werd onthuld. 43 Westerse waarnemers beschouwden dit
concept als een reactie op de verhoogde unilaterale activiteiten van Washington en zijn naaste
bondgenoten. Het witboek van China‘s nationale defensie van 2000 dat in het licht van het
‗nieuwe veiligheidsconcept‘ werd opgesteld liet hier weinig twijfel over bestaan. Dit witboek
stelde dat de rol van de VN in het behandelen van internationale en regionale
veiligheidkwesties ernstig bedreigd werd door sommige landen - met name de VS - daar zij
onder het voorwendsel van ‗humaniteit‘ en ‗mensenrechten‘ ―frequently resorted to the use or
threat of force, in flagrant violation of the UN Charter and other universally recognized
principles governing international relations‖.44 Met deze bewoordingen doelde Beijing op de
bombardementen die de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) gedurende 1999
uitvoerde
op
Joegoslavië.
Tijdens
dit
conflict
bombardeerde
een
Amerikaans
gevechtsvliegtuig bij vergissing45 de toenmalige Chinese ambassade in Belgrado. Dit incident
kostte aan drie Chinese staatsburgers het leven en werd door de Chinese autoriteiten gezien
als een duidelijk teken van de Amerikaanse hegemonie en als een waarschuwing aan het adres
van Beijing.46
Rond de eeuwwissel raakten de relaties tussen China en de Verenigde Staten aldus in
woelig vaarwater en waar onder president Bill Clinton de relaties tussen beide landen nog
werden omschreven als een ‗strategisch partnerschap‘, bestempelde de pas verkozen president
George W. Bush de twee landen als ‗strategische tegenstrevers‘. 47
7. China’s ‘vredevolle opkomst’
Ondanks de lage prioriteit die aanvankelijk onder de regering-Bush aan China werd
toegekend en het wantrouwen dat meerdere regeringsleden ten aanzien van het land
koesterden, was er reeds voor de aanslagen van 11 september sprake van een voorzichtige
toenadering tussen beide landen. Een China dat actief betrokken was op het wereldtoneel leek
namelijk gunstiger voor de Amerikaanse veiligheidsbelangen dan een geïsoleerd China. Door
Washingtons oorlog tegen het terrorisme werd dit idee verder versterkt. Dus hoewel de
mensenrechtenproblematiek en de kwestie Taiwan niet van de agenda verdwenen waren,
12
kenden de Sino-Amerikaanse relaties een ongekende stabiliteit. Beide landen hadden dan ook
een herschikking van hun prioriteiten doorgevoerd. De Verenigde Staten waren namelijk
eerder begaan met hun militaire campagnes in Afghanistan en Irak, terwijl in Beijing een
nieuwe generatie bestuurders Zhongnanhai 中 南 海 , de zetel van de Chinese regering,
betrad.48
Het nieuwe leiderschap onder Hu Jintao zocht op zijn beurt naar een concept dat zijn
visie op China‘s toekomstige ontwikkeling gepast zou weergeven en tegelijkertijd de
buitenwereld zou kunnen overtuigen van Beijing‘s goede intenties. 49 Voortbouwend op de
principes van het ‗nieuwe veiligheidsconcept‘ werd aldus in 2003 door Zheng Bijian 郑必坚50
de theorie rond China‘s ‗vredevolle opkomst‘ (heping jueqi 和平崛起)51 voorgesteld.52 Deze
theorie erkent de vele interne problemen - gaande van ongelijke verdeling van welvaart over
milieudegradatie tot een nijpend tekort aan grondstoffen - waarmee het ontwikkelende China
geconfronteerd wordt en de internationale bezorgdheid over de wereldwijde implicaties van
China‘s snelle groei. 53 Wat dit laatste betreft verzekert Zheng Bijian de internationale
gemeenschap dat China zal afwijken van het hegemonistisch pad dat Duitsland, Japan en de
Sovjet-Unie in verschillende periodes van de 20ste eeuw hebben bewandeld en vrede,
ontwikkeling en samenwerking met alle naties ter wereld nastreeft. China‘s ‗vredevolle
opkomst‘ moet aldus aantonen dat het land zich zal gedragen als een verantwoordelijke
grootmacht en dit zowel op regionaal als globaal niveau. 54
8. Het principe van ‘responsible stakeholder’
Terwijl China‘s economie een hoge vlucht nam, werd duidelijk dat het land voor zijn
energiebehoeftes steeds meer toegewezen zou zijn op de buitenwereld. Want waar China
twintig jaar geleden nog de voornaamste olie-uitvoerder van Oost-Azië was, liggen op heden
de kaarten volledig anders. 55 China is immers momenteel wereldwijd de tweede grootste
olieconsument, na de Verenigde Staten en het moet op vlak van olie-import enkel de VS en
Japan voorlaten.56 Dit heeft uiteraard belangrijke gevolgen voor China‘s buitenlandse politiek,
want wil men de economische groei aanhouden - een belangrijke legitimiteitsbron voor de
CCP - dan dient Beijing de continue toevoer van buitenlandse energiebronnen en andere
grondstoffen te verzekeren.57
Om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen, wendde de Volksrepubliek zich rond
de eeuwwisseling steeds meer tot ontwikkelingslanden die beschikken over rijke voorraden
13
aan natuurlijke hulpbronnen. Dit zorgde voornamelijk voor toenemende internationale
ongerustheid over China‘s morele standpunten. Door zijn ongeziene energiedorst had het land
namelijk hechtere banden gesmeed met regimes met een bedenkelijke reputatie. Deze
pariastaten konden tot groot misnoegen van Washington genieten van aanzienlijke
investeringen, militaire bijstand en de lippendienst van Beijing.58 In verband met dit laatste
stellen David Zweig en Bi Jianhai het volgende:
This strategy […] does not exactly pit China against the United States in a competition over the same
resources; by shunning these states, Washington had already given up on their goods. But it does
undermine other U.S. goals, such as isolating rogue governments or punishing them for failing to promote
democracy, comply with international law, limit nuclear proliferation, or respect human rights. As
Beijing‘s search for resources prompts it to reinforce relations with Iran, Myanmar, and Sudan, China is
59
challenging the United States‘ moral hegemony and its ability to check states whose records it abhors.
In dezelfde periode vonden verspreid over de Kaukasus verschillende ‗gekleurde
revoluties‘60 plaats die door Beijing werden opgevat als uitingen van Amerika‘s verhoogde
nadruk op democratisering en ‗indammingspolitiek‘.61 Daar China dergelijke democratische
omwentelingen binnen zijn grenzen of in zijn periferie te allen prijze wou vermijden, ging
Beijing in de periode 2004-2005 over tot het openlijk verdedigen van regimes die
geconfronteerd werden met westerse druk om tot hervormingen over te gaan.
Deze trend in China‘s buitenlandse politiek werd nauwgezet in het oog gehouden door
het Witte Huis. Washington besefte dat het tijd was om Beijing een krachtig en eenduidig
signaal te zenden. De voorgaande jaren werd het Amerikaanse China-beleid namelijk
gekenmerkt door een voortdurend getouwtrek tussen enerzijds de conservatieve krachten, die
pleitten voor een ‗indammingsbeleid‘, en anderzijds de eerder gematigde figuren binnen de
regering-Bush die een verhoogde samenwerking met de Volksrepubliek verdedigden. Dit
gebrek aan ondubbelzinnigheid liet Beijing meermaals in twijfel achter over welke waarde het
zijn relaties met de VS diende toe te kennen.62
In een genuanceerde uiteenzetting over de hindernissen die de Sino-Amerikaanse
betrekkingen typeren, bood de toenmalige Amerikaanse onderminister van Buitenlandse
Zaken Robert Zoellick tijdens zijn toespraak op 21 september 2005 het Chinese leiderschap
een duidelijk antwoord.63 Hij erkende de vele verwezenlijkingen die China op zijn naam heeft
staan en de groeiende invloed die het land in de toekomst nog te wachten staat. De
hoofdbekommernis van de Verenigde Staten en bij uitbreiding van de hele wereld is echter
hoe China deze invloed zal aanwenden. ―To answer that question, it is time to take our policy
beyond opening doors to China‘s membership into the international system: We need to urge
14
China to become a ‗responsible stakeholder‘ in that system.‖64 Robert Zoellick‘s redenering is
dat China zijn opmerkelijke ontwikkeling in belangrijke mate te danken heeft aan de
internationale gemeenschap en dat nu de tijd gekomen is dat China zijn verantwoordelijkheid
opneemt en met de Verenigde Staten samenwerkt om deze gemeenschap te versterken in een
periode van vele globale uitdagingen. Het is namelijk China‘s gedrag op het wereldtoneel dat
hoofdzakelijk bepalend is voor de wijze waarop de buitenwereld het land percipieert. Dit
impliceert dat China‘s nauwe banden met pariastaten het imago van het land ernstige schade
toebrengen en veel twijfel zaaien over het pad dat China in de toekomst zal bewandelen.
Robert Zoellick huldigt dan ook de mening dat ―many Americans worry that the Chinese
dragon will prove to be a fire-breather‖ en dat ―many countries hope China will pursue a
―Peaceful Rise,‖ but none will bet their future on it.‖ 65 Een duidelijke hint dat, ondanks
China‘s verwoedde pogingen, het idee van het ‗Chinese gevaar‘ niet verdwenen is uit de
gedachten van vele mensen.
We kunnen de boodschap van Zoellick als volgt samenvatten: China is een opkomende
grootmacht en indien het als zodanig erkend en aanvaard wil worden, dient het land zijn
toenemende macht ook te vertalen in een constructieve rol op het politieke wereldtoneel.
Beijing moet aantonen dat het de rol van ‗responsible stakeholder‘ kan spelen. Washington
verwacht met name dat China zijn invloed op regimes met een bedenkelijke reputatie
aanwendt om deze landen te overtuigen de nodige hervormingen door te voeren en zich meer
conform de internationale spelregels te gedragen. Dit brengt ons bij de vraag of we vier jaar
na dato kunnen stellen dat China zich reeds als een ‗responsible stakeholder‘ heeft gedragen?
Om deze vraag te beantwoorden wordt in de volgende delen van dit werk toegespitst op de
kwestie Myanmar, Azië‘s vergeten crisis.
15
Deel Twee
Birma/Myanmar: een schets
Een eerste stap in de studie van China‘s houding tegenover het vraagstuk Myanmar is
uiteraard een onderzoek van de kwestie zelf. In dit tweede deel wordt dan ook getracht de
lezer een inzicht te verschaffen in de huidige politieke crisis door informatie aan te reiken
omtrent de geschiedenis en het politieke klimaat van dit Zuidoost-Aziatisch land. De kwestie
Myanmar omschrijven als een louter politieke crisis doet echter de realiteit geweld aan. Naast
een repressief regime heeft Myanmar op heden ook te kampen met talloze andere problemen
waarvan een groot aantal weliswaar terug te brengen zijn tot het bewind van de militaire junta
- die nog steeds stevig in het zadel zit - maar waarvoor de machtsoverdracht aan een
democratisch verkozen regering geen onmiddellijke oplossing biedt. Dit maakt de kwestie
Myanmar een bijzonder complex gegeven, waarvoor een oplossing nog steeds niet in de maak
lijkt.
Het eerste onderdeel bestaat uit een beknopte introductie van Myanmar en zijn
heterogene bevolking. Daarna volgt een uiteenzetting over de geschiedenis van het land en
een overzicht van de meest recente politieke ontwikkelingen in Myanmar. In het derde
onderdeel trachten we duidelijk te maken dat het leed van de Myanmarese bevolking veel
verder gaat dan de ontzegging van democratische rechten door ook dieper in te gaan op de
overige problemen waarmee men in het land geconfronteerd wordt.
1. Myanmar: het land en zijn inwoners
1.1 Ligging en geografie
Myanmar is met een totale landoppervlakte van 657.740 km2 de grootste onafhankelijke
staat van het Zuidoost-Aziatische vasteland. Het land is gelegen op het strategisch knooppunt
tussen Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië en grenst aan Bangladesh, China, India, Laos en
Thailand. De kustlijn van het land bedraagt 1.930 km en geeft in het westen toegang tot de
Golf van Bengalen en in het zuiden tot de Andamanse Zee. Myanmar controleert zelf geen
enkele vitale zeeroute, maar situeert zich in de nabijheid van de strategisch belangrijke
vaarroutes van de Indische Oceaan.66
16
Myanmars landschap wordt gekenmerkt door vruchtbare centrale laagvlaktes omringd
door hoge, woeste bergketens met in het noorden de uitlopers van het Himalaya-gebergte. Als
een gevolg van deze geografische factoren is Myanmar grotendeels op zichzelf aangewezen
en was in het verleden contact met de buitenwereld schaars. Binnen de landgrenzen vormen
de rivieren belangrijke transportaders en net zoals de Ayeyarwaddy-rivier, de belangrijkste
rivier van Myanmar, lopen de meeste overige waterwegen van noord naar zuid. Aangezien het
transportnetwerk grotendeels parallel loopt met de rivieren is oost-west verkeer bijzonder
moeilijk.67
1.2 Bevolking
De bevolking van Myanmar wordt geschat op 48 miljoen inwoners. Ondanks de
ontwikkeling van een aantal urbane centra, zoals Yangon en Mandalay, leeft het grootste deel
hiervan in kleine, rurale dorpen en buurtschappen. Een belangrijk demografisch vraagstuk in
Myanmar is het heterogeen karakter van de bevolking.68 Myanmar kent namelijk ruim 135
verschillende etnische minderheden en behoort hiermee tot één van de etnisch meest diverse
landen in de wereld. 69 Men kan Myanmars verschillende volkeren 70 ruwweg in drie
hoofdcategorieën onderverdelen: de Tibeto-Birmanen (onder meer Birmanen, Chin, Kachin,
Karen en Rakhine), de Mon-Khmer (onder meer Mon) en de Sino-Thai (onder meer Shan).71
De Birmanen
72
vormen met 68 procent van de totale bevolking de belangrijkste
bevolkingsgroep en domineren de centrale laagvlaktes. De overige etnische groepen
concentreren zich in de bergachtige grensgebieden en bestaan voornamelijk uit Shan (9
procent), Karen (7 procent), Rakhine (4 procent), Mon, Kachin en Chin (samen 2,3 procent).
Daarnaast hebben er zich binnen Myanmar ook aanzienlijke gemeenschappen van Chinese en
Indiase migranten gevormd. 73 De administratieve indeling74 van Myanmar in zeven divisies
en zeven staten reflecteert deze etnische diversiteit. De zeven divisies omspannen de centrale
laagvlaktes en worden dan ook hoofdzakelijk bevolkt door Birmanen, terwijl de staten etnisch
gekleurd zijn. Ook de religieuze structuur van Myanmar is bijzonder complex, maar kan als
volgt samengevat worden: boeddhisme is de belangrijkste godsdienst in Myanmar - ongeveer
90 procent van de bevolking is boeddhist - en kent veel aanhangers onder de Birmanen, Shan,
Mon, Karen en Rakhine. De overige Myanmarezen kunnen ingedeeld worden bij het
christendom, de islam of het animisme.75
17
De breuklijn tussen de Birmanen en de overige etnische groepen vormt waarschijnlijk
Myanmars meest fundamentele probleem. De etnische groepen voelen zich gediscrimineerd
door de Birmaanse meerderheid en zijn reeds decennialang het slachtoffer van gedwongen
‗birmanisatie‘. Zij beschouwen zichzelf als onderdrukt door een vreemde overheerser en
verschillende etniciteiten hebben sinds de onafhankelijkheid in 1948 de wapens opgenomen
tegen de centrale, Birmaanse overheid, waarover later meer.76
2. Historisch Overzicht
2.1 Prekoloniale periode
Over de Birmese geschiedenis voor de stichting van het Pagan-koninkrijk (1044-1287)
bestaat tot op heden nog veel onduidelijkheid en is slechts een klein corpus aan historisch
materiaal beschikbaar. Vast staat dat het grondgebied van het huidige Myanmar toen
hoofdzakelijk bevolkt werd door de Birmanen, Mon en Thai77, drie etnische groepen waarvan
de onderlinge strijd de rode draad doorheen de geschiedenis van het prekoloniale Birma
vormt.78 Het grootste deel van de bevolking concentreerde zich in de centrale laagvlaktes en
leefde van landbouw en visvangst.79 Indiase handelsactiviteiten in de kustgebieden van Birma
resulteerden in de intrede van het boeddhisme, dat een sterke aanhang zal kennen onder de
bevolking. De eerste optekeningen vinden we terug bij de Pyu-cultuur. Het rijk van de Pyu
die vermoedelijk tot de Birmaanse bevolkingsgroep behoorden, werd in 832 onderworpen
door Nanzhao 南召, een Tibetaans-Birmaans koninkrijk in het huidige Yunnan 云南.
Met het aantreden van de Birmaanse koning Anawratha (1044-1077) neemt het
bloeiende Pagan koninkrijk (1044-1287) een aanvang. Aangezien in deze periode Birma voor
het eerst een eengemaakt rijk vormt, wordt deze periode dan ook vaak opgevat als het
startpunt van de Birmese geschiedenis. Onder het bestuur van de vorsten van Pagan werd het
theravada-boeddhisme gepromoot, kon de Birmese clerus op koninklijke steun rekenen en
werden in en rond de hoofdstad tal van boeddhistische tempels en pagodes gebouwd die tot
op vandaag te bewonderen zijn. De nakomelingen van Anawratha slaagden er echter niet in
om de autoriteit van hun voorvader te evenaren en door toenemende centrifugale krachten, die
voornamelijk van de Mon bevolking uitgingen, nam het prestige van Pagan af. Het was
uiteindelijk de onwil van koning Narathihapate (1254-1287) om de heerschappij van de
18
Mongolen te erkennen die het lot van Pagan bezegelde. Het rijk ging in de dertiende eeuw ten
onder aan een Mongoolse invasie en viel uiteen in verschillende kleine staatjes.80
De Mon, die sinds hun onderwerping door de Pagan vorsten steeds hadden gestreefd
naar onafhankelijkheid, richtten in 1281 een koninkrijk op in het zuidelijke Pegu 81, dat als
commercieel centrum floreerde. In 1299 werd noordelijk en centraal Birma door de Shan
binnengevallen en daarop volgde een periode van chaos en interne conflicten. Als gevolg
hiervan ontvluchtten vele Birmanen het getroffen noorden en vormden een gemeenschap in
Toungoo. Toen echter de stabiliteit in het noorden was teruggekeerd, wisten gebirmaniseerde
Shans hun eigen rijk, Ava genaamd, uit te bouwen. Ook enkele andere kleine machtscentra
zagen het levenslicht, zoals Arakan en Prome. De daaropvolgende eeuwen werden
gekenmerkt door een aaneenschakeling van oorlogen tussen deze verschillende rijken. 82
Onder Tabinshwehti (1531-1550), de tweede vorst van de Birmaanse Toungoo-dynastie
(1486-1752), werd het grondgebied van Birma opnieuw grotendeels verenigd en ving het
tweede Birmese rijk aan.83 Gedurende deze dynastie werd het boeddhisme opnieuw door het
hof gepromoot en werd het christendom geïntroduceerd door de Portugezen die als eerste
Europeanen Birma bereikten. In 1642 werd de hoofdstad naar Ava, gelegen in de Birmaanse
heimat, verplaatst. In de daaropvolgende decennia raakte de dynastie echter in verval en,
geconfronteerd met een verzwakt centraal bestuur, kwamen de trotse Mon opnieuw in opstand.
Een nieuw Mon-koninkrijk werd gesticht in Pegu en de verovering en vernietiging van Ava
door de Mon in 1752 gaf de Toungoo-dynastie de fatale doodsteek. 84
De ondergang van Ava ging gepaard met de opkomst van Shwebo, een klein Birmaans
rijkje dat onder de leiding van een expansionistisch heerser genaamd Alaungpaya (1752-1760)
stond. In 1760 installeerde Alaungpaya de Konbaung-dynastie (1760-1885), het laatste
koningshuis van Birma. Vanuit het noorden wist deze vorst het Birmaanse rijk te herstellen en
onderwierp hij Dagon, een belangrijke havenstad die hij in het licht van zijn
veroveringssuccessen de naam Rangoon (‗het einde van de strijd‘) schonk. Tot 1824 zetten de
Konbaung-vorsten hun veroveringstocht voort.85 In deze periode stond het gebied van Arakan
en Manipur in het westen tot Siam in het oosten en van het noordelijk Assam tot Rangoon in
het zuiden onder de heerschappij van de Konbaung dynastie.86
Terwijl de vroegste contacten tussen Groot-Brittannië en Birma in de zeventiende eeuw
te situeren zijn, is er slechts sinds 1795 sprake van Britse belangstelling voor Birma. De
Britten wensten immers met Birma een akkoord te bereiken omtrent de onophoudelijke
grensconflicten die India, de Britse kroonkolonie, bedreigden. Zo waren na de Birmaanse
19
verovering van de noordwestelijke staat Arakan vele vluchtelingen uitgeweken naar het
aangrenzend Brits grondgebied in Bengalen. Van hieruit ondernamen ze herhaaldelijke
pogingen om hun ingenomen territorium te heroveren op de Birmanen. Bijkomende
grensconflicten vonden plaats in Assam en Manipur en dit veroorzaakte steeds meer
wrijvingen binnen de Anglo-Birmese relaties. 87 Toen Birma uiteindelijk Brits grondgebied
binnendrong om deze rebellenbewegingen uit te drijven, brak de eerste Anglo-Birmese oorlog
(1824-1826) uit. De nederlaag van Birma ging gepaard met het verlies van grote delen van
zijn grondgebied en tenslotte werd Birma in 1885, na twee andere conflicten met de Britten,
volledig geannexeerd.88
2.2 Kolonisatie (1885-1948)
De Britten annexeerden een gebied dat, door de omringende bergen en diepe jungles,
zich eeuwenlang economisch en politiek had weten te isoleren. Ondanks herhaaldelijke
Chinese invallen had Birma nooit eerder de bezetting door een externe macht ervaren.
Hierdoor konden de Birmezen het idee van de eigen macht cultiveren. De komst van de Britse
kolonisatoren was voor de inwoners van het voormalige koninkrijk dan ook een bittere pil om
te slikken.89 Bovendien werden ook de afgelegen grensgebieden, die nooit eerder onder het
gezag van de vroegere Birmaanse vorsten hadden gestaan, toegevoegd aan koloniaal Birma.90
De monarchie, een belangrijk instituut voor het Birmese boeddhisme, werd afgeschaft
en het grondgebied werd opgedeeld in twee delen. De centrale gebieden vielen, als ‗Ministrial
Burma‘, onder direct Brits bestuur en werden als een provincie ondergebracht bij de Britse
kroonkolonie India. In ‗Ministrial Burma‘ werd door de Britten een discriminerend koloniaal
systeem opgezet waarbinnen de Indiase en in mindere mate de Chinese gemeenschappen een
dominante positie verwierven. Dit leidde onder de Birmezen tot een diepgewortelde wrok ten
aanzien van de kalas zoals de Indiërs onder de inheemse bevolking bekend stonden. Dit is een
pejoratieve term die in het Birmees ‗buitenlander‘ betekent, maar in het Hindu-Urdi ook de
betekenis‗zwart‘ draagt.91 De ‗Frontier Areas‘, de grensgebieden die voornamelijk door de
Shan, Chin en Kachin werden bewoond, behielden weliswaar hun lokaal bestuur, maar
stonden finaal onder toezicht van de Britse gouverneur.92 Toch kwam dit uiteindelijk neer op
een bevoordeling93 van de niet-Birmaanse minderheden en de pluralistische maatschappij die
hieruit ontstond, vormt nog steeds een struikelblok voor de nationale eenheid van het huidige
Myanmar. De drijfveer van de Britse kolonisatoren kan herleid worden tot het exploiteren van
20
Birma‘s economisch potentieel. De verdeel-en-heerstactiek, het gebrek aan respect voor de
traditionele socio-politieke karakteristieken van de Birmese samenleving en de toestroom van
bevoordeelde Chinese en Indiase migranten voedden de sterke antikoloniale, xenofobe en
nationalistische gevoelens die tot op heden in het land leven.
Voornamelijk onder impuls van studentenbewegingen werd vanaf 1921 geleidelijk meer
inspraak in het bestuur en een hogere graad van autonomie bereikt. Zo werden gedurende de
jaren twintig verschillende verkiezingen gehouden en werd Birma in 1937 losgekoppeld van
India. 94 Deze hervormingen konden echter de opkomst van verscheidene nationalistische
bewegingen95, die voornamelijk uit studenten waren samengesteld, niet tegenhouden. In de
jaren ‗30 is er sprake van een militarisering van deze bewegingen, waarbij de levering van
training en materiaal door Aziatische grootmachten een belangrijke rol speelde.
De invasie van de Japanners in 1941 luidde het eind van het koloniale tijdperk in. Japan
werd aanvankelijk beschouwd als de bevrijder van Birma en zijn boeddhistische achtergrond
en successen op militair en economisch vlak wisten de bevolking van Birma te behagen. Deze
houding wijzigde echter toen de Birmese bevolking steeds meer gebukt ging onder de terreur
van het imperialistische Japan. Aung San (1916-1947), lid van de ‗dertig kameraden‘, een
groep Birmezen die een Japanse militaire training hadden genoten, keerde zich tegen Japan en
vormde met andere gedesillusioneerde nationalisten van allerlei strekkingen de Anti-Fascist
People‘s Freedom League (AFPFL). In samenwerking met de AFPFL wisten de geallieerden
Japan te verslaan.96
Groot-Brittannië borg zijn oorspronkelijke plannen voor een herstel van het koloniale
bewind snel op, daar het niet langer beschikte over de politieke macht en de nodige drijfveren
om zich te verzetten tegen de onafhankelijkheid van Birma. In generaal Aung San vonden de
Britten een aanvaardbare gesprekspartner om de onafhankelijkheid van het land voor te
bereiden.
Bij
deze
gesprekken
stelde
Groot-Brittannië
de
instemming
van
de
minderheidsgroepen om de ‗Frontier Areas‘ bij het onafhankelijke Birma te voegen als
voorwaarde voor het verlenen van onafhankelijkheid. Op de Panlong Conferentie in februari
1947 kwamen de AFPFL en vertegenwoordigers van de Shan, Chin en Kachin minderheden 97
uiteindelijk tot een vergelijk, waarbij deze minderheden zich bereid verklaarden om zich aan
te sluiten bij de Unie van Birma. 98 Een verkozen constituante stelde de grondwet op die
bepaalde dat de Birmaanse Unie een federale parlementaire democratie zou vormen,
waarbinnen de etnische gebieden hun eigen vertegenwoordigers zouden hebben en zelfstandig
mochten beslissen over interne aangelegenheden.99
21
2.3 Onafhankelijkheid en democratische periode (1948-1962)
Op 8 januari 1948 werd Birma een onafhankelijke staat met Rangoon als hoofdstad. De
nieuwe Unie van Birma zou het echter moeten stellen zonder de vooraanstaande generaal
Aung San. De drijvende kracht achter de onafhankelijkheidsbeweging werd namelijk op 19
juli 1947 door een politiek rivaal vermoord. Hierdoor werd U Nu (1907-1995) onverwacht de
sterke man binnen de AFPFL en was hij in 1948 de eerste om het ambt van premier op te
nemen. Hem wachtte de zware taak om Birma opnieuw op te bouwen. Het land ging dan wel
niet gebukt onder een zware bevolkingsdruk en beschikte over voldoende vruchtbaar
grondgebied, maar de Tweede Wereldoorlog had het land niettemin veel schade berokkend.
Bovendien moesten vele overheidsposten die voorheen door Britten en Indiërs werden
bekleed opnieuw ingevuld worden. U Nu‘s hoofdzorg was echter de interne onrust die het
onafhankelijke Birma in haar greep hield.100
Verschillende groeperingen hadden in hun strijd voor onafhankelijkheid de handen in
elkaar geslagen, maar na 1948 kwamen de oude tegenstellingen opnieuw boven water en
volgde er een strijd om de macht. Zo scheurden de communisten zich in 1948 af van de
AFLPF en vormden de Birmese Communistische Partij (BCP). Deze groepering startte een
gewapend offensief tegen de centrale regering van U Nu en werd hierin gesteund door de
People‘s Volunteer Organization (PVO).101 Een tweede dreiging ging uit van de gewapende
Karen rebellen. De Karen hadden gedurende de koloniale periode en de Tweede
Wereldoorlog hun medewerking verleend aan de Britten, waardoor zij door de Birmanen als
collaborateurs werden bestempeld. Kort na de Japanse invasie kwam het tot verschillende
schermutselingen en zelfs nadat de Birmanen de zijde van de geallieerden hadden gekozen,
bleven er spanningen bestaan tussen beide bevolkingsgroepen. Toen de onafhankelijkheid van
Birma in het verschiet lag, eisten de Karen een aparte staat voor hun bevolkingsgroep en
boycotten de Panglong-conferentie. Uiteindelijk voorzag de grondwet in een Karen staat
binnen de Unie van Birma. Deze regeling voldeed echter niet aan de eisen van bepaalde
Karen fracties die slechts met een onafhankelijke Karen-staat konden tevreden gesteld worden
en hierdoor overgingen tot de gewapende strijd.102 In navolging van de Karen namen ook de
Rakhine, Mon en Shan de wapens op.103 Het was dan ook niet het idee van nationale eenheid
of etnische gelijkheid die de Unie van Birma samenhield, maar enkel militaire macht. 104 Het
zou duren tot 1951 vooraleer het centraal bestuur de opstanden voldoende wist te beteugelen
om nationale verkiezingen te laten plaatsvinden. Deze resulteerden in een glansrijke
22
overwinning voor AFLPF en voor het eerst sinds haar oprichting kende de Unie van Birma
een democratisch verkozen parlement.105
In 1950 besloot het bestuur van U Nu een neutraal buitenlands beleid te volgen. Bewust
van zijn zwakke positie in een strategisch belangrijk gebied106 weigerde Birma zich te binden
aan een bondgenootschap binnen de gepolariseerde internationale gemeenschap. In april 1955
nam Birma deel aan de Bandungconferentie107 die leidde tot de vorming108 van de Organisatie
van Niet-gebonden Landen‘109. Tegelijkertijd aanvaarde Birma van eender welk land bijstand.
Wel moesten de voorwaarden die aan deze steun waren verbonden billijk zijn en mochten ze
geen beperking inhouden van Birma‘s soevereiniteit.110 Gedurende de Koude Oorlog werd
deze neutraliteit met veel zorg bewaard en toen in 1979 Rangoon meende dat de Organisatie
van Niet-gebonden landen te sterk aanleunde bij de Sovjet-Unie besloot Birma dan ook om de
organisatie de rug toe te keren.111 Men wou immers steeds een actieve, doch onafhankelijke,
deelname aan de internationale politiek realiseren.112 Deze houding was echter ook ingegeven
door de angst die de beleidsmakers koesterden voor inmenging door de buitenwereld.
Verschillende buitenlandse staten voorzagen immers de etnisch rebellenbewegingen van
bijstand in hun strijd om autonomie en dit voedde de opvatting - die overigens nog steeds
gangbaar is - dat de buitenwereld uit is op het uiteenvallen van de staat.113
Gedurende de eerste jaren van onafhankelijkheid had de tatmadaw, het Birmese leger,
door het terugdringen van de rebelerende groeperingen het respect van de bevolking
gewonnen. Door het oprichten van talrijke ondernemingen wist de tatmadaw zijn troepen,
naar behoren te onderhouden en groeide het uit tot een belangrijke speler op de binnenlandse
markt.114 Gedurende de eerste helft van de jaren ‗50 viel de AFLPF ten prooi aan conflicten
tussen de verschillende ideologische strekkingen waaruit de partij was opgebouwd. In 1958
kwam het uiteindelijk tot een onherroepelijke breuk binnen de AFLPF en begonnen de
verschillende fracties een strijd om invloed binnen de regering. De politieke instabiliteit die
deze machtsstrijd teweegbracht en de deplorabele toestand van Birma‘s economie zetten U
Nu ertoe aan om ontslag te nemen en vrijwillig het bewind over te dragen aan een
‗toezichthoudende overheid‘ onder leiding van generaal Ne Win (1911-2002), de aanvoerder
van de tatmadaw. Het was de taak van Ne Win om binnen de zes maanden voor een
voldoende stabiel politiek klimaat te zorgen opdat nationale verkiezingen zouden kunnen
georganiseerd worden. Onder dit toezichthoudende kabinet keerde de politieke rust terug,
boekte de economie vooruitgang en werden de prijzen van basisproducten verlaagd.115
23
Toen Ne Win de termijn van zijn bestuur tot tweemaal toe verlengde en weinig respect
voor persvrijheid vertoonde, werd de roep om nationale verkiezingen steeds luider. Toen deze
uiteindelijk in 1960 plaatsvonden, wist U Nu een ruime meerderheid te behalen. Als premier
van de nieuwe regering maakte hij echter twee kapitale fouten: Ten eerste riep hij het
boeddhisme uit tot staatsgodsdienst, wat uiteraard op fel protest stuitte van de minderheden
die andere religies aanhingen. Ten tweede verzaakte U Nu aan zijn verkiezingsbelofte om
autonomie te verlenen aan de Mon en Rakhine, waardoor onlusten uitbraken en het
voortbestaan van de Unie van Birma in gevaar kwam.116
2.4 Ne Win’s bestuur (1962-1988)
De politici verloren door hun inertie en onderlinge strijd opnieuw hun grip op de
administratie en het uiteenvallen van het land leek onafwendbaar. Hierop kwam het leger, dat
zichzelf tot beschermer van de nationale eenheid doopte, opnieuw in actie. Generaal Ne Win
pleegde op 2 maart 1962 een coup, waarbij U Nu en zijn regering werden afgezet en het
bestuur in handen kwam van een ‗Revolutionaire Raad‘. Deze raad was samengesteld uit
militairen, werd voorgezeten door Ne Win en belichaamde de volledige staatsmacht, terwijl
de nieuw geïnstalleerde regering slechts fungeerde als stroman.117
In datzelfde jaar kondigde de raad zijn voornaamste beleidspunt af, namelijk de
‗Birmese weg naar het socialisme‘. Deze ideologie - een mengeling van humanisme,
marxisme en boeddhisme - had tot doel de heterogene bevolking te verenigen en een
legitimiteitbasis te creëren voor het regime van Ne Win. Voortaan zou een einde komen aan
de exploitatie van de gewone bevolking en zou, in het voordeel van eenieder, de economie
genationaliseerd worden. Ne Win beschouwde overigens een parlementaire democratie als
ontoereikend voor de implementatie van ‗de Birmese weg naar het Socialisme‘.118 De enige
toegelaten politieke partij was dan ook de regeringspartij, i.e. Burma Socialist Programme
Party (BSPP).119
Niet enkel het parlementair systeem werd opgedoekt, ook op andere vlakken wou Ne
Win de sporen van het AFLPF-bewind uitwissen. Bewust van de onenigheid die het uitroepen
van het boeddhisme als staatsgodsdienst had gezaaid, ging Ne Win over tot het beknotten van
de politieke macht van de boeddhistische gemeenschap. Monniken werden verplicht zich te
registreren en werden geweerd uit talloze invloedrijke organisaties.
24
Zijn ervaringen gedurende de strijd tegen de separatistische opstanden eind jaren ‗40
hadden Ne Win opgezadeld met een wantrouwen ten aanzien van de politieke organisaties van
de minderheden. De deelstaten zagen hun autonomie verloren gaan en de minderheden
werden weggezuiverd uit de administratie.120 Voortaan ging al het gezag uit van het centrale
militaire regime. Deze houding gaf de gewapende strijd van de etniciteiten nieuwe impulsen
en de gewapende groeperingen zagen hun ledenaantal snel stijgen. Deze legers bestonden uit
universitair opgeleiden en soldaten die hun militaire ervaring hadden opgedaan in de strijd
aan de zijde van de Britten. Zij wisten zichzelf in de grensgebieden te onderhouden door het
opleggen van belastingen op smokkelwaar en drugshandel. Binnen hun eigen gebieden
richtten deze groeperingen administratieve stelsels op en voorzagen zij de bevolking van
allerlei faciliteiten, zoals scholen en ziekenhuizen. De etnische gewapende strijd woedde in
grote delen van het land en midden jaren ‗60 ging Ne Win over tot een nieuwe strategie: de
zogenaamde ‗Four Cuts‘-campagne. Deze campagne bestond uit
een agressieve
onderdrukking van de etnische rebellenbewegingen, waarbij de aanvoer van voedsel, geld,
manschappen en communicatie werd afgesneden. Het was echter voornamelijk de lokale
bevolking die het slachtoffer werd van deze tactiek.
Ondanks de algemene passieve houding van de bevolking had het regime van Ne Win
naast het verzet van de etnische legers ook af te rekenen met demonstraties van monniken,
arbeiders en studenten. Geïnspireerd door de antikoloniale studentenbewegingen van weleer
was het voornamelijk deze laatste groep die een actieve rol speelde bij de protestbewegingen.
Door de harde onderdrukking van deze manifestaties sloten vele studenten zich aan bij de
BCP, de grootste ideologische organisatie van de BSPP-periode. De steun die de BCP van de
Chinese Communistische Partij verkreeg zou tot 1988 een belangrijke rol spelen in de
betrekkingen tussen Birma en de Volksrepubliek China, waarover later meer.121
Het economisch beleid van de Revolutionaire Raad had Birma van de rest van de
wereld afgesloten en in het isolement geduwd. De nationalisering van de banksector, de
industrie en grote bedrijven hadden geleid tot de emigratie van zakenlui, waaronder vele
Indiërs en Chinezen. Buitenlandse hulporganisaties werden het land uitgezet, ambassades
werden verplicht hun openbare bibliotheken te sluiten en vele migranten werden gedwongen
Birma te verlaten. De persvrijheid werd aan banden gelegd, de bevolking werd slechts zelden
toegelaten het land te verlaten en buitenlanders werd de toegang bemoeilijkt. Deze politiek
bleek ineffectief en na een aantal jaren stortte het economisch systeem ineen. De overheid
moest erkennen dat het land in crisis verkeerde en kondigde hervormingen aan.122
25
De BSPP, voorheen slechts een verzameling van kaderleden, werd begin jaren ‗70
uitgebouwd tot een volkspartij en een nieuwe grondwet werd opgesteld. Toen de constitutie in
1974 van kracht werd, werd Birma een unitaire staat onder het bewind van één enkele partij,
die door de tatmadaw gedomineerd werd. 123 De Wereldbank werd opnieuw toegang verleend
tot het land, Birma werd lid van de Asian Development Bank (ADB) en zocht bijkomende
bijstand in het buitenland. Na deze hervormingen bereikte in 1976 de levenstandaard in Birma
opnieuw zijn vooroorlogs niveau. Aan de basis van deze economische vooruitgang lagen
innovaties in de rijstteelt en de exploitatie van onshore olie. Deze economische opleving was
echter slechts tijdelijk van aard. In het begin van de jaren ‗80 kelderde de exportwaarde van
rijst, nam de productie van staatsbedrijven door wanbeheer af en werd Birma als resultaat van
de buitenlandse steun geconfronteerd met een aanzienlijke schuldenberg.124
Het bewind van Ne Win liet ook zijn sporen na in de maatschappijstructuur van Birma.
Aangezien de traditionele kanalen voor sociale mobiliteit werden afgesloten, bestond de
maatschappelijke bovenklasse voortaan uit militairen. Onderwijs was namelijk niet langer
kosteloos en vrij toegankelijk, maar werd een privilege van de uitverkorenen. Zoals reeds
vermeld
hadden
de
militairen
ook
hun
controle
over
de
boeddhistische
monnikengemeenschap - traditioneel een opstapje naar een hogere sociale status - verhoogd.
Wie zijn sociale status wenste te verbeteren, diende bijgevolg toe te treden tot het leger of één
van de groeperingen onder zijn controle. Langzamerhand raakte het militaire regime
vervreemd van de gewone bevolking en vormde het een gesloten gemeenschap. Dit was onder
meer te wijten aan het feit dat in een atmosfeer van angst de topleden van het militaire
etablissement niet langer op de hoogte werden gehouden van de reële situatie buiten de
hoofdstad.125
2.5 De coup van 1988
Ondanks de vele problemen waarmee Birma geconfronteerd werd, wist het regime zich
sinds 1962 te handhaven. Echter, Ne Win‘s ‗Birmese Weg naar het Socialisme‘ had Birma,
gedurende de koloniale periode ‘s werelds eerste uitvoerder van rijst, gereduceerd tot een
economisch onderontwikkeld gebied.
126
De deplorabele economische toestand en het
toenemende ongenoegen onder de bevolking noopten het bewind om op het einde van de
jaren ‗80 tot actie over te gaan. Om tegemoet te komen aan de grieven van de rurale sector,
die 80 procent van de bevolking tewerkstelde, werden in de periode 1987-1988 de
26
liberalisering van de productie van en de handel in rijst afgekondigd. 127 Dit werd echter
gevolgd door een desastreuze muntdevaluatie zonder enige vorm van compensatie, met als
gevolg dat de bevolking in absolute onzekerheid en vrees verkeerde over hun economische
toekomst. In deze atmosfeer ontstonden in maart verschillende studentenprotestacties die snel
uitbreiding namen. Uiteindelijk kwam het tot hevige onlusten waarbij ook dodelijke
slachtoffers vielen: de ‗Rangoon Spring‘ was aangebroken.128
Door de toenemende volkswoede besloten Ne Win en zijn collega‘s in juli 1988 om
ontslag te nemen uit hun functies en werd de omstreden Sein Lwin (1924-2004) aangesteld tot
president. Dit was echter een bijzonder ongelukkige keuze daar deze man verantwoordelijk
was voor het bloedig neerslaan van meerdere studentenprotesten, wat hem de bijnaam ‗de
slachter‘ had opleverd. 129 8 augustus 1988 (8-8-88) betekende het startschot voor nieuwe
omvangrijke demonstraties die zich over heel Birma uitbreidden en uitmondden in rellen en
plunderingen. De onderdrukking van deze onlusten zou reeds in de eerste vijf dagen aan meer
dan 3000 mensen het leven kosten. In een poging de gemoederen te bedaren werd Sein Lwin
ontheven uit zijn positie als president en vervangen door een gematigd persoon buiten de
rangen van het leger, dr. Maung Maung (1915-1994).130 De aanstelling van Maung Maung en
andere toenaderingspogingen van het bewind konden echter de woede van de bevolking niet
bedaren. In de loop van de demonstraties kozen ook steeds meer militairen de zijde van de
demonstranten. Hierdoor verzwakte de overheidscontrole sterk en nam de anarchie binnen de
verstedelijkte gebieden voortdurend toe.
Het was in deze periode dat naast de voormalige militairen Tin Oo en Aung Gyi, Daw
Aung San Suu Kyi, de dochter van de befaamde generaal Aung San, zich op aandringen van
derden langzaamaan als oppositieleidster profileerde. Zij had echter het grootste deel van haar
volwassen leven doorgebracht in Engeland, waar ze onderwijs had genoten en een gezin had
gesticht met een Brits academicus. Het was de slechte gezondheidstoestand van haar moeder
die haar in deze turbulente periode toevallig naar Birma had teruggebracht. Tijdens publieke
optredens riep Aung San Suu Kyi de overheid op om de burgerbevolking bij het bestuur te
betrekken en werk te maken van democratische hervormingen.131
Op 11 september kondigde de BSPP de organisatie van meerpartijenverkiezingen aan.
Deze mededeling kon de bevolking echter niet tevreden stellen en de voortzetting van de
protesten tastte het centrale gezag verder aan. Nu ook de positie van het leger steeds meer
werd bedreigd, balde het op 18 september onder leiding van generaal Saw Maung (1928-1997)
de vuisten en werden met zware middelen de protesthaarden onderdrukt. Om aan de militaire
27
oppressie te ontsnappen ontvluchten vele activisten de stedelijke gebieden en trokken zich
terug in de grensgebieden. 132 Door dit gewelddadig optreden van de tatmadaw zou Birma
voortaan het mikpunt worden van internationale - voornamelijk westerse - kritiek en sancties.
2.6 State Law and Order Restoration Council (1988-1997)
Na de coup riep het leger een nieuw bestuursorgaan in het leven dat onder leiding van
generaal Saw Maung voortaan het land, herdoopt tot Myanmar, zou leiden: de State Law and
Order Restoration Council (SLORC). Net zoals het boeddhisme onder U Nu had het
socialisme onder Ne Win als legitimiteitsgrond gefaald en zag het leger voortaan zichzelf als
de verenigende kracht binnen de Myanmarese samenleving.133 Ne Win verdween schijnbaar
van het politieke toneel, maar met de instelling van de SLORC werden zijn getrouwen in het
zadel gehesen en zou zijn invloed op het beleid tot aan zijn dood in 2002 duidelijk voelbaar
blijven. Dit belette de SLORC evenwel niet om de isolationistische koers van Ne Win te
verlaten en sterke militaire en economische banden met China aan te halen. 134
De SLORC besefte dat het niet aan de grieven van de betogende massa voorbij kon
gaan en verkondigde dat het bewind enkel tot doel had de nationale soevereiniteit en eenheid
te vrijwaren en het niet langer dan absoluut noodzakelijk aan de macht zou blijven. Kort na
zijn aantreden kondigde de SLORC voor 1990 verkiezingen aan, waarbij werd voorzien dat
de winnaar een voorlopige regering zou vormen en een nieuwe grondwet zou opstellen.135
Onder de 233 geregistreerde partijen waren voornamelijk de National Unity Party (NUP) en
de National League for Democracy (NLD) van belang. De eerste was de incarnatie van het
voormalige BSPP en vertegenwoordigde dus de tatmadaw, terwijl de NLD, met als meest
prominente lid Aung San Suu Kyi, de voornaamste oppositiepartij was. 136 Gedurende de
verkiezingscampagne wist de charismatische Aung San Suu Kyi met haar retoriek, waarin ze
westerse ideeën als democratie en mensenrechten vermengde met boeddhistische ethische
concepten, een groot deel van de bevolking te bezielen.
De toenemende populariteit van Aung San Suu Kyi, die aangesteld werd tot algemeen
secretaris van de NLD, bleef natuurlijk in militaire kringen niet onopgemerkt en de tatmadaw
lanceerde een lastercampagne om haar te dwarsbomen. In een ultieme poging haar de mond te
snoeren werd ze onder het voorwendsel van banden met de BCP in de zomer van 1989 onder
huisarrest geplaatst. Andere leidinggevende figuren en leden van oppositiegroeperingen
ondergingen hetzelfde lot en het normale verloop van de verkiezingscampagnes werd
28
stelselmatig belemmerd. Met deze acties poogde het leger de situatie in Birma in zijn eigen
voordeel te beïnvloeden.137
Hierdoor had de tatmadaw een groot vertrouwen in een glansrijke overwinning voor de
NUP. Dit maakte een redelijk regelmatige verloop van de verkiezingen mogelijk. De
resultaten betekenden echter een kaakslag voor de tatmadaw: de NLD veroverde 392 van de
485 parlementaire zetels, terwijl de NUP bleef steken op een schamele tien zetels. De
tatmadaw weigerde echter zich neer te leggen bij zijn verkiezingsnederlaag en gaf de macht
niet uit handen. Namelijk, vooraleer er van een machtsoverdracht sprake kon zijn, moest
volgens de SLORC eerst de basis van een nieuwe grondwet door een nationale conventie
worden opgesteld en diende deze grondwet, die door de verkozen volksvertegenwoordigers
zou worden geschreven, door middel van een referendum goedgekeurd te worden. Deze
houding van de tatmadaw leidde tot groot internationaal protest. Tezelfdertijd ging echter wel
internationale erkenning uit naar Aung San Suu Kyi. Zij werd in 1991 de Nobelprijs voor de
Vrede toegekend en groeide uit tot symbool van Myanmars democratiseringsbeweging. De
toenemende internationale aandacht die Aung San Suu Kyi genoot, noopte het regime er toe
om haar huisarrest in 1995 op te heffen.
Om de critici van het beleid enigszins te sussen werden in 1992 een aantal
veranderingen doorgevoerd door de SLORC-top. Om te beginnen werd generaal Saw Maung,
het hoofd van de SLORC, vervangen door Than Swe, de bevelhebber van het leger. Deze
militair staat tot op heden aan het hoofd van de tatmadaw. De militaire junta ging ook over tot
een mildere houding ten aanzien van de oppositieleden en stelde tal van politieke gevangenen
in vrijheid. Daarnaast werden meer concrete stappen gezet in de richting van de nieuwe
grondwet door een vergadering aan te stellen om de algemene principes vast te leggen.138
Deze nationale conventie kwam in 1993 voor een eerste maal samen, maar was slechts voor
veertien procent samengesteld uit personen die in 1990 verkozen waren. Hoewel het duidelijk
was dat de nationale conventie in feite als belangrijkste taak had de politieke macht van het
leger veilig te stellen besloot de NLD toch deel te nemen aan de vergadering. De
afgevaardigden werden echter onder strenge controle van overheidsvertegenwoordigers
geplaatst en kregen niet de toelating om hun stellingen binnen deze vergadering te verdedigen.
Als een gevolg van deze restricties besloot de NLD in 1995 om uit de nationale conventie te
stappen. Vervolgens werden nieuwe sessies van de conventie voor onbepaalde termijn
uitgesteld en belandde de machtsoverdracht in de ijskast.139
29
2.7 State Peace and Development Council (1997-heden)
Zoals uit bovenstaande mag blijken hield het SLORC-bewind geen wezenlijke
veranderingen in voor de Myanmarese bevolking: de macht bleef in de handen van de
militairen en ook de economische malaise hield aan. Op internationaal vlak kwam Myanmar
echter door de houding van de tatmadaw in een negatief daglicht te staan. In een poging haar
internationaal imago bij te stellen, trad Myanmar in 1997 met steun van Singapore, Maleisië
en Indonesië toe tot ASEAN.140 In datzelfde jaar herdoopte de SLORC zich ook tot de State
Peace and Development Council (SPDC). De instelling van de SPDC141 ging gepaard met een
aantal verschuivingen binnen het regime, waarbij luitenant-generaal Khin Nyunt en generaal
Maung Aye hun machtsbasissen wisten uit te breiden. Binnen het leger begonnen er zich
aldus fracties af te tekenen.142
Weinig verrassend bracht de vorming van de SPDC geen expliciete vooruitgang in de
politieke dialoog met de NLD en zijn leiders. Ook in de periode na 1997 werden verschillende
prominente NLD figuren gevangengezet, partijkantoren gesloten, fondsen beperkt en werd er
binnen de partij verdeeldheid gezaaid. Telkens het internationale protest tegen de acties van
de SPDC opflakkerde, wist het regime dit te temperen door een aantal toegevingen. Zo werd
in 2002 Aung San Suu Kyi na 19 maanden huisarrest opnieuw vrijgelaten en voerden
kopstukken van de SPDC naar verluidt rechtstreekse gesprekken met haar om het vertrouwen
op te bouwen. Hoopvolle berichten haalden de media en het geloof in vooruitgang, hoe klein
ook, nam gestaag toe. In dezelfde periode begon Aung San Suu Kyi het land af te reizen om
de lokale afdelingen van de NLD nieuw leven in te blazen en werd het duidelijk dat grote
delen van de bevolking haar nog steeds op handen droeg. Haar groeiende populariteit was de
junta echter een doorn in het oog. In een ultieme poging Aung San Suu Kyi te muilkorven
werd op 30 mei 2003 de Union Solidarity and Development Association‖ (USDA) 143 ingezet
om haar konvooi nabij Tabayin (Depayin) aan te vallen. Bij deze schermutselingen vielen
minstens vier doden144 en verschillende gewonden. Het regime schoof echter de schuld in de
schoenen van Aung San Suu Kyi en de NLD. De volgende dag werden alle kantoren van de
NLD verzegeld en werd Aung San Suu Kyi door de militairen in haar woning onder
bescherming geplaatst. Dit kwam de facto neer op een nieuw huisarrest, een straf die ze tot op
vandaag ondergaat. Deze gebeurtenissen lokten opnieuw zware kritiek vanwege de
internationale gemeenschap uit en verschillende westerse landen besloten hun economische
sancties tegen Myanmar op te voeren.145
30
Het Tabayin-incident, dat ook bekend staat als ‗zwarte vrijdag‘, betekende een ernstige
terugval voor het nationale verzoeningsproces van Myanmar en het zag ernaar uit dat de
reactionaire krachten zich binnen de tatmadaw hadden weten te versterken. Daarom kwam de
benoeming op 25 augustus 2003 van de eerder liberale Khin Nyunt tot eerste minister dan ook
voor velen als een complete verrassing. Hij stond namelijk bekend als een pragmaticus die
bereid was om in dialoog te treden met de NLD, de verschillende minderheidsgroeperingen en
de internationale gemeenschap. Om de critici te paaien werd in augustus 2003 door Khin
Nuynt
een
zevenstappenplan
146
voor
democratische
transitie
aangekondigd.
Dit
zevenstappenplan bestaat uit het opnieuw bijeenroepen van de nationale conventie; het treffen
van de vereiste maatregelen voor het oprichten van een democratisch; de opstelling van een
nieuwe grondwet, gebaseerd op de bevindingen van de conventie; de organisatie van een
nationaal referendum om de nieuwe constitutie goed te keuren, de organisatie van vrije
verkiezingen, de convocatie van het parlement en de formatie van een nieuwe regering.147
Aan de carriere van Khin Nyunt148 kwam echter in 2004 abrupt een einde toen hij op
beschuldiging van corruptie gedwongen werd afstand te doen van zijn functies en vervolgens
werd gearresteerd. In navolging van Khin Nyunt werden velen van zijn getrouwen afgezet en
in hun posten vervangen door stromannen van behoudsgezinde Maung Aye. Door de val van
deze gematigde figuur kwam de politieke vooruitgang die onder zijn bestuur werd geboekt in
gevaar en brokkelde de hoop op een spoedige vrijlating van Aung San Suu Kyi verder af. 149
De periode die volgde op de afzetting van Khin Nyunt werd gekenmerkt door een terugkeer
naar de harde lijn. Het regime plooide opnieuw op zichzelf en gaf geen gehoor aan de
verzoeken van de internationale gemeenschap. De aloude xenofobe gevoelens staken opnieuw
de kop op en om zich beter te kunnen beschermen tegen externe bedreigingen en
volksopstanden trok het regime zich op 6 november 2005 terug in een nieuwe hoofdstad,
namelijk het afgelegen Naypyidaw (‗koninklijke stad‘).150
In 2007 wist Myanmar opnieuw de internationale krantenkoppen te halen toen het
regime in september de straatprotesten in Yangon bloedig neersloeg. De directe aanleiding
voor de onvrede was de doorvoering van een onaangekondigde stijging van de
brandstofprijzen op 15 augustus van dat jaar. Deze prijsstijging had een onmiddellijke invloed
op het dagelijkse leven van de Myanmarezen - zo verviervoudigde de prijs van een busticket.
Protestacties lieten bijgevolg niet lang op zich wachten. De eisen van de demonstrerende
massa beperkten zich echter niet tot de aanpassing van de brandstofprijzen, maar werden
uitgebreid naar de eis om meer democratische rechten.151 De junta reageerde met de arrestatie
31
van verschillende protestleiders en weerde, door het inzetten van de USDA en de instelling
van een avondklok, de demonstranten uit de straten. De actieve deelname van de invloedrijke
boeddhistische monnikengemeenschap aan de protesten had het regime echter niet verwacht door de kleur van hun gewaden werd in de westerse media ook gesproken van de ‗saffranen
revolutie‘. Nadat het leger had geweigerd zich te verontschuldigen voor het aanwenden van
geweld tegen een groepje protesterende monniken, schaarden de geestelijken zich bij de
demonstrerende leken om hun roep voor democratie kracht bij te zetten152 en ondermijnden ze
aldus de legitimiteit van het militaire bewind.153 Door haar omvang en intensiteit werd deze
‗saffranen revolutie‘ algauw vergeleken met de protesten van 1988, maar door de moderne
communicatiemiddelen was ditmaal de internationale aandacht groter en werd van buitenaf
meer druk uitgeoefend op de SPDC om af te zien van brutaal geweld.154 Toch leefde onder de
protestanten het besef dat men de junta ook ditmaal niet op de knieën zou krijgen en nadat het
leger op 26 september het vuur openden op de protestanten in Yangon, keerde de rust spoedig
terug in de straten van de stad.
Zoals we later zullen bespreken, lokte het optreden van de junta in het buitenland zeer
uiteenlopende reacties uit. Vele westerse landen wensten de druk op Myanmar op te voeren en
kondigden nieuwe sancties af. China en de ASEAN-landen daarentegen beschouwden deze
gebeurtenissen als Myanmars interne aangelegenheden en wensten zich liever niet in te laten
met de problemen van het land. Sinds deze straatprotesten heeft de tatmadaw dan ook geleerd
dat een consensus binnen de internationale gemeenschap over een gezamenlijke aanpak van
de kwestie Myanmar zeer onwaarschijnlijk is. Myanmar-expert Andrew Selth gelooft dat de
tatmadaw gesterkt uit deze crisis is gekomen:―The lack of concerted action since the protests
of 2007 has probably increased the regime‘s confidence that it can dodge or survive any
measures aimed at it.‖155
Naast de ingeboren xenofobie verklaart dit mogelijk de koppige houding van de
generaals in de nasleep van de natuurramp die in mei 2008 het land trof. Op 2 mei trok de
cycloon Nargis een spoor van vernieling door Myanmars vruchtbare vlakte, de Ayeyarwadydelta 156 . Bij deze ramp vonden naar schatting tweehonderdduizend mensen 157 de dood of
geraakten vermist. Talloze anderen verloren hun vee, levensonderhoud, oogst en onderdak.158
Het lijdt geen twijfel dat het regime onvoldoende maatregelen had genomen om de bevolking
tegen deze ramp te beschermen en de reactie van Naypyidaw na de doortocht van Nargis was
bovendien tergend traag. Tot grote afkeer van de internationale gemeenschap liet het regime
slechts met mondjesmaat buitenlandse - voornamelijk Aziatische - hulpverleners en -goederen
32
het land binnen, waardoor de bevolking van Myanmar broodnodige hulp werd ontzegd. 159 Het
Westen gaf in die dagen weinig blijk van inzicht in de psychologie van Myanmars generaals.
Zo stuurden de Verenigde Staten in de nasleep van de ramp een aantal militaire schepen met
hulpgoederen naar het getroffen gebied en reageerde het verbouwereerd wanneer het regime
deze hulp niet aanvaardde.160 Een Amerikaanse militaire aanwezigheid binnen zijn grenzen
was echter een brug te ver voor de overheid van Myanmar. Door de jarenlange externe druk is
de militaire junta namelijk bijzonder beducht voor een westerse interventie op zijn
grondgebied om een regimewissel af te dwingen. 161
Ondertussen behield de junta nauwgezet de controle over het democratiseringsproces en
voerde men het door Khin Nyunt voorgestelde zevenstappenplan verder uit. Zo werd op 10
mei 2008 in de onmiddellijke nasleep van de desastreuze doortocht van Nargis een
constitutioneel referendum - de vierde stap van het plan - gehouden. In de zwaarst getroffen
gebieden werd de bevolking tot 24 mei vrijgesteld van deze verplichting. Na afloop van de
volksraadpleging maakte de junta bekend dat de nieuwe grondwet door 92 procent van de
stemmers was goedgekeurd, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor vrije verkiezingen in
2010. Weinigen geloven echter dat deze grondwet zal bijdragen tot een democratischer
regime in Myanmar, een korte blik op de inhoud maakt de motieven voor deze sceptische
houding duidelijk: De president dient over militaire ervaring te beschikken, het leger zal 25
procent van de zetels in het nationale parlement bepalen en 33 procent in de regionale
parlementen. Bovendien hebben zowel de uitvoerende als de wetgevende macht geen enkele
controle over het beleid en het budget van het leger.162 Het regime verantwoordt zijn houding
als volgt:
Democracy cannot be installed in a social environment which lacks national unity, peace en the rule of
law. Thus the national cause comes first and democracy second.[…] The government is not against liberal
democracy and federal democracy. It has given first priority to the discipline-flourishing democracy
(national democracy) according to the present requirement. It gives second priority to liberal democracy
and federal democracy.163
Hiermee duiden de militairen aan dat ze een eigen definitie van democratie hanteren,
aangepast aan de noden van het land en afwijkend van de westerse invulling van het begrip.
De verkiezingen van 2010 beloven dus niet meteen een verschuiving in het politiek klimaat
van Myanmar teweeg te brengen, maar kunnen volgens waarnemers in het beste geval
fungeren als een springplank voor verdere hervormingen.164
33
3. Het vraagstuk Myanmar: de verschillende dimensies
In het voorgaand hoofdstuk werd kennisgemaakt met de turbulente geschiedenis van
Birma/Myanmar en werden het huidig politiek klimaat en de voornaamste politieke actoren
belicht. Sinds 1988 hebben voornamelijk de tegen het regime gerichte straatprotesten en de
prodemocratische strijd van Aung San Suu Kyi de internationale media gehaald. Echter, de
afwezigheid van een democratisch bestuur is slechts één aspect van het vraagstuk Myanmar.
In dit onderdeel wordt dan ook dieper ingegaan op de brede waaier van problemen waarmee
het land vandaag wordt geconfronteerd. We bespreken achtereenvolgens de economische
achtergesteldheid van het land, de gewapende strijd van de etniciteiten, de bloeiende
drugsproductie, het omvangrijke hiv/aids-probleem en de grove schendingen van
mensenrechten door de tatmadaw en de verschillende verzetsgroepen.
3.1 Economische malaise
In een regio bevolkt door verschillende tijgereconomieën steekt de economie van
Myanmar schril af. De SLORC en zijn opvolger SPDC zijn er niet in geslaagd om Myanmar
uit het economisch moeras te trekken, waarin het na jaren van wanbeleid door een sterk
dirigerend regime was verzeild geraakt. Daar de rellen van 1988 hun ontstaansgrond vonden
in de diepgewortelde ontevredenheid over de economische onzekerheid die de Unie van
Birma in haar greep hield, besefte de SLORC nochtans dat economische hervormingen
broodnodig waren. Men verliet de socialistische koers en koos met de instelling van de
Foreign Investment Law 165 van november 1988 voor een ‗opendeurpolitiek‘. Het regime
opteerde voor een marktgeleide economie, waarbij staatsmonopolies sterk werden afgebouwd
en de opstarting van private ondernemingen mogelijk werd gemaakt. Khin Maung Kyi, een
gereputeerde Myanmarese econoom, plaatst echter een aantal kritische noten bij deze
hervormingen:
Investment laws, rather hurriedly passed in the early stage, were followed by the formation of a few
private banks and state-sponsored joint-venture corporations, but long-term foreign direct investment
in manufacturing or agribusiness areas has not come in. Institutional development measures such as
the establishment of a civil service with a fair degree of efficiency and responsiveness, the legal
administration system to dispense impartial justice, and development and training of manpower for
166
the next phase of growth were neglected or sidelined
34
Dus hoewel Myanmar kan bogen over lage lonen en rijkelijke grondstoffen - voornamelijk
hout, aardgas en edelstenen - blijven investeringen in dit land nog steeds een risico. De
politieke situatie is onstabiel, de infrastructuur gebrekkig167 en bovendien wordt het regime
geteisterd door corruptie.168
Zwaaiend met positieve statistieken en tabellen, beweert het regime sinds deze
hervormingen dat er onder zijn bestuur een opmerkelijke economische vooruitgang werd
geboekt en dat de levensomstandigheden van de bevolking er sterk zijn op vooruitgegaan. Het
bestuur van de SPDC is echter een opaak systeem en dit heeft ook zijn weerslag op informatie
betreffende de economische situatie van het land. Er worden verschillende wisselkoersen
gehanteerd, de bloeiende zwarte markt169 - omvangrijker dan de officiële markt - is niet in
kaart gebracht en vaak zijn de officiële data omwille van politieke doeleinden gemanipuleerd.
Veel materiaal is bijgevolg onbetrouwbaar 170 en dit maakt een objectieve analyse van
Myanmars economie bijzonder moeilijk.171
Myanmars economisch systeem kent vele demonen: het economisch beleid wordt op
arbitraire wijze en zonder de nodige voorstudies opgesteld, het buitensporige defensiebudget
overstijgt het gezamenlijke budget voor onderwijs en gezondheidszorg en door talloze
prestigeprojecten172 leeft het regime boven zijn stand zodat men geld dient bij te drukken om
de uitgaven te dekken.173 Zo nam in het fiscaal jaar 2006 de hoeveelheid geld in omloop met
27 procent toe, dit bovenop de groei van 35 procent die in het fiscaal jaar 2005 werd bereikt.
De inflatie die hierdoor veroorzaakt werd, gaf aanleiding tot de stijging van de prijs van
benzine met 70 procent in de zomer van 2007. 174 De daaropvolgende protestacties kwamen
voorheen reeds aan bod. Bovendien moet het regime beroep doen op buitenlandse leningen
om te kunnen blijven investeren. In 2004 bedroegen deze in totaal 6,5 miljard dollar, terwijl
Myanmars deviezenreserve nog geen 300 miljoen dollar telt. 175 Een ander macro-economisch
probleem van Myanmar is de sterke afwijking van de officieel gehanteerde wisselkoers ten
opzichte van de meer realistische wisselkoers die gehanteerd wordt op de zwarte markt. Reeds
gedurende vele jaren hanteert het regime een koers van 6 kyat - de munteenheid van Myanmar
- voor 1 dollar, terwijl de reële waarde van de kyat maar liefst 150 maal lager ligt. Eén dollar
is momenteel 1000 kyat waard.176 Het dient overigens vermeld te worden dat ook Myanmar
gedurende de Aziatische financiële crisis van 1997-1998 niet gespaard bleef. Tegen het
midden van 1998 had de kyat namelijk 45 procent van zijn waarde verloren.177
Het economisch wanbeleid herleidde de voormalige ‗rijstkom van Azië‘ tot één van ‘s
werelds minst ontwikkelde landen en weegt zwaar door op de bevolking: het bruto
35
binnenlands product (bbp) per capita bedraagt slechts 290 dollar, waarvan men meer dan 70
procent moet uitgeven aan voeding.178 De VN schat dat 30 procent van de bevolking in acute
armoede leeft en stelt dat dit cijfer nog hoger ligt voor de leefgebieden van de etnische
minderheden. Meer dan een derde van de kinderen onder de vijf jaar zijn ondervoed en slechts
de helft van de kinderen heeft toegang tot basisonderwijs. Volgens rapporten is de situatie in
de door conflicten geteisterde landsdelen zelfs schrijnender dan in de ergste regio‘s van zwart
Afrika. Bovendien zal door de terugslagen van de cycloon Nargis 179 en de globale
economische depressie de crisis zich in de komende jaren verdiepen en verbreden.180
3.2 De etnische problematiek
Sinds zijn onafhankelijkheid wacht Birma/Myanmar de belangrijke uitdaging om een
einde te stellen aan de langdurige conflicten met de verschillende etnische minderheden die
zijn grondgebied bevolken. Bij het aantreden van de SLORC in 1988 kende Myanmar meer
dan twintig rebellenbewegingen met een totaal van minstens 40.000 soldaten, die zich
voornamelijk in de grensgebieden schuilhielden en er goed georganiseerde gemeenschappen
vormden. 181 Toch is de militaire dreiging die van deze groeperingen uitgaat sinds de
onafhankelijkheid sterk afgenomen en de vele activisten die in de nasleep van de ‗Rangoon
Spring‘ en de verkiezingen van 1990 toevlucht zochten in de rebellengebieden deden de
gewapende strijd slechts kortstondig oplaaien.
Onder het SLORC bewind ging generaal Khin Nyunt over tot het sluiten van staakt-hetvuren overeenkomsten met verschillende etnische rebellengroepen. Deze militaire
overeenkomsten houden in dat de rebellen in ruil voor het afzweren van geweld bepaalde
voordelen genieten. Deze omvatten onder meer het verlenen van grotere autonomie,
verhoogde politieke inspraak, materiële bijstand en economische concessies. Deze akkoorden
impliceren niet dat de rebellen hun wapens dienen in te leveren. Moegestreden en verleid door
de aangeboden voordelen gingen vele rebellengroepen in op het voorstel van de generaals.
Volgens de officiële cijfers hebben op heden zeventien rebellenbewegingen met het regime
een staakt-het-vurenakkoord afgesloten.182 Toch kon dit beleid niet alle groeperingen bekoren.
Ondanks recente gesprekken met de junta blijven de Karen National Union (KNU), de
Karenni National Progressive Party (KNPP), de Shan State Army-South (SSA-S) en enkele
andere kleinere groeperingen de gewapend strijd voor zelfbeschikking voortzetten. Zij
beschikken echter niet over de nodige troepenkracht om een rechtstreekse bedreiging voor het
36
bestuur te vormen en hebben in de afgelopen jaren hun tactiek aangepast. Bijgestaan door de
radicale elementen van Myanmars democratiseringsbeweging werden door hen in de
afgelopen jaren terroristische aanslagen gepleegd in de grote steden van het land. 183 Zo
kwamen in oktober 2008 bij een explosie op een bus in Yangon zeven burgers om. 184
Bovendien behouden deze rebellengroepen nog steeds de controle over sommige gebieden die
grenzen aan China en Thailand, wat de regeringen van beide landen uiteraard zorgen baart.
Bovendien
is
de
staakt-het-vuren
beweging
niet
zonder
problemen,
de
minderheidsgroeperingen worden nauwelijks rechtstreeks betrokken bij het proces van
politieke hervormingen, de verhoogde aanwezigheid van de tatmadaw gaat gepaard met
schendingen van mensenrechten, en op economisch vlak is de exploitatie door de Birmaanse
bevolkingsgroep en buitenlanders toegenomen. 185 Door de groeiende desillusie die dit
teweegbrengt is een tweede opstoot van etnisch geweld in de toekomst niet uit te sluiten.
3.3 Drugsproductie en de verspreiding van hiv/aids
Sinds de vraag naar drugs in de jaren ‗60 enorm toenam, gingen vele etnische
rebellenbewegingen over tot het produceren en verhandelen van drugs om hun strijd tegen het
centrale regime te financieren. Bovendien maakten het hoge rendement en de lage
arbeidsintensiteit van de opiumteelt het tot een aanlokkelijke bron van inkomsten voor de
zelfbedruipende boeren in de grensgebieden. 186
Volgens cijfers van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is
Myanmar ‘s werelds tweede grootste opiumproducent: het moet enkel Afghanistan voorlaten.
Deze productie situeert zich voornamelijk in de afgelegen berggebieden van de
noordoostelijke Shan staat, waar tot enkele jaren geleden nauwelijks sprake was van
overheidscontrole. Verschillende staakt-het-vuren akkoorden brachten hier echter verandering
in en in 1999 ging een vijftien jaar durend drugsbestrijdingplan van start. De eerste resultaten
werden in 2004 vrijgegeven en spraken van een daling van 75 procent in de teelt van
bolpapaver. Deze terugval bracht evenwel desastreuze gevolgen voor de lokale economie met
zich mee. In 2003 waren namelijk een kleine twee miljoen mensen aangewezen op de teelt
van bolpapaver als voornaamste bron van inkomen.187 Uit het laatste rapport van UNODC
blijkt echter dat er in de periode 2006-2007 opnieuw sprake is van een toename met 29
procent van de opiumproductie in Myanmar. Bovendien blijft de drugsproductie in Myanmar
37
niet beperkt tot louter opium, ook ‗Amphetamine-Type Stimulants‘ (ATS) 188 , een zeer
lucratief handelsproduct, worden steeds vaker ter vervanging van opium en heroïne
geproduceerd. Absolute cijfers over de productie van dit soort drugs zijn niet voorhanden,
maar in de afgelopen jaren was er zeker sprake van een sterke toename van de
methamfetamine-productie.189
De aanwezigheid van deze drugsstaat is een zeer destabiliserende factor voor de regio.
Niet enkel draagt Myanmar via zijn drugsproductie bij tot het dramatisch toenemend aantal
verslaafden in Oost- en Zuidoost-Azië, de drugshandel is ook sterk verbonden met het illegale
netwerk van wapen- en mensenhandel190, waardoor de georganiseerde misdaad in de regio
welig tiert. Bovendien is het patroon van druggebruik de laatste jaren gewijzigd van het roken
van opium naar het inspuiten van heroïne en heeft het injecteren van methamfetamine
tegelijkertijd ook aan populariteit gewonnen. Deze evolutie heeft sterk bijgedragen tot de
verspreiding van het hiv-virus in Myanmar en in de omringende landen via de drugsroutes die
naar China en India leiden. Propere injectienaalden zijn immers nauwelijks voor handen,
waardoor men toegewezen is op het delen van naalden. Myanmar telt bij benadering 140.000
naaldgebruikers, waarvan naar schatting 70 procent drager is van het hiv-virus. Naast deze
vorm van druggebruik, goed voor één derde van het totale aantal gevallen, is de verspreiding
van het virus hoofdzakelijk te wijten aan transmissie door seksuele betrekkingen. Een
belangrijke factor is de bloeiende seksindustrie waar onbeschermde seks eerder regel dan
uitzondering
is.
Migratiestromen
en
toegenomen
transportmogelijkheden
verhogen
daarenboven het tempo van de epidemieverspreiding zowel binnen en als buiten Myanmar.191
Het is bijzonder moeilijk om correcte data over de omvang van deze epidemie te
bekomen daar metingen arbitrair verlopen en er vaak verkeerde rapporteringen circuleren. Om
het hiv/aids-probleem in kaart te brengen zijn we bijgevolg aangewezen op schattingen. 192
Volgens het meest recente gemeenschappelijk rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO) en de UN Joint Program on HIV/AIDS (UNAIDS) waren er in 2007 ongeveer
240.000 personen in Myanmar drager van het hiv-virus, terwijl in 2001 dit aantal nog op
300.000 personen werd geschat. 193 De eerste positieve evoluties beginnen zich dus af te
tekenen. Bovendien vertoont de overheid de laatste jaren langzaam maar zeker meer inzet. In
2006 werd door de overheid het ‗National Strategic Plan 2006-2010‘ opgestart als een
algemeen kader om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, de verzorging van de
ziektelijders te verbeteren en de sterftecijfers te laten dalen.194
38
3.4 Schendingen van de mensenrechten
Doorheen de jaren bouwde Myanmar inzake mensenrechten een kwalijke reputatie op.
Aangezien Myanmar sinds 19 april 1948 lid is van de Verenigde Naties, dient het land in
overeenstemming te zijn met de bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens. De aanhoudende schending van meerdere mensenrechten leidde ertoe dat in 1992 de
Mensenrechtenraad van de VN door middel van een resolutie deze problematiek op zijn
agenda plaatste en een bijzondere rapporteur, een functie die momenteel door Tomás Ojea
Quintana wordt waargenomen, aanstelde om de situatie op de voet te volgen.195
Wanneer men de VN-mensenrechtenrapporten over Myanmar naleest, is het
opmerkelijk dat deze hoofdzakelijk de inperking van fundamentele rechten en vrijheden die
zich in de politieke sfeer bevinden aan de kaak stellen. Dat het regime van Myanmar
democratische rechten en vrijheden niet hoog in het vaandel draagt, mocht reeds blijken uit de
bovenstaande uiteenzetting over het politieke klimaat van het land. Ook het zevenstappenplan
dat momenteel wordt geïmplementeerd en aanleiding moet geven tot een democratischer
bestuur verloopt niet op eerlijke wijze. Zo maakt het meest recente rapport van Tomás Ojea
Quintana gewag van een aantal onregelmatigheden bij het constitutionele referendum van mei
2008:
Those included, inter alia, the distribution of advance ballots, intimidation of villagers to secure a ―yes‖
vote, issuance of a temporary registration card in Rakhine state, solely for participation in the
referendum, permitting heads of family to vote for the whole family, employees in factories and other
enterprises asked to vote in favour, and victims in cyclone-affected areas being incited to vote in
favour by distributing aid to them. It was also brought to the attention of the Special Rapporteur that,
rather than each polling office announcing its results, the Commission for Holding the Referendum
196
was the only body tasked with the announcement of results and that was done at the national level.
Als dit referendum een indicatie mag zijn, dan ligt een eerlijk verloop van de aankomende
verkiezingen, die gepland zijn voor 2010, niet binnen de lijn der verwachting.
Ook aan dwangarbeid maakt het regime zich stelselmatig schuldig. De tatmadaw heeft
in het verleden herhaaldelijk beweerd dat de bevolking deze arbeid op vrijwillige basis
verricht, net zoals het zich traditioneel uit eigen beweging inzet bij werkzaamheden aan
religieuze gebouwen. 197 Rapporten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben
echter afdoende duidelijk gemaakt dat het gaat om verplichte taken voor de legertroepen,
zoals kruierswerk, het vegen van mijnvelden en seksuele diensten. Bovendien wordt de
bevolking onder dwang ingezet bij militaire bouwprojecten en infrastructuurprojecten en gaat
deze dwangarbeid vaak gepaard met seksueel en fysiek misbruik.198 Toen Myanmar naliet om
39
tegemoet te komen aan de eisen van de in 1998 aangestelde IAO Onderzoekscommissie,
drong de organisatie op 17 november 2000 er voor de eerste maal in haar bestaan op aan om
een lidstaat sancties op te leggen om de naleving van haar aanbevelingen te verzekeren. In een
resolutie werden de overige leden opgedragen hun betrekkingen met Myanmar te herzien
wegens de pertinente weigering van het regime om het wijdverspreide en systematische
gebruik van dwangarbeid een halt toe te roepen. Hoewel men de junta de laatste jaren bereid
heeft gevonden om deze problematiek te erkennen en rekening te houden met de verschillende
aanklachten, ―there is still […] an evident and persistent disconnect between this acceptance
in principle and the practice at grass-roots level.‖199
Myanmar komt daarnaast de twijfelachtige eer toe te beschikken over het grootste
aantal kindsoldaten ter wereld. Kinderen, sommigen slechts elf jaar, worden gedwongen zich
aan te sluiten bij het leger en dienen zich na een loodzware militaire training in de strijd tegen
de overgebleven etnische verzetslegers te werpen. De kindsoldaten - voornamelijk wezen,
straatkinderen en kinderen die tot een etnische minderheid behoren - kennen een hard bestaan.
Zij ondergaan namelijk het misbruik en geweld door hun officieren en verliezen alle contact
met hun familieleden. Deze problematiek kenmerkt niet enkel de overheidstroepen, want ook
de verschillende rebellengroeperingen wenden kinderen aan om hun troepen te versterken.
Het totale aantal kindsoldaten in Myanmar wordt op 77.000 geschat, waarvan één tiende
actief is bij de etnische legers.200 De tatmadaw blijft echter deze aantijgingen ontkennen en
wast haar handen in onschuld. Het regime gaf wel toe dat ―in spite of the regulations on
recruitment of soldiers, sometimes some minors were recruited due to ineffeciency of the
recruiting personnel‖.
201
De onverschilligheid van het regime en de onrealistische
rekruteringsquota doen vermoeden dat het fenomeen van kindsoldaten zich ook de komende
jaren in Myanmar zal doorzetten. 202
Een andere aanfluiting van de mensenrechten is de gedwongen verplaatsing van
bevolkingsgroepen. Ashley South onderscheidt binnen dit fenomeen drie patronen naargelang
de aanleiding van deze migratie. Een eerste vorm van migratie wordt veroorzaakt door
gewapende conflicten en hangt nauw samen met de opstanden van de etnische minderheden.
In hun strijd tegen de gewapende etnische groeperingen gaan de regimetroepen namelijk
regelmatig over tot moord en verkrachting en worden voedselvoorraden vernietigd, waardoor
talloze mensen op de vlucht slaan. Bovendien worden in het kader van de ‗Four Cuts‘campagne hele dorpsgemeenschappen verplicht te verhuizen zonder dat men kan rekenen op
een alternatief of compensatie door de overheid. De tweede vorm van gedwongen
40
verplaatsing gaat ook gepaard met het aanwenden van geweld, maar ditmaal is er geen sprake
van een gewapend conflict. Het gaat hier om de gedwongen migratie die veroorzaakt wordt
door de confiscatie van land door de tatmadaw voor de exploitatie van grondstoffen, de
uitbouw van infrastructuur en als vorm van belasting. Als derde patroon vermeldt South de
migratie ten gevolge van de aantasting van de normale levensomstandigheden, zoals toegang
tot onderwijs en gezondheidszorg en de aanwezigheid van levensmiddelen. Aan de basis
hiervan ligt voornamelijk het inadequate economisch beleid van het regime.203
Volgens Human Right Watch resulteerde het fenomeen van gedwongen migratie in
meer dan 500.000 ‗Internally Displaced Persons‘ (IDP‘s)204 in het oosten van Myanmar. Voor
vele andere gebieden binnen Myanmar is er nauwelijks cijfermateriaal voor handen, maar ook
hier schat men de aanwezigheid van duizenden IDP‘s. 205 Bovendien is deze problematiek
geen louter nationaal gegeven. Vele Myanmarezen zoeken namelijk veiligheid of de nodige
bestaansmiddelen over de grenzen heen. Zo bevinden er zich volgens de laatste schattingen
ongeveer 140.000 vluchtelingen in Thailand. Bovendien brengt deze vlucht uit Myanmar
veelal geen einde aan de lijdensweg van de vluchtelingen. Ook in Thailand, Bangladesh,
Maleisië en Singapore worden de vluchtelingen en migranten geconfronteerd met misbruiken,
ontberingen en gedwongen uitzettingen.206
41
Deel Drie
Externe belangen en objectieven in Myanmar
Met de militaire coup van 1988 werd een nieuwe bladzijde omgeslagen in de
geschiedenis van Myanmar. Het aantreden van de SLORC leidde namelijk tot een drastische
wijziging van Myanmars buitenlandse betrekkingen, aangezien na veertig jaar van neutraliteit
en isolationisme besloten werd om voortaan nauwe relaties met de buitenwereld niet langer te
schuwen. De keuzemogelijkheden van Yangon waren in 1988 echter uiterst beperkt:
Myanmars noorderbuur China was nagenoeg de enige mogendheid die zich weerhield van het
openlijk veroordelen en sanctioneren van het militaire regime. De economische en militaire
samenwerking die in de daaropvolgende jaren tussen China en Myanmar plaatsvond, staat in
schril contrast met het Amerikaanse Myanmar-beleid dat sinds 1988 Washington en Yangon
verder uit elkaar dreef. Bovendien zou de Chinese aanwezigheid in Myanmar een
herschikking van de regionale geopolitieke constellatie teweegbrengen.
In het derde deel wordt dieper ingegaan op de belangen en objectieven van externe
actoren in Myanmar. In het eerste hoofdstuk wordt, na een korte schets van de historische
betrekkingen tussen de VS en Myanmar, het Amerikaanse Myanmar-beleid en zijn
doelstellingen onder de verschillende presidentiële administraties sinds 1988 naderbij
bekeken. Vervolgens komt China aan bod. Ook in dit onderdeel worden de betrekkingen
tussen China en Myanmar historisch gekaderd, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan
het tribuutsysteem (chaogong zhidu 朝贡制度) van keizerlijk China en de plaats van Birma
binnen dit stelsel. Dit wordt gevolgd door een analyse van de economische en strategische
belangen die China sinds het einde van de jaren ‗80 binnen de grenzen van Myanmar heeft
opgebouwd. In het derde hoofdstuk is er aandacht voor de houding van andere belangrijke
spelers in het debat rond de kwestie Myanmar, met name India en ASEAN. Dit onderdeel
wordt afgesloten met een aantal concluderende bedenkingen. Op basis van de in dit deel
aangebrachte gegevens zullen we namelijk de efficiëntie van het Amerikaanse sanctiebeleid
evalueren en trachten we een antwoord te formuleren op de vraag of Myanmars toenadering
tot China het land herleid heeft tot een tribuutstaat van China.
42
Hoofdstuk Eén: De Verenigde Staten
1. Historische betrekkingen
De vroegste contacten tussen de Verenigde Staten en het oude Birma vonden plaats op
het einde van de 18de eeuw toen Amerikaanse handelsschepen trachtten handel te drijven in
zijn havens en christelijke missionarissen in Birma neerstreken. Deze missionarissen waren in
feite de plaatselijke vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering en betekenden een
belangrijke hulp voor de officiële Amerikaanse functionarissen die naar Birma werden
gestuurd.
De eerste diplomatieke contacten vonden echter pas in 1855 plaats toen de voorlaatste
vorst van de Konbaung-dynastie Amerikaanse steun zocht om de Britse agressie tegenover
Birma een halt toe te roepen. De VS ondernam echter geen verdere stappen om Birma bij te
staan. Tot het begin van de Tweede Wereldoorlog namen Birma en Zuidoost-Azië in zijn
geheel slechts een marginale plaats in binnen het Amerikaanse buitenlands beleid.207 Dit was
voornamelijk te wijten aan het feit dat het Zuidoost-Azië grotendeels onder het koloniaal
bestuur van westerse mogendheden stond en men aldus zaken die deze regio aanbelangde
rechtstreeks met de westerse gezaghebbers besprak. Voor wat de Amerikaanse belangen in
Birma betrof, wendde Washington zich aldus tot Londen. Algemeen kan men dus stellen dat
de VS in de periode voor de Tweede Oorlog slechts weinig affiniteit had met ZuidoostAzië.208
Dit zou echter drastisch wijzigen na de aanval op Pearl Harbor in 1941, waarmee
Amerika‘s deelname aan de oorlog werd ingeluid. Gedurende de Tweede Wereldoorlog
kaderden de Amerikaanse activiteiten op Birmaans grondgebied echter binnen het offensief
om de Guomindang 国民党 (GMD)209 van Jiang Jieshi 蒋介石(1887-1975) (= Jiang Kai-shek)
bij te staan in haar strijd tegen het Japanse leger en waren aldus niet zozeer gerelateerd met
Birma zelf. 210 Met het einde van deze oorlog viel het doek over de oude wereldorde en
betraden de Verenigde Staten met veel zelfvertrouwen het internationale schouwtoneel.
Ondermeer dankzij de antikoloniale houding van deze onbetwiste hegemoon volgde in de
jaren na de oorlog een golf van dekolonalisatie. Diplomatieke betrekkingen met het
onafhankelijke Birma werden aangeknoopt en deze waren in de beginjaren over het algemeen
hartelijk.211
43
In deze eerste naoorlogse jaren ontstond echter ook een bipolaire wereld die gedurende
de hele periode van de Koude Oorlog de internationale politiek zou bepalen. De relaties
tussen de Verenigde Staten en Birma moeten voor deze periode dan ook in het kader van de
machtstrijd tussen de twee machtsblokken – de VS en de Sovjet-Unie – gezien worden. Met
de overwinning van de Chinese Communistische Partij op de GMD en de oprichting van de
Volksrepubliek China verhoogde in 1949 het belang van Zuidoost-Azië in het Amerikaanse
strategische draaiboek. De VS wou immers het oprukkende communisme een halt toe roepen.
Met dit doel voor ogen startte de VS in de regio, waaronder ook Birma, verschillende
hulpprogramma‘s op. 212 Washingtons anticommunistische houding hield echter ook een
schaduwzijde in. Om het communistische gevaar in te dijken werden namelijk door de
Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) in het grootste geheim experts, fondsen en
militair materiaal naar de Sino-Birmese grensgebieden gestuurd om de daar gevestigde GMDtroepen bij te staan in hun strijd tegen de Chinese communisten. Na hun nederlaag tegen de
CCP hadden namelijk een groot aantal GMD-soldaten zich teruggetrokken binnen de grenzen
van Birma om van daaruit aanvallen tegen de CCP te lanceren. Zelfs toen deze troepen zich,
om bijkomende inkomens te verwerven, steeds meer concentreerden op de drugshandel,
kneep de CIA een oogje dicht. Uiteraard werden deze praktijken van de CIA als topgeheim
geclassificeerd en was zelfs de Amerikaanse ambassade in Rangoon hier niet van op de
hoogte. In 1953 werden echter bij een offensief tegen de GMD drie Amerikaanse agenten
door het Birmese leger gedood. Ook al beschikte Rangoon dus over harde bewijzen, toch
bleef de Amerikaanse overheid haar betrokkenheid steeds ontkennen.213
De Amerikaanse steun aan de GMD had gedurende de jaren ‗50 de relaties tussen
Birma en de VS onder grote spanning geplaatst, waardoor Rangoon besloot om de
Amerikaanse hulpprogramma‘s stop te zetten. In de daaropvolgende periode zouden deze
programma‘s echter herhaaldelijk opnieuw opgestart en stopgezet worden. Hoewel de
omvang van de Amerikaanse bijstand veeleer beperkt was, was zijn bestaan evenwel
veelbetekenend. Want hoewel de BSPP van Ne Win - net zoals de SLORC/SPDC - op vlak
van mensenrechten een kwalijke reputatie genoot, kon het toch op Amerikaanse hulp
rekenen.214
Naast de politieke overwegingen was gedurende de Koude Oorlog de omvangrijke
drugsproductie in Birma een tweede belangrijke factor in de betrekkingen tussen beide landen.
Liefst 75 procent van de globale heroïnevoorraad werd, buiten de controle van de centrale
overheid, geteeld in de afgelegen Birmese grensgebieden.215 Om dit probleem het hoofd te
44
bieden, zochten in 1974 een aantal leden van de BSPP toenadering tot de Verenigde Staten en
werd een gezamenlijk project opgestart waarbij Washington Birma voorzag van moderne
apparatuur, zoals helikopters, om de drugsproductie te bestrijden.
216
Hoewel deze
samenwerking niet de verhoopte resultaten opleverde, was aldus de dialoog tussen beide
landen hersteld en werden de financiële hulppakketten van Washington opnieuw
toegelaten.217
2. Het Myanmar-beleid van de Verenigde Staten sinds 1988
2.1 Initiële Reactie
Toen in 1988 de ‗Rangoon Spring‘ losbarstte, waren de Amerikaanse belangen in Birma
miniem. Door de isolationistische houding van het bestuur onder Ne Win had Washington
gedurende drie decennia niet de noodzaak gevoeld om een coherent Birma-beleid te voeren en
waren de betrekkingen tussen beide landen beperkt gebleven tot de hierboven vermelde
bijstandsverlening. De Birmese overheid had geen Amerikaanse militaire basissen op haar
grondgebied geduld, investeringen vanuit de VS waren uitermate beperkt en de Amerikaanse
vrees voor een zegetocht van het communisme in het land was al lang getemperd. Zoals een
Amerikaanse diplomaat in 1988 stelde, bood deze situatie de VS ―the luxury of living up to
our principles‖218, i.e.het respect voor de mensenrechten en de promotie van democratie.
Daar Washington reeds in een vroeg stadium zijn ongenoegen had laten blijken over het
gewelddadige optreden van de tatmadaw tegenover de ongewapende demonstranten,
verzamelden er zich gedurende de zomer van 1988 talloze burgers voor de poorten van de
Amerikaanse ambassade in Rangoon. Enerzijds wou men de internationale aandacht voor hun
acties verzekeren en anderzijds hoopte men dat de nabijheid van Amerikaanse autoriteiten
hun zou beschermen tegen de agressie van het leger. Deze hoop was echter ijdel. De militaire
coup maakte hardhandig een einde aan alle verzetshaarden en voor de demonstraties rond de
Amerikaanse ambassade maakte Saw Maung geen uitzondering.219
Een harde reactie van de Verenigde Staten bleef niet uit. Alle bijstand aan Myanmar met een totale waarde van 16 miljoen dollar - werd opgeschort en een de facto wapenembargo
werd ingevoerd. 220 In navolging van de VS zetten ook Japan en West-Duitsland hun
financiële steun aan Myanmar stop en herzagen de westerse landen hun relaties met het
45
land.221 Ook de Wereldbank, ADB en het Internationaal Muntfonds (IMF) keerden het regime
de rug toe.222 In 1989 schrapte de Bush-administratie Myanmar van de lijst van landen die
volgens VS standaarden voldoende medewerking verlenen op vlak van drugsbestrijding.
Verschillende Amerikaanse parastatale instellingen besloten hun financiering van
investeringen in, alsook de export naar Myanmar stop te zetten en Myanmar mocht zijn
producten niet langer tegen voordelige voorwaarden naar de VS uitvoeren. Daarnaast besloot
Washington in 1990 om geen nieuwe ambassadeur naar Myanmar te zenden en de VS slechts
door een chargé d’affaires te laten vertegenwoordigen. 223
De Amerikaanse harde lijn werd echter pas ten volle doorgevoerd nadat de junta de
verkiezingsuitslag van 1990 weigerde te erkennen, leden van de NLD begon te vervolgen en
het naliet om het huisarrest van Aung San Suu Kyi, die in het Amerikaanse Congres op
aanzienlijke steun kan rekenen, op te heffen. 224 De leden van het Amerikaanse Congres steeds bezorgd om hun imago - hebben dan ook op verzoek van Myanmarese bannelingen en
talloze andere drukkingsgroepen de opeenvolgende Amerikaanse administraties onder druk
gezet om een repressiever beleid te voeren tegenover Myanmar. Hoewel zij over een niet te
onderschatten invloed beschikken moeten de congresleden het opnemen tegen twee andere
niet onbelangrijke lobby‘s. Namelijk de machtige Amerikaanse zakenwereld die het potentieel
van Myanmars grondstoffen wil benutten en de Drug Enforcement Administration (DEA) die
pleit voor een nauwere samenwerking met de SLORC/SPDC in de strijd tegen drugs.
Ingesloten tussen deze drie kampen beperkte de Amerikaanse overheid zich aanvankelijk tot
een sterke retoriek. 225
2.2 Clinton-administratie (1993-2001)
In 1994 besloot de Clinton-administratie om haar beleid ten aanzien van Myanmar op
drie pijlers te stoelen: democratie, mensenrechten en drugsbestrijding. Indien de SLORC kon
aantonen dat het op deze drie vlakken concrete vooruitgang had geboekt, was Washington
bereid zich welwillender op te stellen ten aanzien van het regime. In het bijzonder wenste men
dat de tatmadaw de verkiezingsuitslag van 1990 zou respecteren en Aung San Suu Kyi in
vrijheid zou stellen.
Op korte termijn bleven bevredigende resultaten echter uit en werden Amerikaanse
vertegenwoordigers door het regime wandelen gestuurd. Hierop verhoogde het Congres de
druk op de Amerikaanse regering om Myanmar economische sancties op te leggen, maar
46
desondanks wist de administratie voorlopig de boot af te houden en pleitte het voor sancties
op multilateraal niveau.226 Want hoewel de legale handel tussen de VS en Myanmar beperkt
bleef in omvang, was gedurende de eerste helft van de jaren ‗90 de bilaterale handel in waarde
gestegen en wou het Witte Huis deze aanvankelijk niet in gevaar brengen. Het is echter
bijzonder moeilijk om een accuraat beeld te scheppen van de werkelijke omvang van de
import- en exporthandel aangezien deze handel in belangrijke mate verloopt via derden, zoals
Singapore, en er dus sprake is van wederuitvoer. Op basis van de gegevens over de directe
verschepingen tussen de Myanmar en de VS kan wel opgemaakt worden dat de junta
voornamelijk nood had aan Amerikaanse transportmiddelen, machines, nijverheidsproducten
en chemische producten. Omgekeerd maakten kledingstukken het leeuwendeel227 uit van de
goederen die Amerika importeerde uit Myanmar en nam de waarde van deze import in de
loop van de jaren toe: van 27 miljoen dollar in 1992 tot 65 miljoen dollar in 1995. 228
Kleding229 groeide gedurende de jaren ‗90 uit tot één van de voornaamste exportproducten
van Myanmar en was op het hoogtepunt - de jaren 1999 en 2000 - goed voor 40 procent van
de totale exporthandel van het land.230
Veel belangrijker voor de Amerikaanse beleidsmakers was echter de omvang van de
Amerikaanse investeringen in Myanmar. Gedurende de periode 1990-1995 hebben
Amerikaanse bedrijven namelijk in totaal voor 281 miljoen dollar geïnvesteerd in Myanmar231
en voerde de VS in 1995 de lijst van buitenlandse investeerders aan. 232 Het mag weinig
verwonderlijk heten dat deze investeringen zich voornamelijk in Myanmars olie- en gassector
situeren. Het voormalige Union Oil Company of California (Unocal), dat op heden in handen
is van het eveneens Amerikaanse Chevron, was en is nog steeds de belangrijkste Amerikaanse
speler233 op Myanmarese oliemarkt. Het beschikt over een aandeel van 28,3 procent in het
zogenaamde Yadana-project, dat zowel de productie van gas als de uitbating van een pijplijn
naar Thailand omvat. De totale winst van dit project bedroeg in 2006 2,16 miljard dollar,
waarvan 600 miljoen dollar naar Unocal/Chevron ging. Volgens voorzichtige schattingen wist
de Myanmarese overheid door het Yadana-project in datzelfde jaar 500 miljoen dollar op te
strijken.234 Het bedrijf werd echter door zijn aanwezigheid in Myanmar in een slecht daglicht
geplaatst. Volgens omwonenden ging de bouw van de pijplijn namelijk gepaard met
mensenrechtenschendingen, zoals dwangarbeid, moord en verkrachting. Aangezien Unocal op
de hoogte zou geweest zijn van deze schendingen en niets had ondernomen om deze
misbruiken tegen te gaan, werd het bedrijf in 1996 voor een Amerikaanse rechter gedaagd.235
In 2004 kwam het uiteindelijk tot een minnelijke schikking, waarbij Unocal de Myanmarese
47
aanklagers compenseerde en fondsen voorzag voor het ontwikkelen van programma‘s ter
verbetering van de lokale levenskwaliteit. 236 Zolang het bedrijf echter aanwezig blijft in
Myanmar zal het blootgesteld worden aan kritiek. Vele andere westerse bedrijven 237, zoals
Pepsi, Ericsson en Heineken zijn inmiddels gezwicht voor de druk van actievoerders en
hebben zich teruggetrokken uit Myanmar.238
Gezien de toenemende druk vanuit het Congres werd de vrijlating van Aung San Suu
Kyi in 1995 dan ook door het Witte Huis verwelkomd, maar de beloofde toenadering bleef uit.
Washington was van mening dat de vrijlating van de oppositieleidster in wezen niets
veranderde aan de erbarmelijke mensenrechtensituatie van het land en dat het regime meer
inzet aan de dag diende te leggen. Deze boodschap werd de junta persoonlijk overgemaakt
door Madeleine Albright, de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, toen
ze in datzelfde jaar Myanmar bezocht voor een onderhoud met Khin Nyunt en Aung San Suu
Kyi.239 Tot groot ongenoegen van de tatmadaw groeide tussen beide vrouwen een wederzijds
respect en vond de Nobelprijswinnares in Albright een belangrijke bondgenoot.
Eind 1996 gaven een reeks studentenprotesten aanleiding tot een nieuwe repressiegolf,
waarbij honderden oppositiefiguren werden gevangengezet. Hierdoor kwam Myanmar
opnieuw in het vizier van het Capitool. De eis om economische sancties tegen het land werd
opnieuw en met luidere stem geformuleerd. Ook de NLD en haar aanhangers toonden zich
trouwens voorstanders van een boycot op toerisme, handel en investeringen daar zij meenden
dat deze enkel de overlevingskansen van het regime verhoogden.240 In april 1997 zwichtte
president Clinton uiteindelijk voor de druk en kondigde hij een ban 241 op alle nieuwe
investeringen 242 in Myanmar door Amerikaanse burgers en rechtspersonen af. 243 Dit
Amerikaans sanctiebeleid 244 moet in feite een tweevoudig doel dienen: Ten eerste wil
Washington hierdoor op symbolische wijze zijn steun aan de democratische oppositie van het
land betuigen. Ten tweede wil men door middel van economische sancties het regime op de
knieën krijgen en zo de democratisering van het bestuur bewerkstelligen.245
Na 1997 had de Clinton-administratie echter al haar kruit verschoten en had het geen
andere mogelijkheid meer dan zich vast te houden aan haar star Myanmar-beleid. Dat Aung
San Suu Kyi in 2000 opnieuw onder huisarrest werd geplaatst, kon Washington dan ook enkel
met lede ogen aanzien.246
48
2.3 Bush-administratie (2001-2009)
Aanvankelijk leek de Bush-administratie zich gemoedelijker op te stellen ten aanzien
van Myanmars regime. De nadruk op het respect voor de mensenrechten en de nood aan een
democratisch bestuur verdwenen niet, maar de erkenning van de verkiezingsuitslagen van
1990 werd niet langer als een absolute voorwaarde voor toenadering gezien. Het is dan ook
niet onwaarschijnlijk dat deze Amerikaanse opstelling bijgedragen heeft tot de vrijlating van
Aung San Suu Kyi in mei 2002. Na de verkiezingen in november van dat jaar werden de
kaarten binnen de Amerikaanse Senaat echter herschikt. Mitch McConnel, senator voor de
staat Kentucky en een rabiate voorstander van een regimewissel in Myanmar, werd namelijk
aangesteld tot de whip 247 van de Republikeinse Partij. Onder druk van deze invloedrijke
senator voerde Washington opnieuw een rigide beleid248, waardoor het gezag van de schaarse
hervormingsgezinde elementen binnen de tatmadaw werd ondermijnd. 249
Met het Tabayin-incident in mei 2003 stak het regime vervolgens de lont in het kruitvat.
De Verenigde Staten reageerden spijkerhard met de Burmese Freedom and Democracy Act
(BFDA) 250 die op 29 juli 2003 door president Bush werd ondertekend. De economisch
sancties vervat in de BFDA vallen uiteen in vier hoofdmaatregelen: Ten eerste werden naast
leden van de SPDC251 nu ook aan de USDA-leden geen visa voor de VS meer verleend, ten
tweede werden alle Amerikaanse activa van Myanmarese functionarissen bevroren.
Bovendien werden alle financiële transacties tussen Amerikaanse instellingen en leden van
het regime verboden. De belangrijkste sanctie hield echter een embargo in van alle import uit
Myanmar naar de VS. Door deze laatste regel trok de Amerikaanse overheid een streep onder
de bilaterale handel met Myanmar die in 2002 ongeveer 350 miljoen dollar bedroeg. 252
Gezien de VS de belangrijkste markt253 vormde voor de Myanmarese kledingsector en
het grote aandeel van kleding binnen Myanmars totale exporthandel, was deze sector het
grootste slachtoffer van de invoering van de BFDA. Zoals voorheen vermeld was de
kledingindustrie door de groeiende vraag vanuit het Westen in de loop van de jaren ‗90
uitgegroeid tot een belangrijk segment van Myanmars industrie. In 1974 was namelijk de
Multi Fibre Arrangement (MFA) 254 of Multivezelakkoord van kracht gegaan. Door middel
van dit akkoord, dat ter bescherming van de westerse nationale textielindustrieën diende,
werden per ontwikkelingsland specifieke importquota opgesteld voor textielwaren. De impact
van de MFA op Birma/Myanmar was echter beperkt: wat de Europese markt betreft was het
land volledig vrijgesteld van dergelijke quota en slechts zes items waren onderhevig aan
49
Amerikaanse contingenten. Aangezien Myanmars textielnijverheid dit MFA-regime naar haar
hand wist te zetten en kon bogen op goedkope en relatief goed opgeleide arbeidskrachten
kwam het tot een snelle groei van deze nijverheidstak. De BFDA heeft de textielsector echter
ernstige schade toegebracht. 255 Na 2003 halveerde zowel de kledingexport256 als het aantal
personen257 die in deze sector werkzaam waren. Voornamelijk binnenlandse privébedrijfjes
werden het slachtoffer van deze sancties, terwijl de staatsbedrijven en textielondernemingen
in handen van buitenlanders grotendeels buiten schot bleven. Het grootste slachtoffer van
Amerika‘s sanctiebeleid is dan ook de gewone bevolking die tewerkgesteld is in de
textielnijverheid van het land.258
Na de BFDA volgden nog enkele andere Amerikaanse sancties. In oktober 2007
blokkeerde Washington alle eigendommen van tatmadaw-kopstukken. Deze sanctie werd in
april 2008 gevoelig uitgebreid. Niet enkel sleutelfiguren van de SPDC en USDA kon deze
sanctie worden opgelegd, maar onder meer ook hun verwanten en medewerkers. Tenslotte
werd in juli 2008 de Tom Lantos Block Burmese Jade Act goedgekeurd, waardoor er een
verbod kwam op de import van jade en robijnen afkomstig uit Myanmars mijnen. Veelal
werden deze edelstenen via andere Zuidoost-Aziatische landen de VS ingevoerd. Door de
invoering van de Jade Act wou men dergelijke praktijken een halt toe roepen.259
Algemeen kunnen we stellen dat het Amerikaanse Myanmar-beleid sinds 1988 door
onbuigzaamheid wordt gekenmerkt. Enige blijk van goedkeuring voor de beperkte
vooruitgang die het regime in de loop van de jaren heeft weten te boeken wordt nauwelijks
erkend in Washington. Geen enkel lid van het Congres of de administratie wenst geassocieerd
te worden met dit pariaregime en tonen zich dan ook als vurige supporters van Aung San Suu
Kyi en ―haar‖ NLD. Zij is uitgegroeid tot het brandpunt van het Amerikaanse beleid en de
minste kritiek op de dame is bijgevolg taboe. Doordat de Verenigde Staten halsstarrig blijven
vasthouden aan de verkiezingsuitslag van 1990 - waar haar partij als grote winnaar uit de bus
kwam - wordt zij gezien als de voorwaarde voor een democratisch Myanmar, het oogmerk
van het Amerikaanse sanctiebeleid. David Steinberg, dé autoriteit inzake, Myanmar wijst op
het problematisch karakter van dit beleid:
U.S. policy has been designed to produce the product—the result of the May 1990 elections—which
would somehow gain democracy by fiat, but the critical process leading to democratic governance has
been considered unnecessary and compromise avoided. This approach is attractive to ideologists and
political theorists who equate elections with democracy. Tragically, it ignores Burmese history and the
role of the military there since independence, and indeed the fact that elections are but one, albeit
260
essential, element of democratic governance.
50
Men zou kunnen stellen dat, ter promotie van een dergelijk democratisch bestuur en de
mensenrechten, de Verenigde Staten in de afgelopen twee decennia bereid waren om hun
nationale belangen in Myanmar een lagere prioriteit te geven. De Verenigde Staten zijn
overigens niet het enige land dat Myanmar aan sancties onderwerpt, ook de Europese landen
en Japan voeren een dergelijk beleid. De omvang van hun sancties is echter veeleer beperkt en
met name Japan is niet bereid om alle bruggen met Myanmar op te blazen. Tokyo volgt liever
een subtiele verzoeningspolitiek en heeft, in het geval van positieve evoluties in Myanmar,
niet enkel gespeculeerd op mogelijke bijstandsverlening, maar heeft ze ook werkelijk gegeven.
Japan had dan ook in de jaren voorgaand aan de militaire coup van 1988 aanzienlijk
geïnvesteerd in Myanmar en moet rekening houden met de machtige Japanse zakenwereld die
haar positie in het land wil vrijwaren.261
3. Amerikaanse objectieven
De Amerikaanse mensenrechtenagenda en niet in het minst haar willekeurige toepassing
heeft reeds meermaals niet-westerse regimes tegen de borst gestoten. Indien mensenrechten
Amerika‘s hoogste goed zijn, waarom onderwerpt Washington China - een land dat eveneens
slecht scoort op het vlak van mensenrechten - dan niet aan dezelfde sancties als die van
Myanmar? In 1997 verantwoordde Madeleine Albright de Amerikaanse aanpak als volgt:
―We have consistent principles and flexible tactics, depending on what our national interests
are. [...] It is different strokes for different folks‖ 262 . In tegenstelling tot China, hebben
Amerika‘s beperkte belangen in Myanmar het land inderdaad in staat gesteld om zijn
principes inzake democratie en mensenrechten na te leven. Toch vragen enkele kritische
onderzoekers zich openlijk af of het sanctiebeleid van de VS geen verborgen agenda dient.
In een artikel in Asia Times beschrijft William Engdahl de ‗saffranen revolutie‘ van
2007 als een door Washington georkestreerde poging tot regimewissel. Achter de schermen
zou namelijk de National Endowment for Democracy (NED) een prominente rol gespeeld
hebben. De NED is een Amerikaans privéorganisatie - gefinancierd met fondsen van het
Amerikaans Congres - die wereldwijd democratiseringsbewegingen financieel ondersteund.263
Een korte blik op de website van de NED leert dat deze organisatie in 2007 een slordige 3,2
miljoen dollar vrijmaakte voor haar projecten in Myanmar. Met deze subsidies worden onder
meer monniken en activisten opgeleid in de technieken van geweldloos verzet,
oppositiemedia van bestaansmiddelen voorzien en campagnes georganiseerd om de bevolking
51
in te lichten over de basisprincipes van mensenrechten en democratisering.
264
De
inspanningen van de NED moeten volgens Engdahl op termijn leiden tot een regimewissel in
Myanmar die de belangen van de Verenigde Staten ten goede zou komen.265 Dit brengt ons bij
de vraag welke belangen Washington in Myanmar te beschermen heeft?
Ten eerste is Myanmar strategisch gelegen. Het land beschikt over een lange kustlijn in
de nabijheid van de olietransportroutes en de Straat van Malakka266, die op geo-economisch
vlak van onschatbare waarde is. Het land bevindt zich tevens op het knooppunt van Zuid-,
Zuidoost- en Oost-Azië en zit bijgevolg gekneld tussen de twee regionale grootmachten,
China en India.267 Daar het in de lijn van de verwachtingen ligt dat het belang van deze twee
landen in de loop van de eenentwintigste eeuw alleen maar zal toenemen, zou een verhoogde
Amerikaanse aanwezigheid in Myanmar niet enkel de machtsstatus van de Verenigde Staten
ten goede komen, maar tevens het systeem van ‗checks and balances‘ verstevigen. Dit
systeem houdt in dat door hun aanwezigheid in de regio China, India en de VS de
disproportionele machtstoename van één van hen beteugelen en op deze wijze het regionale
evenwicht bewaren. 268 Echter, zoals we later zullen bespreken, heeft China in de voorbije
decennia een aanzienlijke invloed weten op te bouwen in zijn zuidwestelijke buurstaat, een
tendens die Washington zorgen baart. Een burgerbewind onder het leiderschap van Aung San
Suu Kyi, waarmee de VS steeds een hartelijke relatie heeft weten te bewaren, ligt duidelijk
meer in de lijn met de VS-belangen dan het huidige militaire regime. In China‘s academische
en politieke kringen vreest men daarentegen dat de verhoogde Amerikaanse invloed in
Myanmar, die met een NLD-bestuur gepaard zou gaan, de VS in staat zou stellen om zijn
‗indammingspolitiek‘ tegenover China te versterken. 269 De Chinese Myanmar-expert Yue
Deming 岳德明 erkent de bovenstaande problematiek. Hij onderstreept evenwel dat gezien de
locatie van Myanmar in de achtertuin van China, het niet in de positie verkeert om alle
bruggen met zijn noorderbuur op te blazen, ongeacht welk bewind in Naypyidaw aan de
macht is.270
Ook Myanmars rijkdom aan grondstoffen is Washington niet ontgaan.271 Het aandeel
van de VS in de olie- en gassector van het land blijft dan wel beperkt tot Unocal/Chevron,
maar volgens David Steinberg had het economisch landschap van Myanmar er op heden
anders kunnen uitzien. Hij is de mening toegedaan dat indien de onderdrukking van de
‗Rangoon Spring‘ niet zo gewelddadig was verlopen, de Foreign Investment Law die de junta
in 1988 afkondigde meer westerse bedrijven had kunnen aantrekken. De kwalijke reputatie
van het regime maken investeringen in het land echter weinig aantrekkelijk. 272 Westerse
52
bedrijven met belangen in Myanmar lijden imagoverlies en lopen het risico op
consumentenboycots. Als gevolg daarvan vindt er sinds medio jaren ‗90 een exodus van
westerse ondernemingen uit Myanmar plaats. 273 Daarenboven hebben de Amerikaanse
sancties de economische belangen van de VS verder teruggeschroefd. Het is echter weinig
waarschijnlijk dat deze situatie zich zou doorzetten in het geval dat een pro-VS regime in
Myanmar de lakens zou uitdelen.
Het bovenstaande economisch en geopolitiek potentieel van Myanmar wordt door
William Engdahl dan ook beschouwd als Amerika‘s werkelijk doel, terwijl de roep om
respect voor mensenrechten en democratisering louter als een façade zou dienen.274 Enkele
auteurs stellen dat de Amerikaanse overheid ook andere gegronde redenen heeft om haar
banden met het land opnieuw aan te halen.
Zo heeft Myanmars drugsproductie wereldwijd een grote impact. Zoals voorheen reeds
vermeld, is Myanmar ‘s werelds tweede grootste producent van opium en neemt ook de
productie van ATS in het land zorgwekkende proporties aan. Dit heeft tot gevolg dat 60
procent van de heroïne die in de straten van New York in beslag wordt genomen van
Myanmarese herkomst is. Hoewel een nauwere samenwerking tussen Naypyitaw en
Washington in de strijd tegen drugs zeker in het voordeel van de Verenigde Staten zou spelen,
heeft de Amerikaanse overheid, wegens de schending van de mensenrechten in het land, sinds
1989 geweigerd Myanmar een ‗drugsbestrijdingscertificaat‘ te verlenen. Dit heeft tot gevolg
dat de SPCS geen beroep kan doen op Amerikaanse bijstand om de drugsproductie en -handel
in Myanmar een halt toe te roepen. 275 Nieuwe investeringen en buitenlandse bijstand zijn
echter broodnodig om de lokale bevolking een economisch alternatief aan te bieden voor de
lucratieve opiumteelt.276 Bovendien erkent Washington nauwelijks de resultaten die de junta
sinds het midden van de jaren ‗90 in de strijd tegen drugs heeft weten boeken en omschreef
men het land in 2008 nog als ―one of three countries in the world that had ‗failed
demonstrably‘ to meet its international counternarcotics obligations.‖277 Dergelijke eenzijdige
houding komt de strijd tegen de drugs echter niet ten goede en miskent ook het feit dat de
drugshandel een internationaal vertakt probleem is en zodoende enkel gedeeltelijk in handen
is van de kartels binnen Myanmar.278
Tot slot gaf in 2002 de Amerikaanse strijd tegen het terrorisme een nieuwe dimensie
aan de relaties met Myanmar. In de jacht op moslimextremisten kwam ook Zuidoost-Azië in
het vizier van Washington en na de bloedige aanslagen op Bali in oktober 2002279 werd deze
aandacht nogmaals verscherpt. Ook de Myanmar maakt zich zorgen over de activiteiten van
53
zijn moslimgemeenschap. De moslims maken slechts een minderheid (vier procent) van de
bevolking uit, maar zijn aan de grenzen met Bangladesh verwikkeld in een
onafhankelijkheidsstrijd met de tatmadaw. Een strijd die met fondsen vanuit het MiddenOosten wordt gefinancierd. Bovendien zouden deze rebellen in Afghanistan militaire training
ontvangen hebben en hoewel dit door de plaatselijke moslimbewegingen wordt
tegengesproken, beweert Al Qaeda over trainingskampen binnen Myanmar te beschikken.
Omwille hiervan toonde de junta zich dan ook vlug bereid om Washington bij te staan in de
strijd tegen het terrorisme. Er wordt gesteld dat het regime de VS alle mogelijke informatie,
waarover het beschikte, heeft toegespeeld; zijn luchtruim heeft opengesteld voor militaire
overvluchten en tevens maatregelen heeft genomen om de Amerikaanse ambassade in Yangon
tegen een terroristische aanslag te beschermen. Door het verlenen van haar medewerking
trachtte de junta de danig verzuurde relaties met de VS op te krikken en wou het, in het geval
er harde bewijzen waren voor de aanwezigheid van Al Qaeda-cellen in Myanmar, aldus een
Amerikaanse interventie voorkomen. Bovendien bood deze situatie het regime een
aanvaardbaar excuus om hardhandig op te treden tegen de rebellerende moslimgroeperingen.
In 2003 vonden echter achtereenvolgens de Republikeinse overname van het
Amerikaanse Congres en het Tabayin-incident plaats en werd deze samenwerking abrupt
afgebroken.280 Sindsdien is Washingtons opstelling tegenover Myanmar bijzonder rigoureus
en zet het de landen van de regio en China in het bijzonder steeds meer onder druk om het
regime van Myanmar aan te zetten tot politieke hervormingen.
54
Hoofdstuk Twee: China
1. Historische betrekkingen
1.1 Tribuutrelaties
Een wezenlijk kenmerk van China‘s traditionele buitenlandse betrekkingen was het
tribuutsysteem. In dit onderdeel wordt getracht een inzicht te verschaffen in de tribuutpolitiek
door deze te schetsen binnen een ruimer historisch en maatschappelijk kader. Hiervoor zijn
we nog steeds grotendeels aangewezen op de studie van John King Fairbank, een
gerenommeerde
geleerde
die
als
eerste
westerling
het
Chinese
tribuutsysteem
conceptualiseerde. Het onderstaande theoretisch kader is dan ook in belangrijke mate
schatplichtig aan de bevindingen van deze academicus. Na deze inleiding tot het tribuutstelsel
wordt dieper ingegaan op Birma‘s rol binnen dit stelsel.
1.1.1 Het Chinese tribuutsysteem
Door langdurige contacten met zijn naburige volkeren groeide in China reeds vroeg het
besef van de eigen culturele superioriteit. Daar het Chinese bureaucratisch stelsel, de
confucianistische waarden en de culturele productiviteit in de letteren en kunsten ongekend
waren buiten de grenzen van het Chinese rijk, werden deze buurvolkeren door de Chinese
geletterden als barbaren bestempeld. 281 Binnen deze redenering werd het ‗Rijk van het
Midden‘ (zhongguo 中 国 ) opgevat als een baken van beschaving die een enorme
aantrekkingskracht uitoefende op de inwoners van de omliggende gebieden. Fairbank
beschouwt deze traditionele houding van China tegenover de buitenwereld als een
veruitwendiging van de politieke en sociale principes die binnen de Chinese maatschappij
golden. Met andere woorden, het tribuutsysteem was geworteld in de traditionele Chinese
wereldvisie. Deze veronderstelt dat de mens in essentie een onderdeel is van de natuur en dit
in schril contrast met de westerse opvatting van de mens in eeuwig conflict met de natuur. De
mens dient bijgevolg deze vijandige natuur niet te overwinnen, maar moet pogen zijn
handelingen af te stemmen op de natuur zodat het evenwicht in de kosmos gevrijwaard blijft.
55
Precies hier ligt de rol van de keizer als ‗zoon van de hemel‘ (tainzi 天子). Als
vertegenwoordiger van de mensheid diende hij dit kosmisch evenwicht door middel van riten
te vrijwaren of te herstellen in geval van verstoring en fungeerde hij bijgevolg als
contactpersoon tussen mens en hemel. Hij ontleende zijn autoriteit aan zijn perfecte deugd (de
德), want als persoon met het hoogste moreel gezag ter wereld werd hem het ‗mandaat van de
hemel‘ (tianming 天命) verleend.
282
Dit mandaat werd ook uitgebreid naar de barbaarse
volkeren die in de periferie van de Chinese beschaving leefden:
The uncultivated alien, however crass and stupid, could not but appreciate the superiority of Chinese
civilization and would naturally seek to ―come and be transformed‖ […] and so participate in its benefits.
To do this it was chiefly essential that he should recognize the unique position of the Son of Heaven, the
283
One Man who constituted the apex of Chinese scheme of things.
Zo werden de staten van het Verre Oosten geconcipieerd als een familie, waarbij China
fungeerde als familiehoofd en de tribuutstaten als de ‗kinderen‘ of ‗jongere broers‘. Dit
kaderde in het confucianistisch maatschappijbeeld waarbij veel waarde werd gehecht aan de
juiste verhouding tussen individuen. Binnen dit stelsel diende iedereen zich van de taken van
zijn eigen rang te kwijten en gehoorzaamheid aan de dag te leggen voor de leden van hogere
rangen. Deze ratio leidde tot een hiërarchisch gestructureerde maatschappij, waarbinnen
loyaliteit, piëteit en etiquette een belangrijke rol speelden. Deze ratio werd bijgevolg
geprojecteerd op China‘s houding in buitenlandse betrekkingen. Tribuutrelaties waren aldus
niet zoals in het Westen gebaseerd op de erkenning van de gelijkheid onder soevereine staten,
maar eerder op een vader-zoon relatie.284 Op deze wijze werden de barbaarse gebieden een
plaats toegewezen binnen de alomvattende sinocentrische kosmos.
Binnen het tribuutsysteem hadden beide partijen hun verplichtingen. De tribuutgezanten
dienden de rituele handelingen aan het hof te respecteren en als teken van nederigheid de
koutou 叩头 uit te voeren. Dit bestond uit drie verschillende knievallen, telkens vergezeld van
een teraardewerping. Vervolgens boden zij de keizer lokale producten aan als tribuutwaar. De
keizer van zijn kant stelde zich welwillend en vrijgevig op ten aanzien van de barbaarse
gezanten. Niet alleen werden hun verblijfkosten volledig door de Chinese staat gedekt,
bovendien overlaadde de keizer de tribuutgezanten met waardevolle geschenken, waardoor
het onderhouden van deze tribuutrelaties zwaar doorwoog op het budget van de Chinese
staat.285
Toch was het tribuutsysteem een reciproque stelsel waaruit beide partijen voordeel
putten. Hoewel het op economisch vlak een verlies inhield, versterkten de tribuutmissies het
56
keizerlijke ‗mandaat van de hemel‘ en bijgevolg ook zijn legitimiteit. Dit systeem vormde
tevens een kader voor diplomatie, aangezien onder het mom van tribuutmissies bondgenoten
werden gezocht, vijanden bespioneerd en onderhandelingen gevoerd. 286 Het stelde het
keizerlijk hof in de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de politieke machtstructuren
van de naburige rijkjes. Zo dienden de heersers van tribuutstaten bij hun aantreden een
verzoek tot erkenning aan het keizerlijk hof te richten, waarop bij bekrachtiging een
tribuutmissie als dank naar de Chinese hoofdstad werd gezonden. Het deed overigens ook
dienst als een verdedigingsmechanisme, want door veelvuldig contact met de Chinese cultuur
werden de barbaren geleidelijk aan gesiniseerd en nam hierdoor de dreiging die van hen
uitging af. Het waren uiteindelijk de Chinezen die de controle over dit systeem in handen
hadden; zij bepaalden de frequentie, de omvang en de duur van de tribuutmissies. Wensten de
barbaren betrekkingen met het ‗middenrijk‘ te onderhouden en zo de voordelen van het
tribuutsysteem op te strijken, dan dienden zij zich aldus te schikken naar de Chinese regels. 287
Wat zette de barbaarse volkeren ertoe aan om deze inferieure status te aanvaarden en
deel te nemen aan het tribuutsysteem? Eén argument was dat de zegen van de keizer van
China het aanzien van de leider van een tribuutstaat versterkte.288 Een ander argument was dat
in tijden van nood een tribuutstaat kon rekenen op bijstand vanuit China. De fundamentele
beweegreden was echter handel. Tribuutmissies werden vergezeld door handelaren die aan de
grenzen van het Chinese rijk hun goederen mochten verkopen aan Chinese kooplui of deze
belastingsvrij naar de Chinese hoofdstad mochten vervoeren en ze daar op een speciaal
ingerichte markt konden verkopen. Deze handel was geen evidentie daar de klasse van de
handelaars binnen de confucianistische samenleving van China slechts een inferieure positie
bekleedde. Deze anticommerciële houding gaat terug tot de tweede eeuw v. Chr. toen er
binnen de Chinese maatschappij een indeling bestond tussen de primaire, i.e. literati en boeren,
en de secundaire beroepen, i.e. de vaklui en handelaren. De literati, de heersende klasse,
vreesde de invloed en concurrentie van de handelaren, die door hun activiteiten enorme
winsten en bijgevolg macht wisten te vergaren. In de Chinese visie was handel derhalve
ondergeschikt aan tribuut en niet meer dan een gunst aan de tribuutstaten.289
Dit tribuutsysteem heeft echter niet onafgebroken de buitenlandse betrekkingen van
traditioneel China gekenmerkt. Zwakkere dynastieën waren namelijk vaak niet in staat hun
eigen wereldorde aan de buitenwereld op te leggen. In dat geval werd een meer pragmatisch
en realistisch buitenlands beleid toegepast, waarbij de naburige volkeren eerder als gelijken
werden benaderd. 290 Bovendien waren niet alle tribuutrelaties uniform daar een aantal
57
factoren de positie van een tribuutstaat binnen de Chinese kosmos bepaalden. Zo werd
rekening gehouden met de afstand van de staat ten aanzien van de Chinese hoofdstad, of de
staat aan het Chinese rijk grensde en het belang van de staat voor de verdediging van China.
Bovendien bepaalden ook de politieke omstandigheden in China en zijn periferie het Chinese
beleid tegenover de regio in die bepaalde periode.291
1.1.2 Birma binnen de Chinese kosmos
Wat was nu de positie van Birma binnen dit tribuutstelsel? Voor de Yuan-dynastie
(1271/1279-1368) beschikte China slechts over een beperkte invloed in Birma. Dit was
voornamelijk te wijten aan de grote afstand tussen beide gebieden en de aanwezigheid van
een bufferstaat in Yunnan, namelijk het Nanzhao koninkrijk.292 Toch zou reeds gedurende de
Han-dynastie (220 v. Chr. - 220 n. Chr.) vanuit het huidige Myanmar een tribuutmissie naar
het Chinese hof gestuurd zijn.293 Nadat de dreiging van het Nanzhao koninkrijk op het einde
van de negende eeuw was afgezwakt, namen ook de vorsten van Pagan deel aan het
tribuutstelsel om de handel met Yunnan vlotter te laten verlopen.294
Onder Khubilai khan werd militair geweld niet geschuwd om de onderdanigheid van de
traditionele Chinese tribuutstaten af te dwingen. Eenmaal gevestigd als keizer van China
richtte hij zijn aandacht naar het zuiden295 en stuurde zowel in 1271 als in 1273 gezanten naar
het Birmaanse hof in Pagan. De Birmaanse koning Narathihapate weigerde echter tribuut naar
het keizerlijk hof te zenden en liet uit verontwaardiging de drie Chinese gezanten executeren.
Waarop Khubilai Khan in 1277 een strafexpeditie naar Pagan stuurde. In 1287 volgde een
tweede Mongoolse invasie die het Pagan-koninkrijk uiteindelijk fataal zou worden.296
Gedurende de Ming -dynastie (1368-1644) zag men af van deze agressieve politiek en
hoewel de keizer tribuut bleef ontvangen vanuit Birma, verminderden de contacten. Na de val
van het eerste Birmaanse rijk werd het gefragmenteerde Birma niet langer erkend als
koninkrijk en werd het - althans in theorie - onder de jurisdictie van Yunnan geplaatst.
Ondanks de opkomst van het tweede Birmaanse rijk in de zestiende eeuw zou China‘s beleid
ongewijzigd blijven. Het keizerlijk hof was namelijk niet langer op de hoogte van de reële
politieke situatie in Birma en beschouwde het land nog steeds als een verdeelde staat.297
De vlucht van de laatste troonpretendent van de Ming-dynastie naar het hof in Ava
leidde tot een invasie door de nieuwe heersers van China, i.e. de Mantsjoes. Tussen 17661769 volgden nog drie invasies vanuit China, maar deze leidden steeds tot een nederlaag voor
58
de troepen van het Chinese Qing-hof (1644-1911). 298 Na deze woelige periode werden de
betrekkingen genormaliseerd en werden opnieuw tienjaarlijks tribuutmissies naar het
keizerlijk hof gestuurd.
299
Met de kolonisatie van Birma door Groot-Brittannië kwam er
echter een einde aan de traditionele betrekkingen tussen Birma en China. Om China niet voor
het hoofd te stoten beloofden de Britten evenwel dat Birma de tribuutmissies zou verderzetten,
maar ondanks Chinese druk werd deze belofte nooit uitgevoerd. Zo werd het contact
grotendeels afgebroken en zou het tot Birma‘s onafhankelijkheid in 1948 duren vooraleer
beide landen elkaar opnieuw aandacht verleenden.300
Gezien de beperkingen op vlak van communicatie waren de traditionele relaties tussen
China en Birma niet zo nauw. Een indicatie hiervan is de lage frequentie van Birmese
tribuutmissies aan het Qing-hof; slechts eenmaal per decennium, terwijl Korea - het
schoolvoorbeeld van een tribuutstaat - viermaal per jaar tribuut betaalde.301 De betrekkingen
waren overigens voornamelijk politiek en commercieel gericht en de culturele beïnvloeding
vanuit China was beperkt. Zo vond het confucianisme in tegenstelling tot vele andere
tribuutstaten geen ingang in de Birmese samenleving en werden voornamelijk met India
culturele banden gesmeed.302 Birma bekleedde dus dan wel niet de voornaamste positie, maar
het maakte zeer zeker een deel uit van de Chinese kosmos. Een indicatie dat China Birma
effectief als tribuutstaat beschouwde is het verzet dat China aantekende tegen de kolonisatie
van zijn Birma door Groot-Brittannië.303
1.2 De relaties tussen Birma en China gedurende de Koude Oorlog
Gedurende het tumultueuze einde van de jaren ‗40 volgden de onafhankelijkheid van
Birma en de oprichting van de Volksrepubliek China elkaar snel op. De omvang en nabijheid
van China noopten het broze Birma tot een snelle erkenning van zijn buurland en tot het
opbouwen van een standvastige relatie. Om dit te realiseren zijn de betrekkingen tussen beide
landen sinds 1954 gebaseerd op de ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘ en werd via
wederzijdse bezoeken op hoog niveau tevens een persoonlijke diplomatie gevoerd.
304
Bovendien ondertekenden beide partijen in 1960 het ‗vriendschaps- en non-agressiepact‘ en
het ‗Sino-Birmese grensverdrag‘305 en werden tevens door talloze samenwerkingsakkoorden
de wederzijds vriendschappelijke banden verankerd.306
59
Toch waren er een aantal factoren aanwezig die deze relaties potentieel konden
bedreigen. Zoals voorheen vermeld, hadden Chinese nationalistische troepen zich in Birma‘s
noordoostelijke grensgebieden, een regio die buiten de directe controle van het centraal
bestuur viel, verschanst. Hier richtten ze met de steun van de CIA uitvalsbasissen op en
lanceerden de GMD gedurende de periode 1951-1953 zeven vruchteloze aanvallen op de
Volksrepubliek.307 Birma was er zich terdege van bewust dat de aanwezigheid van GMDtroepen op zijn territorium de relaties met China ernstige schade konden toebrengen en liet in
1961 binnen zijn grenzen een offensief van het Chinese Volksbevrijdingsleger (Renmin
Jiefangjun 中国人民解放军) tegen de nationalistische strijdkrachten toe.308
Een tweede factor die gedurende vier decennia een schaduw zou werpen op de relaties
tussen beide landen was de steun die de verschillende verzetsbewegingen en de BCP in het
bijzonder ontvingen vanuit China. De gewapende strijd van de BCP paste namelijk in het
ideologisch discours van Beijing, dat stelde dat de ervaringen van de CCP model dienden te
staan voor de export van de communistische revolutie in Azië en de rest van de derde
wereld. 309 Birma stelde zich echter pragmatisch op tegenover deze schending van de ‗vijf
principes‘ en poogde dit probleem met eigen middelen zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Met het uitbreken van de Culturele Revolutie in China namen de betrekkingen echter
een drastische wending. Het maoïstische gedachtegoed werd namelijk medio 1967 vanuit de
Chinese ambassade binnen de Chinese gemeenschap in Birma verspreid. 310 Zo werden lokale
Chinezen aangezet tot het dragen van badges met de beeltenis van Mao Zedong en tot
deelname aan activiteiten in het kader van de Culturele Revolutie, zoals studiesessies rond het
gedachtegoed van Mao Zedong.311 Deze activiteiten leidden vervolgens tot de arrestatie van
Chinese activisten en het uitbreken van straatrellen, waarbij de overzeese Chinezen en hun
eigendommen het mikpunt werden van geweld. 312 Op dat moment heerste er in het land
eveneens een rijsttekort. Hiervoor werden de Chinese handelaren, die een groot deel van de
zwarte handel in rijst controleerden, op aanstichting van Ne Win en de zijnen, door de lokale
bevolking verantwoordelijk gehouden.313 In een reactie op het anti-Chinese geweld in Birma
kwam vervolgens in verschillende Chinese steden de bevolking op straat om haar ongenoegen
uit te drukken. 314 In deze omstandigheden bereikten de Sino-Birmese betrekkingen een
historisch dieptepunt: beide landen riepen hun diplomatieke vertegenwoordigers terug en
China weigerde Birma verdere bijstand te verlenen.315 Als een gevolg van deze crisis besloot
de Chinese overheid voortaan ten aanzien van Birma een ‗tweesporenstrategie‘ te volgen,
waarbij de relaties tussen China en Birma als land werden losgekoppeld van de relaties tussen
60
de politieke partijen. Dit maakte het voor China mogelijk om zijn steun aan de BCP verder te
zetten en tegelijkertijd het contact met de Birmese overheid te bewaren.316
Na verscheidene toenaderingspogingen van generaal Ne Win werden in 1971 de
bilaterale betrekkingen genormaliseerd en openden de ambassades terug hun deuren. In de
daaropvolgende periode werden verschillende officiële delegaties vanuit Birma in Beijing
ontvangen en wist Ne Win een goede verstandhouding op te bouwen met de eerste en tweede
generatie van Chinese politieke leiders. 317 Om China verder gunstig te stemmen steunde
Birma onder andere zijn gooi naar een zetel in de VN. Het VN-lidmaatschap van de
Volkrepubliek speelde immers ook in het voordeel van Birma, aangezien China zo meer
geneigd zou zijn om zich wat zijn buitenlands beleid betreft meer te houden aan de
internationale spelregels. Ondanks de dooi in de bilaterale relaties bleef Beijings aanhoudende
steun aan de BCP Birma‘s wantrouwen tegenover China voeden. De Chinese autoriteiten
wisten echter hun steun aan de BCP handig uit te spelen om zich van de medewerking van de
Birmese overheid te verzekeren: indien Birma zich naar de Chinese wensen gedroeg
verminderde men de steun aan de BCP, zo niet werden de banden met de Birmese
communisten opnieuw versterkt.318
Onder het leiderschap van Deng Xiaoping werd, in het kader van de ‗opendeurpolitiek‘,
het beleid ten aanzien van Birma langzaamaan aangepast en de steun aan de BCP
teruggeschroefd. Uiteindelijk werden in 1985 de BCP afdelingen in Beijing opgedoekt en
zette China zijn actieve steun aan de partij stop, wat zeker bijgedragen heeft tot het
uiteenvallen van de BCP in 1989. De tweede helft van de jaren ‗80 werden dan ook
gekenmerkt door een sterke verbetering van de bilaterale betrekkingen.319
2. China’s toenemende aanwezigheid in Myanmar sinds 1988
Het volksoproer in de straten van Rangoon in 1988 plaatste de Chinese overheid voor
een dilemma. Enerzijds wenste Beijing zijn goede relaties met het regime van Ne Win niet op
het spel te zetten, maar anderzijds bleek de woede van het volk diepgeworteld en was het
welslagen van de protesten niet uit te sluiten. Eind augustus en begin september leek de
Chinese overheid in haar berichtgeving zelfs even de zijde van de demonstranten te kiezen,
maar toen de tatmadaw op 18 september opnieuw het land in haar greep kreeg, verstomde de
Chinese kritiek abrupt.320
61
De coup van 1988 luidde een nieuw tijdperk in voor de relaties tussen China en
Myanmar. Geconfronteerd met internationale kritiek en sancties, wendde Myanmar zich
namelijk tot zijn grote noorderbuur voor bijstand. Tijdens een bezoek van Than Shwe aan
Beijing in oktober 1989, werd dit verzoek officieel overgemaakt aan de Chinese overheid.
China was, door het gewelddadig neerslaan van de Tian‘anmen-protesten, toen immers zelf
het mikpunt van internationale kritiek. Zoals eerder vermeld, besloot Beijing in de nasleep
van het Tian‘anmen-incident om zich te concentreren op de uitbouw van een gunstige
regionale omgeving. Een toenadering tot Yangon paste dan ook perfect binnen dit kader.321
Tussen China en Myanmar ontwikkelde er zich aldus een ongekende hartelijke relatie en
beide partijen spreken elkaar inmiddels aan als ‗paukphaw‘ (broeder), een Myanmarese term
die door de Myanmarezen uitsluitend wordt aangewend om de betrekkingen met China te
benoemen.
In het licht van de ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘ heeft China steeds
geweigerd om zich te mengen in de interne aangelegenheden van Myanmar. Beijing wenste
dan ook niet de Verenigde Staten te volgen in hun sanctiebeleid. Integendeel, sinds het einde
van de jaren ‗80 vindt er tussen China en Myanmar een hechte samenwerking plaats en
beschikt China over steeds meer economische en strategische belangen in Myanmar.
2.1 Economische belangen
2.1.1 Yunnan
Binnen de relaties tussen China en Myanmar neemt Yunnan, de enige Chinese provincie
die aan Myanmar grenst, een sleutelpositie in. Ten eerste kunnen we wijzen op de diepe
affiniteit die tussen de etniciteiten van Yunnan en Myanmar bestaat. Historisch gezien hebben
de inwoners van het grensgebied tussen China en Birma/Myanmar zich lange tijd kunnen
onttrekken aan de invloed van de Birmaanse en Chinese cultuur. Zij stonden onder het bestuur
van plaatselijke hoofdmannen, migreerden zonder moeite binnen dit gebied en vormden
onderling gemeenschappen. De hedendaagse, precies gedemarqueerde grenzen houden geen
rekening met deze culturele en verwantschapsbanden waardoor nu aan beide kanten van de
grens aan elkaar gelieerde bevolkingsgroepen leven. Zo delen de Kachin dezelfde stam als de
Jingpo 景颇 in Yunnan, zijn de Shan verwant aan Yunnans Dai 傣 en kunnen zowel in
62
Myanmar als Yunnan de Lisu 傈僳, Wa 佤, Lahu 拉祜 en Bulang 布朗 teruggevonden
worden.322
Ten tweede is Myanmar van groot belang voor de economische ontwikkeling van het
achtergestelde Yunnan. De economische politiek die na Mao Zedong werd gevolgd, legde de
nadruk op de ontwikkeling van de oostelijke provincies. Dit beleid was gestoeld op de
redenering dat een snelle economische groei van de kustprovincies vanzelf zou leiden tot een
modernisering van de overige regio‘s en een welvaartstoename in heel China. Deze logica is
foutief
gebleken.
China
wordt
op
heden
geconfronteerd
met
een
aanzienlijke
ontwikkelingskloof tussen de welvarende kustprovincies enerzijds en het achtergebleven
binnenland anderzijds. Ook Yunnan heeft weinig vruchten kunnen plukken van China‘s
indrukwekkende economische groei. Zo bedraagt Yunnans bbp per capita nog geen 1000
dollar, terwijl dit in Shanghai de 7000 dollar overstijgt. Sinds het negende vijfjarenplan
(1996-2000) wordt deze wanverhouding als een ernstige bedreiging voor China‘s welvaart en
stabiliteit erkend en is het evenwichtsherstel een topprioriteit op de agenda van de Chinese
overheid. 323 Wat de openstelling en ontwikkeling van de binnenprovincie Yunnan betreft,
heeft Myanmar een belangrijke functie te vervullen. Zoals uit de het volgend onderdeel zal
blijken vormt Myanmar voor Yunnan niet enkel een belangrijke afzetmarkt, maar is het via de
Indische Oceaan tevens een toegangspoort tot de buitenwereld.324
2.1.2 Handelsrelaties
a. Onevenwichtige handelsrelaties
Sinds de legalisatie van de grenshandel in 1988 nam de handel tussen China en
Myanmar een hoge vlucht. Deze evolutie tekende zich een jaar later reeds duidelijk af:
bedroeg in 1988 het totale handelsvolume tussen China en Myanmar nog slechts 9,5 miljoen
dollar, dan was dit bedrag in 1989 reeds opgelopen tot 76 miljoen dollar. 325 In de
daaropvolgende jaren nam China‘s rol binnen de buitenlandse handel van Myanmar verder
toe. In het jaar 2007 was China Myanmars tweede handelspartner met een aandeel van 21,8
procent in de totale buitenlandse handel van het land. In datzelfde jaar waren de ASEANlanden echter goed voor de helft van Myanmars totale handelsvolume en was Thailand
Myanmars voornaamste handelspartner. Thailands aandeel bedroeg namelijk 31,8 procent en
liet aldus de voormalige koploper Singapore326 (9,2 procent) ver achter zich.327
Myanmars exporthandel met China is beperkt in omvang en omvat voornamelijk ruwe
grondstoffen zoals edelstenen, fruit en peulvruchten. Het voornaamste Myanmarese
63
exportproduct is hout en was in 2007 goed voor 51 procent van de totale exportcijfers. De
houthandel heeft Myanmar echter geen omvangrijke economische groei opgeleverd. Dit
kunnen we als volgt verklaren: het hout wordt doorgaans onbehandeld het land uitgevoerd,
waardoor de betrokkenheid van de andere economische sectoren beperkt is. Bovendien wordt
geen aandacht besteed aan de duurzaamheid van de Myanmarese bossen. Indien in de nabije
toekomst geen afdoende maatregelen worden genomen om de grootschalige boskap in te
perken, dreigt ontbossing328 deze houthandel te ondermijnen.329
De importcijfers tonen een heel ander verhaal. De import van Chinese goederen heeft,
ondanks een aantal terugvallen, gedurende de jaren ‗90 een enorme toename gekend.
Gedurende het bewind van Ne Win had de bevolking het moeten stellen zonder duurzame
gebruiksgoederen, waardoor er tegen het einde van de jaren ‗80 een enorme vraag naar
dergelijke producten bestond. De daaropvolgende jaren vond er aldus een toestroom van
onder meer Chinese voertuigen, huishoudartikelen, tabak en textiel plaats.330 De import van
goedkope Chinese consumptiegoederen tastten echter de lichte industrie van Myanmar aan,
met als directe gevolgen hoge werkloosheidscijfers en hardere levensomstandigheden.331
De economische openstelling van het land had ook andere gevolgen. Chinese burgers
vonden hun weg naar de steden in het noorden van Myanmar en vormden er een invloedrijke
gemeenschap. Reeds in 1993 sprak de econoom Mya Maung van een ‗kolonisatie‘ van NoordMyanmar door Chinese inwijkelingen.332 In de eerste helft van de jaren ‗90 zouden er zich
door middel van identiteitsvervalsingen jaarlijks 20.000 Chinezen in Mandalay, de tweede
stad van Myanmar, gevestigd hebben.333 In de loop van 1989 en 1990 had de overheid met het
oog op stadsontwikkeling grote delen van de stadsbevolking gedwongen naar de omliggende
satellietsteden te verhuizen. Hun plaats werd vervolgens ingenomen door Yunnanese
ondernemers die verspreid over Mandalay horeca- en handelszaken uit de grond stampten en
de binnenstad omvormden tot een heuse ‗Chinatown‘ 334 . De enorme stijging van de
vastgoedprijzen die dit met zich meebracht, liet vele oorspronkelijke inwoners geen andere
keuze dan ook het stadscentrum te verlaten en zich in de afgelegen buitenwijken te
vestigen.335
Een intrinsiek kenmerk van de handel 336 tussen China en Myanmar is de negatieve
handelsbalans voor Yangon, die in 2006 1,3 miljard 337 dollar bedroeg. Dit handelsdeficit
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de economische structuur van beide landen: Myanmar
is nog steds een landbouweconomie en heeft te kampen met een onderontwikkelde
nijverheidssector. Hierdoor kan Myanmar China slechts weinig artikelen aanbieden die
64
Beijing niet elders kan bekomen. De prijzen van deze producten worden echter grotendeels
bepaald door de internationale markt en kunnen gemakkelijk gecontroleerd worden door de
voornaamste opkopers. Daarnaast neemt het regime, berucht om zijn economisch wanbeleid,
gewoon niet de gepaste maatregelen om dit handelsdeficit in te dammen.338
b. Grenshandel
Gedurende de jaren ‗50 promootte de CCP de grenshandel met Birma. Hierdoor
ontstond kleinschalige handel en wisten de inwoners van de Sino-Birmese grensgebieden hun
levenstandaard te verhogen. Nadat Ne Win de macht had gegrepen, wijzigde Birma echter van
economische koers en werd de grenshandel aan banden gelegd. In 1988 herzag de SLORC
opnieuw het economisch beleid en werd de grenshandel met China terug gelegaliseerd. 339
Momenteel heeft Myanmar op de grens met China vijf posten opengesteld voor officiële
grenshandel340 en wordt een 460 kilometer lang gedeelte van de oude ‗Birmaweg‘341 opnieuw
in gebruik genomen voor het handelsverkeer tussen Yunnan en Mandalay. De weg werd in
1998 aangepast aan het vrachtverkeer waardoor de afstand op heden in 12 à 16 uur kan
overbrugd worden.
Hoewel de grenshandel tussen China en Myanmar een peulschil is in vergelijking met
China‘s totale handelsvolume - het maakt nog niet eens één procent uit - is het een belangrijk
vehikel binnen de handel tussen beide landen: in 2005 vertegenwoordigde deze grenshandel
58 procent van China‘s uitvoer naar Myanmar en 82 procent van de invoer.342 Bovendien is
deze grenshandel van speciaal belang voor de provincie Yunnan die het leeuwendeel van deze
bilaterale handel voor zich neemt. Gedurende de jaren ‗90 was de Yunnan-Myanmar handel
goed voor gemiddeld 57,5 procent de totale handel tussen China en Myanmar.343 In 2003 was
Myanmar reeds uitgegroeid tot Yunnans belangrijkste buitenlandse handelspartner, terwijl
Yunnan Myanmars voornaamste partner is op vlak van grenshandel. 344. In 2004 stond de
teller voor de Myanmar-Yunnan handel op 387,1 miljoen dollar, gevolgd door Myanmars
grenshandel met Thailand345, die slechts 78,6 miljoen dollar bedroeg. 346 Zoals deze cijfers
aangeven hebben beide partijen een groot belang bij het voortzetten van dit handelsverkeer.347
Het staat echter buiten kijf dat de grenshandel met Myanmar niet echt van nationaal belang is
voor China, maar voornamelijk betekenisvol is op provinciaal niveau.348
De nieuwe economische netwerken tussen China en Myanmar stimuleerden echter ook
andere lucratieve activiteiten, waaronder de sluikhandel in jade, opium en heroïne. Deze
handel wordt vanzelfsprekend niet opgenomen in het officiële cijfermateriaal, waardoor
65
uiteindelijk slechts een klein deel van de totale grenshandel in kaart wordt gebracht. Sommige
waarnemers beweren dan ook dat het belang van deze illegale handel voor het economisch
overleven van de junta zwaar wordt onderschat.349 Er wordt namelijk gesteld dat Myanmarese
topmilitairen betrokken zijn bij de illegale drugshandel om de aankoop van wapens en de
verdere uitbreiding van de tatmadaw te bekostigen. Hierdoor zou er zich een uitgebreid
belangennetwerk ontwikkeld hebben dat niet enkel uit Myanmarese militairen bestaat, maar
ook uit etnische verzetsleiders, voormalige Chinese krijgsheren en plaatselijke Chinese en
Thaise autoriteiten. Deze kartels maakten het overigens voor de junta mogelijk om op grote
schaal staakt-het-vurenakkoorden aan te gaan met de etnische rebellenbewegingen.350
2.1.3 Economische en commerciële samenwerking
Zoals voorheen vermeld is gezien de afwezigheid van betrouwbare economische data
een bespreking van Myanmars economie geen evidentie. Ook wat de Chinese economische
bijstand aan Myanmar en de commerciële samenwerking tussen beide landen betreft is er op
officieel niveau nauwelijks informatie vrijgegeven. Om van deze zaken een beeld te scheppen
is men dan ook hoofdzakelijk aangewezen op de berichtgeving in de pers. Dit volstaat echter
om met zekerheid te kunnen stellen dat de economische samenwerking met China van groot
belang is voor de Myanmars industrie, energiesector en infrastructuurontwikkeling.351
Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft China wereldwijd zijn economische bijstand
uitgebreid. Was dit in het verleden voornamelijk ideologisch bepaald dan moet de huidige
golf aan Chinese buitenlandse hulp geïnterpreteerd worden als een instrument om zijn
nationale belangen veilig te stellen en dit zonder aan de principes van ‗respect voor
soevereiniteit‘ en ‗gelijkheid en wederzijds voordeel‘ 352 te raken. Het wederzijds voordeel
impliceert dat ook China de vruchten moet kunnen plukken van zijn omvangrijke bijstand aan
het buitenland. Steun in de vorm van economische samenwerking moet China namelijk
verzekeren van de broodnodige energievoorraden en afzetmarkten.353
In 2000 ontving Myanmar van China 186,7 miljoen dollar aan economische hulp,
terwijl dit in 2005 reeds was opgelopen tot 289,8 miljoen dollar. Hiermee neemt Myanmar de
negende plaats in op de ranglijst van landen die Chinese donaties ontvangen. China‘s
economische bijstand aan Myanmar bestaat grotendeels uit commerciële overeenkomsten aan
voordelige tarieven. Hierdoor slagen Chinese bedrijven erin belangrijke projecten binnen te
halen op het vlak van infrastructuurontwikkeling en energie-exploitatie. 354
66
a. Infrastructuurontwikkeling
Decennialange verwaarlozing door de overheid heeft Myanmar opgezadeld met een
verouderde infrastructuur die een belangrijke hinderpaal vormt voor de economische
ontwikkeling van het land. Voorbeelden van deze infrastructuurproblemen zijn legio. Het
gebrekkige wegennetwerk maakt gedurende het regenseizoen grote delen van het land
onbereikbaar, in 1996 beschikte de haven van Yangon over slechts twee kranen die in staat
waren om containerschepen te ontladen en dezelfde stad kampt tot op heden met dagelijkse
stroomuitvallen. Om aan deze energieproblemen het hoofd te bieden richt het regime zijn
aandacht steeds meer op de talrijke waterwegen van Myanmar. Deze rivieren worden
namelijk gebruikt als bronnen voor waterkracht en dragen momenteel bij tot één derde van
Myanmars totale energieproductie. Voornamelijk in de grensstaten werden aldus sinds het
begin van het millennium verschillende waterkrachtprojecten opgestart. De constructie van
waterkrachtcentrales aan de landgrenzen moet een tweevoudig doel dienen: voldoen aan de
binnenlandse energievraag en het verkopen van energie aan de buurlanden.
Myanmar beschikt echter niet over de noodzakelijke knowhow en financiële middelen
om de infrastructurprojecten alleen uit te voeren en dient beroep te doen op buitenlandse
ondernemingen. Naast Japan, Thailand en India wist ook China een groot aantal projecten
binnen te halen. 355 Zo werkte het Myanmarese ministerie van Energie samen met de Chinese
Yunnan Machinery & Equipment Import & Export Corporation (YMEC) voor de bouw van
de Paunglaung waterkrachtcentrale. De waarde van dit contract wordt op 170 miljoen dollar
geschat en is één van de omvangrijkste in zijn soort. Bovendien ondertekenden beide partijen
in augustus 2004 een nieuw contract ter waarde van 150 miljoen dollar voor een project op de
Shweli rivier.356
Daarnaast staat ook nog het Ayeyarwady-transportproject op stapel dat tot doel heeft
een goede transportverbinding tussen Kunming, de hoofdstad van Yunnan, en de Indische
Oceaan tot stand te brengen. 357 Hierbij zou gebruik gemaakt worden van de Ayeyarwady
rivier om vanuit Yunnan goederen naar de markten in Zuid-Azië, het Midden-Oosten en
Europa uit te voeren. 358 Momenteel is Kunming is voor zijn overzeese handel nog steeds
aangewezen op de haven van Shanghai die 5.800 km van de provinciehoofdstad verwijderd
ligt, terwijl de route van het Ayeyarwady-project slechts 1.300 km bedraagt. Hoewel dit
project de economische ontwikkeling van Yunnan ten goede zou komen 359 en de plannen
reeds sinds 1997 op tafel liggen, wordt de uitvoering pas tussen 2011 en 1015 verwacht.360
67
b. Energievoorziening
China‘s kolenreserves - de derde grootste ter wereld - zijn de afgelopen decennia een
belangrijke steunpilaar geweest voor de economische ontwikkeling van het land en zullen dit
in de nabije toekomst ook blijven, maar een moderne economie vereist uiteraard ook andere
energiebronnen. Sinds de openstelling van het land is de energieconsumptie jaarlijks
gemiddeld 5,6 procent gestegen en momenteel staat het land op de tweede plaats van ‘s
werelds grootste olieconsumenten.361 Hoewel China een belangrijke olieproducent is, kan het
sinds 1993 niet meer voldoen aan zijn eigen energiebehoefte en is het uitgegroeid tot een
netto olie-invoerder. Daar een stijging van China‘s olieproductie weinig waarschijnlijk is en
de vraag naar deze grondstof gestaag stijgt, zal China‘s afhankelijkheid van geïmporteerde
olie in de toekomst enkel toenemen.362
Sinds de late jaren ‗90 heeft de Chinese overheid zijn buitenlandse politiek dan ook
aangepast aan zijn groeiende energiebehoefte. Door middel van overheidssteun werden
Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China National Petroleum
Corporation (CNPC), de drie Chinese staatsbedrijven363 die werkzaam zijn in de oliesector,
aangemoedigd om hun aandacht te vestigen op de buitenwereld en wereldwijd op zoek te
gaan naar investeringsmogelijkheden in olie- en gasrijke landen, zoals Myanmar.364
Gedurende de koloniale periode was het huidige Myanmar een netto uitvoerder van olie,
maar aangezien zijn voornaamste oliebronnen inmiddels grotendeels uitgeput zijn, heeft het
zijn belang als uitvoerder van energiebronnen te danken aan zijn omvangrijke, ontginbare
aardgasvelden die recent in kaart werden gebracht. Volgens het energierapport van British
Petroleum (BP) beschikte Myanmar in 2007 over 600 miljard kubieke meter aan
aardgasreserves. 365 Wanneer we rekening houden met Myanmars landoppervlakte is de
omvang van deze gasvelden vergelijkbaar met deze van grote producenten als Irak en
Australië.366 In termen van buitenlandse investeringen zijn olie en gas in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een bijzonder belangrijke sector voor Myanmar. Volgens de data die door het
regime werden vrijgegeven, was deze sector in 2004 goed voor 34,2 procent van het
totaalpakket aan goedgekeurde buitenlandse investeringen en was de uitvoer van aardgas in
datzelfde jaar goed voor 40 procent van Myanmars totale exportinkomsten.367
Inmiddels zijn minstens zestien Chinese multinationals, waaronder de drie voorheen
vermelde staatbedrijven, betrokken in 21 olie- en gasprojecten in Myanmar, met een
gezamenlijke waarde van 163 miljoen dollar. Wanneer we dit vergelijken met het totale
bedrag van buitenlandse investeringen in de olie- en gassector in Myanmar, namelijk 2.635
68
miljoen dollar, is dit slechts een klein aandeel. Bepaalde bronnen poneren echter dat een groot
aantal Chinese investeringen onder naam van Myanmarese bedrijven plaatsvinden en deze
bijgevolg niet worden opgenomen in de officiële statistieken.368
China‘s aanwezigheid in Myanmars olie- en gasvelden is bovendien een vrij recent
fenomeen. CNPC was in 2001 het eerste Chinese oliebedrijf dat in Myanmar investeerde. 369
Andere investeringen zouden echter snel volgen. Zo sloten in 2004 Myanma Oil and Gas
Enterprise (MOGE), een onderneming onder toezicht van het Myanmarese ministerie van
Energie, en Sinopec een joint venture-contract voor olieontginning in blok D370 in de divisie
Sagaing en was CNOOC eerder dat jaar reeds begonnen met zowel offshore als onshore
boringen.371 In januari 2004 werd de ontdekking van nieuwe gasvelden nabij de kust van de
staat Rakhine bekendgemaakt. De meest lucratieve velden zijn gelokaliseerd in het blok A-1
en staan reeds bekend als de Shwe (‗gouden‘) gasvelden. De gasproductie in dit blok,
waarvan de start werd vooropgesteld voor 2010, zal Myanmars gassector ongetwijfeld nieuwe
impulsen geven. De reserves van de Shwe-gasvelden worden namelijk geschat op 200 à 240
miljoen kubieke meter en dit brengt hen op gelijke voet met Myanmars meest winstgevende
gasvelden, Yadana en Yatagun372. De exploratie en ontwikkeling van de Shwe-gasvelden is in
handen van een consortium bestaande uit het Zuid-Koreaanse Daewoo International (60
procent) en de Korea Gas Coorporation (10 procent), het Indiase Oil and Natural Gas (20
procent) en de Gas Authority of India Limited (10 procent). 373 Na de toewijzing van de
exploratierechten startte het regime de onderhandelingen omtrent de verkoop van het
geproduceerde aardgas. Gedurende deze gesprekken leek de Indiase onderneming Gas
Authority of India Limited (GAIL) de grootste kanshebber. De uitwerking van een concrete
overeenkomst sleepte echter aan 374 en Myanmars ongeduldig regime begon een zoektocht
naar andere potentiële kopers. Uiteindelijk ondertekende MOGE in januari 2007 een
memorandum van overeenstemming met PetroChina, een dochterbedrijf van CNPC. Deze
overeenkomst stootte India tegen de borst daar de opbrengst van het A-1 blok aan China werd
toegewezen voor een lagere prijs 375 dan GAIL oorspronkelijk had geboden. 376 Deze
voorkeursbehandeling kwam overigens op een bijzonder moment: vier dagen nadat China in
de VN Veiligheidsraad zijn vetorecht had gebruikt om een resolutievoorstel gericht tegen
Myanmar te blokkeren. Myanmar is dus bereid zijn rijkelijke grondstoffen uit te spelen in ruil
voor China‘s diplomatieke steun.377 Waarnemers berekenden dat door deze overeenkomst, die
in 2009 voor een periode van 30 jaar werd gestart378, de junta bij benadering 107 miljoen
dollar per jaar zal mislopen. Een zware prijs voor China‘s vriendschap.379
69
2.2 Strategische belangen
2.2.1 Militaire samenwerking
Gedurende de protestacties van 1988 had de tatmadaw op de rand van de afgrond
gebalanceerd en werd het geconfronteerd met haar eigen zwakheid. Dit trauma voedde de
vastberadenheid van de legerleiding om haar strijdkrachten te versterken en uit te bouwen tot
het onbetwistbare machtsinstituut van Myanmar. Haar doelstelling van een 500.000 man
sterke, gemoderniseerde troepenmacht kon echter niet zelfstandig bereikt worden en zodoende
was Myanmar aangewezen op zijn noorderbuur voor hulp. 380 De hieruit voortvloeiende
militaire samenwerking tussen China en Myanmar heeft zich op drie vlakken gemanifesteerd.
Ten eerste heeft China een aantal indrukwekkende wapenleveringen aan Myanmar op
zijn naam staan. Na Khin Nyunt en Than Shwe‘s bezoek aan Beijing in 1989 ging de SLORC
over tot de grootste wapenaankoop uit Myanmars geschiedenis. Men spendeerde 1 miljard
dollar aan onder meer patrouilleboten, tanks en gevechtsvliegtuigen van Chinese makelij. Een
tweede omvangrijke bestelling van Chinees militair materiaal vond in 1994 plaats 381 ,
waardoor in 2000 de totale waarde van China‘s wapenleveringen op 1,5 miljard dollar werd
geschat.382 Deze enorme hoeveelheid militair materiaal kon verworven worden door middel
van kortingen, interestvrije leningen en ruilhandel. Hierdoor stond China bij de junta bekend
als een zeer welwillende wapenleverancier.383 Verder was Beijing ook bereid om experts naar
Myanmar te sturen om de troepen militaire trainingen te geven zodat Myanmar de slagkracht
van zijn leger kon verhogen. Dit stelde de tatmadaw in staat om haar greep op de opstandige
grensgebieden te verhogen en vele rebellenbewegingen in het nauw te drijven.384
Daarnaast hebben de Chinese autoriteiten ook een bemiddelende rol gespeeld in het
wapenstilstandsbeleid van de junta. Zoals voorheen vermeld werden onder impuls van Khin
Nyunt doorheen de jaren ‗90 verschillende staakt-het-vurenakkoorden aangegaan met een
meerderheid van de etnische verzetsbewegingen. Waarnemers menen dat gedurende deze
campagne China druk uitoefende op de rebellen en hen paaide met een aanzienlijk aandeel in
de bloeiende grenshandel tussen China en Myanmar.385
Een laatste dimensie van deze militaire samenwerking is de uitbouw van militaire
faciliteiten386 in Myanmars kustgebieden. Reeds 17 jaar wordt er immers in de internationale
media druk gespeculeerd over China‘s militaire activiteiten in de Andamanse Zee en de Golf
van Bengalen. Deze activiteiten moeten in het kader van de betrekkingen tussen China en
70
India worden geplaatst. Volgens bepaalde bronnen zou er ondanks de verbeterde relaties
tussen Beijing en New Delhi binnen China‘s defensiekringen een groeiende bezorgdheid
heersen over India‘s positie in de Indische Oceaan en wordt de ontwikkeling van deze
regionale grootmacht nauwlettend in het oog gehouden. Om een tegengewicht te vormen
wenst Beijing op termijn een volwaardige oceaanvloot te ontwikkelen en de reikwijdte van
zijn marine uit te breiden tot de Indische Oceaan. 387 Dit is de zogenaamde ‗twee oceanen
strategie‘ (liang yang zhanlüe 两洋战略), waarin Myanmar als een belangrijke factor wordt
beschouwd. Sinds een westerse spionagesatelliet in 1992 een radarantenne onderscheidde op
Myanmars Groot Coco-eiland388 duiken er met de regelmaat van de klok persberichten op
over de vermeende aanwezigheid van een hoogtechnologisch Chinees inlichtingsstation op
het eiland.389 Deze installaties zouden het Chinese Volksbevrijdingsleger in staat stellen om
het maritiem verkeer en India‘s militaire activiteiten - zoals rakettesten - op de nabijgelegen
Andaman eilanden en in de Golf van Bengalen te controleren. Overigens zouden ook elders in
Myanmar Chinese basissen uitgebouwd zijn, onder meer op de eilanden Hainggyi, Ramree en
Zadetkyi Kyun. 390 Zowel Chinese als Myanmarese autoriteiten hebben deze beweringen
echter steeds ontkend. De militaire analist en Myanmar-expert Andrew Selth onderstreept
bovendien dat harde bewijzen tot op heden ontbreken en benadrukt dat zelfs de Indiase
marinetop in 2005 heeft laten weten geen reden te hebben om nog langer geloof te hechten
aan dergelijke berichten. 391 Eerder genuanceerde waarnemingen beperken de Chinese
betrokkenheid dan ook tot loutere assistentie bij de constructie van deze installaties 392 en
stellen dat Myanmar als wederdienst enkel zijn havens openstelt voor de Chinese marine voor
onderhoud en herstel.393
2.2.2 Geo-economische overwegingen
Sinds Deng Xiaopings hervormingen heeft China ontelbare nieuwe markten weten aan
te boren en dragen wereldwijd artikelen het opschrift ‗made in China‘. Een direct gevolg
hiervan is dat 85 procent van China‘s huidige exporthandel via zee wordt getransporteerd en
dat de bescherming van de zeeroutes aldus hoog op Beijings veiligheidsagenda is komen te
staan.
394
De maritieme routes zijn daarenboven van wezenlijk belang voor China‘s
energiezekerheid. We hebben in voorgaande delen reeds meermaals gewezen op China‘s
toenemende afhankelijkheid van geïmporteerde olie. Dit impliceert dat indien China zijn
energievoorraden wil veiligstellen het niet enkel de grondstoffen dient te bekomen, maar
71
tevens hun toevoer dient te verzekeren. Momenteel bevinden China‘s voornaamste
olieleveranciers zich in Afrika en het Midden-Oosten395 en beschikt het land slechts over één
transnationale oliepijplijn.396 Dit heeft tot gevolg dat 80 procent van China‘s olietoevoer397
via de zeestraten van Zuid- en Zuidoost-Azië verloopt en dus onvermijdelijk ook via de Straat
van Malakka, een strategisch knelpunt.398 Deze zeestraat verbindt de Indische Oceaan met de
Zuid-Chinese Zee en de Stille Oceaan en vormt de kortste zeeroute tussen de Perzische Golf
en Azië‘s voornaamste olieconsumenten, zodat er dagelijks gemiddeld zo‘n 15 miljoen
olievaten en jaarlijks ongeveer 50.000 schepen passeren.
399
China‘s toenemende
afhankelijkheid van de Straat van Malakka baart Beijing echter steeds meer zorgen. Piraterij
vormt er namelijk een constante bedreiging voor de scheepvaart en de laatste jaren heerst er
een verhoogd terreuralarm. Bovendien is er sprake van een sterke Amerikaanse aanwezigheid
in de Zuidoost-Aziatische zeestraten, waardoor Washington, in het geval van een dispuut, in
staat is een invloed uit te oefenen op China‘s olie- en exporttransport.400
Om zijn belangen veilig te stellen heeft China de afgelopen jaren verschillende stappen
ondernomen. In 2005 poneerde het intern rapport Energy Futures in Asia, dat op verzoek van
de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld was samengesteld, dat China langs
de zeeroute van het Midden-Oosten naar de Zuid-Chinese Zee een strategisch ‗parelsnoer‘
had uitgebouwd. 401 Hiermee bedoelt men dat China door middel van investeringen,
havenontwikkeling en diplomatieke initiatieven zijn invloed langs de olieroute heeft verhoogd
en waarbij iedere parel van dit snoer een kernpunt van Chinese geopolitieke invloed voorstelt.
Het Amerikaanse rapport vermeldt in dit kader de bouw van een marinebasis in Gwadar
(Pakistan), containerfaciliteiten in Chittagong (Bangladesh), een diepwaterhaven in Sittwe
(Myanmar), een landingsbaan op het Woody eiland (Vietnam) en militaire faciliteiten op het
Chinese eiland Hainan.402 Ook de vermeende Chinese militaire faciliteiten in de Andamanse
Zee en de Golf van Bengalen worden in het kader van deze strategie geplaatst. De inhoud van
dit rapport wordt eveneens door Andrew Selth in twijfel getrokken.403
Naast de diepzeehaven in Sittwe heeft Myanmar een nog belangrijkere rol te vervullen
binnen China‘s economische strategie. Het land kan namelijk dienst doen als alternatieve
route voor China‘s geïmporteerde olie en dit door de aanleg van een in 2004 voorgestelde
pijplijn over Myanmars grondgebied. In 2007 werden door de autoriteiten van Myanmar en
Yunnan de grote lijnen van het plan uit de doeken gedaan404: vanuit de diepzeehaven van
Kyaukphyu zouden parallel een olie- en gaspijplijn405 worden aangelegd die Kunming met de
Golf van Bengalen zouden verbinden. De totale kostprijs van dit project wordt op 2,54 miljard
72
euro geschat. Met 50,9 procent heeft CNPC de meerderheid van de aandelen in handen,
terwijl de overige aan MOGE toekomen. 406 Ondanks de glasheldere voordelen die deze
pijplijnen China zouden opleveren, sleepten de onderhandelingen vijf jaar aan vooraleer op 27
maart 2009 de overeenkomst formeel ondertekend werd. 407 Nu de zaak ook officieel
beklonken is, heeft China een belangrijke stap gezet in het verzekeren van zijn olietoevoer.
73
Hoofdstuk Drie: Bijkomende regionale actoren
Uit de twee voorgaande hoofdstukken mag blijken dat China‘s aanwezigheid in
Myanmar sinds het einde van de jaren ‗80 spectaculair is toegenomen, terwijl de Verenigde
Staten nauwelijks nog rechtstreekse invloed op het land hebben. Myanmars strategische
positie op de breuklijn tussen Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië impliceert dat de ontwikkelingen
binnen het land ook een sterke regionale impact hebben. Hierdoor kunnen bij een bespreking
van de kwestie Myanmar - naast China - de andere belangrijke regionale actoren, met name
India en ASEAN, niet buiten beschouwing gelaten worden. In het volgend hoofdstuk bekijken
we hoe beide partijen op het beleid van Myanmars junta en China‘s toenemende invloed in
het land hebben gereageerd.
1. India
Desinteresse en gereserveerdheid kenmerkten de relaties tussen India en Birma toen de
SLORC in 1988 aan de macht kwam. Rangoon associeerde India nog steeds met het koloniale
verleden, toen Indiërs ten koste van de inheemse bevolking sleutelposities wisten te veroveren
in de Birmese maatschappij. India tilde van zijn kant nog steeds zwaar aan de nationalisering
van Indiase ondernemingen in Birma die in het kader van ‗Birmese weg naar het socialisme‘
had plaatsgevonden.408
In tegenstelling tot China besloot de Indiase overheid in 1988 om zich aan de zijde van
het Westen te scharen en het regime van Myanmar openlijk te bekritiseren voor zijn aanpak
van de ‗Rangoon Spring‘. De Indiase ambassade in Rangon stond gedurende de
straatprotesten overigens in direct contact met de Aung San Suu Kyi en andere sleutelfiguren
van de oppositie en verleende na de coup talloze dissidenten de nodige hulp om naar India te
vluchten. In 1990 werd ook de weigering van de SLORC om de verkiezingsuitslag te
erkennen door India aan de kaak gesteld.409 Gedurende de eerste helft van de jaren ‗90 volgde
New Delhi aldus het voorbeeld van de Verenigde Staten en drong het aan op meer respect
voor mensenrechten en democratie.410. Zodoende verloor India langzamerhand zijn invloed in
Myanmar. Medio jaren ‗90 nam echter de ongerustheid over de situatie in Myanmar onder de
Indiase politici, militairen en academici toe. Het betrof ditmaal niet de onderdrukking van de
NLD of de grove schending van mensenrechten, maar wel de verhoogde Chinese invloed in
74
het land. Onrustwekkende berichten over de massale aankoop van Chinese wapens, de
aanwezigheid van Chinese inlichtingstations en havenfaciliteiten in de Golf van de Bengalen
en de Chinese economische infiltratie in het noorden van Myanmar doken namelijk steeds
vaker op in de pers. Bovendien had China inmiddels goede betrekkingen opgebouwd met
Pakistan, Bangladesh en Nepal en leek een Chinese omcirkeling van India plaats te grijpen. 411
De vrees dat Myanmar zou uitgroeien tot een Chinese vazalstaat leidde tot een
opmerkelijke Indiase beleidsherziening. Sinds 1994 heeft men namelijk verzaakt aan het
oorspronkelijke isolatiebeleid en kwam de nadruk te liggen op de Indiase strategische
belangen in Myanmar, waarbij een toenadering tot de SLORC werd nagestreefd. Bovendien
waren goede relaties met Yangon een belangrijk onderdeel van India‘s zogenaamd ‗Look
East‘-beleid.412 Deze strategie, die in het begin van de jaren ‗90 werd gelanceerd, houdt in dat
India zijn politieke, economische en strategische relaties met de landen van Zuidoost-Azië
ontwikkelt en uitbouwt teneinde zijn invloed in de regio te verhogen. De Indiase overheid
startte ten aanzien van Myanmar dan ook een grootscheeps charmeoffensief. Indiase politici
verblijdden de Myanmarese generaals met omvangrijke delegaties, er werden gezamenlijke
militaire manoeuvres op touw gezet en wapenleveringen werden goedgekeurd.413
De Indiase belangen in Myanmar zijn bijzonder gelijklopend met die van China. Ook
hier speelt uiteraard de strategisch waardevolle positie van het land. Hoewel Indiase
functionarissen inmiddels hebben toegegeven dat de berichten over de vermeende Chinese
basissen op de Coco-eilanden naar alle waarschijnlijkheid uit de lucht zijn gegrepen, was dit
aanvankelijk één van de hoofdzorgen binnen de Indiase militaire kringen. 414 Myanmar is
daarnaast ook een cruciale bondgenoot voor de Indiase overheid in haar strijd tegen de
rebellenbewegingen die zich in het noordoosten van India ophouden.
415
Deze
antigouvernementele groeperingen hebben immers ook basissen uitgebouwd aan de
Myanmarese zijde van de grens en hebben er contacten gelegd met de plaatselijke etnische
gewapende groeperingen. Aldus is er aan de grens tussen India en Myanmar een situatie
gecreëerd die voor de overheden van beide landen een bedreiging vormt en een gezamenlijke
aanpak van het probleem lijkt dan ook aangewezen.416
Verder biedt Myanmar voor het economisch achtergestelde noordoosten van India een
belangrijke toegangspoort tot de tijgereconomieën van Zuidoost-Azië. Net zoals China heeft
India in de afgelopen jaren bijdragen geleverd tot de uitbouw van Myanmars wegennetwerk.
Dit initiatief heeft zich echter beperkt tot die regio‘s417 van Myanmar waar Chinese ingenieurs
en wegenbouwers zich nog niet hadden vertoond, namelijk in de gebieden die aan India
75
grenzen. Dergelijke aanpak is uiteraard weinig efficiënt en zal nauwelijks bijdragen tot de
economische ontwikkeling van India‘s noordoostelijke gebieden. In India‘s zakenwereld gaan
dan ook stemmen op om met China samen te werken zodat beide partijen meer voordelen
kunnen halen uit hun eigen investeringen.418 Op het vlak van olie- en gaswinning zullen deze
twee landen echter elkaars rivalen blijven. In dit opzicht kunnen we de concurrentieslag
tussen PetroChina en GAIL die in 2007 zijn hoogtepunt bereikte nogmaals aanhalen als
voorbeeld.419
Hoe ervaart de tatmadaw China en India‘s concurrentiestrijd om invloed? Het regime,
beducht voor een te sterke afhankelijkheid van China, verwelkomde de herziening van India‘s
beleid. Volgens bepaalde bronnen zouden er zich binnen de SPDC pro-Indiase fracties - met
Maung Aye als voorman - aftekenen die de opgebouwde Chinese invloed willen terugdringen.
Deze speculaties werden door de afzetting van Khin Nyunt, een man die bekend stond
omwille van zijn affiniteit met China, en het onmiddellijk daaropvolgende bezoek van Than
Shwe aan India versterkt.420 Toch dient onderstreept te worden dat Birma/Myanmar en zijn
opeenvolgende besturen steeds een xenofoob nationalisme hebben vertoond om zich af te
schermen van buitenlandse invloed. De aanzienlijke invloed die China sinds 1988 in
Myanmar heeft weten op te bouwen staat dan ook haaks op de traditionele houding van het
land. Sinds de koloniale periode, gedurende dewelke Indiërs en in mindere mate Chinezen een
dominante rol wisten te verwerven binnen de Birmese samenleving, bestaat er onder de
bevolking van Myanmar wrok tegenover deze twee nationaliteiten. Deze gevoelens sluimeren
echter ook nog steeds binnen de tatmadaw en worden door hen ook gebruikt om de massa421
te bespelen. Volgens Renaud Egreteau lijdt het geen twijfel dat het regime van Myanmar in
het geval van een overdreven Chinese en Indiase infiltratie eerder voor een terugkeer naar zijn
isolationistische politiek zou opteren dan een dergelijke aantasting van zijn integriteit
lijdzaam te ondergaan.422
2. ASEAN
Birma‘s isolationistische politiek onder Ne Win verhinderde zijn toetreding tot ASEAN
in 1967. De Birmese beleidsmakers meenden namelijk dat deze organisatie gedomineerd werd
door de Verenigde Staten en vreesden dan ook dat lidmaatschap het einde zou betekenen van
hun kostbare neutraliteit. Bovendien stelde de anti-Chinese oproer in de Birmese steden de
China-Birmarelaties toen onder enorme druk en leek het Rangoon raadzaam om China niet
76
verder te provoceren door toe te treden tot een organisatie die de Volksrepubliek toen nog niet
had erkend.423 De daaropvolgende twee decennia verdween Birma van ASEANs agenda en
was er nauwelijks sprake van interactie tussen beide partijen.424
In het begin van de jaren ‗90 vond er echter een wijziging plaats: zowel de tatmadaw als
ASEAN gaven blijk van bereidheid tot een verhoogde samenwerking die uiteindelijk zou
moeten leiden tot Myanmars lidmaatschap. Berichten over een mogelijke toetreding van
Myanmar stoten echter op zware kritiek van het Westen. De junta‘s critici zagen namelijk in
het licht van hun eigen beleid liever een geïsoleerd Myanmar. ASEAN hield echter voet bij
stuk en verantwoordde zich als volgt: op diplomatiek en economisch vlak bruggen slaan naar
Myanmar zou de socio-economische ontwikkeling van het land en de opkomst van een
middenklasse ten goede komen. Deze ontwikkelingen zouden uiteindelijk aanleiding geven
tot politieke liberalisering. In tegenstelling tot het westerse beleid zou ASEAN zich daarom
niet inlaten met de interne aangelegenheden van het land en aldus het principe van ‗nietinmenging‘ respecteren. Dit beleid wordt ‗opbouwende betrokkenheid‘ genoemd en vormt de
rode draad doorheen ASEAN‘s aanpak van de kwestie Myanmar. De organisatie geloofde
sterk dat deze strategie efficiënter zou blijken dan het westerse sanctiebeleid dat door de
Verenigde Staten geïnitieerd werd.425
Uiteraard vormde de bezorgdheid om de toenemende Chinese aanwezigheid in
Myanmar de grondslag voor ASEANs toenadering tot Myanmar, maar ook enkele andere
factoren speelden een rol. Zo was men gekant tegen de westerse nadruk op democratisering en
mensenrechten daar dit werd beschouwd als het opdringen van vreemde waarden aan
Aziatische landen met een van het Westen verschillende socioculturele achtergrond.
Bovendien wou Singapore, stichtend lid van ASEAN, als de toenmalige belangrijkste
buitenlandse investeerder in Myanmar zijn greep op het economisch beleid van het regime
verhogen en wou het zijn toegang tot de markten en natuurlijke rijkdommen van Myanmar
verzekeren.426
In juli 1994 werd Myanmar door Thailand als observerend lid uitgenodigd op een
ASEAN-vergadering
en
tekenden
de
Myanmarese
vertegenwoordigers
het
vriendschapsverdrag, een absolute voorwaarde voor ieder land dat lid van ASEAN wenst te
worden.427 In 1995 werd het land een officiële waarnemer op ASEAN-vergaderingen en dit
werd in 1997 gevolgd door het volwaardig ASEAN-lidmaatschap. Dit lidmaatschap leverde
Myanmar enkele belangrijke voordelen op. Het versterkte immers de legitimiteit van het
regime en droeg bij tot een beter internationaal imago. 428 Als lidstaat van ASEAN heeft het
77
land ook toegang tot internationale fondsen en kan het zich in de Verenigde Naties en bij
onderhandelingen met de grootmachten onder de paraplu van ASEAN opstellen.
429
Bovendien zou lidmaatschap Myanmar ook economische voordelen opleveren en zijn
afhankelijkheid van China temperen.430
De relatie tussen Myanmar en ASEAN is echter een moeilijk huwelijk. Binnen ASEAN
heeft er steeds verdeeldheid geheerst over het lidmaatschap van Myanmar. Zijn zetel heeft het
regime voornamelijk te danken aan de steun van ASEANs drie voornaamste leden: Singapore,
Maleisië en Indonesië. Vele andere landen waren niet bereid om voor Myanmar de westerse
kritiek te trotseren. De financiële crisis die gedurende 1997 en 1998 grote delen van ZuidoostAzië in haar greep hield werd door sommige lidstaten dan ook beschouwd als een vergelding
van het Westen voor ASEANs besluit om Myanmar toe te laten tot de organisatie. 431
ASEANs voornaamste zorg is echter dat meer dan een decennium na de Myanmars toetreding
de ‗opbouwende betrokkenheid‘ niet de verhoopte resultaten heeft opgeleverd.
In 2005 plaatste Myanmar ASEAN opnieuw voor een dilemma. In 2006 was Myanmar
namelijk aan de beurt om het roterend voorzitterschap van de organisatie waar te nemen, maar
zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie lieten verstaan hun gezamenlijke
vergaderingen met ASEAN onder voorzitterschap van Myanmar te boycotten. Indien ASEAN
Myanmar echter zou verzoeken afstand te doen van het voorzitterschap werd een negatief
precedent geschapen dat de organisatie liever wenste te vermijden. Tot grote opluchting van
de organisatie besloot de junta evenwel om vrijwillig afstand te doen van het voorzitterschap.
Het regime verantwoordde deze beslissing door te stellen dat het zich wou concentreren op de
uitvoering van Khin Nyunts zevenstappenplan. De straatprotesten van 2007 en de junta‘s
houding in de nasleep van de cycloon Nargis brachten ASEAN echter opnieuw in
verlegenheid. Het voormalige Birma blijft aldus door zijn gebrek aan medewerking het
zorgenkind van ASEAN.432
78
Hoofdstuk Vier: Concluderende bedenkingen
De kwestie Myanmar heeft grote verdeeldheid gezaaid in de internationale
gemeenschap. Enerzijds is er het strenge sanctiebeleid van de Verenigde Staten en - in
mindere mate - andere westerse landen. Anderzijds is er de mildere aanpak van de meeste
Aziatische landen, die het nut van een repressief sanctiebeleid betwisten en verkiezen om
door middel van economische en militaire steun hun invloed op het regime te bewaren. Aan
de basis van deze Aziatische aanpak ligt uiteraard China, die in de voorbije twintig jaar een
ongekende aanwezigheid in Myanmar heeft weten op te bouwen.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke gevolgen de houding van de Verenigde Staten
enerzijds en die van China anderzijds tot nu toe voor Myanmar hebben gehad. Met andere
woorden, kan het Amerikaanse sanctiebeleid omschreven worden als een succes en is de
Chinese invloed in Myanmar werkelijk zo groot dat we Myanmar kunnen beschouwen als een
moderne tribuutstaat van China?
1. Het Amerikaanse sanctiebeleid: een evaluatie
Voor een evaluatie van het Amerikaanse sanctiebeleid dienen we nogmaals hun
tweevoudig doel voor ogen te houden: enerzijds ruggensteun verlenen aan de democratische
oppositie in Myanmar en anderzijds door sanctionering het regime aanzetten tot het
overdragen van de macht aan een democratisch bestuur.433 Wat de eerste doelstelling betreft
stelt de meerderheid van de waarnemers dat het sanctiebeleid inderdaad de democratische
bewegingen een duw in de rug heeft gegeven en dat de internationale aandacht belangrijk
geweest is voor het overleven van de NLD en de bescherming van haar voornaamste
leiders.434 Anderen plaatsen hier echter een kritische noot bij. De sancties hebben er volgens
hen voor gezorgd dat in de ogen van het regime - de hervormers incluis - en sommige delen
van de bevolking de Myanmarese voorvechters van democratie landverraders zijn. Zij worden
namelijk op aanstichting van de tatmadaw medeverantwoordelijk gehouden voor de
bedroevende economische situatie van het land.435
Wat de tweede doelstelling van het sanctiebeleid betreft, was in februari 2009 Hillary
Clinton tijdens haar eerste bezoek aan Azië als Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
formeel: ―Clearly, the path we have taken in imposing sanctions hasn't influenced the
79
Burmese junta‖. 436 Het huisarrest van Aung San Suu Kyi is namelijk nog steeds niet
opgeheven, de grieven van de bevolking worden genegeerd en het door de junta voorgestelde
democratiseringsproces in de vorm van een zevenstappenplan werd door de voormalige
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice omschreven als een
scherts.437 Met andere woorden: de sancties hadden hun voornaamste doel volledig gemist. In
zijn rapport aan het Amerikaanse Congres kwam onderzoeker Larry Niksh tot hetzelfde
besluit. Hij wijst vier factoren aan die hebben bijgedragen tot het falen van de westerse
sancties en die van de Verenigde Staten in het bijzonder.
Als eerste vermeldt hij het gebrek aan uniformiteit in de internationale sancties. De
Europese en Japanse sancties zijn relatief mild 438 en ondermijnen aldus de strengere
maatregelen die in 1997 en 2003 door Washington werden genomen. Maar ook deze laatste
zijn niet waterdicht daar de investeringen van Unocal/Chevron - de belangrijkste Amerikaanse
commerciële activiteit in Myanmar - onaangetast blijven. Aangezien Myanmar binnen Azië
en Europa over voldoende afzetmarkten voor zijn producten beschikt, is de BFDA in feite niet
adequaat. Zo heeft de invoering van de BFDA binnen de textielsector van Myanmar dan wel
een zware tol geëist, maar werd door de toenemende vraag in Azië en Europa recent toch een
licht herstel van deze economische tak waargenomen. Een derde factor is de ‗opbouwende
betrokkenheid‘ van de ASEAN-landen, waardoor hun regeringsleiders tot op heden
geweigerd hebben om economische sancties toe te passen. Bepaalde ASEAN-lidstaten hebben
immers belangrijke economische belangen in het land. Zo investeerden in 2004 Thailand en
Singapore respectievelijk 1 miljard en 1,4 miljard dollar in Myanmar. Echter, de grootste
hinderpaal voor het welslagen van het Amerikaanse sanctiebeleid is volgens Larry Niksch en
vele anderen de omvangrijke bijstand die Myanmar van China verkrijgt.439
De oorzaken voor de inefficiëntie van de sancties moeten bovendien ook in Myanmar
zelf gezocht worden. Vooreerst leent het economisch systeem van Myanmar zich niet tot een
sanctiebeleid. Er is namelijk sprake van een aanzienlijke informele economie - omvangrijker
dan de formele - die buiten schot blijft. Daarnaast is Myanmar in belangrijke mate
zelfbedruipend. Alle zaken die elementair zijn voor zijn voortbestaan kan het regime binnen
de eigen landsgrenzen vinden. Uiteraard hebben de economisch sancties het regime van
welgekomen inkomsten beroofd, maar op geen enkel ogenblik waren deze krachtig genoeg
om het regime tot tegemoetkomingen te dwingen. Indien besparingen nodig blijken, wordt in
de eerste plaats bezuinigd op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs en blijft het militaire
budget gevrijwaard.440
80
Het voornaamste slachtoffer van de westerse maatregelen is derhalve de gewone
bevolking. Zo drijft de werkloosheid, in belangrijke mate veroorzaakt door de westerse
sancties, steeds meer radeloze vrouwen in de prostitutie.
441
Bovendien hebben de
sanctiemaatregelen ook tot gevolg dat de vergoedingen en werkomstandigheden in de
bedrijven die open zijn gebleven beduidend slechter zijn dan voorheen. Door de slechte
omstandigheden op de arbeidsmarkt verlaten vele hoogopgeleiden het land om op de
buitenlandse arbeidsmarkt hun geluk te beproeven en veroorzaken zo een alarmerende
braindrain. De overige intellectuelen sluiten zich doorgaans aan bij het leger daar dit veruit
het enige kanaal is voor sociale mobiliteit. 442 Deze tendensen hebben tot gevolg dat de
bevolking van Myanmar niet enkel misnoegd is over hun eigen overheid, maar tegelijkertijd
ook verbitterd raakt door de westerse houding. Een Myanmarese monnik getuigt:
I‘m sure the Western countries have good intentions. They might really want to help us obtain democracy.
But the truth is, those pro-democracy people abroad and the Western governments have their own fantasy
as to what things should be like in Myanmar. They probably even have a fantasy as to what things are like
in Myanmar now. Thus, when they look at Myanmar, it is always from their perspective. They don‘t pay
attention to what we really want and how we want things to be. We have become the victims of their
443
fantasies.
In de huidige omstandigheden heeft de bevolking van Myanmar dan ook voornamelijk nood
aan buitenlandse bijstand. Tragisch genoeg hebben vele overheden sinds 1988 geweigerd om
deze bijstand te verlenen. Men vreest namelijk dat dit enkel het regime zal versterken en niet
gebruikt zal worden om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren.444
Robert Taylor, een gerespecteerd Myanmar-expert, stelt dat indien men werkelijk een
democratisch Myanmar wil zien verrijzen men het land de voedingsbodem voor een sterke
burgermaatschappij niet mag ontzeggen, te weten een bloeiende economie en een
onafhankelijke middenklasse. Enkel door de ontwikkeling van deze twee elementen, ―the
independent nodes of political power can be generated to force the state, regardless of who
manages it, to reform itself […] and to establish the rule of law and administrative order.‖445
Tenslotte hebben sancties ook niet voor een positieve mentaliteitswijziging van de
tatmadaw kunnen zorgen. De internationale kritiek en sancties hebben daarentegen de
legertop nog vastberadener gemaakt om de westerse druk te weerstaan. De uitdrukkelijke
steun van het Westen aan de NLD en andere oppositiebewegingen worden namelijk door het
regime beschouwd als directe aanvallen op hun autoriteit en in het opzicht van de junta
rechtvaardigt dit hun onverzettelijkheid. Bovendien hebben de sanctiemaatregelen het regime
voorzien van een ideale zondebok voor de economische malaise in het land en kunnen ze
aldus de aandacht afleiden van hun eigen wanbeleid.446
81
Zowel het westerse sanctiebeleid als de ‗opbouwende betrokkenheid‘ van de ASEANlanden zijn er dus niet in geslaagd om concrete vooruitgang te boeken. Zelfs na de hevige
straatprotesten van 2007 en de verwoestende doortocht van cycloon Nargis in 2008 zit de
SPDC nog steeds stevig in het zadel. De ogen zijn nu gericht op de kersverse Obamaadministratie om uit deze patstelling te raken. Hillary Clinton heeft zich reeds laten ontvallen
dat wat de kwestie Myanmar betreft Washington momenteel de mogelijke beleidspistes aan
het onderzoeken is en dat een versoepeling van de sanctiemaatregelen niet uitgesloten is. 447
2. Een terugkeer naar het Chinese tribuutsysteem?
2.1 Terugkerende kenmerken
Sinds de eerste helft van de jaren ‗90 bestaat er regionale en internationale bezorgdheid
omtrent de groeiende Chinese invloed in Myanmar. Vele academici zien in de huidige ChinaMyanmarrelaties een herstel van het tribuutsysteem en vrezen dat Myanmar uitgroeit tot een
Chinese vazalstaat. Wanneer we de betrekkingen tussen beide landen onder de loep nemen,
vertonen deze inderdaad een aantal raakpunten met het tribuutsysteem van keizerlijk China.
Ten eerste kunnen we erop wijzen dat de nauwe betrekkingen tussen de twee landen werden
ingezet door een bezoek van Than Shwe aan Beijing in 1989. Dit bezoek kan uiteraard
moeilijk bestempeld worden als een klassieke tribuutmissie met alle bijhorende rituele
verplichtingen, maar het oogmerk in hoofde van de niet-Chinese partij blijft ongewijzigd: het
bekomen van Beijings gunst, bijstand en economische medewerking.
Net zoals bij de traditionele tribuutrelaties het geval was, is de entente tussen beide
landen reciproque van aard. Strategisch gezien is Myanmar inmiddels een belangrijke factor
in China‘s streven naar de status van wereldgrootmacht en op economisch vlak is het land van
groot belang voor de ontwikkeling van China‘s binnenprovincie Yunnan. 448 Ook de
SLORC/SPDC heeft de vruchten geplukt van China‘s verhoogde rol in Myanmar. De bijstand
van Beijing heeft het regime in staat gesteld om de internationale kritiek en economische
sancties te trotseren en zijn macht te handhaven. Daarnaast werd door de voordelige aankoop
van Chinees militair materiaal een verregaande modernisering en uitbreiding van de
tatmadaw gerealiseerd.449
China heeft echter ook een tol moeten betalen voor de verstrengeling met zijn
zuiderbuur. Waar tribuutrelaties tot doel hadden de legitimiteit van de keizer te versterken,
82
tasten Beijings huidige banden met Myanmars militaire regime het internationale imago van
China aan. Bovendien zijn ook binnen China‘s grenzen de gevolgen van de nauwe
betrekkingen met Myanmar voelbaar. Zo worden de positieve resultaten van de grootschalige
antidrugscampagnes, die vanaf 1949 onder het CCP-bewind werden gevoerd, sinds het einde
van de jaren ‗80 ernstig bedreigd door de toenemende heroïnetoevoer vanuit Myanmar. 450 Er
wordt gesteld dat 90 procent van de heroïne die in China in beslag wordt genomen afkomstig
is uit Myanmar. 451 Het aantal drugsverslaafden in China heeft inmiddels zorgwekkende
proporties aangenomen. Volgens bepaalde schattingen zouden ongeveer 2,5 miljoen Chinese
burgers te kampen hebben met een heroïneverslaving. De toenemende drugshandel heeft
echter meerdere schaduwzijdes. China maakt momenteel een golf van georganiseerde
misdaad 452 mee die nauw verbonden is met de drugstrafiek vanuit Myanmar. Van alle
misdrijven op Chinees grondgebied is 40 procent druggerelateerd, maar in Kunming loopt dit
cijfer op tot 70 procent. De drugsroutes die vanuit Myanmar naar Yunnan leiden zijn
overigens belangrijke kanalen voor de verspreiding van hiv/aids in de regio. In de
grensgebieden tussen China en Myanmar zijn gedeeld naaldgebruik en onbeschermde seks
schering en inslag en het aantal besmette personen neemt er in snel tempo toe. Daarnaast
dragen het toegenomen verkeer en de migratie over de landsgrenzen heen bij tot een
makkelijkere verspreiding van het virus. Volgens cijfers van het Chinese ministerie van
Gezondheid zou 80 procent van alle hiv-infecties in China vastgesteld zijn in de provincie
Yunnan. Naast de humanitaire implicaties, kunnen deze tendensen ook de economische
ontwikkeling van de regio ernstige schade toebrengen.453
Oorspronkelijk werd het tribuutsysteem door China ook aangewend als een
verdedigingsmechanisme. Door de contacten met het keizerrijk werden de barbaren namelijk
geleidelijk aan gesiniseerd en nam bijgevolg hun dreiging af. Ook in Myanmar is sinds de
jaren ‗90 de Chinese invloed opmerkelijk toegenomen, maar hier komt deze evolutie de
betrekkingen met Beijing niet ten goede. Zoals eerder vermeld ging de toenadering tot China
gepaard met een eindeloze migratie vanuit China naar het noorden van Myanmar.454 De lokale
bevolking spreekt van een culturele degradatie van de regio en vrezen dat de Chinezen hun
gebied langzamerhand koloniseren. Vele waarnemers sluiten bijgevolg een heropleving van
anti-Chinese oproer niet uit.455
Een laatste overeenkomst met de vroegere tribuutrelaties is het onevenwicht dat de
huidige verhouding tussen China en Myanmar kenmerkt. Zowel Myanmar-experts als
Naypyidaw zelf erkennen dat Myanmar binnen de ‗paukphaw‘-relaties de rol van jongere
83
broer bekleedt en het dus niet op gelijke voet staat met China. In de afgelopen twintig jaar is
Myanmars militaire junta namelijk op economisch en militair vlak sterk afhankelijk geworden
van Beijing en heeft een Chinese infiltratie in Myanmar plaatsgevonden.456
2.2 Myanmar: China’s vazalstaat?
Is China‘s greep op Myanmar dan zo sterk dat we kunnen spreken van een Chinese
tribuutstaat? Hieromtrent zijn de meningen verdeeld en kan men ruwweg twee scholen
onderscheiden. De eerste school vond zijn oorsprong in de tweede helft van de jaren ‗90 en
leunt aan bij de theorie omtrent de ‗Chinese bedreiging‘. Men poneert dat Myanmar, een land
met een lage ontwikkelingsgraad en beperkte omvang, het slachtoffer geworden is van
China‘s zucht tot grootmachtstatus en indien dit op heden nog niet het geval zou zijn, zal
Myanmar in de nabije toekomst onvermijdelijk uitgroeien tot een de facto Chinese
vazalstaat.457 J. Mohan Malik, een belangrijke figuur binnen deze school, verwacht ook niet
dat Beijing in de nabije toekomst zijn greep op het land zal versoepelen: ―Since influence
over Myanmar is key to China‘s future strategy for South and Southeast Asia, Beijing can be
expected to use all means available to keep Myanmar within its orbit.‖458
De tweede school neemt een meer gematigde positie in. Zij benadrukken dat historisch
gezien Birma/Myanmar steeds veel waarde heeft gehecht aan zijn onafhankelijkheid en eigen
culturele identiteit. Bovendien heeft Birma/Myanmar - niet in het minst omwille van China‘s
langdurige steun aan de BCP - steeds een wantrouwen gekoester tegenover Beijings intenties.
Dit gebrek aan vertrouwen is ondanks de hartelijke betrekkingen tussen beide landen nog
steeds niet weggeëbd. 459 De toenadering tot China was voornamelijk een gevolg van de
repressieve westerse houding tegenover Myanmar na de Koude Oorlog en was dus eerder een
noodzaak dan een volkomen vrijwillige keuze. Er wordt dan ook gesteld dat indien het
Westen zich soepeler zou opstellen ten aanzien van Myanmar de junta niet zou aarzelen om
ook de banden met de westerse landen aan te halen.
De aanhangers van de tweede school ontkennen evenwel niet dat Myanmar sinds 1988
een verhoogde Chinese invloed binnen zijn grenzen getolereerd heeft, maar benadrukken dat
het overdreven zou zijn om Myanmar te bestempelen als de makke dienaar van China.
Myanmar beseft namelijk dat het binnen de ‗paukphaw‘-relaties de positie van ‗jongere broer‘
inneemt 460 , maar gaat er prat op dat de betrekkingen met China zijn soevereiniteit,
bewegingsvrijheid en territoriale integriteit niet aangetast hebben daar het regime de
84
strategisch waardevolle positie van Myanmar heeft leren uitspelen. De generaals zijn zich
immers zeer sterk bewust van de regionale bezorgdheid omtrent hun nauwe betrekkingen met
Beijing en voelen zich dan ook niet geremd om deze vrees in hun eigen voordeel te gebruiken.
Aldus heeft men de aandacht van India weten te trekken en is Myanmar inmiddels lid
geworden van ASEAN. 461 Door in zijn buitenlandse politiek de wedijver tussen China en
India handig uit te spelen, heeft Myanmar zijn economische en veiligheidsbelangen weten te
versterken en hebben de generaals hun afhankelijkheid van Beijing van een tegengewicht
voorzien. Het staat echter buiten kijf dat Naypyidaw de waarde van zijn bondgenootschap met
China hoger schat dan die met India.462 Niet in het minst omwille van het feit dat deze laatste
niet over een permanente zetel binnen de VN Veiligheidsraad beschikt om het regime van de
nodige diplomatieke steun te voorzien. Toch hebben de generaals begrepen dat hechtere
relaties met New Delhi zowel kunnen dienen tot het verzekeren van de blijvende
medewerking van Beijing als tot het verhinderen van een overdreven invloed van hun
machtige noorderbuur. 463
We moeten erkennen dat de betrekkingen tussen China en Birma/Myanmar op geen
enkel moment in de geschiedenis zo hecht waren als nu het geval is. Birma was gedurende het
keizerrijk slechts een verre uitpost in de Chinese kosmos en ondervond als Britse kolonie ook
weinig Chinese invloed. Na de onafhankelijkheid van Birma hadden beide landen dan wel
meer aandacht voor elkaar, maar Rangoons neutraal beleid verhinderde een verdere uitdieping
van de bilaterale betrekkingen. De eerste school wijst dus terecht op de ongekende Chinese
invloed in Myanmar, maar in vele opzichten vertoont de tweede school een beter historisch
begrip van het land. Zoals menig Myanmar-expert zal erkennen is zijn soevereiniteit en
onafhankelijkheid Myanmar te dierbaar om de Chinese infiltratie lijdzaam te ondergaan. Het
heeft in dit kader toenadering tot de ASEAN-landen en India gezocht en recent wordt ook een
verdieping van de relaties met Moskou 464 waargenomen. In de nabije toekomst zal China
ongetwijfeld de belangrijkste partner van Myanmar blijven, maar dat Myanmar zal uitgroeien
tot een Chinese kolonie lijkt twijfelachtig.465
85
Deel Vier
De kwestie Myanmar in een internationaal perspectief
In het eerste deel van dit werk hebben we besproken hoe de Volksrepubliek China sinds
zijn ontstaan interageert met de buitenwereld. Hieruit bleek de waarde die China aan de
territoriale integriteit en soevereiniteit van een staat hecht en hoe dit werd geïncorporeerd in
de ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘. Daarnaast werd duidelijk dat China sinds de
start van de ‗opendeurpolitiek‘ steeds gevoeliger is voor de wijze waarop de buitenwereld
reageert op zijn opzienbarende economische ontplooiing en buitenlands beleid. Dit geldt niet
enkel voor de landen in zijn periferie, maar ook voor de Verenigde Staten, nog steeds dé
wereldmacht, en de rest van de westerse wereld. Wat het Chinese beleid betreft, werd
opgemerkt dat Washington meent dat het Chinese diplomatieke apparaat een grotere rol moet
spelen in verschillende internationale kwesties waar Beijing over meer invloed zou
beschikken, zoals de kwestie Myanmar. Met andere woorden, de VS wil dat China de rol van
‗responsible stakeholder‘ opneemt.
Het tweede deel van dit werk belichtte de complexiteit van het vraagstuk Myanmar en
toonde aan dat de bevolking en oppositiebewegingen er tot op heden niet in geslaagd zijn om
het regime aan te zetten tot wezenlijke concessies die kunnen leiden tot een volwaardig
democratisch bestuur.
In het derde deel kwam aan bod dat er een grote discrepantie bestaat tussen de belangen
die Beijing en Washington in Myanmar te verdedigen hebben. Terwijl de Verenigde Staten
door de nadruk op democratie en de mensenrechten hun invloed in Myanmar gaandeweg
hebben afgebouwd, wist China een aanzienlijke economische aanwezigheid in het land op te
bouwen en zijn militaire banden met Yangon te versterken. Dit riep in de regio de vrees voor
een expansionistisch China op, waardoor ASEAN en India hun houding tot Myanmar
bijstelden en de banden met de militairen aanhaalden.
In het laatste deel van dit werk bekijken we hoe deze verschillende houdingen zich
vertalen op multilateraal niveau, met name in de Verenigde Naties. In het eerste onderdeel
wordt kort toegelicht welke stappen de VN in de eerste jaren volgend op de coup van 1988
heeft ondernomen. In het volgend deel, dat opgebouwd is rond de meest markante
gebeurtenissen die sinds 2003 in Myanmar hebben plaatsgegrepen, belichten we de factoren
die aanleiding hebben gegeven tot de opname van de kwestie Myanmar in de agenda van de
86
VN Veiligheidsraad en welke inspanningen dit orgaan sindsdien heeft geleverd. Om te
kunnen bepalen of China zich al dan niet gedraagt als een ‗responsible stakeholder‘ wordt
hierbij in de eerste plaats aandacht verleend aan de handelingen en diplomatieke initiatieven
die China binnen en buiten de VN Veiligheidsraad heeft gesteld. Om deze in beeld te brengen
werd, naast documenten van de VN, gebruik gemaakt van de officiële mediakanalen van de
Chinese overheid, met name het persbureau Xinhua en de krant People’s Daily 466 . Beide
bronnen belichten het officiële standpunt van de Chinese overheid, maar maken nauwelijks
gewag van de concrete stappen die het Chinese diplomatieke apparaat in de kwestie Myanmar
heeft ondernomen. Deze vallen immers hoofdzakelijk onder de categorie ‗stille diplomatie‘.
Om een globaler beeld te schetsen van de Chinese initiatieven werd beroep gedaan op
verschillende artikels die in westerse kranten en tijdschriften zijn verschenen. De auteurs van
deze artikels beroepen zich namelijk op uitspraken van leden van de diplomatieke wereld om
ook de initiatieven die achter de schermen werden genomen te belichten. Op deze wijze wordt
getracht een genuanceerde weergave van de China‘s rol in de internationale aanpak van de
kwestie Myanmar te bieden.
1. Inleiding: Birma/Myanmar binnen de Verenigde Naties
In januari 1948, amper vier maanden na het herwinnen van zijn onafhankelijkheid sloot
Birma zich aan bij de Verenigde Naties en ratificeerde het land het Handvest van de
Verenigde Naties. Het kader van de VN bood de jonge natie immers bescherming tegen de
mogelijke agressie van een externe macht. Ook binnen dit instituut bewaarde Birma niettemin
met veel zorg zijn neutrale positie. Dit maakte het pad vrij voor U Thant (1909-1974), een
Birmees en getrouwe van U Nu, om aangesteld te worden tot secretaris-generaal van de VN,
een positie die hij gedurende de periode 1961-1971 bekleedde.467
Sinds de coup van 1988 is Myanmar echter één van de probleemstaten binnen de
intergouvernementele organisatie. Wegens berichten over massale schendingen van de
mensenrechten boog in december 1991 de Algemene Vergadering van de VN zich voor de
eerste maal over de situatie in Myanmar.468 Vervolgens werd in 1992 Myanmar ook op de
agenda van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, de huidige
Mensenrechtenraad, geplaatst en stelde men een speciaal VN-rapporteur voor de
mensenrechten in Myanmar469 aan om op regelmatige basis de situatie ter plaatse op te meten
en er in contact te treden met de betrokken partijen.470
87
De lijst van aanklachten die de generaals van Myanmar door de VN ten laste werden
gelegd en het aantal aanbevelingen stapelden zich in loop van de jaren op. Deze vielen echter
in dovemansoren. Het regime deed namelijk beroep op artikel twee, paragraaf zeven 471 van
het VN-handvest, dat de inmenging in de aangelegenheden die uitsluitend tot het rechtsgebied
van een lidstaat behoren verbied, om zijn critici binnen de VN van antwoord te dienen. Het
beschouwde de beschuldigingen en aanmaningen van de VN als inbreuken op het principe
van ‗niet-inmenging‘ dat volgens de interpretatie van het regime in deze bewuste paragraaf
vervat ligt. Bovendien benutten de vertegenwoordigers van Myanmar iedere kans om te
benadrukken dat ―allegations of systematic human rights violations being committed in
Myanmar were grossly exaggerated and thus unacceptable‖.472
De bereidwilligheid van het regime tot samenwerking met de VN was en is in
belangrijke mate afhankelijk van de rapporten van de speciale rapporteurs. Zijn deze in het
opzicht van de generaals voldoende genuanceerd, dan gaat men over tot voorzichtige
toegevingen zoals het vrijlaten van een aantal politieke gevangenen. Echter, over het
algemeen verliepen de laatste jaren de betrekkingen tussen de speciale rapporteurs en het
regime stroef. Zo liet men gedurende lange periodes geen bezoeken van de VN-rapporteurs
meer toe of werd hun onderzoek ter plaatse bemoeilijkt.473
In 1993 werd door de Algemene Vergadering ook beroep gedaan op de goede diensten
van de secretaris-generaal van de VN om de impasse in het dossier Myanmar te doorbreken.
Dit betekent dat de secretaris-generaal gebruik maakt van zijn onafhankelijkheid en
onpartijdigheid om te voorkomen dat een kwestie escaleert. Binnen dit kader werd in 1997 de
eerste speciale VN-gezant474 aangesteld om namens de secretaris-generaal de overheid van
Myanmar bij te staan in de implementatie van de resoluties die door de Algemene
Vergadering werden uitgevaardigd. De voornaamste taak van deze VN-gezanten bestaat er in
om een politieke dialoog tussen het regime en de oppositieleden te bewerkstelligen. 475 De
huidige VN-gezant Ibrahim Gambari bracht in mei 2006 in de hoedanigheid van ‗UnderSecretary-General for Political Affairs‘ een eerste bezoek aan Myanmar. In februari 2007
deed hij afstand van deze functie en werd aangesteld tot ‗Special Adviser on the International
Compact with Iraq and Other Issues‘. In mei 2007 verzocht de huidige secretaris-generaal van
de VN, Ban Ki-moon, Gambari om het mandaat van de goede diensten omtrent de kwestie
Myanmar verder te zetten.476
88
2. China’s diplomatieke rol en de VN Veiligheidsraad
2.1 De nasleep van het Tabayin-incident
Zoals voorheen vermeld, waren sinds de jaren ‗50 de relaties tussen China en Birma
gestoeld op de ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘. Na de coup van 1988 bleef deze
houding ongewijzigd en hield Beijing - tot groot ongenoegen van menig westers
regeringsleider - zich strikt aan het principe van ‗niet-inmenging‘.477
Het Tabayin-incident van 30 mei 2003 vormde een kantelmoment in de internationale
diplomatieke aanpak van de kwestie Myanmar. De westerse wereld reageerde verontwaardigd
op het voorval en eiste de onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi. Met dit doel voor
ogen drong de Bush-administratie er bij de landen van de regio op aan om het militaire regime
van Myanmar ook onder druk te zetten.478 In lijn met zijn basisprincipes weigerde ASEAN
aanvankelijk om dit verzoek in te willigen en zich dus in te laten met de interne
aangelegenheden van Myanmar.479 Echter, na toenemende druk, vaardigde de organisatie op
17 juni 2003 alsnog een gezamenlijke verklaring uit dat verzocht om de spoedige
invrijheidstelling van Aung San Suu Kyi.480 China bleef echter categorisch weigeren om het
regime publiekelijk te veroordelen of tot bepaalde toegevingen aan te manen. Het Chinese
ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat Myanmar in staat was om zijn eigen zaken op
orde te stellen en dat het incident een zaak was die enkel de overheid van Myanmar en de
oppositiepartijen aanbelangde.481
Omwille van het feit dat de herhaalde verzoeken van de EU en de Verenigde Staten in
Yangon geen gehoor vonden, gingen beide partijen over tot het verharden van hun sancties
tegen Myanmar. Zo kan men de invoering van de BFDA in dit kader situeren.482 Onder deze
toegenomen internationale druk verleende het regime opnieuw topprioriteit aan zijn nauwe
betrekkingen met Beijing. Op 22 augustus 2003 vond een onderhoud plaats tussen de vicepresident van de SPDC Maung Aye en de Chinese president Hu Jintao. Tijdens deze
ontmoeting verzekerde Hu dat China in zijn betrekkingen met Myanmar trouw zou blijven
aan de ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘ en drukte hij zijn vertrouwen uit in het
regime.483 In dagen volgend op dit onderhoud deden er zich in Myanmar enkele opmerkelijke
politieke ontwikkelingen voor: op 26 augustus vond een verregaande herschikking van het
kabinet plaats, waarbij de eerste secretaris van de SPDC Khin Nyunt aangesteld werd tot de
eerste minister van Myanmar. Than Shwe, aan wie de post voorheen toekwam, moest aldus
89
een stap terugzetten, maar bleef nog steeds aan het hoofd van de SPDC staan.484 Daarnaast
stelde de - Chinees gezinde - nieuwe premier op 30 augustus de krijtlijnen van Myanmars
zevenstappenplan tot democratisering voor.485 Het blijft gissen of deze koerswijziging van de
junta door Beijing werd georkestreerd, maar dat deze plannen tijdens het onderhoud van 22
augustus werden besproken, leidt echter weinig twijfel.486
Op initiatief van Thailand vond op 15 december 2003 het zogenaamde ‗Bangkok
Process‘ plaats. Deze vergadering, waarop twaalf landen 487 en de VN vertegenwoordigd
waren, had tot doel het vertrouwen tussen Myanmar en de internationale gemeenschap te
versterken na de ernstige terugval die in mei van datzelfde jaar had plaatsgevonden. Tevens
wou Thailand door middel van deze bijeenkomst Myanmar een platform aanbieden om zijn
zevenstappenplan voor te stellen en te verdedigen. 488 China stond aanvankelijk sceptisch
tegenover dit initiatief, daar men vreesde dat deze vergadering de westerse landen de ideale
gelegenheid zou bieden om Myanmar verder te bekritiseren. Slechts nadat Myanmar had laten
blijken dat het opgetogen was met deze aangeboden kans, werd ook China bereid gevonden
om deze bijeenkomst bij te wonen. 489 Na afloop van het ‗Bangkok Process‘ reageerde de
toenmalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan voorzichtig positief op de stappen die
de junta had ondernomen. 490 De Verenigde Staten, die niet had deelgenomen aan de
gesprekken, en de EU hekelden echter na de bijeenkomst de gebreken van het
zevenstappenplan. Het plan was namelijk niet transparant, verzekerde te weinig de participatie
van de oppositie en was niet onderworpen aan een vast tijdsschema. Het initiatief van
Thailand werd daarentegen wel gewaardeerd, maar desondanks werd een tweede sessie van de
‗Bangkok Process‘, voorzien voor april 2004, door Thailand afgeblazen en stierf het platform
een stille dood.491
Op 17 mei 2004 werd door de SPDC de eerste fase van het stappenplan geïnitieerd: het
bijeenroepen van de nationale conventie die de algemene principes van de nieuwe grondwet
moet formuleren. De junta weigerde echter om Aung San Suu Kyi in vrijheid te stellen, zodat
haar deelname aan deze conventie uitgesloten was. Als een reactie hierop besloot de NLD,
door geen enkele vertegenwoordiger af te vaardigen, de constituante te boycotten. Ondanks
het feit dat de afwezigheid van Myanmars voornaamste oppositiepartij de legitimiteit van de
nieuwe grondwet zou ondermijnen, weigerde de junta de vergadering af te gelasten. Terwijl
de Europese Unie en de Verenigde Naties beiden hieromtrent hun misnoegen lieten blijken,
mengde de Chinese zijde zich niet publiekelijk in het debat.492
90
2.2 Terugkeer naar de harde lijn
De afzetting van premier Khin Nyunt op 19 oktober 2004 was een slag in het gezicht
van China. In tegenstelling tot voorgaande gewichtige beslissingen was Beijing ditmaal niet
op voorhand ingelicht door het regime en had het nieuws de Chinese overheid via Thaise
functionarissen moeten bereiken.493 Yangon toonde met deze beslissing aan dat het zijn eigen
koers zou varen en dat deze niet ipso facto dezelfde was als de koers die China verkoos. Door
de arrestatie van de eerder pragmatische Khin Nyunt verloor Beijing niet enkel een
belangrijke pion binnen de junta, maar werd het voor de Chinese overheid ook moeilijker om
het regime af te schermen tegen buitenlandse kritiek.494 De val van Khin Nyunt impliceerde
namelijk een overwinning van de haviken binnen de tatmadaw, waardoor de beperkte
internationale dialoog, die Myanmar onder zijn premierschap was aangegaan, opnieuw werd
teruggeschroefd. Zo werden zowel Paolo Sérgio Pinheiro, de VN-rapporteur voor de
mensenrechten als Razali Ismail, de speciale VN-gezant in de volgende twee jaar de toegang
tot het land ontzegd.495
Naar aanleiding van Yangons terugkeer naar de harde lijn voerden de westerse landen
opnieuw hun pogingen op om Myanmar internationaal te isoleren. Zoals voorheen vermeld,
oefenden de Europese Unie en de Verenigde Staten in de eerste helft van 2005 enorme druk
uit op ASEAN om Myanmar aan het voorzitterschap in 2006 te laten verzaken. 496 China
adviseerde echter de junta om niet te wijken. Beijing geloofde immers dat Myanmar door het
opnemen van het ASEAN-voorzitterschap de internationale gemeenschap kon tonen dat het
land zijn soevereiniteit hoog in het vaandel draagt en in staat is om aan de externe druk te
weerstaan. Bovendien bood dit Yangon een unieke kans om zijn internationaal imago op te
vijzelen.497 Op de ministeriële bijeenkomst van ASEAN en haar dialoogpartners op 26 juli
2005 te Vientiane, de hoofdstad van Laos, kondigde Myanmar echter aan dat het afstand zou
doen van het voorzitterschap daar het hogere prioriteit verleende aan de verdere uitvoering
van zijn democratiseringsproces. 498 Na deze bekendmaking besloot de toenmalige Chinese
minister van Buitenlandse Zaken Li Zhaoxing 李肇星 om de ASEAN-top te verlaten om, als
een teken van vriendschap en steun, een blitzbezoek aan Yangon te brengen. Hier had hij
individuele ontmoetingen met Than Shwe en eerste minister Soe Win (1948-2007).
Gedurende deze besprekingen wisselden beide partijen gedachten uit en onderstreepte men
wederom het belang van de ‗paukphaw‘-relatie tussen de twee landen en de ‗vijf principes
van vredevolle co-existentie‘.499
91
Op het einde van 2004 beseften de Verenigde Staten dat hun unilaterale aanpak het
rigide regime van Myanmar niet zou kunnen dwingen tot verdere tegemoetkomingen en
concrete vooruitgang in het proces van ‗nationale verzoening‘. Sindsdien werd het een
prioriteit van Washington om de kwestie Myanmar op de formele agenda van de VN
Veiligheidsraad, het hoogste orgaan van de VN, te plaatsen. Wil men echter een zaak
voorleggen aan de Veiligheidsraad dan dient er in overeenstemming met artikel hoofdstuk VII,
artikel 39 van het VN-handvest500 sprake te zijn van een bedreiging voor de internationale
vrede en veiligheid. Ondanks het feit de interne situatie van Myanmar ook
grensoverschrijdende gevolgen501 heeft, verzekerden Myanmars buurlanden de internationale
gemeenschap evenwel dat de kwestie niet thuishoorde in de Veiligheidsraad.502
Op 20 september 2005 werden de inspanningen van de Verenigde Staten kracht bijgezet
door de publicatie van het rapport Threat to the Peace: A Call for the UN Security Council to
Act in Burma. Dit rapport, opgesteld op verzoek van de voormalige Tsjechische president
Václav Havel en Nobelprijswinnaar bisschop Desmond Tutu, breekt een lans voor de
bevoegdheid van de Veiligheidsraad om zich te buigen over de kwestie Myanmar. De
hoofdingrediënten van de crisis in Myanmar zijn volgens Havel en Tutu de omverwerping
van een democratisch bestuur, interne conflicten, de schending van mensenrechten,
vluchtelingenstromen, drugstrafiek en de verspreiding van het hiv-virus. Zij wijzen erop dat
dezelfde elementen in verschillende combinaties aanwezig waren geweest bij andere
conflicten 503 die wel het onderworp hadden gevormd van actieve inmenging van de VN
Veiligheidsraad. De eindconclusie van het rapport is dan ook dat, door de samenloop van al
deze factoren, het geen twijfel lijdt dat Myanmar een bedreiging vormt voor de internationale
vrede en veiligheid en het aldus de plicht van de VN Veiligheidsraad is om zich over de
kwestie Myanmar te buigen.504
Op 29 november 2005 lanceerden de Verenigde Staten hun eerste verzoek aan de
voorzitter van de Veiligheidsraad om Myanmar op de agenda te plaatsen. Dit resultaat werd
niet behaald, maar de Veiligheidsraad kwam wel unaniem overeen om op 16 december 2005
in de aanwezigheid van Kofi Annan een briefing achter gesloten deuren te organiseren
omtrent de kwestie Myanmar.505
In Yangon groeide het besef dat een inmenging van de Veiligheidsraad in het verschiet
lag en dat het land in de nabije toekomst aldus aan een resolutie kon onderworpen worden. De
militaire junta besloot de nodige acties te ondernemen om haar politieke bescherming te
verzekeren. In februari 2006 werd de Myanmarese premier Soe Win in Kunming ontvangen
92
voor een vijfdaags bezoek aan China. Op de agenda stonden zowel een ontmoeting met
premier Wen Jiabao als met president Hu Jintao, waarbij telkens ‗zaken van
gemeenschappelijk belang‘ werden besproken. 506 De precieze inhoud van deze gesprekken
werd nooit bekendgemaakt, maar waarnemers menen dat het bezoek van Soe Win tot doel had
Myanmar van China‘s steun binnen de VN Veiligheidsraad te verzekeren. In de
daaropvolgende maand leidde Maung Aye een delegatie naar Moskou om dezelfde garanties
van Rusland te bekomen. Beide landen beschikken immers over een vetorecht binnen de
Veiligheidsraad en kunnen aldus Myanmar beschermen tegen eventuele resoluties. 507 Deze
bescherming vergt echter ook inspanningen van de junta. Zo had, volgens Myanmar-expert
Larry Jagan, de SPDC slechts op aandringen van Beijing Ibrahim Gambari de toelating
gegeven om in mei 2006 - als eerste buitenlander sinds het laatste bezoek van Razali Ismail in
2004 - Aung San Suu Kyi te bezoeken. Dergelijke toegevingen moeten China helpen om in
het aanschijn van de internationale gemeenschap het regime van Myanmar te verdedigen.508
Gedurende de eerste helft van 2006 zette Washington zijn pogingen verder om de
betrokkenheid van de VN Veiligheidsraad in de kwestie Myanmar te verzekeren. Na een
periode van intens lobbywerk hadden de Verenigde Staten verschillende leden van de raad
bereid gevonden om een ja-stem uit te brengen bij een eventuele stemming voor de opname
van de kwestie Myanmar als agendapunt. Het mag weinig verwonderlijk heten dat China en
Rusland zich reeds op voorhand opstelden als de voornaamste tegenstanders van het
Amerikaanse voorstel. Niet onbelangrijk: de beslissing om een onderwerp al dan niet op de
agenda van de Veiligheidsraad te plaatsen is een loutere procedurekwestie, waarbij de ja-stem
van negen leden volstaat en er van een vetorecht geen sprake is.509
Op 1 september 2006 richtte John Bolton, de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de
VN, zich in een brief tot de voorzitter van de raad, waarin hij verzocht om de kwestie Myamar
- als mogelijk gevaar voor de internationale veiligheid - op te nemen in de agenda van de
Veiligheidsraad. 510 In lijn met de procedureregels van de Veiligheidsraad werd tijdens de
eerstvolgende zitting van het VN-orgaan, op 15 september 2006, een stemming georganiseerd
over het Amerikaanse verzoek. Voor men tot de stemming overging, richtte de Chinese
vertegenwoordiger Wang Guangya 王光亚 zich tot de Veiligheidsraad met de volgende
woorden:
Without seeking the consent of the country in question, and without a request from a country in the region,
some countries as far away as across the ocean are […] of the belief that the situation in Myanmar is
indeed a threat to international peace and security. That is a far cry from reality, to say the least. To
request that the Security Council discuss an issue that by nature pertains to the internal affairs of a
93
country not only exceeds the mandate given by the Charter to the Council, but will also undermine the
Council‘s authority and legality. […] So long as the situation in Myanmar does not pose a threat to
international or regional peace and security, China will be unequivocally against including the question of
Myanmar on the agenda of the Security Council. China‘s position on this matter will remain
unchanged.511
Uiteindelijk werd de kwestie Myanmar met tien tegen vier stemmen bij één onthouding
toegevoegd op de agenda van de Veiligheidsraad.512
De bezwaren van China, Myanmar513 en Rusland ten spijt, ondernamen de Verenigde
Staten in een partnerschap met het Verenigd Koninkrijk verdere initiatieven om het regime
van Myanmar tot een verhoogde inzet in het democratiseringsproces aan te manen. Na enkele
maanden van consultaties maakten beide landen een resolutievoorstel
514
voor de
Veiligheidsraad op. In dit voorstel drukten beide landen hun steun uit voor de goede diensten
van de secretaris-generaal en verzocht men Myanmar om alle politieke gevangenen in vrijheid
te stellen, een dialoog met de oppositie op te starten en een einde te stellen aan de
schendingen van de mensenrechten en aan het geweld gericht tegen de etnische minderheden.
Opmerkelijk is dat het resolutievoorstel geen melding maakte van mogelijke sancties. Deze
milde houding moest het resolutievoorstel aanvaardbaarder te maken voor China en
Rusland.515
De stemming op 12 januari 2007 legde echter nogmaals de diepe verdeeldheid binnen
de VN Veiligheidraad bloot. China en Rusland blokkeerden namelijk dit resolutievoorstel met
een zeldzaam dubbel veto - het eerste sinds 1989.516 Tijdens de vergadering verantwoordde
Wang Guangya China‘s houding. Hij stelde dat de problemen waarmee Myanmar
geconfronteerd wordt in wezen interne aangelegenheden zijn en bijgevolg niet thuishoren op
de agenda van de Veiligheidsraad. Dit zou namelijk enkel de werkzaamheden van andere VN
agentschappen en de goede diensten van de secretaris-generaal hinderen. Toch was er een
belangrijke ontwikkeling merkbaar in de verantwoording van Wang Guangya. Hij drukte
namelijk voor de eerste maal China‘s steun voor de goede diensten van de secretaris-generaal
uit en benadrukte dat:
China sincerely hopes and expects that the Myanmar Government will give due consideration to those
recommendations, listen to the call of its own people, learn from the good practices of others and speed
up the process of dialogue and reform, so as to achieve prosperity for its nation, bring benefits to its
people and contribute to peace, stability and development in South-East Asia. 517
Dit was de eerste maal dat China Myanmar in het openbaar aanmaande tot een hogere inzet in
het proces van nationale verzoening en democratisering. Deze boodschap werd de junta ook
persoonlijk overgebracht tijdens een bezoek van de voormalige minister van Buitenlandse
Zaken Tang Jiaxuan 唐家璇 aan Naypyidaw.518
94
Volgens Andrew Small draaide in de maanden volgend op zijn veto tegen het VN
resolutievoorstel China‘s stille diplomatie op volle toeren. Zo zouden er, naast gesprekken
tussen het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken en vooraanstaande figuren van
Myanmars pro-democratiebewegingen, in Kunming ontmoetingen hebben plaatsgevonden
tussen Chinese functionarissen en leiders van verschillende etnische rebellenlegers. Hoewel
deze beweringen519 reeds door figuren uit de oppositiebeweging werden bevestigd, wordt elk
formeel contact met Myanmars oppositiebewegingen door Beijing ontkend. 520 Het enige
initiatief dat in de People’s Daily vermelding kreeg was de low profile bijeenkomst tussen de
VS en Myanmar die op initiatief van China op 28 juni 2007 in Beijing plaatsvond. De
Amerikaanse zijde werd vertegenwoordigd door Eric John, de Amerikaanse Deputy Assistant
Secretary of State, terwijl Myanmar zijn ministers van Buitenlandse Zaken, Cultuur en
Informatie zond. Hoewel de inhoud van deze gesprekken niet werd vrijgegeven, neemt men
aan dat de vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere politieke gevangenen, het
democratiseringsproces en de Amerikaanse sancties op de agenda stonden. Een Amerikaanse
woordvoerder meldde echter na afloop van de bijeenkomst dat de junta geen blijk had
gegeven van een gewijzigde basishouding. 521 De vergadering was dan ook voornamelijk
betekenisvol omwille van het feit dat China zich door het faciliteren van deze gesprekken
bereid toonde om een bemiddelende rol te spelen in de kwestie Myanmar.
2.3 De’ saffranen revolutie’
De voorzichtige hoop op vooruitgang die de gesprekken in Beijing hadden gewekt,
werd echter abrupt in de kiem gesmoord door de straatprotesten die op 15 augustus 2007 in
Myanmar aanvingen. Reeds op 23 augustus verzocht secretaris-generaal Ban Ki-moon de
overheid van Myanmar om de protesten op een voorzichtige wijze het hoofd te bieden en een
constructieve dialoog te starten met alle betrokken partijen.522 Kort na deze boodschap van
Ban Ki-moon werd het regime sterk veroordeeld door de Amerikaanse president Bush en
menig westers regeringsleider en riep men het regime op ―to stop its intimidation of
demonstrators‖.
523
Deze westerse reactie stond in schril contrast met de schaarse
berichtgeving in de Chinese media. Slechts op 13 september werd door Xinhua voor het eerst
voorzichtig uiting gegeven aan de Chinese visie op de gebeurtenissen in Yangon. Dit artikel
verscheen naar aanleiding van het onderhoud dat die dag had plaatsgevonden tussen Tang
Jiaxuan en SPDC-kopstuk Than Shwe in Beijing. Tang Jiaxuan had zijn gesprekspartner
95
meegedeeld dat China oprecht hoopte dat Myanmar een gepast democratisch proces zou
invoeren, het zo spoedig mogelijk de rust zou herstellen en zich actief zou inzetten voor de
nationale verzoening.524 Toen het regime steeds meer het mikpunt werd van kritiek en ook de
druk op China om zijn invloed in Naypyidaw aan te wenden werd opgevoerd, uitte Beijing op
25 september zijn volle vertrouwen in de regering van Myanmar en herhaalde het nogmaals
dat China niet zou afwijken van het principe van ‗niet-inmenging‘.525
Op 26 september begon de gewelddadige onderdrukking van de straatprotesten: de junta
maakte gebruik van traangas, wapenstokken en vuurwapens om de demonstranten uit de
straten van Yangon te drijven. 526 Als een gevolg van het overheidsgeweld nam de
internationale kritiek - ook ASEAN veroordeelde openlijk het regime - zowel in omvang als
intensiteit toe. Ook China werd omwille van zijn nauwe banden met het regime en zijn
houding van ‗niet-inmenging‘ zwaar bekritiseerd. Zijn rigide houding ten aanzien van de
kwestie Myanmar had namelijk geresulteerd in een verlamming van de VN Veiligheidsraad
en maakte een gezamenlijke internationale aanpak onmogelijk. In de westerse media doken
zelfs eisen op om de Olympische Spelen, die in de zomer van 2008 in Beijing zouden
plaatsvinden, te boycotten.527 Bezorgd om zijn internationale imago en gesterkt door de harde
opstelling van ASEAN, besloot China dat het niet langer passief vanaf de zijlijn zou toekijken.
Achter de schermen begon Beijing zijn invloed aan te wenden en kon het de junta overtuigen
om begin oktober de VN-gezant Gambari te ontvangen en hem toegang te verlenen tot
sleutelfiguren van het regime en de oppositie.528 Inmiddels had het Chinese ministerie van
Buitenlandse Zaken ook alle betrokken partijen opgeroepen om zich terughoudend op te
stellen opdat de crisis op een gepaste wijze zou kunnen opgelost worden.529
Op 5 oktober 2007 bracht Gambari in de VN Veiligheidsraad verslag uit over zijn
vierdaags bezoek aan Myanmar, tijdens de welke hem een kort onderhoud met - de nog steeds
onder huisarrest staande - Aung San Suu Kui werd toegestaan. Hij verklaarde te hebben
waargenomen dat de rust langzaamaan was teruggekeerd in de straten van Yangon, maar
onderstreepte dat de protesten geworteld waren in een diep ongenoegen onder de bevolking
over het SPDC-bewind. Hij riep de overheid van Myanmar dan ook op om de democratische
aspiraties van de bevolking niet langer te negeren en zich actief in te zetten voor het
democratiseringsproces, waarbij de deelname van de NLD onontbeerlijk is. Na de
uiteenzetting van Gambari drukte Wang Guangya namens China nogmaals zijn steun uit voor
de goede diensten van de secretaris-generaal en verklaarde begrip te hebben voor de
bezorgdheid van de internationale gemeenschap omtrent de situatie in Myanmar. De
96
vertegenwoordiger benadrukte echter tegelijkertijd dat externe druk en verkeerde acties van
de VN Veiligheidsraad enkel zouden leiden tot het ophouden van de dialoog en de
samenwerking tussen Myanmar en de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties
incluis.530 China bleef dan ook een resolute tegenstander van sancties of een resolutie van de
Veiligheidsraad daar zij niet bijdragen tot een oplossing van de kwestie Myanmar. Op een
persconferentie herhaalde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse
Zaken nogmaals het standpunt van Beijing:
Any move by the United Nations Security Council should be prudent and responsible and be conducive to
the mediation efforts of the UN secretary-general, and conducive to achieving stability, reconciliation,
democracy and the development of Myanmar 531
Op 11 oktober kwam de VN Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Ban Ki-moon melde de
raad dat hij VN-gezant Gambari de daaropvolgende dag andermaal naar Azië zou zenden voor
beraadslagingen met de regionale partners van Myanmar, waaronder China, India, Japan en
Thailand. Tijdens dezelfde zitting gaven de leden van de Veiligheidsraad blijk van
uitzonderlijke eensgezindheid door unaniem hun goedkeuring te verlenen aan de
uitvaardiging van een presidentiële verklaring532 die de overheid van Myanmar opriep om alle
politieke gevangen in vrijheid te stellen, de aanbevelingen van gezant Gambari uit te voeren
en de nodige maatregelen te treffen voor een oprechte dialoog met Aung San Suu Kyi opdat
een nationale verzoening zou kunnen bereikt worden. 533 Met name de steun van China en
Rusland voor deze aanmaning was opmerkelijk. In een reactie op de presidentiële verklaring
merkte het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op dat China, in samenwerking met de
internationale gemeenschap, blijft ijveren voor een oplossing van de kwestie Myanmar en de
inspanningen van Ban Ki-moon en Gambari verder zal steunen, maar benadrukte tegelijkertijd
dat enkel de overheid en de bevolking van Myanmar in staat zijn om een einde te maken aan
de interne problemen van het land.534 Op 25 oktober werd dit standpunt persoonlijk door Tang
Jiaxuan aan Ibrahim Gambari meegedeeld tijdens een tweedaags bezoek van deze laatste aan
China.535
China faciliteerde ook een tweede bezoek van Gambari aan Myanmar in het begin van
november 2007. Tijdens zijn aanwezigheid in Myanmar werd de gezant door het regime sterk
bekritiseerd omwille van het feit dat zijn bezoeken Myanmar nog geen enkel voordeel hadden
opgeleverd. Integendeel, het westerse beleid tegenover Myanmar bleef bijzonder streng en
sinds zijn vorig bezoek had de Veiligheidsraad een kritische presidentiële verklaring tegen
Naypyidaw uitgevaardigd. Gambari had naar de mening van de junta te weinig inzet aan de
dag gelegd om de internationale gemeenschap te overtuigen van de vruchteloosheid van
97
dergelijke maatregelen. Bovendien werd Gambari‘s voorstel voor een driepartijendialoog
tussen een vertegenwoordiger van de SPDC, Aung San Suu Kyi en de VN-gezant zelf door
het regime afgewezen en weigerde Than Shwe Gamabari te ontvangen.536
Tijdens zijn verslag aan de Veiligheidsraad op 13 november wees Gambari op de
hoopgevende maatregelen die het regime sinds oktober had genomen. Zo waren onder meer
rechtstreekse gesprekken met Aung San Suu Kyi gestart; de avondklok, die tijdens de
protestacties gold, was opgeheven; de legertroepen waren uit het straatbeeld verdwenen en
2.700 demonstranten waren door het regime in vrijheid gesteld. Daarnaast wees de VN-gezant
ook op het feit dat hij van het regime een nieuwe uitnodiging had ontvangen om Myanmar te
bezoeken. Niettemin uitten bepaalde leden hun ongenoegen over Than Shwe‘s onwil om
Gambari te ontvangen. Wang Guangya bood de critici van antwoord:
[…] the political process in Myanmar is on the right track and is moving in the right direction. We have
noted that the Special Advisor was unable to meet the top leader of Myanmar, which gave rise to various
speculations by the media. However, in our view, the benchmarks for evaluating whether the visit was a
success or not should not rest on whom he met or where he has been. The judgement should be based on
whether the good offices can move the overall situation of Myanmar forward in a positive direction. By
this standard, Mr. Gambari‘s visit was, indeed, a success.537
Na afloop van de bijeenkomst liet de Veiligheidsraad - met de medewerking van China - een
verklaring in de pers verschijnen waarin men betreurde dat nog steeds talloze demonstranten
in de cel vertoefden en benadrukte dat de vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere politieke
gevangenen een belangrijke voorwaarde waren voor een oprechte politieke dialoog.538
In december 2007 ondernam Ban Ki-moon een nieuw initiatief. In de schoot van de VN
richtte hij namelijk een ‗group of friends‘ op om de ontwikkelingen in Myanmar na het
gewelddadig overheidsoptreden nauwlettend in het oog te houden en te bespreken. Deze
‗group of friends‘ omvat Australië, China, Frankrijk, India, Indonesië, Japan, Noorwegen,
Rusland, Singapore, Thailand, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de voorzitter
van de EU. In deze groep zijn aldus landen met zeer uiteenlopende meningen omtrent
Myanmar vertegenwoordigd. Het opzet van Ban Ki-moon is dan ook om binnen deze groep
een gezamenlijke aanpak van de kwestie Myanmar te ontwikkelen.539
Het derde bezoek van Ibrahim Gambari aan Myanmar sinds de straatprotesten van 2007
vond plaats van 6 tot 9 maart 2008. Na afloop van zijn bezoek stak de gezant zijn
ontgoocheling omtrent het gebrek aan medewerking van de SPDC niet onder stoelen of
banken. Zijn belangrijkste bekommernis was het feit dat de junta zich niet bereid had getoond
om onafhankelijke waarnemers toe te laten tijdens het constitutionele referendum - de vierde
fase van het zevenstappenplan - dat gepland was voor mei 2008. De nationale conventie had
98
namelijk haar taak om de basisprincipes van een nieuwe grondwet uit te werken in augustus
2007 voltooid en op basis hiervan was in februari 2008 de nieuwe grondwet door een
aangewezen comité samengesteld. Bovendien betreurde Gambari het feit dat het hij enkel een
Myanmarees afschrift van de nieuwe constitutie had ontvangen. 540 Deze houding van de
generaals beloofde weinig goeds voor een eerlijk verloop van het referendum. Als een gevolg
hiervan vaardigde de VN Veiligheidsraad op 2 mei een tweede presidentiële verklaring uit
waarin de raad blijk gaf van zijn bezorgdheid. In deze verklaring herinnerden de VNraadsleden de SPDC eraan dat het verzekerd had dat het referendum vrij en eerlijk zou
verlopen en onderstreepte men ―the need for the Government of Myanmar to establish the
conditions and create an atmosphere conducive to an inclusive and credible process.‖541
2.4 Cycloon Nargis
Voor mei 2008 waren alle ogen gericht op het constitutionele referendum van 10 mei.
De internationale aandacht verschoof echter drastisch nadat de cycloon Nargis op 2 mei een
spoor van vernieling had getrokken doorheen Myanmar. Hoewel het regime had besloten om
het referendum toch te laten doorgaan en het vervolgens verklaarde dat de grondwet door 92
procent van de kiezers - een onwaarschijnlijk hoog cijfer - was goedgekeurd, concentreerde
de internationale gemeenschap haar aandacht op het verlenen van broodnodige hulp. Dit bleek
geen simpele opdracht. Gedurende enkele weken weigerde Naypyidaw om talloze
buitenlandse - voornamelijk westerse - hulpverleners visums te verlenen en werd hen de
toegang tot grote delen van het land, waaronder ook de zwaarst getroffen gebieden, ontzegd.
De onbuigzaamheid van het regime leidde tot grote frustraties bij de internationale
gemeenschap, waardoor de humanitaire crisis gepolitiseerd raakte. 542
Op 7 mei opperde Frankrijk in de VN Veiligheidsraad dat de toestand in Myanmar de
toepassing van het principe van ‗verantwoordelijkheid tot bescherming‘543 verantwoordde en
riep de leden van de raad op om een volmacht te geven die de verspreiding van hulpgoederen
in Myanmar zonder de toetsemming van de SPDC zou mogelijk maken. Dit controversieel
voorstel stootte op een muur van protest binnen de Veiligheidsraad. China beschreef dit plan
als een regelrechte inbreuk op de soevereiniteit van Myanmar en werd hierbij niet enkel
gesteund door Rusland, maar ook door verschillende andere westerse landen. 544 Verder
participatie van Beijing in dit debat was veeleer beperkt, niet in het minst omwille van het feit
dat op het 12 mei met een vergelijkbare natuurramp werd geconfronteerd: de aardbeving in de
99
provincie Sichuan 四 川 . De soepelere houding van Naypyidaw tegenover buitenlandse
hulpverlening, die zich na 22 mei aftekende, was hoofdzakelijk het resultaat van de
bemiddelingspogingen van ASEAN en secretaris-generaal Ban Ki-moon.545
De openstelling van Myanmar voor westerse hulpgoederen was echter de laatste grote
verwezenlijking van de VN. In augustus 2008 bracht Gambari zijn zesde officiële bezoek aan
Myanmar als speciaal VN-gezant, maar zowel Than Shwe als Aung San Suu Kyi weigerden
de gezant te ontvangen. Ban Ki-moon en Ibrahim Gambari maakten na afloop van het bezoek
bekend dat ―Myanmar has not experienced the political progress as anticipated‖ en meenden
dat ―its Government should take real measures towards setting up a more inclusive political
process that promotes human rights‖.546 Ook de ‗group of friends‘, waartoe China behoort,
droeg de overheid van Myanmar op om zich meer te engageren voor de politieke dialoog en
nauwer samen te werken met de VN om een aantal kwesties, zoals het huisarrest van Aung
San Suu Kyi, aan te pakken.547 Deze verzoeken werden echter andermaal genegeerd. Nadat
Myanmar 270 dissidenten, wegens hun aandeel in de protestacties van 2007, had veroordeeld
tot celstraffen die opliepen tot 65 jaar, besloot de secretaris-generaal op 5 december 2008 om
de ‗group of friends‘ opnieuw bijeen te roepen. In een persconferentie na afloop van de
vergadering gaf Ban Ki-moon blijk van een groeiende frustratie dat de inspanningen van de
VN om de nationale verzoening en democratisering in Myanmar vooruit te helpen nog steeds
niet de verhoopte resultaten hadden opgeleverd.548
In het besef dat zijn voorgaande gesprekken met de junta geen vruchten hadden
afgeworpen en dat als een gevolg hiervan zijn mandaat steeds meer in vraag werd gesteld,
droeg Ibrahim Gambari tijdens zijn meest recente bezoek aan Myanmar in februari 2009 de
overheid op om met concrete resultaten over de brug te komen. Hierop besloot Naypyidaw
6.000 gedetineerden, waaronder 23 politieke gevangenen, in vrijheid te stellen. 549
Tot op heden is de politieke dialoog tussen de junta en Aung San Suu Kyi echter nog
steeds niet hersteld. Integendeel, nadat op 3 mei 2009 een Amerikaanse burger haar woning
was binnengedrongen en daar met haar toestemming de nacht had doorgebracht, moest Aung
San Suu Kyi voor de rechter verschijnen wegens het verbreken van haar huisarrest. Haar
hangt nu een celstraf van vijf jaar boven het hoofd. Indien ze wordt veroordeeld, is haar
deelname aan de verkiezingen van 2010 uitgesloten. Terwijl China zich afzijdig houdt 550 ,
heeft het Westen de SPDC inmiddels zwaar veroordeeld voor dit proces en zijn de kansen
voor een herziening van het Amerikaanse sanctiebeleid afgenomen.551
100
Conclusie
Het verzoek tot economische, militaire en politieke bijstand, die Than Shwe in oktober
1989 aan Beijing richtte, kwam voor China op een uitgelezen moment. Na de harde reactie
van de Chinese overheid op de Tian‘anmen-protestacties in juni 1989 werd China, net zoals
Myanmar in 1988, geconfronteerd met internationale consternatie en afkeuring. Als gevolg
hiervan besloot China zich tijdelijk op de achtergrond van het wereldtoneel te plaatsen en zich
een regionaal profiel aan te meten. In dit opzicht waren nauwere betrekkingen met Yangon
een logische keuze. Bovendien kwam een goed nabuurschap met Myanmar tevens China‘s
economische modernisatie ten goede daar een gunstige regionale omgeving van fundamenteel
belang is voor economische ontwikkeling. Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat China
zich steeds heeft verzet tegen het sanctiebeleid dat het Westen en de Verenigde Staten in het
bijzonder ten aanzien van Myanmar voeren. China draagt de ‗vijf principes van vredevolle coexistentie‘ namelijk hoog in het vaandel en weigert bijgevolg zich te mengen in de interne
aangelegenheden van Myanmar.
In de nasleep van het Tabayin-incident kwam China‘s beleid van ‗niet-inmenging‘, door
de verhoogde inzet van de Verenigde Staten om de kwestie Myanmar op de internationale
agenda te plaatsen, steeds meer onder druk te staan. China wijzigde echter niet van koers en
Yangon kon blijven rekenen op de uitgesproken steun van Beijing. het beloofde Myanmar
trouw te blijven aan de ‗vijf principes‘ en het land verder te helpen bij zijn economische
ontwikkeling. China‘s vertrouwen in Myanmar werd echter ernstig geschaad door de
onverwachte afzetting van de Chinagezinde premier Khin Nyunt. Deze beslissing van Than
Shwe en de zijnen moest de Chinese overheid duidelijk maken dat Yangon zich, ondanks de
omvangrijke economische, diplomatieke en militaire steun, niet aan China zou laten binden.
Hoewel er zich dus sinds 2004 een kloof aftekende tussen de Chinese diplomatieke
wereld en het machtscentrum van de tatmadaw, bleef Yangon de China-kaart uitspelen om de
slagkracht van de VN Veiligheidsraad aangaande de kwestie Myanmar te ondergraven. In de
VN Veiligheidsraad bleek China‘s bondgenootschap inderdaad van onschatbare waarde.
Nadat in januari 2007 China‘s steun aan het militaire regime door zijn vetostem tegen het
Brits-Amerikaanse resolutievoorstel werd blootgelegd, vertoonde Beijing echter een groter
engagement ten aanzien van de kwestie. Niet enkel spoorde de Chinese overheid het regime
achter de schermen aan om zich meer conform de internationale spelregels te gedragen, maar
ook zouden er naar verluidt tijdens de zomer van 2007 verschillende gesprekken hebben
101
plaatsgevonden tussen Chinese diplomaten en Myanmarese oppositiefiguren. Daarnaast wekte
het
onderhoud
dat
in
diezelfde
zomer
tussen
Amerikaanse
en
Myanmarese
vertegenwoordigers in Beijing plaatsvond de hoop dat er, naar het voorbeeld van het
zeslandenoverleg over Noord-Korea, onder het initiatief van China een verdere dialoog tussen
de verschillende belanghebbers zou kunnen ontwikkelen. Bovendien werden in China‘s
officiële pers vingerwijzingen aan het adres van Myanmars regime niet langer geschuwd en
werd aldus een meer flexibele definitie van ‗niet-inmenging‘ gehanteerd.
De internationale aanpak van de kwestie Myanmar won gedurende het najaar van 2007
aan stootkracht. Het gewelddadig neerslaan van de protesten door de junta lokte naast scherpe
kritiek van het Westen en ASEAN, ook verhoogde inspanningen van Beijing uit. China
maakte twee bezoeken van Gambari aan Myanmar mogelijk en ondersteunde de presidentiële
verklaring van de Veiligheidsraad. Hoewel deze verklaring niet zo krachtig was als bepaalde
Veiligheidsraad-leden hadden gewenst, werd de steun van China - en Rusland - opgevat als
een belangrijke stap vooruit in de internationale aanpak van het vraagstuk Myanmar. De
dynamiek die in de eerste maanden na de straatprotesten van 2007 werd opgetekend, ging
echter door het gebrek aan medewerking van de generaals sinds begin 2008 verloren.
Uit bovenstaande mag blijken dat China sinds medio 2007 een meer constructieve rol
heeft gespeeld om bij te dragen tot een oplossing van het vraagstuk Myanmar, maar dat het
engagement van Bejing in wezen beperkt blijft. Beijing blijft nog steeds sterk gekant tegen
het westerse sanctiebeleid en er bestaat weinig kans dat China in de nabije toekomst aan een
resolutievoorstel binnen de VN Veiligheidsraad zijn goedkeuring zal verlenen. Aangezien
Beijing tot op heden weigert verregaande maatregelen te treffen tegen Naypyidaw, is het
weinig waarschijnlijk dat - wat de kwestie Myanmar betreft - Washington het China anno
2009 zal bestempelen als een ‗responsible stakeholder‘. Bij dit Amerikaanse discours kan
men uiteraard de volgende kanttekening plaatsen: kan de Verenigde Staten wel verwachten
dat China zijn aanpak van deze kwestie volledig afstemt op de verwachtingen van
Washington? Beide landen hebben in Myanmar immers andere belangen te verdedigen. Ten
eerste is Myanmar voor China en in het bijzonder voor de provincie Yunnan economisch
waardevol. Myanmar is namelijk uitgegroeid tot de belangrijkste handelspartner van Yunnan
en
talloze
bedrijven
uit
deze
Chinese
provincie
zijn
er
betrokken
bij
grote
infrastructuurprojecten. Daarnaast biedt Myanmar Yunnan via de Indische Oceaan tevens een
kanaal voor overzeese handel. Chinese bedrijven hebben bovendien ook een belangrijk
aandeel verworven in Myanmars gas- en oliesector en het land is een belangrijke afzetmarkt
102
voor Chinese wapenfabrikanten. Hiertegenover staat de relatieve beperktheid van de
Amerikaanse economische belangen in Myanmar. Dit is uiteraard in de eerste plaats het
resultaat van het Amerikaanse sanctiebeleid, maar het dient vermeld te worden dat deze
belangen in 1988 reeds danig gering waren dat de Verenigde Staten ten volle hun principes
omtrent democratie en mensenrechten konden naleven. De economische sancties, die de VS
vanuit deze morele overwegingen nam, beletten evenwel niet dat de belangen van
Chevron/Unocal in Myanmar, de voornaamste Amerikaanse investeringen in het land,
gevrijwaard blijven. Net zoals hun samenwerking met Saudi-Arabië, een notoir schender van
de mensenrechten, maakt dit duidelijk dat ook de ethiek van de Verenigde Staten haar grenzen
kent.
Ten tweede speelt de strategische positie van Myanmar voor beide partijen een
belangrijke rol. Vooreerst is Myanmar van belang voor het verhogen van China‘s
energiezekerheid. De geplande oliepijplijn die de Myanmarese diepzeehaven Kyaukphyu zal
verbinden met Kunming biedt China namelijk een alternatief voor de Straat van Malakka.
Voorts wil China onder meer via een verhoogde aanwezigheid in Myanmar voorkomen dat
andere grootmachten, met name India en de Verenigde Staten, een te grote invloed verwerven
in zijn periferie en een tegen China gerichte ‗indammingspolitiek‘ zouden kunnen realiseren.
Het strategisch belang van Myanmar voor Washington is met name gelegen in de logica dat
een pro-VS bewind in het land de Verenigde Staten in staat zou stellen om de opkomst van
China - en India-- onder controle te houden en een machtsevenwicht in de regio te garanderen.
Het lijdt bijgevolg geen twijfel dat de Verenigde Staten voordeel hebben bij een
regimewissel in Myanmar. De uitgesproken steun die Washington de voorbije twee decennia
aan Aung San Suu Kyi en de NLD hebben verleend moet dan ook een meervoudig doel
dienen. In de eerste plaats draagt het bij tot de morele status van de Verenigde Staten als
promotor van democratie en mensenrechten. In de tweede plaats verzekert het Washington
van een Amerikaans-gezinde regering indien de NLD aan de macht zou komen. Hierdoor zou
de Amerikaanse overheid opnieuw de economische banden met Myanmar kunnen aanhalen en
gebruik maken van de strategische positie van het land.
China is daarentegen meer gebaat bij het behoud van de status-quo. In de Chinese
politieke wereld is er sinds de val van Khin Nyunt dan wel een groeiende frustratie over de
houding van het huidige SPDC-regime merkbaar, toch verkiest Beijing nog steeds dit
bedenkelijk bewind boven een pro-VS regering onder leiding van Aung San Suu Kyi. De
Chinese overheid is namelijk bijzonder gevoelig voor een omsluiting door westers gezinde
103
democratieën die binnen China de roep voor meer democratische rechten zouden kunnen doen
toenemen. Bovendien vreest China in het geval van een regimewissel voor instabiliteit aan
zijn grenzen en de daarmee gepaard gaande nadelen voor zijn economische ontwikkeling.
Beijing is namelijk bezorgd dat de val van de militaire junta ertoe zal leiden dat de vele
etnische rebellenlegers opnieuw de wapens zullen opnemen en de eenheid van het land ernstig
zullen bedreigen. Gezien dat op heden de separatistische tendensen in het land hoofdzakelijk
door de militaire slagkracht van de tatmadaw worden onderdrukt, is dit inderdaad geen
onwaarschijnlijk scenario. Deze overwegingen verklaren ook grotendeels China‘s reactie op
de ‗saffranen revolutie‘ van 2007 die in Beijing beschouwd werd als een door Washington
gepromote ‗gekleurde revolutie‘.552 De inspanningen die China in die periode leverde om het
regime aan te zetten tot een meer flexibelere houding en een verhoogde inzet in het
democratiseringsproces hadden immers in de eerste plaats tot doel de legitimiteit van de
SPDC te verhogen en het meer aanvaardbaar te maken voor de buitenwereld. Aldus kon
China voorkomen dat er aan zijn zuidwestelijke grenzen een pro-westers regime aan de macht
kwam en zich voor de ogen van zijn critici tegelijk opstellen als een ‗responsible stakeholder‘.
We kunnen dus stellen dat China aangaande het vraagstuk Myanmar een evenwicht
poogt te zoeken tussen zijn eigen nationale belangen en de verwachtingen die de westerse
wereld koestert. Wat dit laatste betreft onderstrepen Stephanie Kleine-Ahlbrandt en Andrew
Small het volgende:
If other countries want China to become a more significant part of the solution in pariah states, they will
have to start by developing both a realistic view of when and how China is likely to help and a clear sense
553
of how their interests do (and do not) overlap with China‘s.
Hieraan kunnen we toevoegen dat, in tegenstelling tot de mening van vele westerse landen,
China‘s diplomatieke invloed op het regime in Naypyidaw in se beperkt is. Een illustratie
hiervan is de graduele terugkeer tot isolationisme van de militaire junta nadat de meest
prominente problemen, die uit de demonstraties van september 2007 voortkwamen, waren
opgelost. Hierna heeft China de generaals niet meer kunnen aanzetten tot verdere
medewerking en uit het proces tegen Aung San Suu Kyi blijkt dat er van een politieke dialoog
in Myanmar geen sprake meer is.
Finaal kunnen we stellen dat China van een bijna onvoorwaardelijke steun aan het
regime van Myanmar, geëvolueerd is, in de mate dat zijn positie tegenover Myanmar het
toelaat, tot een behoedzame bemiddelaar tussen de internationale gemeenschap en de junta. In
die zin is China niet de ‗responsible stakeholder‘ zoals de Verenigde Staten dit wensen, maar
tracht het, gezien de gegeven omstandigheden, wel die rol te spelen.
104
Eindnoten
Deel Eén
China’s buitenlandse politiek
1
Yongjin Zhang, ―Anticipating China‘s Future Diplomacy: History, Theory and Practice‖, in Pauline Kerr et al.
(reds.), China’s New Diplomacy: Tactical or Fundamental Change?, New York (N.Y.): Palgrave McMillan,
2008, p. 134.
2
Hiermee wordt verwezen naar de twee basisprincipes die in 1648 werden vastgelegd in de Vrede van Westfalen
en die sindsdien een belangrijke leidraad vormen in de internationale politiek. Vooreerst werd bepaald dat het
bestuur van iedere staat binnen de eigen territoriale jusrisdictie onmiskenbare soevereiniteit geniet. Het tweede
principe stelt dat staten zich niet zullen inlaten met de interne aangelegenheden van andere staten. Andreas
Osiander, ―Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth‖, International Organization, vol. 55,
nr. 2, 2001, p. 261.
3
De ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘ werden in 1954 door de Chinese premier Zhou Enlai in het
leven geroepen als leidraad voor de betrekkingen tussen China en India. Tijdens opeenvolgende bezoeken van
Zhou Enlai aan India en Birma in juni van datzelfde jaar vaardigden hij en de regeringen van beide landen weliswaar afzonderlijk - een gezamenlijke verklaring uit dat de geldigheid van deze vijf principes als basis voor
de bilaterale relaties bevestigde. Op 19 april 1955 richtte Zhou Enlai zich tot de vertegenwoordigers van 29
Afrikaanse en Aziatische landen op de Bandung conferentie in Indonesië. Zijn betoog voor de ‗vijf principes van
vredevolle co-existentie‘ bleek op de steun van de deelnemende landen te kunnen rekenen en de principes
werden in grote lijnen opgenomen in het eindcommuniqué van de conferentie. Hou Junwei 侯俊玮, ―Heping
gongchu wu xiang yuanze de tichu beijing ji qi yiyi 和平共处五项原则的提出背景及其意义 (‗De ‗vijf
principes van vredevolle co-existentie‘: de achtergrond van hun opstelling en hun betekenis‘)‖, Xiandai qiye
jiaoyu 现代企业教育(‗Hedendaags ondernemingsonderwijs‘), nr. 4, 2008, p. 151-152.
4
Hou Junwei 侯俊玮, ―Heping gongchu wu xiang yuanze de tichu beijing ji qi yiyi 和平共处五项原则的提出
背景及其意义 (‗De ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘: de achtergrond van hun opstelling en hun
betekenis‘)‖, p. 151.
5
Suisheng Zhao, ―Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic behavior‖, in Suisheng Zhao (red.),
Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic behavior, New York (N.Y.): Sharpe, 2004, p. 8.
6
David Shambaugh, ―Patterns of Interaction in Sino-American Relations‖, in Thomas W. Robinson en David
Shambaugh (reds.), Chinese Foreign Policy: Theory and Practice, New York: Oxford University Press, [1994]
2006, p. 198-199.
7
Li Hemin,李合敏, ―Lun Deng Xiaoping de Zhongguo heping jueqi sixiang yu shijian 论邓小平的中国和平崛
起思想与实践 (‗Bespreking van Deng Xiaopings theorie over de vredevolle opkomst van China en haar
verhouding tot de realiteit‘)‖, Wumeng luntan 乌蒙论坛 (‗Theory Probing‘), 2007, nr. 3, p. 20.
8
Suisheng Zhao, ―The Making of China‘s Periphery Policy‖, in Suisheng Zhao (red.), Chinese Foreign Policy:
Pragmatism and Strategic behavior, New York (N.Y.): Sharpe, 2004, p. 257-260.
9
Suisheng Zhao, ―Beijing‘s Perception of the International System and Foreign Policy Adjustment after the
Tiananmen Incident‖, in Suisheng Zhao (red.), Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic behavior,
New York (N.Y.): Sharpe, 2004, p. 140-141.
10
Zi Zhongyun, ―The Clash of Ideas: Ideology and Sino-U.S. Relations‖, in Suisheng Zhao (red.), Chinese
Foreign Policy: Pragmatism and Strategic behavior, New York (N.Y.): Sharpe, 2004, p. 239-240.
11
Suisheng Zhao, ―Beijing‘s Perception of the International System‖, p. 143-145.
12
David Shambaugh, ―Return to the Middle Kingdom: China and Asia in the Early Twenty-First Century‖, in
David Shambaugh (red.), Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, Berkeley (Calif.): University of
California press, 2005, p. 26.
13
Stephanie Kleine-Ahlbrandt en Andrew Small, ―China's New Dictatorship Diplomacy: Is Beijing Parting With
Pariahs?‖, Foreign Affairs, vol. 87, nr. 1, 2008, p. 41.
14
ASEAN is een intergouvernementele organisatie van Zuidoost-Aziatische staten. Deze instelling werd op 8
augustus 1967 te Bangkok opgericht door Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore en Thailand. De vijf
oorspronkelijke lidstaten wilden een regionaal verbond vormen om de stabiliteit en veiligheid binnen Zuidoost-
105
Azië te verzekeren. In de periode waarin ASEAN werd opgericht, werd deze regio namelijk geplaagd door
communistische oproerbewegingen die veelal gesteund werden door Beijing. Sinds de oprichting hebben ook
vijf andere landen uit de regio het lidmaatschap verworven, namelijk Brunei (1984), Vietnam (1984), Laos
(1997), Myanmar (1997) en Cambodja (1999). De voornaamste doelstellingen van ASEAN zijn het
ondersteunen van de regionale economisch groei, sociale ontwikkeling, stabiliteit en vrede. De volgende
principes vormen het fundament voor de samenwerking binnen ASEAN:






Wederzijds respect voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit, gelijkheid, territoriale integriteit en
nationale identiteit van alle naties;
Het recht van iedere staat om zijn eigen nationaal bestaan te leiden en dit vrij van externe inmenging,
ondermijning of dwang;
Niet-inmenging in de interne aangelegenheden van een andere natie;
De schikking van geschillen of disputen op een vredevolle wijze;
Afzien van het gebruik van geweld en
Reële onderlinge samenwerking.
Deze normen resulteerden in een specifiek patroon dat de samenwerking tussen de verschillende ASEANlidstaten kenmerkt. Dit staat algemeen bekend als de ‗ASEAN way‘ en bestaat uit formaliteit, discretie, het
nastreven van consensus en het vermijden van een confrontatiepolitiek. ASEAN, ―Association of Southeast
Asian Nations‖, http://www.aseansec.org/64.htm, raadpleging: 01/04/2009. David C. Kang, China Rising: Peace,
power, and order in East Asia, New York (N.Y.): Columbia University Press, 2007, p. 128. Aung Zaw,
―ASEAN-Burma relations‖, in International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Challenges to
Democratization in Burma, Stockholm: International IDEA, 2001, p. 37, http://www.idea.int/asia_pacific/burma
/upload/challenges_to_democratization_in_burma.pdf, raadpleging: 06/04/2009.
15
Suisheng Zhao, ―Beijing‘s Perception of the International System‖, p. 146-148.
16
Voor 1991 hadden westerse inlichtingsdiensten herhaaldelijk verklaard dat China nucleaire technologie had
doorverkocht aan Iran, Pakistan en Noord-Korea. Dit vermoeden werd vervolgens gesterkt toen Beijing weigerde
deel te nemen in een internationaal akkoord om de verspreiding van nucleaire technologie te voorkomen. In 1991
besloot Bejing uiteindelijk om zich toch aan te sluiten bij de andere 140 landen die het non-proliferatiepact reeds
hadden ondertekend. Suisheng Zhao, ―Beijing‘s Perception of the International System‖, p. 147.
17
De term ‗dollar‘ verwijst in deze tekst steeds naar Amerikaanse dollars.
18
Suisheng Zhao, ―Beijing‘s Perception of the international System‖, p. 145-148.
19
De kwestie Taiwan was en is nog steeds een heikel punt in de betrekkingen tussen China en de VS.
Washington staat namelijk garant voor de verdediging van Taiwan, die door Beijing als een afvallige provincie
wordt beschouwd. In het midden van de jaren ‗90 flakkerde de kwestie opnieuw hoog op en zorgde voor een
verzuring van de relaties tussen Beijing en Washington. De aanleiding hiervan was het informeel bezoek van de
toenmalige Taiwanese president Lee Teng-hui, voorstander van een onafhankelijk Taiwan, aan de Verenigde
Staten. Hoewel Washington aanvankelijk had geweigerd, werd Lee Teng-hui uiteindelijk onder grote mediaaandacht toch toegang tot de Verenigde Staten verleend. Dit was een slag in het gezicht voor de Chinese leiders.
Als reactie op deze gebeurtenis nam de Volksrepubliek een hardere positie in ten aanzien van Taiwan en deed
men verwoede pogingen om het land internationaal te isoleren. Maar dit ongenoegen werd ook op een andere
wijze geventileerd: in de aanloop van de Taiwanese parlements- en presidentsverkiezingen, respectievelijk in
december 1995 en maart 1996 voerde het Volksbevrijdingsleger provocatieve manoeuvres uit in de nabijheid
van het eiland. Hierop werden twee Amerikaanse vliegdekschepen naar de Straat van Taiwan gestuurd om
Beijing van een duidelijk antwoord te dienen. Robert G. Sutter, China’s Rise in Asia: Promises and Perils,
Lanham (Md.): Rowman and Littlefield, 2005, p. 211-212.
20
Li Hemin,李合敏, ―Lun Deng Xiaoping de Zhongguo heping jueqi sixiang yu shijian 论邓小平的中国和平崛
起思想与实践 (‗Bespreking van Deng Xiaopings theorie over de vredevolle opkomst van China en haar
verhouding tot de realiteit‘)‖, p. 26.
21
Enkele cijfers om dit te staven: volgens de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) is het bruto
binnenlands product van China sinds 1978 vertienvoudigd en kon het land in 2007 rekenen op bijna 84 miljard
dollar aan buitenlandse investeringen. China gold in 2008 dan ook als ‘s werelds tweede economie (na die van de
VS). Bovendien is het land er in geslaagd om een aanzienlijk aantal mensen uit de armoede te lichten. Het aantal
mensen dat moet rondkomen met een dagelijks inkomen lager dan 1 dollar is van 490 miljoen in 1981 gedaald
naar 88 miljoen. Uiteraard kent de economische vooruitgang ook vele demonen: de economische groei
concentreert zich voornamelijk in de oostelijke kustprovincies, de sociale kloof tussen arm en rijk zorgt voor
toenemende sociale onrust, de economische ontwikkeling weegt zwaar door op het milieu en de corruptie weelt
106
tierig.
CIA,
―CIA
World
Factbook
2008‖,
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ch.html#Econ, raadpleging: 05/04/2009; Wereldbank, Shanghai Poverty Conference, ―China‘s 8-7
National Poverty Reduction Program‖, p. 1, http://info.worldbank.org/etools/docs/reducingpoverty/case/33/
summary/China-8-7PovertyReduction%20Summary.pdf, raadpleging: 05/04/2009.
22
Charles William Maynes, “The New Specter‖, Washington Monthly, vol. 29, nr. 5, 2007, p. 48.
23
Joe Barnes, ―Slaying the China Dragon: The New China Threat School‖, Houston: The James A. Baker III
Institute for Public Policy of Rice University, 1999, p. 5-6, http://www.rice.edu/energy/-publications
/docs/AsianEnergySecurity_SlayingtheDragon.pdf, raadpleging: 16/04/2009.
24
Het dispuut in de Zuid-Chinese Zee, dat reeds vier decennia aansleept, gaat over tegenstrijdige territoriale
claims over de Spratly- en Paracel-eilanden. Niet enkel zijn deze eilanden rijk aan grondstoffen, maar gezien hun
ligging in de nabijheid van de cruciale Zuidoost-Aziatische zeestraten zijn ze ook in strategisch opzicht van
belang voor Beijing. De soevereiniteit over deze eilanden zou de Chinese marine in staat stellen vrij te
patrouilleren in de Zuid-Chinese Zee, m.a.w. zonder internationale wateren te moeten betreden. Bovendien
bieden deze eilanden een enorm potentieel voor de uitbouw van logistieke faciliteiten voor het Chinese leger.
China is echter niet de enige speler: ook Brunei, de Filippijnen, Maleisië, Taiwan en Vietnam eisen delen of de
gehele eilandengroep op. Na de Koude Oorlog won deze problematiek aan belang en zetten de verschillende
partijen hun eisen kracht bij. Zo vaardigde China in 1992 een wet uit dat de onbetwistbare Chinese soevereiniteit
over deze eilanden nogmaals onderstreepte en nam het tot grote verontwaardiging van de Filippijnen en de
andere ASEAN-landen in 1995 de door Manilla geclaimde Mischief Reef in. Toch hebben de betrokken partijen
in de voorbije jaren de onderlinge samenwerking verhoogd en tekenden de ASEAN-lidstaten en China in 2002
een verklaring waarin de verschillende partijen beloofden om omtrent deze kwestie bepaalde gedragsregels na te
leven. De problematiek rond de Spratly- en Paracel-eilanden is dus tot op heden nog niet uitgeklaard aangezien
alle partijen vasthouden aan hun eisen. Momenteel is echter geen enkele belanghebbende echt bereid hiervoor
een oorlog te wagen. David C. Kang, China Rising, p. 137; Robert S. Ross, ―China and Southeast Asia: The
Challenge of Economic Competition‖, in Bruce Burton en David Wurfel (reds.), Southeast Asia in the New
World Order: The Political Economy of a Dynamic Region, London: MacMillan, 1996, p. 158-159.
25
Richard Bernstein en Ross H. Munro, ―The Coming Conflict with America‖, in Guoli Liu (red.), Chinese
Foreign Policy in Transition, New York (N.Y.): Aldine de Gruyter, 2004, p. 151-159.
26
Charles Krauthammer, ―Why We Must Contain China‖, Time, vol. 146, nr. 5, 1995, p. 72.
27
Robert G. Sutter, ―China‘s Rise, Southeast Asia, and the United States: Is a China-centerd order marginalizing
the United States?‖, in Evelyn Goh et al. (reds.), China, the United States, and Southeast Asia: Contending
perspectives on politics, security, and economics, New York (N.Y.): Routledge, 2008, p. 91.
28
Wayne Bert, The United States, China and Southeast Asian Security: A Changing of the Guard?, New York:
Palgrave Macmillan, 2003, p. 143.
29
Alice Ba, ―China and ASEAN: Renavigating Relations for a 21st-Century Asia‖, Asian Survey, vol. 43, nr. 4,
2003, p. 627.
30
Robert G. Sutter, China’s Rise in Asia, p. 177.
31
David Shambaugh, ―China Engages Asia: Reshaping the Regional Order‖, International Security, vol. 29, nr.
3, 2004, p. 64.
32
David C. Kang, China Rising, p. 131.
33
Dit sluit echter niet uit dat Beijing er nog steeds op aandringt dat men het ‗één China‘ principe trouw blijft en
zich onthoudt van officiële betrekkingen met Taiwan.
34
Robert G. Sutter, ―China‘s Rise, Southeast Asia, and the United States‖ p. 96.
35
Voor een overzicht van de samenwerking tussen ASEAN en China, zie ASEAN, ―ASEAN-China Dialogue
Relations‖, http://www.aseansec.org/5874.htm, raadpleging: 05/04/2009.
36
David Shambaugh, ―China Engages Asia‖, p. 76.
37
Robert G. Sutter, ―China‘s Rise, Southeast Asia, and the United States‖, p. 100.
38
De Amerikaanse strijd gericht tegen terrorisme, die zijn wortels vond in de aanslagen van 11 september 2001
in New York en Washington D.C., zorgde voor een onbehaaglijk gevoel in Zuidoost-Azië. In vele ZuidoostAziatische landen leven er namelijk een aanzienlijk aantal moslims en is er sprake van terroristische activiteit –
Indonesië kunnen is hiervan een schoolvoorbeeld. Hierdoor waren deze landen op hun hoede voor mogelijke
unilaterale acties van Amerikaanse zijde. David C. Kang, China Rising, p. 148.
39
Robert G. Sutter, ―China‘s Rise, Southeast Asia, and the United States‖, p.103.
40
David Shambaugh, ―China Engages Asia‖, p.90- 91.
41
David Shambaugh, ―China Engages Asia‖, p. 70.
42
Mao Zedong wordt beschouwd als de eerste generatie, Deng Xiaoping als de tweede en momenteel is onder
Hu Jintao de vierde generatie aan de macht. Robert G. Sutter, China’s Rise in Asia, p. 54.
107
43
Zhao Xusheng 赵绪生, ―Lun Jiang Zemin de xin anquan guan 论江泽民的新安全观 (‗Jiang Zemins nieuwe
veiligheidsconcept‘)‖, Zhonggong Shijiazhuang shiwei dangxiao xuebao 中共石家庄市委党校学报 (‗Journal of
the Party University of Shijiazhuang City Committee of CPC‘), vol. 10, nr. 7, 2005, p. 38.
44
State Council Information Office of the People‘s Republic of China, ―White Paper: China's National Defense
in 2000‖, oktober 2000, http://www.china.org.cn/e-white/2000/20-2.htm, raadpleging: 05/04/2009.
45
De Amerikaanse autoriteiten verklaarden dat dit incident te wijten was aan het gebruik van een verouderde
kaart, waarop de Chinese ambassade nog niet was aangeduid. Deze uitleg wordt echter niet door iedereen
aanvaard en sindsdien beweren bepaalde bronnen stellig dat dit bombardement niet op een vergissing beruste,
maar een welbewuste Amerikaanse aanval was. Deze opvatting kan overigens op een grote aanhang rekenen in
China. John Sweeney, ―Nato bombed Chinese deliberately‖, The Guardian, 17/10/1999,
http://www.guardian.co.uk/world/1999/oct/17/balkans, raadpleging: 05/04/2009.
46
Robert G. Sutter, China’s Rise in Asia, p. 32.
47
Richard Baum et al., ―‗Whither U.S.-China Relations?‘ Roundtable Discussion‖, NBR Analysis, vol. 16, nr. 4,
2005, p. 17, p. 20-29.
48
David Shambaugh, ―Sino-American Relations since September 11: Can the New Stability Last?‖, in Guoli Liu
(red.), Chinese Foreign Policy in Transition, New York (N.Y.): Aldine de Gruyter, 2004, p. 200.
49
David C. Kang, China Rising, p. 84.
50
Zheng Bijian is de voorzitter van het ‗China Reform Forum‘, een Chinese niet-gouvernementele organisatie
die zowel interne als internationale kwesties analyseert. Hij is tevens voormalig vicepresident van de Centrale
Partijschool en reeds jarenlang een invloedrijke raadgever van het CCP-leiderschap. Zheng Bijian, ―China‘s
―Peaceful Rise‖ to Great-Power Status‖, Foreign Affairs, vol. 84, nr. 5, 2005, p. 18.
51
Huang Liyan 黄立言, ―Zhongguo heping jueqi yuanyin, biaozhun he mianlin de tiaozhan 中国和平崛起原因、
标准和面临的挑战 (‗China‘s vredevolle opkomst: de redenen, de criteria en de uitdagingen waarmee het
geconfronteerd wordt‘)‖, Chongqing gongxueyuan xuebao 重庆工学院学报 (‗Journal of Chongqing Institute of
Technology‘), vol. 22, nr. 3, 2008, p. 104.
52
David Shambaugh, ―Return to the Middle Kingdom‖, p. 42.
53
Huang Liyan 黄立言, ―Zhongguo heping jueqi yuanyin, biaozhun he mianlin de tiaozhan 中国和平崛起原因、
标准和面临的挑战 (‗China‘s vredevolle opkomst: de redenen, de criteria en de uitdagingen waarmee het
geconfronteerd wordt‘)‖, p. 106.
54
Zheng Bijian, ―China‘s ―Peaceful Rise‖ to Great-Power Status‖, 2005, p. 22.
55
David Zweig en Bi Jianhai, ―China‘s Global Hunt for Energy‖, Foreign Affairs, vol. 84, nr. 5, 2005, p. 25.
56
U.S. Department of Energy, ―Country Analysis Brief: China‖, augustus 2006, p. 2, http://www.eia.doe.gov/
emeu/cabs/China/pdf.pdf, raadpleging: 06/04/2009.
57
David Zweig en Bi Jianhai, ―China‘s Global Hunt for Energy‖, p. 25-26.
58
Stephanie Kleine-Ahlbrandt en Andrew Small, ―China's New Dictatorship Diplomacy‖, p. 41.
59
David Zweig en Bi Jianhai, ―China‘s Global Hunt for Energy‖, p. 32.
60
Met de term ‗gekleurde revoluties‘ wordt verwezen naar de publieke protesten die sinds de eeuwwissel
plaatsvonden in verschillende ex-Sovjetrepublieken: Wit-Rusland (2001 en 2006) Georgië (2003), Oekraïne
(2004), Kirgizië (2005), Oezbekistan (2005) en Kazachstan (2005). Om zichzelf te profileren kozen deze
bewegingen voor een specifieke kleur als symbool van hun verzet, zoals oranje in Oekraïne en roze in Georgië.
In het algemeen kunnen we stellen dat deze protesten gelijkaardige eisen hadden, namelijk een afzetting van het
regerende bestuur, eerlijke verkiezingen en een vrije pers. David Lane, ―The Orange Revolution: ‗People‘s
Revolution‘ or Revolutionary Coup?‖, British Journal of Politics and International Relations, vol. 10, nr. 4, p.
525-526.
61
Lin Xixing 林锡星, ―Quanqiuhua beijing xia de Miandian zhengzhi weiji 全球化背景下的缅甸政治危机(‗De
politieke crisis in Myanmar tegen de achtergrond van globalisering‘)‖, Dongnanya yanjiu 东 南 亚 研 究
(‗Southeast Asian Studies‘), 2008, nr. 1, p. 11.
62
Richard Baum et al., ―‗Whither U.S.-China Relations?‘‖, p. 17.
63
Stephanie Kleine-Ahlbrandt en Andrew Small, ―China's New Dictatorship Diplomacy‖, p. 43.
64
Robert Zoellick, ―Wither China: From Membership to Responsability?‖, NBR Analysis, vol. 16, nr.4, 2005, p.
7.
65
Robert Zoellick, ―Wither China: From Membership to Responsability?‖, p. 8.
108
Deel Twee
Birma/Myanmar: een schets
66
CIA, ―World Fact Book 2008‖.
Andrew Selth, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, US Naval War College Review, vol.55,
nr. 2, 2002, p. 50.
68
Andrew Selth, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, p. 51.
69
International Crisis group, ―Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics‖, Brussel: International Crisis
Group, 2003, p. 1, http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A400967_07052003.pdf,
raadpleging: 06/04/2009.
70
Voor een kaart met de geografische spreiding van deze etniciteiten, zie bijlage I.
71
Paul Cobbaert, Birma - Het Gouden Land en de Generaal, Gent: Academia Press, 2008, p. 10.
72
In dit werk wordt voor de periode voor 1988 een onderscheid gemaakt tussen ‗Birmanen‘en ‗Birmezen‘. Met
de term ‗Birmanen‘ wordt de etnische groep aangeduid, terwijl ‗Birmezen‘ gebruikt wordt om de hele bevolking
te omschrijven. Het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden ‗Birmaans‘ en ‗Birmees‘ volgt dezelfde logica.
73
Andrew Selth, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, p. 51.
74
Voor een kaart van de administratieve indeling van Myanmar, zie bijlage I.
75
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, Washington (D.C.): Georgetown University Press, 2001, p.
xix.
76
International Crisis Group, ―Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics‖, p. i.
77
Thai is een verzamelnaam voor verschillende groepen die verspreid over China en Zuidoost-Azië leven. Voor
Myanmar kunnen we de Karen en Shan vermelden.
78
F. S. V. Donnison, Burma, New York (N.Y.): Praeger, 1970, p. 49.
79
Christina Fink, Living Silence: Burma under Military Rule, London: Zed books, 2001, p. 14-15.
80
F. S. V. Donnison, Burma, p.48-51; Daniel G. E., Hall, Burma, London: Hutchinson, 1950, p. 14 en 25-27.
81
Voor een kaart met de belangrijkste centra van prekoloniaal Birma, zie bijlage I.
82
Daniel G. E. Hall, Burma, p. 65.
83
Paul Cobbaert, Birma: Het Gouden Land en de Generaal, p. 29.
84
Daniel G. E. Hall, Burma, p. 65 en p. 74.
85
Daniel G. E. Hall, Burma, p. 79 en p. 87.
86
Paul Cobbaert, Birma, p. 30.
87
F. S. V. Donnison, Burma, p. 58-59.
88
Christina Fink, Living Silence, p. 17.
89
International Crisis Group, ―Myanmar: the military regime‘s view of the world‖, ICG Asia Report, nr. 28,
7/12/2001, p.3, http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1531&l=1, raadpleging: 7/3/2009.
90
Christina Fink, Living Silence, p. 17.
91
Renaud Egreteau, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assessment‖, India Review, vol. 7,
nr. 1, 2008, p. 62.
92
Paul Cobbaert, Birma, p. 34.
93
Niet enkel mochten de inwoners van de ‗Frontier Areas‘ hun lokaal bestuur behouden, het Brits bestuur
bevrijdde de minderheden ook van de militaire dreiging die traditioneel uitging van de koninkrijken in de
laagvlaktes van Birma. Daarnaast konden deze bevolkingsgroepen ook genieten van de faciliteiten, zoals scholen
en ziekenhuizen, die door de christelijke missionarissen werden opgericht. Velen bekeerden zich dan ook tot het
christendom. Voorts werden de Karen en andere minderheden ook in grote aantallen gerekruteerd voor het
koloniale leger. Het gevolg was dat in tegenstelling tot ‗Ministrial Burma‘ een groot deel van de inwoners van de
‗Frontier Areas‘ de Britse overheersing aanvaardden. Christina Fink, Living Silence, p. 18.
94
Carl A. Trocki, ―Political Structures in the Nineteenth and early Twentieth Centuries‖, in N. Tarling (red.),
The Cambridge History of Southeast Asia. Volume II, Part One: From c.1800 to the 1930s, Cambridge:
Cambridge University Press, [1992] 1999, p. 119-122.
95
De voornaamste was de ‗thakin‘-beweging. Deze bestond uit hoogopgeleide Birmezen die door hun westerse
scholing in contact waren gekomen met de gangbare ideeënstromingen van die tijd, waaronder het socialisme.
Als een reactie tegen de minderwaardige rol die Birmezen binnen de koloniale samenleving werden toebedeeld,
maten zij zichzelf de eretitel ‗thakin‘ (meester) aan. Het voornaamste oogmerk van deze beweging was de
onafhankelijkheid van Birma. Frank N. Trager, Burma from Kingdom to Republic: a Historical and Political
Analysis, New York (N.Y.): Praeger, 1966, p. 54.
96
Christina Fink, Living Silence, p. 21.
67
109
97
Hoewel de Karen wel een uitnodiging hadden ontvangen, besloot deze minderheid niet actief deel te nemen
aan de conferentie. De Mon en Rakhine werden de deelname aan de conferentie geweigerd daar deze
minderheden in Ministrial Burma woonden. Matthew J. Walton, ―Ethnicity, Conflict and History in Burma: The
Myths of Panglong‖, Asian Survey, vol. 48, nr. 6, p. 901–903.
98
Matthew J. Walton, ―Ethnicity, Conflict, and History in Burma: The Myths of Panglong‖, p. 897.
99
Christina Fink, Living Silence, p. 22.
100
Christina Fink, Living Silence, p. 17
101
De PVO was een paramilitaire organisatie die door generaal Aung San werd om indien nodig tegen de Britse
troepen te worden ingezet. Toen de onafhankelijkheid nakende was, plande Aung San de opdoeking van deze
organisatie die door zijn omvang en invloed te bedreigend werd. De PVO weigerde echter zichzelf te ontbinden.
Frank N. Trager, Burma from Kingdom to Republic, p. 100.
102
Frank N. Trager, Burma from Kingdom to Republic, p. 97-107.
103
Christina Fink, Living Silence, p. 17.
104
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 187.
105
Frank N. Trager, Burma from Kingdom to Republic, p. 115.
106
U Nu beschreef de angst van Birma voor externe bedreigingen met de volgende woorden: ―Take a glance at
our geographical position – Thailand in the East, China in the North, India in the West, and stretching southward,
Malaya, Singapore and so on. We are hemmed in like a tender gourd among the cactus‖. U Nu, 05/09/1950,
geciteerd in International Crisis Group, ―Myanmar: the military regime‘s view of the world‖, p. 7.
107
De Bandungconferentie of de Aziatisch-Afrikaanse Conferentie vond in 1955 in de Indonesische stad
Bandung plaats en bracht alle onafhankelijke staten van Azië en Afrika - uitgezonderd Korea en Israël - samen.
Zonder de aanwezigheid van de westerse mogendheden kwamen de 29 participerende landen van beide
continenten bijeen om de onderlinge banden te versterken en om over de problematiek omtrent kolonialisme en
de naoorlogse wereldorde te debatteren. Peter Willetts, The Non-Aligned Movement: The Origins of a Third
World Alliance, London: Pinter, 1982, p. 3.
108
De Organisatie van Niet-gebonden Landen is een verbond dat onder impuls van India, Joegoslavië en Egypte
werd gevormd en voornamelijk bestaat uit minder ontwikkelde landen van Afrika, Azië, Europa en LatijnsAmerika. Het voornaamste kenmerk van de niet-gebonden landen was aanvankelijk dat zij zich onafhankelijk
wensten op te stellen tegen de grote machtsblokken van de Koude Oorlog. Nog steeds onderstrepen deze landen
onder meer het belang van nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid; de strijd tegen kolonialisme,
neokolonialisme, imperialisme buitenlandse bezetting en dominantie, niet-inmenging in de interne
aangelegenheden van een staat en internationale samenwerking op gelijke voet. Dat de niet-gebonden landen
zich onafhankelijk opstellen impliceert echter niet dat zij een louter passieve rol binnen de internationale politiek
nastreven. Zij wensen vanuit hun eigen positie en belangen op een onafhankelijke wijze hun eigen standpunt in
te nemen. Peter Willetts, The Non-Aligned Movement: The Origins of a Third World Alliance, p. 10-18.
109
C. M. Turnbull, ―Regionalism and Nationalism‖, in N. Tarling (red.), The Cambridge History of Southeast
Asia. Volume II, Part Two: From World War II to the present, Cambridge: Cambridge University Press, [1992]
1999, p. 277.
110
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, Asian Survey, vol. 48, nr. 6, p. 913.
111
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 224.
112
C. M. Turnbull, ―Regionalism and Nationalism‖, p. 277.
113
David I. Steinberg, ―Burma-Myanmar: The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, in Nancy
Birdsall et al. (reds.), Short of the Goal: U.S. Policy and Poorly Performing States, Washington (D.C.): Center
for Global Development, 2006, p. 221.
114
Christina Fink, Living Silence, p. 26-27
115
Frank N. Trager, Burma from Kingdom to Republic, p. 174-183.
116
Yong Mun Cheong, ―The Political Structures of the Independent States‖, in N. Tarling (red.), The Cambridge
History of Southeast Asia. Volume II, Part Two: From World War II to the present, Cambridge: Cambridge
University Press, [1992] 1999, p. 89-90.
117
F. S. V. Donnison, Burma, p. 164.
118
Yong Mun Cheong, ―The Political Structures of the Independent States‖, p. 118.
119
Christina Fink, Living Silence, p. 34.
120
Yong Mun Cheong, ―The Political Structures of the Independent States‖, p. 119-120.
121
Christina Fink, Living Silence, p. 42-48.
122
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 128.
123
Yong Mun Cheong, ―The Political Structures of the Independent States‖, p. 122.
124
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 129-130.
125
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 20-24.
110
126
Maureen Aung-Twin, ―Burmese Days‖, Foreign Affairs, 1989, vol. 68, nr.2, p. 148.
Deze maatregelen veranderden echter weinig aan de situatie van de landbouwers en handelslieden. De
afschaffing van het monopolie op de rijsthandel werd afgekondigd op het einde van het groeiseizoen, waardoor
deze beleidsherziening geen directe gevolgen kon hebben. Het openstellen van de rijstexport werd overigens
gekoppeld aan een belangrijke voorwaarde: de handelaren mochten geen buitenlandse valuta in hun bezit hebben.
Dit impliceert dat door de onrealistische officiële wisselkoers de export van rijst de handelaren enkel in de
schulden zou werken. David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 4.
128
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 4-5.
129
Aung-Twin, ―Burmese Days‖, p. 153.
130
Burma Watcher, ―Burma in 1988: There Came a Whirlwind‖, Asian Survey, vol. 29, nr. 2, p. 175-177.
131
Aung-Twin, ―Burmese Days‖, p. 154-156.
132
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 10-11; Christina Fink, Living Silence, p.60-62.
133
David I. Steinberg, ―Burma-Myanmar: The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 220.
134
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 51.
135
Josef Silverstein, ―Burma in an International Perspective‖, Asian Survey, vol. 32, nr. 10, 1992, p. 952.
136
Josef Silverstein, ―The Evolution and Salience of Burma‘s National Political Culture‖, in Robert I. Rotberg,
Burma. Prospects for a Democratic Future, Washington (D.C.): Brookings Institution Press, 1998, p. 25-26.
137
Christina Fink, Living Silence, p.65-68.
138
Josef Silverstein, ―Burma in an International Perspective‖, p. 952-962.
139
Christina Fink, Living Silence, p. 83-85.
140
Aung Zaw, ―ASEAN-Burma Relations‖, p. 43,
141
Voor de huidige samenstelling van de SPDC, zie bijlage III.
142
In 1997 werd met de oprichting van de SPDC de breuklijn tussen Khin Nyunt en Maung Aye duidelijk. Velen
speculeerden dat deze twee figuren de echte macht in handen hadden, terwijl de voorzitter van de SPDC Than
Shwe moest voorkomen dat het tot een splitsing in eigen rangen kwam. De herschikking van Myanmars
topleiding had de positie van Khin Nyunt versterkt. Hij stond bekend als een gematigd figuur die zowel in
binnen- als buitenland respect genoot en werd dan ook de junta‘s spreekbuis naar de buitenwereld toe. Zijn
macht werd echter gebalanceerd door Maung Aye, die zich eerder op de achtergrond opstelde maar de steun van
invloedrijke militairen genoot. Verder ging de installatie van de SPDC ook gepaard met een grote ‗opkuisactie‘
die de corrupte elementen aan de top moest verwijderen. De uitgerangeerde militairen werden vervangen door
een jongere generatie, waardoor het bestuur zich van opvolging wist te verzekeren. Bovendien was de nieuwe
naam van het bestuur ook een belangrijk signaal naar de buitenwereld toe. Dat voortaan ‗vrede‘ en ‗ontwikkeling‘
in de naam van het regime voorkomen is een duidelijk teken dat het regime zich niet langer ziet als een tijdelijk
bestuur, maar als een bewind dat nog voor lange tijd aan de macht zal blijven. James Guyot, ―Burma in 1997:
From Empire to ASEAN‖, Asian Survey, vol. 38, nr. 2, A Survey of Asia in 1997: Deel II, 1998, p. 194-195.
143
Deze massaorganisatie werd in 1993 opgericht om de belangen van de junta te beschermen. Door regelmatig
op straat te komen om haar steun aan het bestuur te betuigen en te protesteren tegen de NLD, draagt deze
volksbeweging bij tot de legitimiteit van het regime. Haar ledenaantal wordt op 18 miljoen geschat, maar dit
moet echter genuanceerd worden. Sommige leden worden dan wel bekoord door de voordelen die het
lidmaatschap met zich meedraagt (zoals een vrijstelling van dwangarbeid), maar in vele gevallen worden
personen als lid opgegeven zonder hiervoor hun toestemming te hebben verleend. Zo worden bijvoorbeeld
namen geplukt uit de inschrijvingslijsten van universiteiten en opgenomen in de ledenlijsten van de USDA.
Christina Fink, Living Silence, p. 95.
144
Ooggetuigen spreken echter van een hoger dodental. Bij de schermutselingen in Tabayin zouden volgens hen
70 à 80 doden zijn gevallen. Donald M. Seekins, ―Burma and U.S. Sanctions: Punishing an Authoritarian
Regime‖, Asian Survey, vol. 45, nr. 3, 2005, p. 437.
145
Donald M. Seekins, ―Burma and U.S. Sanctions‖, p. 437-438.
146
Het idee van een stappenplan voor Myanmar werd in juli 2003 voorgesteld door de toenmalige Thaise
minister van Buitenlandse Zaken Surakiart Sathirathai. Het plan van Thailand omvatte de volgende vijf stappen:
127
1.
2.
3.
De vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere politieke gevangenen en de heropening van de kantoren
van de NLD.
Het opbouwen van vertrouwen. Dit houdt in dat men een onderzoek organiseert naar het Tabayinincident, de lastercampagne tegen Aung San Suu Kyi en de NLD stopzet en akkoorden sluit met de
etnische groepen die nog steeds de strijd niet hebben opgegeven en vredesgesprekken start.
Het opstellen van een grondwet. Bij dit proces moeten zowel de militairen, de democratische
bewegingen als de etniciteiten betrokken worden. Vervolgens moet men dit grondwetsvoorstel ook
aannemen.
111
4.
5.
Een overgangsperiode die moet leiden tot verkiezingen. Gedurende deze periode is het raadzaam dat
alle internationale sancties tegen Myanmar worden opgeheven.
De organisatie van verkiezingen onder het toezicht van onafhankelijke, internationale waarnemers.
Surakiart Sathirathai drong er op aan dat Myanmar met een eigen stappenplan op de proppen kwam, zodat
binnen drie jaar het land democratische hervormingen kon realiseren. De achterliggende bedoeling van Thailand
was Myanmar een internationaal aanvaardbaar imago aan te meten opdat het in 2006 het voorzitterschap van
ASEAN kon opnemen, waarover later meer. Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p.
920-21.
147
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 920.
148
Khin Nuynt werd in 1988 aangesteld als eerste secretaris van de SLORC en hoofd van de militaire
intelligentie. Deze laatste positie bezorgde hem toegang tot zeer vertrouwelijke informatie en maakte van hem
een te duchten vijand. Zijn groeiende macht wekte echter de afgunst van verschillende militairen. Toch wist hij
zich jarenlang in zijn positie te handhaven en schopte hij het zoals bekend tot eerste minister. Zijn reputatie als
pragmaticus, zijn weigering om af te zien van zijn positie als hoofd van de MI en de toenemende invloed van
zijn inlichtingsdiensten lagen aan de basis van zijn afzetting. Kyaw Yin Hlaing, ―Myanmar in 2004: Why
Military Rule Continues‖, in Chin Kin Wah en Lorraine Carlos Salazar (reds.), Southeast Asian Affairs 2005,
Singapore: ISEAS, 2005, p. 232-236.
149
Win Min, ―Looking Inside the Burmese Military‖, Asian Survey, vol. 48, nr. 6, 2008, p. 1029-1031.
150
Myanmar-experts reiken echter ook ander redenen aan voor de verplaatsing van de hoofdstad. Zo zou het
regime in Naypyidaw makkelijker gevoelige informatie kunnen bewaren en wordt het regime – in tegenstelling
tot Yangon – in de nieuwe hoofdstad niet geconfronteerd met het koloniale verleden van het land. Daarnaast
siuteert Naypyidaw zich dichter de routes die Myanmar met China en India verbinden. Bovendien zou de nieuwe
hoofdstad volgens astrologische berekeningen beter gelokaliseerd zijn dan Yangon. Numerologie en dergelijke
praktijken spelen dan ook een belangrijke rol in de Myanmarese samenleving. Ardeth Maung Thawnghmung en
Maung Aung Myoe, ―Myanmar in 2006: Another Year of Housekeeping?‖, Asian Survey, vol. 47, nr.1, p. 194–
195; Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 926.
151
Lin Xixing 林锡星, ―Quanqiuhua beijing xia de Miandian zhengzhi weiji 全球化背景下的缅甸政治危机
(‗De politieke crisis in Myanmar tegen de achtergrond van globalisering‘)‖, p. 10-11.
152
s.n., ―On the brink‖, in The Economist. vol. 384, nr. 8578, 2008, p. 71-72.
153
Aangezien Myanmar een devoot boeddhistisch land is bekleden de leden van de sangha, i.e. de
boeddhistische monnikengemeenschap, logischerwijze een zeer belangrijke positie in de Myanmarese
samenleving. Dat gedurende de protesten in 2007 de monniken de aalmoezen van de militairen weigerden was
een zware aantasting van de legitimiteit van het bewind. De boeddhisten in Myanmar geloven namelijk dat hun
donaties aan de sangha bijdragen tot goed karma dat noodzakelijk is voor een positieve reïncarnatie. Door hun
bedelkommen om te draaien ontzegden de monniken het leger aldus hun religieuze steun. Andrew Selth,
―Burma‘s ‗Saffron Revolution‘ and the Limits of International Influence‖, Australian Journal of International
Affairs, vol. 62, nr. 3, p. 295.
154
Lin Xixing 林锡星, ―Quanqiuhua beijing xia de Miandian zhengzhi weiji 全球化背景下的缅甸政治危机
(‗De politieke crisis in Myanmar tegen de achtergrond van globalisering‘)‖, p. 11-12.
155
Andrew Selth, ―Burma‘s ‗Saffron Revolution‖, p. 289.
156
Ayeyarwady is sinds de coup van 1988 de officiële naam voor de Irrawaddy-rivier.
157
De officiële cijfers spreken van 138.373 doden en vermisten. Daar het getroffen gebied veel ongeregistreerde
seizoenarbeiders telde en er talloze nederzettingen waren die niet in kaart waren gebracht, ligt de dodentol vast
hoger en zal het nooit duidelijk zijn hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn. International Crisis Group,
―Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations‖, Brussel: International Crisis Group, 2008, p.
2-3, http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/burma_myanmar/161_burma_myanmar_after_nargis___
time_to_normalise_aid_relations.pdf, raadpleging: 19/03/2009.
158
International Crisis Group, ―Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations‖, p. 2-3.
159
s.n., ―No shelter from the storm‖, The Economist, vol. 387, nr. 8579, 2008 p. 49-50.
160
s.n., ―A month of misery‖, The Economist, vol. 387, nr. 8583, 2008, p. 54.
161
Andrew Selth, ―Burma‘s ‗Saffron Revolution‘‖, p. 293.
162
Ian Holliday, ―Voting and Violence in Myanmar: Nation Building for a Transition to Democracy‖, Asian
Survey, vol. 48, nr. 6, 2008, p. 1047.
163
Maung Cedana, ―Wearing the same old nether garment‖, New Light of Myanmar, 07/04/2006, p. 8-9,
http://burmalibrary.org/docs2/NLM2006-04-07.pdf, raadpleging: 19/03/2009. New Light of Myanmar is de
Myanmarese staatskrant en fungeert als spreekbuis voor het militaire regime. Deze krant is vanaf jaargang 2003
112
online beschikbaar, zie Burma Library, http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=1450&lo=&sl, raadpleging:
20/03/2009.
164
Ian Holliday, ―Voting and Violence in Myanmar: Nation Building for a Transition to Democracy‖, p. 10461047.
165
Voor de volledige wettekst, zie SLORC, ―The Union of Myanmar Foreign Investment Law‖, 30/11/1988,
http://mission.itu.ch/MISSIONS/Myanmar/t&b/invest01.html., raadpleging: 23/03/2009.
166
Khin Maung Kyi, ―Myanmar: Will Forever Flow the Ayeyarwady?‖, in Daljit Singh et al. (reds.), Southeast
Asian Affairs 1994, Singapore: ISEAS, 1994, p. 222.
167
De voorbije 50 jaar hebben de opeenvolgende regimes het infrastructuurnetwerk verwaarloosd, waardoor
slechts 3.200 km van het totale wegennetwerk, dat 27.000 km bedraagt, geasfalteerd is. Dringende hulp van de
ADB en de Wereldbank is broodnodig, maar beide instituten hebben sinds 1988 elke hulp aan Myanmar
geweigerd. CIA, ―The World Factbook 2008‖.
168
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 133.
169
De zwarte markt in Myanmar blijft een belangrijk obstakel voor het welslagen van de economische
hervormingen. Een belangrijke oorzaak is de grote discrepantie die bestaat tussen de offiële wisselkoers en deze
die door handelaren wordt gehanteerd, maar ook de stroom van smokkelwaar uit China, India, Thailand en
Bangladesh speelt een belangrijke rol. Zo zou in het jaar 1995 de officiële grenshandel 1091 miljoen dollar
bedragen hebben, terwijl waarnemers de reële waarde op 3450 miljoen dollar schatten. In Myanmars
voornaamste economische centra, zoals Mandalay wordt de handel in smokkelwaar echter oogluikend toegestaan.
Priyambudi Sulistiyanto, Thailand, Indonesia and Burma in a Comparative Perspective, Aldershot: Ashgate,
2002, p. 228.
170
Om een kader te scheppen van Myanmars economisch landschap is men aldus aangewezen op het
cijfermateriaal dat door internationale organisaties zoals het Internationaal Muntfonds (IMF) worden vrijgegeven.
Dit zijn echter vaak ook eerder schattingen. Voor dit onderdeel is voornamelijk beroep gedaan op de
bevindingen van Burma Economic Watch, een instelling van de universiteit van Macquarie dat zich tot doel stelt
een zo accuraat mogelijk beeld te scheppen van Myanmars economische situatie door een grondige analyse van
het beschikbare materiaal.
171
David I. Steinberg, ―Burma-Myanmar: The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 213.
172
Het meest in het oog springende voorbeeld is de bouw van de nieuwe hoofdstad Naypyidaw. Volgens
berekeningen van het Internationaal Muntfonds zou dit project 2,4 procent van het bruto binnenlands product
(bbp) van Myanmar in 2005/2006 gekost hebben, wat gezien het aanwenden van dwangarbeid en pro deo
contracten waarschijnlijk nog steeds een onderschatting is. Sean Turnell, ―Burma‘s Economy 2008: Current
Situation and Prospects for Reform‖, Sydney: Burma Economic Watch/Economics Department Macquarie
University, 2008, p. 8, http://www.econ.mq.edu.au/Econ_docs/bew/BurmaEconomy2008.pdf, raadpleging:
20/03/2009.
173
Sean Turnell, “Burma‘s Economy 2008‖, p. 3.
174
Pradeep Srivastava, ―Myanmar‖, in Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2008, Manila:
ADB, 2008, p. 213-14, http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2008/MYA.pdf, raadpleging: 20/03/2009.
175
Zhao Ruijuan 赵瑞娟 en Wang Xinfang 王新芳, ―Miandian de jinrong fazhan jiqi mianlin de weiji 缅甸的金
融发展及其面临的危机 (‗De financiële ontwikkeling van Myanmar en de crisis waarmee het geconfronteerd
wordt‘)‖, Dongnanya zongheng 东南亚纵横 (‗Around Southeast Asia‘), nr. 11, 2004, p. 25.
176
Zhao Ruijuan 赵瑞娟 en Wang Xinfang 王新芳, ―Miandian de jinrong fazhan jiqi mianlin de weiji‖ 缅甸的
金融发展及其面临的危机 (‗De financiële ontwikkeling van Myanmar en de crisis waarmee het geconfronteerd
wordt‘)‖, p. 26.
177
Priyambudi Sulistiyanto, Thailand, Indonesia and Burma in a Comparative Perspective, p. 230-231.
178
Sean Turnell, ―Burma‘s Economy 2008‖, p. 3.
179
Door de cycloon Nargis worden de inwoners van de Ayeyarwady-delta geconfronteerd met een langdurig
verlies van inkomen. Daar de cycloon het land in zijn meest vruchtbare regio getroffen heeft zijn de
voedselprijzen over het hele land gestegen. Bovendien zullen de kosten van de wederopbouw het budgettekort
van het regime verder vergroten, waardoor de inflatiedruk verder zal verhogen. International Crisis Group,
―Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations‖, p. 14.
180
International Crisis Group, ―Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations‖, p. 14.
181
International Crisis Group, ―Burma/Myanmar: After the Crackdown‖, Brussel: International Crisis Group,
2008, p.22-23, http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/burma_myanmar/144_burma_myanmar___
after_the_crackdown.pdf, raadpleging: 21/03/2009.
182
International Crisis group, ―Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics, p. 3-4.
113
183
Xiaolin Guo, ―Towards Resolution: China in the Myanmar Issue‖, Washington (D.C.): Central Asia-Caucasus
Institute & Silk Road Studies Program, 2007, p. 72-73, http://www.isdp.eu/files/publications
/ap/07/xg07towardsresolution.pdf, raadpleging: 10/04/2009.
184
Xinhua, ―7 killed in bus explosion in Myanmar former capital‖, 13/10/2008, http://news.xinhuanet.com/
english/2008-10/13/content_10186790.htm, raadpleging: 28/04/2009.
185
International Crisis Group, ―Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics‖, p. 13.
186
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 217-218.
187
UNODC, ―Myanmar Country Profile‖, december 2005, p. 6, http://www.unodc.org/pdf/myanmar/myanmar_
country_profile_2005.pdf, raadpleging: 22/03/2009.
188
De term ATS is een verzamelnaam en wordt doorgaans onderverdeeld in twee subcategorieën. Ten eerste is er
de amfetamine-groep, met o.a. amfetamine en methamfetamine, ten tweede is er de ecstacy-groep met
methylenedioxymethamphetamine en methylenedioxyamphetamine als voornaamste voorbeelden. UNODC,
―World Drug Report 2008‖, p. 125, http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/ WDR_2008_eng
_web.pdf, raadpleging: 22/03/2009.
189
UNODC, ―World Drug Report 2008‖, p. 7-11, p. 130.
190
In Myanmar worden vanop het platteland talloze vrouwen en kinderen naar de steden overgebracht voor
dwangarbeid of seksuele diensten. Dit fenomeen beperkt zich echter niet tot de landsgrenzen. Vanuit Myanmar
worden er immers ook mensen verhandeld naar Oost- en Zuidoost-Azië. Zo worden Myanmarese vrouwen en
kinderen in Thailand ingezet als goedkoop huispersoneel, seksslaven, straatventers of arbeiders. CIA, ―World
Factbook 2008‖.
191
International Crisis Group, “Myanmar: Update on HIV/AIDS Policy‖, Brussel: International Crisis Group,
2004, p. 3-4, http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/burma_myanmar/041216_myanmar_update
_on_hiv_aids_policy.pdf, raadpleging: 22/03/2009.
192
International Crisis Group, ―Myanmar: Update on HIV/AIDS Policy‖, p. 2-3.
193
The UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, ―Epidemiological Fact
Sheet on HIV and AIDS: Myanmar‖, oktober 2008, p. 4, http://apps.who.int/globalatlas/predefinedReports/
EFS2008/full/EFS2008_MM.pdf, raadpleging: 22/03/2009.
194
UNAIDS, ―Myanmar: Country Situation‖, juli 2008, http://data.unaids.org/pub/ExternalDocument
/2008/sa08_mmr_en.pdf, raadpleging: 22/02/2009.
195
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy: Domestic Influences and International Implications, London:
International Institute for Strategic Studies, 2006, p. 82-86.
196
Algemene Vergadering van de VN, ―Situation of Human Rights in Myanmar (A/63/341)‖, 05/09/2008, p. 7,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/494/69/PDF/N0849469.pdf, raadpleging: 22/03/2009.
197
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 88-89.
198
IAO, ―Forced Labor in Myanmar (Burma)‖, 02/07/1998, http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/
docs/gb273/myanmar.htm, raadpleging: 17/03/2009.
199
IAO, ―Status report on decisions regarding Myanmar‖, 22/10/2008, p. 2-5, http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---elconf/documents/meetingdocument/wcms_099695.pdf, raadpleging: 19/03/2009.
200
Kevin Heppner en Jo Becker, My Gun Was as Tall as Me, New York (N.Y.): Human Rights Watch, 2002, p.
2-3, p. 110.
201
The New Light of Myanmar,―Alleged forced recruitment of soldiers especially child conscriptions are based
on false information‖, 17/03/2005, p. 16, http://burmalibrary.org/docs2/NLM2005-03-17.pdf, raadpleging:
30/04/2009.
202
Kevin Heppner en Jo Becker, My Gun Was as Tall as Me, p. 187.
203
Ashley South, ―Burma: The Changing Nature of Displacement Crises‖, Oxford: Refugee Studies Centre,
2007, p. 7-8, http://www.rsc.ox.ac.uk/PDFs/WP39%20Burma%20AS.pdf, raadpleging: 20/03/2009.
204
Voor meer informatie over de Myanmarese IDP‘s, zie Thailand Burma Border Consortium,
http://www.tbbc.org/, raadpleging: 22/03/2009.
205
Human Rights Watch, ―World Report 2007‖, p. 250, http://www.hrw.org/legacy/wr2k7/wr2007master.pdf,
raadpleging: 21/03/2009.
206
Human Rights Watch, ―World Report 2009‖, p. 228, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2009
_web.pdf, raadpleging: 21/03/2009.
114
Deel Drie
Externe belangen en objectieven in Myanmar
207
Frank N. Trager, Burma from Kingdom to Republic, p. 276-279.
John L. Christian, ―American Diplomatic Interest in Burma‖, The Pacific Historical Review, vol. 8, nr. 2,
1939, p. 140.
209
De GMD is de eerste politieke partij van China, die kort na de val van het keizerrijk (1911), door Sun
Zhongshan 孙 中 山 (1866-1925) werd opgericht. In 1924 sloot de GMD een verbond met de Chinese
Communistische Partij en werden leden van de CCP binnen de GMD toegelaten. In 1926 lanceerde de GMD
vervolgens een grootschalige militaire campagne om China te herenigen. Nadat zijn leger de controle over grote
delen van China had verworven, vormde de GMD in 1927 een regering in Nanjing 南京. Dit betekende meteen
het einde van zijn verbond met de CCP en tussen beide partijen brak een gewapende strijd uit. In 1937 viel het
expansionistische Japan China binnen en werd de GMD gedwongen om zijn zetel te verhuizen naar Chongqing
重庆. Gedurende de oorlog tegen Japan sloot de GMD opnieuw een alliantie met de CCP, maar na de nederlaag
van de Japanse troepen in 1945 stonden beide partijen opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. De burgeroorlog die
hierop uitbrak werd in 1949 gewonnen door de CCP. Michael Dillon (red.), China: A Cultural and Historical
Dictionary, Surrey: Curzon, 1998, p. 130.
210
Birma vormde gedurende deze periode voor de Republiek China een vitale verbindingslijn met Europa. Via
de haven van Rangoon werd namelijk cruciaal militair materiaal China binnengebracht en kon men de strijd
tegen de Japanners voortzetten. Om deze toevoer te faciliteren werd in 1939 de ‗Birmaweg‘ geopend, deze
levensader verbond het Birmese Lashio met de Chinese stad Kunming 昆 明 . Gedurende de Tweede
Wereldoorlog werd Birma het schouwtoneel van verschillende militaire offensieven, die slechts hun einde
zouden kennen in augustus 1945. Andrew Selth, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, p. 44.
211
Frank N. Trager, Burma from Kingdom to Republic, p. 100.
212
David I. Steinberg, ―Burma-Myanmar: The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 223-224.
213
Bertil Lintner, ―The CIA‘s First Secret War‖, Far Eastern Economic Review, 16/09/1993, p. 56-58.
214
David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 259-260.
215
David I. Steinberg, ―Burma-Myanmar: The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 223-224.
216
John H. Badgley, ―Strategic Interests in Myanmar‖, NBR Analysis, vol. 15, nr. 1, 2004, p. 14.
217
David I. Steinberg, ―Burma-Myanmar: The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 223-224.
218
Maureen Aung-Twin, ―Burmese Days‖, p. 158-159.
219
Burma Watcher, ―Burma in 1988: There Came a Whirlwind‖, p. 177-179.
220
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma: Western governments, NGOs and multilateral
institutions‖, in International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Challenges to Democratization
in Burma, Stockholm: International IDEA, 2001, p. 135, http:// www.idea.int/asia_pacific/burma/upload/
challenges_to_democratization_in_burma.pdf, raadpleging: 11/04/2009.
221
Burma Watcher, ―Burma in 1988: There Came a Whirlwind‖, p. 179.
222
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 135.
223
U.S. Embassy Rangoon, ―Foreign Economic Trends Report: Burma‖, 1997, http://www.burmafund.org
/pathfinders/Research_Library/FETR1997%20section%203.html, raadpleging: 16/04/2009.
224
David I. Steinberg, ―The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 225.
225
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 136.
226
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 136-137.
227
In 1995 maakte kleding 80 procent van de goederen die Amerika importeerde uit Myanmar. U.S. Embassy
Rangoon, ―Foreign Economic Trends Report: Burma‖.
228
U.S. Embassy Rangoon, ―Foreign Economic Trends Report: Burma‖.
229
De textielsector van Myanmar geniet – zoals in vele ontwikkelingslanden – echter een kwalijke reputatie.
Vakbonden zijn net zoals in de andere economische sectoren van Myanmar afwezig, werkweken van 60 uren
zijn de regel en een gemiddeld loon bedraagt slechts 15 dollar per maand. U.S. Embassy Rangoon, ―Foreign
Economic Trends Report: Burma‖.
230
Toshihiro Kudo, ―The Impact of United States Sanctions on the Myanmar Garment Industry‖, Asian Survey,
vol. 48, nr. 6, 2005, p. 998.
231
U.S. Embassy Rangoon, ―Foreign Economic Trends Report: Burma‖.
232
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 137.
208
115
233
Andere spelers waren Texaco en Atlantic Richfield Company, maar beide bedrijven hebben zich inmiddels
teruggetrokken uit Myanmar. De afwezigheid van belangrijke westerse oliebedrijven in Myanmar maakte het
voor Chinese bedrijven veel eenvoudiger om een belangrijk aandeel in de olie- en gassector van Myanmar te
verwerven. Renaud Egreteau, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assessment‖, p. 54;
The
Irrawaddy,
―Foreign
Companies
Withdrawn
from
Burma‖,
01/01/2003,
http://www.irrawaddy.org/research_show.php?art_id=457, raadpleging: 16/04/2009.
234
Larry A. Niksch, ―RL33479: Burma-U.S. Relations‖, Washington (D.C.): Congressional Research Service,
2007, p. 7, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33479.pdf, raadpleging: 16/04/2009
235
s.n., ―The alien problem‖, The Economist, vol. 367, nr. 8329, 2003, p. 59.
236
Duncan Campbell, ―Energy giant agrees settlement with Burmese villagers‖, The Guardian, 15/12/2004,
http://www.guardian.co.uk/world/2004/dec/15/burma.duncancampbell, raadpleging: 16/04/2009.
237
Voor een overzicht van de bedrijven die inmiddels Myanmar hebben verlaten, zie The Irrawaddy, ―Foreign
Companies Withdrawn from Burma‖.
238
Kyaw Yin Hlaing, ―Will Western Sanctions Bring Down the House?‖, NBR Analysis, vol. 15, nr. 1, 2004,
p.78.
239
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 137.
240
David I. Steinberg, ―The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 225-229.
241
De officiële naam van deze ban is Executive Order 13047. Voor de volledige inhoud, zie Federal Register,
―Executive Order 13047‖, 22/05/1997, http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=1997
_register&docid=fr22my97-169.pdf, raadpleging: 16/04/2009.
242
Dit impliceert dat reeds bestaande investeringen, zoals die van Unocal/Chevron, niet in het gedrang kwamen.
Het Congres had trouwens geijverd voor een retroactieve toepassing van deze wetgeving, maar ving bot. David I.
Steinberg, ―Burma/Myanmar: A Guide for the Perplexed?‖, NBR Analysis, vol. 15, nr. 1, 2004, p. 50.
243
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 138.
244
Voor een overzicht van de Amerikaanse sancties, zie Office of Foreign Assets Control, ―An Overview of the
Burmese Sanctions Regulations‖, Washington (D.C.): U.S. Department of the Treasury, 2008, p. 1-3
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/burma/burma.pdf, raadpleging: 15/04/2009.
245
Donald M. Seekins, ―Burma and U.S. Sanctions‖, p. 440.
246
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 138.
247
De whip is de tweede belangrijkste positie die een republikein binnen de Amerikaanse Senaat kan verkrijgen.
Zoals de naam reeds verraadt, houdt deze positie in dat men verantwoordelijk is voor de partijdiscipline binnen
de fractie.
248
Zowel voor de Clinton- als de Bush-administratie was de kwestie Myanmar te onbeduidend om er een ―strijd‖
met het Congres voor te wagen. Men had namelijk de welwillendheid van de congresleden nodig voor meer
gewichtigere aangelegenheden. David I. Steinberg, ―Burma/Myanmar: A Guide for the Perplexed‖, p. 51.
249
David I. Steinberg, ―Burma/Myanmar: A Guide for the Perplexed‖, p. 50-51.
250
Voor de volledige inhoud van de BFDA, zie US Department of the Treasury, ―Burmese Freedom and
Democracy Act of 2003‖, 28/06/2003, http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes
/bfda_2003.pdf, raadpleging: 16/04/2009.
251
De Senaat had de Amerikaanse president reeds in oktober 1996 de autoriteit verleend om leden van de
SLORC/SPDC de toegang tot de VS te ontzeggen. Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p.
138.
252
Donald M. Seekins, ―Burma and U.S. Sanctions‖, p. 439-440.
253
In 2000 was de VS goed voor 54,1 procent van Myanmars kledingexport. Toshihiro Kudo, ―The Impact of
United States Sanctions on the Myanmar Garment Industry‖, p. 1002.
254
Op 31 december 2004 werd het Mulitvezelakkoord opgedoekt. Hierdoor beweren sommigen dat zelfs zonder
de BFDA de Myanmarese textielnijverheid een zware terugval zou kennen. Donald M. Seekins, ―Burma and U.S.
Sanctions‖, p. 443.
255
Toshihiro Kudo, ―The Impact of United States Sanctions on the Myanmar Garment Industry‖, p. 1002.
256
Uit deze expotcijfers kan men echter niet de reële impact van de BFDA opmaken. De voornaamste bron van
inkomen voor Myanmars textielbedrijven is namelijk de vergoeding voor het versnijden, produceren en inpakken
van kleding. Deze vergoeding maakt echter slechts 10 procent van de totale exportwaarde van kleding uit. Stel
nu dat men kleding met een exportwaarde van 100 dollar uitvoert. Wanneer de vergoeding voor de verwerking
(versnijding, productie en verpakking) daalt met 50 procent, van 10 dollar naar 5 dollar, dan zal de exportwaarde
slechts met 5 procent dalen (van 100 dollar naar 95 dollar). De werkelijke gevolgen voor de Myanmarese
kledingsector zullen dus veel erger zijn dan wat we kunnen opmaken uit de exportcijfers. Toshihiro Kudo, ―The
Impact of United States Sanctions on the Myanmar Garment Industry‖, p. 1003.
116
257
Het aantal afvloeiingen binnen de textielsector wordt tussen de 40.000 en 60.000 geschat. Toshihiro Kudo,
―The Impact of United States Sanctions on the Myanmar Garment Industry‖, p. 1008.
258
Toshihiro Kudo, ―The Impact of United States Sanctions on the Myanmar Garment Industry‖, p. 1016.
259
Office of Foreign Assets Control, ―An Overview of the Burmese Sanctions Regulations‖, p. 1-3.
260
David I. Steinberg, ―Burma/Myanmar: A Guide for the Perplexed‖, p. 50.
261
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 143-144.
262
The New York Times, ―U.S. Economic Ban Imposed on Burmese‖, 23/04/1997, http://www.nytimes.com
/1997/04/23/world/us-economic-ban-imposed-on-burmese.html?scp=3&sq=madeleine+albright&st=nyt,
raadpleging: 16/04/2009.
263
William Engdahl, ―The geopolitical stakes of 'Saffron Revolution‘‖, Asia Times, 17/10/2007,
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IJ17Ae01.html, raadpleging: 16/04/2009.
264
National
Endowment
for
Democracy,
―Program
Description
2007:
Burma‖,
2008,
http://www.ned.org/grants/07programs/grants-asia07.html, raadpleging; 16/04/2009.
265
William Engdahl, ―The geopolitical stakes of 'Saffron Revolution‘‖.
266
Zie hierover uitgebreider infra, p. 72.
267
Ni Xiayun 倪霞韵, ―Zhong Mei guanxi de Miandian wenti 中美关系中的缅甸问题 (‗De kwestie Myanmar
in de relaties tussen China en de Verenigde Staten‘)‖, Ya Fei zongheng 亚 非 纵 横 (‗Afrikaans-Aziatisch
tijdschrift‘), 2007, nr. 6, p. 6.
268
Robert H. Taylor, ―Myanmar‘s Political Future: Is Waiting for the Perfect the Enemy of Doing the Possible?‖,
NBR Analysis, vol. 15, nr. 1, 2004, p. 31.
269
Ni Xiayun 倪霞韵, ―Zhong Mei guanxi de Miandian wenti 中美关系中的缅甸问题 (‗De kwestie Myanmar
in de relaties tussen China en de Verenigde Staten‘)‖, p. 6.
270
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, Waijiao pinglun 外 交 评 论 (‗Foreign Affairs Review‘),
augustus 2005, nr. 83, p. 63.
271
Ni Xiayun 倪霞韵, ―Zhong Mei guanxi de Miandian wenti 中美关系中的缅甸问题 (‗De kwestie Myanmar
in de relaties tussen China en de Verenigde Staten‘)‖, p. 7.
272
David I. Steinberg, ―The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 225-26.
273
s.n., ―Macy‘s no longer shops in Myanmar‖, The Economist, vol. 335, nr. 7911, 1995, p. 35.
274
William Engdahl, ―The geopolitical stakes of 'Saffron Revolution‘‖.
275
Zunetta Liddell, ―International Policies towards Burma‖, p. 136-37.
276
Robert H. Taylor, ―Myanmar‘s Political Future‖, p. 32.
277
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, ―2009 International Narcotics control
Strategy Report‖, 27/02/2009, http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2009/vol1/116520.htm, raadpleging:
16/04/2009.
278
Robert H. Taylor, ―Myanmar‘s Political Future‖, p. 33.
279
Op 12 oktober 2002 verwoestte een bomauto een door westerlingen gefrequenteerde nachtclub op het
toeristische eiland Bali. Tegelijkertijd vond er een explosie plaats nabij het plaatselijke Amerikaanse consulaat.
Deze terroristische aanslag koste aan meer dan 180 mensen, - voornamelijk westerlingen - het leven en wordt
toegeschreven aan moslimextremisten. The Guardian, ―Bali night club bomb kills 180‖, 13/10/2002,
http://www.guardian.co.uk/world/2002/oct/13/1, raadpleging: 16/04/2009.
280
David I. Steinberg, ―The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, p. 230-234.
281
Morris Rossabi, ―Introduction‖, in Morris Rossabi (red.), China among Equals: The Middle Kingdom and It’s
Neighbors 10th-14th Centuries, London: University of California Press, 1983,p. 2.
282
J. K. Fairbank, ―Tributary Trade and China‘s Relations with the West‖, in The Far Eastern Quarterly, vol. 1,
nr. 2, 1942, p. 130-131.
283
J. K. Fairbank, ―Tributary Trade and China‘s Relations with the West‖, p. 132-133.
284
Immanuel C.Y. Hsü, China’s entrance into the family of nations. The Diplomatic Phase, 1858-1880,
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960, p. 3-5..
285
J. K. Fairbank, ―Tributary Trade and China‘s Relations with the West‖, p. 133-135.
286
J. K. Fairbank en Ssu-yü Teng, ‗In the Ch‘ing Tribute System‘, Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 6, nr.
2, 1941, p. 141.
287
Morris Rossabi, ―Introduction‖, p. 1-3.
288
Morris Rossabi, ―Introduction‖, p. 4.
289
J. K. Fairbank, ―Tributary Trade and China‘s Relations with the West‖, p. 138-139.
290
Zhuang Guotu 庄国土, ―Lüe lun chaogong zhidu de xuhuan: yi gudai Zhongguo yu Dongnanya de chaogong
guanxi weili 略论朝贡制度的虚幻: 以古代中国与东南亚的朝贡关系为例 (‗Over de denkbeeldigheid van het
117
tribuutsysteem: een casus van de tribuutrelaties tussen traditioneel China en Zuidoost-Azië‘)‖, Nanyang wenti jiu
南洋问题研 (‗Southeast Asian Affairs‘), nr. 3, 2005, p. 1.
291
Wang Gungwu, ―Ming Foreign relations‖, in D.Twitchett en F.W. Mote (reds.), The Cambridge History of
China, Volume IIX, Part Two, The Ming dynasty, 1368-1644, Cambridge : Cambridge University Press, 1998, p.
301.
292
Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia, Londen: Oxford University Press, [1951] 1965, p. 49.
293
Zhuang Guotu 庄国土, ―Lüe lun chaogong zhidu de xuhuan: yi gudai Zhongguo yu Dongnanya de chaogong
guanxi weili 略论朝贡制度的虚幻: 以古代中国与东南亚的朝贡关系为例 (‗Over de denkbeeldigheid van het
tribuutsysteem: een casus van de tribuutrelaties tussen traditioneel China en Zuidoost-Azië‘)‖, p. 3.
294
Daniel G. E. Hall, Burma, p. 19.
295
Wang Gungwu, ―Ming Foreign relations‖, p. 302.
296
F. S. V. Donnison, Burma, p. 51.
297
Wang Gungwu, ―Ming Foreign relations‖, p. 313-14 en p. 330-332.
298
Donald M. Seekins, ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, Asian Survey, vol. 37, nr. 6, 1997, p. 527.
299
Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia, p. 52.
300
Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia, p.64-65.
301
Zie tabel 5 ‗Tribute Embassies 1662-1911‘ in Fairbank en Teng, ‗In the Ch‘ing Tribute System‘, p. 193-197.
302
F. S. V. Donnison, Burma, p. 20.
303
F. S. V. Donnison, Burma, p. 63.
304
Tin Maung Maung Than, ―Myanmar and China: A Special Relationship?‖, in Daljit Singh en Chin Kin Wah
(reds.), Southeast Asian Affairs 2003, Singapore: ISEAS, 2003, p. 190-191.
305
Gedurende keizerlijk China hadden grenzen in het kader van het tribuutsysteem weinig betekenis. Door de
komst van de westerse mogendheden en de daaropvolgende kolonisatie van verschillende buurstaten kwam men
er echter toe grenzen af te tekenen en deze vast te leggen in de zogenaamde ‗Ongelijke Verdragen‘ (Bu Pingdeng
Tiaoyue 不平等 条约 ). Vaak kwamen deze verdragen neer op de inperking van China‘s vrijheden en de
inkrimping van het traditioneel Chinese grondgebied. Na de oprichting van de Volksrepubliek waren de
Chinezen dan ook uit op een rights recovery, waaronder een herziening van de opgelegde territoriale grenzen.
Dit leidde tot meerdere grensconflicten met verschillende landen. In 1956 was dit het geval voor Birma. Troepen
van het Volkbevrijdingsleger hadden in dat jaar vanuit de provincie Yunnan delen van de Birma‘s Shan staat
bezet, waarna het meerdere malen tot een gewapend treffen met het Birmese leger kwam. Beijing besefte echter
gauw dat de grensconflicten met de Sovjet-Unie en India van groter belang waren en dat zijn agressieve politiek
tegenover de kleinere buurstaten, waaronder Birma, op de lange termijn een slechte strategie was. Harold C.
Hinton, ―China as an Asian Power‖, in Thomas W. Robinson en David Shambaugh (reds.), Chinese Foreign
Policy: Theory and Practice, New York: Oxford University Press, [1994] 2006, p. 352-53 en p. 359.
306
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 57.
307
Bertil Lintner, ―The CIA‘s First Secret War‖, p. 56-58.
308
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 57.
309
Harold C. Hinton, ―China as an Asian Power‖, p. 350.
310
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 58.
311
Donald M. Seekins, ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, p. 528.
312
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 58.
313
Christina Fink, Living Silence, p. 34-35.
314
Tin Maung Maung Than, ―Myanmar and China‖, p. 192.
315
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 58.
316
Tin Maung Maung Than, ―Myanmar and China‖, p. 192-93
317
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 58.
318
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, Nanyang wenti yanjiu 南 洋 问 题 研 究 (Southeast Asian Affairs), 2005, nr. 121, p.
41.
118
319
Tin Maung Maung Than, ―Myanmar and China‖, p. 194.
Wayne Bert, ―Chinese Policy toward Democratization Movements: Burma and the Philippines‖, Asian Survey,
vol. 30, nr. 11, 1990, p. 1069-1075.
321
Renaud Egreteau, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assassment‖, p. 39.
322
Xiaolin Guo, ―Towards Resolution: China in the Myanmar Issue‖, p. 30-31, p. 50-51.
323
Yehua Dennis Wei, ―Multiscale and Multimechanism of Regional Inequality in China: Implications for
Regional Policy‖, Journal of Contemporary China, vol. 11, nr. 30, p. 111.
324
Pan Qi, ―Opening the Southwest: An Expert Opinion‖, Beijing Review, vol. 28, nr. 35, 1985, p. 22-23.
325
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 38.
326
In de periode 1999-2000 bedroeg Singapore‘s aandeel in het totale handelsvolume van Myanmar nog 24,3
procent. Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济
关系:战略与经济的层面(‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 39.
327
Sean Turnell, ―Burma‘s Economy 2008‖, p. 13-15.
328
Op heden zou slechts 30 procent van Myanmars totale oppervlakte nog bebost zijn, waar dit in 1948 nog 70
procent bedroeg. William Boot, ―A Natural Disaster in the Making‖, The Irrawaddy, april 2008,
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=11188, raadpleging: 11/04/2009.
329
Toshihiro Kudo, ―Myanmars Economic Relations with China: Who Benefits and Who Pays?‖, in Monique
Skidmore et al. (reds), Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar, Canberra: ANU E Press, 2008, p. 91-92.
330
Donald M. Seekins, ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, p. 529.
331
Mya Maung, ―On the Road to Mandalay: A Case Study of the Sinonization of Upper Burma‖, Asian Survey,
vol. 34, nr. 5, 1994, p. 456-59.
332
Mya Maung, ―On the Road to Mandalay‖, p. 455.
333
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 61.
334
In 1999 werd geschat dat ongeveer 30 procent van de inwoners van Mandalay van Chinese afkomst waren. In
de stad Lashio zou de impact nog groter zijn: reeds de helft van de bevolking zou hier bestaan uit Chinezen. Het
dient overigens onderstreept te worden dat dit geen louter stedelijk verschijnsel is, ook de landelijke gebieden
van de Myanmarese staten die grenzen aan China hebben doorheen de jaren een ongecontroleerde Chinese
immigratie gekend. De totale omvang van dit verschijnsel is niet in kaart gebracht, maar schattingen maken
gewag van honderdduizenden tot zelfs meer dan een miljoen Chinese inwijkelingen. Bovendien is deze
sinisering geen louter economisch gegeven, ook op sociaal en cultureel vlak is de Chinese invloed aanzienlijk.
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:战
略与经济的层面(‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en economische
dimensies‘)‖, p. 40.
335
Mya Maung, ―On the Road to Mandalay‖, p. 453.
336
Voor data omtrent de handelsrelaties tussen China en Myanmar, zie bijlage II.
337
In de periode 1990-2006 steeg de waarde van Myanmars uitvoer naar China van 33,3 miljoen dollar naar
229,7 miljoen dollar. Echter, in diezelfde periode werd de invoer vanuit China 9,6 maal vermeerderd: van 137,7
miljoen dollar in 1990 naar 1.098 miljoen dollar in 2006. In 2006 betekende dit dus voor Myanmar een negatieve
handelsbalans van 1.328 miljoen dollar, wat maar liefst 2,4 maal meer is dan het totale handelsoverschot dat in
datzelfde jaar werd gerealiseerd, nl. 451,4 miljoen dollar. Toshiro Kudo, ―Myanmar‘s Economic Relations with
China‖, p. 91.
338
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 39-40.
339
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 38.
340
Namelijk in Muse, Lwejel, Laiza, Kapeiktee en Chinshwehaw. Mya Than, ―Myanmar‘s Cross-border
Economic Relations and Cooperation with the People‘s Republic of China and Thailand in the Greater Mekong
Subregion‖, Journal of GMS Development Studies, vol. 2, nr. 1, 2005, p. 41.
341
Zie supra, voetnoot 210.
342
Toshihiro Kudo, ―Myanmar‘s Economic Relations with China‖, p. 95-96.
320
119
343
Qu Jianwen 瞿健文 en Li Chenyang 李晨阳, ―Dian Mian jingji hezuo yu Zhongguo-Dongmeng ziyou
maoyiqu jianshe 滇缅经贸合作与中国- 东盟自由贸易区建设 (‗De economische samenwerking tussen Yunnan
en Myanmar en de oprichting van de China-ASEAN vrijhandelszone‘)‖, Sixiang zhanxian 思 想 战 线
(‗Thinking‘), vol. 30, nr. 1, 2004, p. 9.
344
Lu Zhenghui 卢正惠, ―Jiyu bijiao youshi de Dian Mian guoji quyu jingji hezuo yanjiu 基于比较优势的滇缅
国际区域经济合作研究 (‗Onderzoek van de regionale economische samenwerking tussen Yunnan en Myanmar
op basis van een vergelijking van overwicht‘)‖, Yunnan caijing daxue xuebao 云南财经大学学报(‗Journal of
Yunnan University of Finance and Economics‘), vol. 23, nr. 3, 2007, p. 101.
345
Grenshandel wordt door het regime van Myanmar aangewend om de bilaterale handelsrelaties met zijn
buurlanden (Bangladesh, China, India, Laos en Thailand) verder te ontwikkelen en te versterken. In 1992 werd
overigens door ADB een economisch samenwerkingsprogramma gelanceerd in de Mekong subregio ofte Greater
Mekong Subregion (GMS). Zoals de naam reeds doet vermoeden verwijst men met deze subregio naar het
stroomgebied van de Mekong rivier die zes landen omvat: Cambodja, China, Laos, Myanmar, Thailand en
Vietnam. Mya Than, ―Myanmar‘s Cross-border Economic Relations‖, p. 38-40.
346
Mya Than, ―Myanmar‘s Cross-border Economic Relations‖, p. 40.
347
Toshihiro Kudo, ―Myanmar‘s Economic Relations with China‖, p. 103.
348
Jonathan Holslag, ―Myanmar in the Frontline: China and India‘s Contest for Influence in Myanmar‖, Brussel:
European Strategic Intelligence and Security Center, 2006, p. 7, http://www.esisc.org/documents/pdf/en/
myanmar-in-the-frontline.pdf, raadpleging: 12/04/2009.
349
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 38.
350
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 39.
351
Toshihiro Kudo, ―Myanmar‘s Economic Relations with China‖, p. 97.
352
Samen met zes bijkomende, vormden deze principes de basis van het Chinese beleid voor buitenlandse hulp
zoals die in 1963 door Zhou Enlai werd gepromoot en waren duidelijk geïnspireerd op de ‗vijf principes van
vredevolle co-existentie‘. Sindsdien hebben het ‗respect voor soevereiniteit‘ en ‗gelijkheid en wederzijds
voordeel‘ hun geldigheid niet verloren en worden ze door Chinese beleidsmakers nog herhaaldelijk in de mond
genomen in het kader van China‘s bijstand aan andere landen. Takaaki Kobayashi, ―China‘s Foreign Aid Policy:
Development and Reforms‖, Tokyo: Japan Bank for International Corporation Institute, 2008, p. 34,
http://www.jbic.go.jp/en/research/report/working-paper/pdf/wp27_e.pdf, raadpleging: 11/04/2009.
353
Takaaki Kobayashi, ―China‘s Foreign Aid Policy: Development and Reforms‖, p. 6-7.
354
Toshihiro Kudo, ―Myanmar‘s Economic Relations with China‖, p. 97-98.
355
Yuki Akimoto, ―Hydro-powering the Regime‖, The Irrawaddy, juni 2004, http://www.irrawaddy.org
/article.php?art_id=3757&page=4, raadpleging: 11/04/2009.
356
Qu Jianwen 瞿健文 en Li Chenyang 李晨阳, ―Dian Mian jingji hezuo yu Zhongguo-Dongmeng ziyou
maoyiqu jianshe‖ 滇缅经贸合作与中国- 东盟自由贸易区建设 (―De economische samenwerking tussen
Yunnan en Myanmar en de oprichting van de China-ASEAN vrijhandelszone‖), p. 9.
357
De krijtlijnen van het plan zijn als volgt: het transport over land start in Kunming en nadat het via de
grenspost in Ruilu 瑞丽 China heeft verlaten en vervolgens de haven van het Myanmarese Bhamo heeft bereikt
gaat het over in riviertransport over de Ayeyarwady rivier waarna het nabij Yangon de Indische Oceaan bereikt.
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 62.
358
Toshihiro Kudo, ―Myanmar‘s Economic Relations with China‖, p. 99.
359
Donald M. Seekins, ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, p. 530.
360
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 30.
361
State Council Information Office of the People‘s Republic of China, ―China‘s Energy Conditions and
Policies‖, 26/12/2007, http://english.gov.cn/2007-12/26/content_844218_2.htm, raadpleging: 11/04/2009.
362
Mikkal E. Herberg, ―China‘s Search for Energy Security: The Implications for Southeast Asia‖, in Evelyn
Goh et al. (reds.), China, the United States, and Southeast Asia: Contending perspectives on politics, security,
and economics, New York (N.Y.): Routledge, 2008, p.72.
363
Mikkal E. Herberg, ―China‘s Search for Energy Security: The Implications for Southeast Asia‖, p.74.
364
David Zweig en Bi Jianhai, ―China‘s Global Hunt for Energy‖, p. 26.
120
365
BP, ―Statistical Review of World Energy 2008‖, juni 2008, p. 22, http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/
globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets
/downloads/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_review_2008.pdf, raadpleging: 11/04/2009.
366
Sean Turnell, ―Burma‘s Insatiable State‖, Asian Survey, vol. 48, nr. 6, p. 960.
367
Tin Maung Maung Than, ―Myanmar‘s Energy Sector: Banking on Natural Gas‖, in Daljit Singh et al. (reds.),
Southeast Asian Affairs 2005, Singapore: ISEAS, 2005, p. 263- 266.
368
Toshihiro Kudo, ―Myanmar‘s Economic Relations with China‖, p. 102.
369
Renaud Egreteau, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assassment‖, p. 54.
370
Voor een kaart van Myanmar met daarop de verschillende blokken aangeduid, zie bijlage I.
371
Jonathan Holslag, ―The Next Security Frontier: Regional Instability and the Prospects for Sino-Indian
Cooporation‖, Brussel: Brussels Institute of Contemporary China Studies, 2008, p. 8, http://www.vub.ac.be
/biccs/documents/Holslag,%20Jonathan%20(2008),%20Next%20Security%20Frontier,%20Asia%20Paper%203
%20(7),%20BICCS,%20Brussels-.pdf, raadpleging: 11/04/2009.
372
Het aangeboorde aardgas van deze velden wordt grotendeels door Thailand opgekocht en bereikt sinds 2000
het land via twee pijplijnen. Tin Maung Maung Than, ―Myanmar‘s Energy Sector: Banking on Natural Gas‖, p.
265.
373
Tin Maung Maung Than, ―Myanmar‘s Energy Sector: Banking on Natural Gas‖, p. 265.
374
Dit was te wijten aan twistpunten tussen India en Bangladesh. De meest voordelige manier om het gas uit de
Shwe-velden naar India te transporteren was namelijk een pijplijn die deels over het grondgebied van
Bangladesh zou lopen. Dit zou verdere concessies vergen, maar de onderhandelingen tussen Bangladesh en India
sprongen uiteindelijk af. Hierdoor moest een nieuwe route uitgewerkt worden die uiteindelijk 250 kilometer
langer zou zijn dan de oorspronkelijke route via Bangladesh. Sean Turnell, ―Burma‘s Insatiable State‖, p. 961962.
375
China bood Myanmar 4,28 dollar per 1000 MJ (megajoule), terwijl de Indiase zijde voor dezelfde
hoeveelheid bereid was om 4,76 dollar te betalen. Te weten dat de normale vraagprijs in 2006 7,31 dollar per
1000 MJ bedroeg, kan men concluderen dat de overheid van Myanmar weinig vat heeft op het beheer van zijn
grondstoffen. Sean Turnell, ―Burma‘s Insatiable State‖, p. 961-963.
376
Sean Turnell, ―Burma‘s Insatiable State‖, p. 962.
377
Stephanie Kleine-Ahlbrandt en Andrew Small, ―China's New Dictatorship Diplomacy‖, p. 49.
378
Toshihiro Kudo, ―Myanmar‘s Economic Relations with China‖, p. 102.
379
Sean Turnell, ―Burma‘s Insatiable State‖, p. 962.
380
David Arnott, ―China–Burma relations‖, in International Institute for Democracy and Electoral Assistance,
Challenges to Democratization in Burma, Perspectives on multilateral and bilateral responses, Stockholm:
International IDEA, 2001, p. 69, http://www.idea.int/asia_pacific/burma/upload/challenges_to_democratization
_in_burma.pdf, raadpleging: 11/04/2009.
381
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 35.
382
Jonathan Holslag, ―Myanmar in the Frontline‖, p. 4.
383
Donald M. Seekins, ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, p. 534.
384
David Arnott, ―China–Burma relations‖, p. 70.
385
Donald M. Seekins, ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, p. 536.
386
Voor een kaart van deze militaire faciliteiten, zie bijlage I.
387
J. Mohan Malik, ―Myanmar‘s Role in the Regional Security: Pawn or Pivot?‖, Contemporary Southeast Asia,
vol. 19, nr. 1, 1997, p. 58.
388
Het Groot Coco-eiland situeert zich in het oosten van de Indische Oceaan. Het ligt ten noorden van de Indiase
Andaman-eilanden en situeert zich tussen de Golf van Bengalen en de Andamanse Zee. Zie bijlage I.
389
Donald M. Seekins, ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, p. 535.
390
Jonathan Holslag, ―Myanmar in the Frontline‖, p. 3-4.
391
Andrew Selth, ―Chinese Military Bases in Burma: The Explosion of a Myth‖, Brisbane: Griffith Asia Institute,
2007, p. 7-10, http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0018/18225/regional-outlook-andrew-selth.pdf,
raadpleging: 13/04/2009.
392
Donald M. Seekins, ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, p. 535.
393
J. Mohan Malik, ―Myanmar‘s Role in the Regional Security: Pawn or Pivot?‖, p. 58.
394
Wayne Bert, ―Burma, China, and the U.S.A.‖, Pacific Affairs, vol. 77, nr. 2, 2004, p. 270.
395
David Zweig en Bi Jianhai, ―China‘s Global Hunt for Energy‖, p. 29.
396
Deze pijplijn werd in 2006 in gebruik genomen en voert via Kazachstan olie aan vanuit de Kaspische Zee. Lin
Xixing 林锡星, ―Zhong Mian shiyou guandao sheji zhong de Mei Yin yinsu 中缅石油管道设计中的美印因素
121
(‗De Amerikaanse en Indiase invloed bij de planning van de Sino-Myanmarese oliepijplijn‘)‖, Dongnanya yanjiu
东南亚研究 (‗Southeast Asian Studies‘), 2007, nr. 5, p. 32.
397
Voor een kaart van de vaarroutes die door China worden gebruikt om zijn geïmporteerde olie aan te voeren,
zie bijlage I.
398
Mikkal E. Herberg, ―China‘s Search for Energy Security: The Implications for Southeast Asia‖, p. 70.
399
US Department of Energy, ―World Oil Transit Chokepoints‖, april 2000, http://www.eia.doe.gov/cabs
/World_Oil_Transit_Chokepoints/Full.html, raadpleging: 11/04/2009.
400
Mikkal E. Herberg, ―China‘s Search for Energy Security: The Implications for Southeast Asia‖, p. 76.
401
Lin Xixing 林锡星, ―Zhong Mian shiyou guandao sheji zhong de Mei Yin yinsu 中缅石油管道设计中的美
印因素 (‗De Amerikaanse en Indiase invloed bij de planning van de Sino-Myanmarese oliepijplijn‘)‖, p. 35.
402
Bill Gertz, ―China Builds up Strategic Sea Lines‖, The Washington Times, 27/01/2005,
http://www.washingtontimes.com/news/2005/jan/17/20050117-115550-1929r/, raadpleging: 13/04/2009;
Christopher J. Pehrson, ―Strings of Pearls: Meeting the Challenge of China‘s Rising Power Across the Asian
Littoral‖, Carlisle (PA): Strategic Studies Institute, United States Army War College, 2006, p. 3-4,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?PubID=721, raadpleging: 13/04/2009.
403
Andrew Selth, ―Chinese Military Bases in Burma: The Explosion of a Myth‖, p. 13-14.
404
Lin Xixing 林锡星, ―Zhong Mian shiyou guandao sheji zhong de Mei Yin yinsu 中缅石油管道设计中的美
印因素 (‗De Amerikaanse en Indiase invloed bij de planning van de Sino-Myanmarese oliepijplijn‘)‖, p. 32.
405
Voor de geplande ligging van deze pijplijnen, zie bijlage I.
406
Xinhua, ―Yunnan to Build New Gas Pipeline‖, 19/11/2008, http://english.people.com.cn/90001/90776
/90884/6536355.html, raadpleging: 13/04/2009.
407
Xinhua, ―Senior CPC official: China-Myanmar economic co-op has potential to tap‖, 27/03/2009,
http://news.xinhuanet.com/english/2009-03/27/content_11085394.htm, raadpleging: 13/04/2009.
408
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 33-34.
409
Thin Thin Aung en Soe Myint, ―India–Burma relations‖, in International Institute for Democracy and
Electoral Assistance, Challenges to Democratization in Burma, Stockholm: International IDEA, 2001, p. 93,
http://www.idea.int/asia_pacific/burma/upload/challenges _to_democratization_in_burma.pdf, raadpleging:
07/04/2009.
410
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 36.
411
Andrew Selth, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, p. 44.
412
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 62.
413
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 37.
414
Renaud Egreteau, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assessment‖, p. 45.
415
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 59.
416
Thin Thin Aung en Soe Myint, ―India–Burma relations‖, p. 99.
417
In het kader van het plan om India via Myanmar met Zuidoost-Azië te verbinden werd rond de eeuwwisseling
een weg aangelegd tussen het Indiase Mohe en Kalewa, dat zich in het noordwesten van Myanmar – nabij de
grens met India - situeert. Uiteraard is dit volkomen ontoereikend om de economieën van Nagaland en Manipur
(India‘s noordoostelijke deelstaten) de nodige impulsen te geven. Renaud Egreteau, ―India and China Vying for
Influence in Burma – A New Assessment‖, p. 48-50.
418
Renaud Egreteau, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assessment‖, p. 50.
419
Sean Turnell, ―Burma‘s Insatiable State‖, p. 962.
420
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 60.
421
Denk bijvoorbeeld aan het anti-Chinese geweld dat gedurende 1967 Birma in zijn greep hield.
422
Renaud Egreteau, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assessment‖, p. 61-64.
423
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 915-916.
424
Aung Zaw, ―ASEAN-Burma relations‖, p. 37.
425
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 917.
426
Aung Zaw, ―ASEAN-Burma relations‖, p. 43.
122
427
J. Mohan Malik, ―Myanmar‘s Role in Regional Security: Pawn or Pivot?‖, p. 61
Yue Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse van
Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, p. 58-60.
429
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 917.
430
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 42.
431
Aung Zaw, ―ASEAN-Burma relations‖, p. 43-44.
432
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 923-935.
433
Donald M. Seekins, ―Burma and U.S. Sanctions‖, p. 440.
434
International Crisis Group, ―Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way Forward?‖, Brussel:
International Crisis Group, 2004, p. 15-16, http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/burma_myanmar
/078_myanmar_sanctions_engagement_or_another_way_web.pdf, raadpleging: 20/04/2009.
435
John H. Badgley, ―Executive Summary‖, NBR Analysis, vol.15, nr. 1, 2004, p. 8.
436
Glenn Kessler, ―Shift Possible on Burma Policy‖, The Washington Post, 19/02/2009, http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2009/02/17/ST2009021700968.html, raadpleging: 20/04/2009.
437
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 932.
438
Zo heeft de Europese Unie Myanmar een wapenembargo opgelegd, verleent het niet langer visa aan
Myanmarese functionarissen en kan Myanmar niet langer tegen voordelige voorwaarden uitvoeren naar de EU.
In tegenstelling tot de Verenigde Staten staat de EU echter wel nog steeds de invoer van Myanmarese producten
en privé-investeringen in het land toe. Zo bleken in 2004 Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nog
steeds belangrijke invoerders van Myanmarese producten. Larry A. Niksch, ―Burma-U.S. Relations‖, p. 6;
Ardeth Maung Thawnghmung en Paul Sarno, ―Myanmar Impasses: Alternatives to Isolation and Engagement?‖,
p. 49.
439
Larry A. Niksch, ―Burma-U.S. Relations‖, p. 6-10.
440
International Crisis Group, ―Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way Forward?‖, p. 16-18.
441
Donald M. Seekins, ―Burma and U.S. Sanctions‖, p. 446.
442
International Crisis Group, ―Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way Forward?‖, p. 18.
443
Kyaw Yin Hlaing, ―Will Western Sanctions Bring Down the House?‖, p. 84.
444
Morten B. Pederson, ―The Crisis in Burma/Myanmar: Foreign Aid as a Tool for Democratization‖, NBR
Analysis, vol.15, nr. 1, 2004, p. 101.
445
Robert H. Taylor, ―Myanmar‘s Political Future‖, p. 37.
446
International Crisis Group, ―Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way Forward?‖, p. 17.
447
Glenn Kessler, ―Shift Possible on Burma Policy‖.
448
J. Mohan Malik, ―Myanmar‘s Role in Regional Security: Pawn or Pivot?‖, p. 57.
449
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 29-33.
450
David Arnott, ―China–Burma relations‖, p. 75-78.
451
Xiaolin Guo, ―Towards Resolution: China in the Myanmar Issue‖, p. 61.
452
Xinhua meldde dat in 2008 een sterke stijging van druggerelateerde misdrijven werd waargenomen. In dat
jaar werden namelijk 73.000 personen gearresteerd in meer dan 62.000 verschillende zaken. Xinhua, ―Drugs
crime on the increase in China‖, 25/02/2009, http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/25/content_
10897343.htm, raadpleging: 21/04/2009.
453
David Arnott, ―China–Burma relations‖, p. 75-78.
454
Mya Maung, ―On the Road to Mandalay: A Case Study of the Sinonization of Upper Burma‖, p. 453.
455
David Arnott, ―China–Burma relations‖, p. 79-80.
456
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 26-28.
457
Andrew Selth, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, p. 55.
458
J. Mohan Malik, ―Myanmar‘s Role in Regional Security: Pawn or Pivot?‖, p. 68.
459
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 42.
460
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 28.
461
Andrew Selth, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, p. 55-56.
462
Renaud Egreteau, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assessment‖, p. 61.
463
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 38-39.
464
Beide landen hebben voornamelijk hun samenwerking op militair vlak versterkt. In augustus 2001 zette
Yangon het licht op groen voor de aankoop van 12 Russische gevechtvliegtuigen en werd tegelijkertijd militair
personeel naar Moskou gezonden om de noodzakelijke luchtmachttraining te volgen. Bovendien heeft Rusland
Myanmar inmiddels voorzien van rakettechnologie. Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi:
428
123
zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:战略与经济的层面(‗De politieke en economische relaties
tussen China en Myanmar: strategische en economische dimensies‘)‖, p. 36.
465
Xu Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济关系:
战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar: strategische en
economische dimensies‘)‖, p. 42; Andrew Selth, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, p. 55;
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 38-39.
124
Deel Vier
De kwestie Myanmar in een internationaal perspectief
466
Aanvankelijk werd geopteerd om enkel gebruik te maken van de artikels die in de People’s Daily waren
verschenen, maar aangezien deze voor bepaalde periodes niet online beschikbaar zijn, werd besloten om deze
hiaten op te vullen met artikels van het staatspersbureau Xinhua.
467
David I.Steinberg, Burma: The State of Myanmar, p. 26.
468
Inmiddels zijn verschillende organisaties van de Verenigde Naties actief in Myanmar, dit zijn onder meer
UNAIDS, het United Nations Development Programme, Unicef, UNODC en de Wereldgezondheidsorganisatie.
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 83.
469
Tot op heden hebben de volgende personen de positie van special gezant waargenomen: dhr.Yozo Yokota
(1992-1996), dhr. Rajsoomer Lallah (1996-2000), dhr. Paulo Sergio Pinheiro (december 2000 - april 2008) en
dhr. Tomás Ojea Quintana (sinds mei 2008). Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 86.
470
VN Mensenrechtenraad, ―Situation of human rights in Myanmar (E/CN.4/RES/1992/58)‖, 03/03/1992,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/732/70/IMG/NR073270.pdf, raadpleging: 24/03/2009.
471
Deze paragraaf luidt als volgt: ―Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to
intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the
Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the
application of enforcement measures under Chapter Vll‖. VN handvest, hoofdstuk I, artikel,
http://www.un.org/aboutun/charter/chapter1.shtml, raadpleging: 23/03/2009.
472
VN Mensenrechtenraad, ―61st session, 50th meeting (E/CN.4/2005/SR.50)‖, 21/04/2005, http://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/138/89/pdf/G0513889.pdf?OpenElement, raadpleging: 23/03/2009.
473
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 86-88.
474
Dhr. Alvaro de Soto nam in 1997 als eerste deze functie op, in 2000 werd hij opgevolgd door dhr. Razali
Ismail. De huidige speciale VN-gezant voor Myanmar is dhr. Ibrahim Gambari. Jürgen Haacke, Myanmar’s
Foreign Policy, p. 89-93.
475
Jürgen Haacke, ―Myanmar‘s Foreign Policy‖, p. 88-89.
476
International Crisis Group, ―Burma/Myanmar: After the Crackdown‖, p. 6.
477
Jürgen Haacke, ―Myanmar‘s Foreign Policy‖, p. 28.
478
The Guardian, ―Burma's hour of need: Asian leaders face a testing moment‖, 11/06/2003,
http://www.guardian.co.uk/world/2003/jun/11/burma.guardianleaders, raadpleging: 28/04/2009.
479
Xinhua, ―ASEAN to uphold non-interference policy towards Myanmar: official‖, 16/06/2003,
http://news.xinhuanet.com/english/2003-06/16/content_921258.htm, raadpleging:28/04/2009.
480
Xinhua, ―ASEAN calls for early release of Aung San Suu Kyi‖, 17/06/2003, http://news.xinhuanet.com
/english/2003-06/17/content_923885.htm, raadpleging:28/04/2009.
481
Xinhua, ―China believes Myanmar can handle internal affairs well‖, 10/06/2003, http://news.xinhuanet.com
/english/2003-06/10/content_912929.htm, raadpleging: 28/04/2009.
482
Mark Tran, ―Burma hints at opposition leader's release‖, The Guardian, 30/07/2003,
http://www.guardian.co.uk/world/2003/jul/30/burma.marktran, raadpleging: 30/05/2009.
483
People’s Daily, ―Chinese President Meets Myanmar Visitor‖, 23/08/2003, http://english.peopledaily.com.cn/
200308/23/eng20030823_122876.shtml, raadpleging: 30/05/2009.
484
People’s Daily, ―Myanmar Reshuffles Cabinet‖, 26/08/2003, http://english.peopledaily.com.cn/
200308/26/eng20030826_123072.shtml, raadpleging: 30/05/2009.
485
People’s Daily, ―Myanmar PM Outlines New Political Policy‖, 31/08/2003, http://english.peopledaily.com.cn
/200308/31/eng20030831_123432.shtml, raadpleging: 30/04/2009.
486
Larry Jagan, ―Myanmar best bad buddies with Beijing‖, Asia Times, 13/06/2007, http://www.atimes.com
/atimes/southeast_asia/if13ae01.html, raadpleging: 30/04/2009.
487
De deelnemende landen waren: Australië, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Japan, Myanmar,
Oostenrijk, Singapore en Thailand. Reuters, ―Myanmar promises constitution conference in 2004‖, 16/12/2003,
http://www.reuters.com/locales/newsArticle.jsp?type=worldNews&locale=en_IN&storyID=3992829,
raadpleging: 30/04/2009.
488
Reuters, ―Myanmar promises constitution conference in 2004‖.
489
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 31.
490
Xinhua, ―UN chief hails encouraging signs of national reconciliation in Myanmar‖, 20/12/2003,
http://news.xinhuanet.com/english/2003-12/20/content_1240658.htm, raadpleging: 30/04/2009.
125
491
Punnisa Nimmanahaeminda, ―Burma Road to Democracy‖, The Irrawaddy, 15/09/2004,
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3939, raadpleging: 30/04/2009.
492
s.n., ―A constitutional charade‖, The Economist, vol. 371, nr. 8376, 2004, p. 40.
493
People’s Daily, ―Myanmar PM ousted, under house arrest‖, 20/10/2004, http://english.people.com.cn
/200410/20/eng20041020_160834.html, raadpleging: 01/05/2009.
494
Stephanie Kleine-Ahlbrandt en Andrew Small, ―China's New Dictatorship Diplomacy‖, p. 48-49.
495
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 89-92.
496
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 923-924.
497
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 32.
498
People’s Daily, ―Why Myanmar renounces 2006 ASEAN rotating chairmanship?‖, 27/07/2005,
http://english.peopledaily.com.cn/200507/27/eng20050727_198509.html, raadpleging: 01/05/2009.
499
People’s Daily, ―Myanmar leaders meet Chinese FM‖, 28/07/2005, http://english.peopledaily.com.cn/
200507/28/eng20050728_198820.html, raadpleging: 01/05/2009.
500
Artikel 39 luidt als volgt: ―The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace,
breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be
taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security‖. VN
handvest, hoofdstuk VII, artikel 39, http://www.un.org/aboutun/charter/chapter7.shtml, raadpleging: 23/03/2009.
501
Hierbij valt te denken aan de verspreiding van hiv/aids, de omvangrijke drugs- en mensenhandel en de
verzetsstrijd die zich in grensgebieden afspeelt.
502
Jürgen Haacke, Myanmar’s Foreign Policy, p. 93-95.
503
De volgende conflicten worden in het rapport aangehaald: Afghanistan (1996), Cambodja (1990), Haïti
(1993), Liberia (1992), Rwanda (1993), Sierra Leone (1997) en Jemen (1994).
504
DLA Piper Rudnick Gray Cary, ―Threat to the Peace: A Call for the UN Security Council to Act in Burma‖,
Washington (D.C.): DLA Piper Rudnick Gray Cary, 2005, p. 50, http://www.unscburma.org/Docs/
Threat%20to%20the%20Peace.pdf, raadpleging: 23/03/2009.
505
Warren Hoge, ―Myanmar: U.N. To Discuss Human Rights‖, The New York Times, 03/12/2005,
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B05E7D91231F930A35751C1A9639C8B63&scp=12&sq=My
anmar&st=nyt, raadpleging: 01/05/2009.
506
People’s Daily, ―Hu Jintao vows to continue developing China-Myanmar relations‖, 15/02/2006,
http://74.125.77.132/search?q=cache:http://english.peopledaily.com.cn/200602/15/eng20060215_243055.html,
raadpleging: 01/05/2009.
507
Stephen McCarthy, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, p. 927.
508
Larry Jagan, ―Will junta show more flexibility?‖, The Bangkok Post, 23/05/2006, www.unescap.org/unis
/eye_on_unescap/issue129_23May2006.doc, raadpleging: 01/05/2009.
509
Zie VN handvest, hoofdstuk V, artikel 27: http://www.un.org/aboutun/charter/chapter5.shtml, raadpleging:
23/03/2009.
510
VN Veiligheidsraad, ―Letter S/2006/742‖, 01/09/2006, p. 2, http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC
/GEN/N06/524/26/pdf/N0652426.pdf?OpenElement, raadpleging: 14/03/2009.
511
VN Veiligheidsraad, ―5526th meeting (S/PV.5526)‖, 15/09/2009, p. 3, http://documents-dds-ny.un.org/doc
/UNDOC/PRO/N06/524/44/pdf/N0652444.pdf, raadpleging: 24/03/2009.
512
Volgende landen stemden voor: Argentinië, Denemarken, Frankrijk, Ghana, Griekenland, Japan, Peru,
Slowakije, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tegenstemmen waren afkomstig van China, Kongo,
Katar en Rusland. Tanzania besloot zich te onthouden.
513
Op 19 september haalde The New Light of Myanmar, de officiële spreekbuis van het regime, zwaar uit naar
deze beslissing als een aanfluiting van de enorme moeite die het regime zich reeds getroost had om de interne
problemen te bestrijden. Ter verdediging van het bewind werd verklaard dat in de gevangenissen van Myanmar
geen enkel persoon werd vastgehouden wegens politieke redenen. De politieke gevangenen, die in de rapporten
van VN-gezanten werden vermeld, waren enkel wetsovertreders en terroristen. Ook de
vluchtelingenproblematiek werd ten onrechte vermeld als een grensoverschrijdend probleem, daar de enige
personen die nu nog steeds de talloze vluchtelingenkampen bevolken rebellen en hun aanverwanten zijn. Het
artikel concludeerde dat Myanmar in 2006 op vlak van vrede, gerechtigheid en algemene ontwikkeling veel beter
scoorde dan de voorgaande jaren en dat de Veiligheidsraad bijgevolg niet beschikte over de noodzakelijke
legitimiteit om concrete stappen te ondernemen tegen Myanmar. Nay Pyi Taw, ―Stance of Government and the
people as regards the matter to put Myanmar on UN Security Council agenda‖, New Light of Myanmar,
19/09/2006, p. 1 en p.9-10, http://myanmargeneva.org/NLM2006 /eng/9Sep/n060919.pdf, raadpleging:
23/03/2009.
126
514
Voor de inhoud van het Brits-Amerikaanse resolutievoorstel, zie: VN Veiligheidsraad, ―Draft resolution
(S/2007/14)‖, 12/01/2007, http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/208/48/pdf/N0720848.pdf?
OpenElement, raadpleging: 23/03/2009.
515
International Crisis Group, ―Burma/Myanmar: After the Crackdown‖, p. 7.
516
UN News Centre, ―China and Russia veto US/UK-backed Security Council draft resolution on Myanmar‖,
12/01/2009,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21228&Cr=myanmar&Cr1,
raadpleging:
23/03/2009.
517
VN Veiligheidsraad, ―6619th meeting (S/PV.5619)‖, 12/02/2007, p. 2-3, http://daccessdds.un.org
/doc/UNDOC/PRO/N07/208/80/PDF/N0720880.pdf?OpenElement, raadpleging: 23/03/2009.
518
People’s Daily, ―Myanmar top leader meets Chinese state councilor‖, 27/02/2007, http://english.peopledaily.
com.cn/200702/27/eng20070227_352600.html, raadpleging: 01/05/2009.
519
Andrew Small kwam tot deze bevindingen na verschillende interviews met Chinese diplomaten. Andrew
Small, elektronisch bericht aan auteur, 13/03/2009.
520
Chris Buckley, ―China quietly reaches out to Myanmar opposition‖, Reuters, 26/09/2007,
http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSPEK6098020070926?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0,
raadpleging: 01/05/2009.
521
People’s Daily, ―U.S., Myanmar officials hold talks: spokesman‖, 29/06/2007, http://english.
peopledaily.com.cn/200706/29/eng20070629_388638.html, raadpleging: 01/05/2009.
522
UN News Centre, ―Myanmar: Ban Ki-moon calls for ‗constructive dialogue‘ following arrests‖, 23/08/2007,
http://www.wwan.cn/apps/news/story.asp?NewsID=23585&Cr=myanmar&Cr1, raadpleging: 01/05/2009.
523
Seth Mydans, ―Protests Persist in Myanmar, Despite Arrests by Junta‖, The New York Times, 31/08/2007,
http://www.nytimes.com/2007/08/31/world/asia/31myanmar.html?scp=11&sq=myanmar&st=nyt, raadpleging:
01/05/2009.
524
Xinhua, ―China voices support for Myanmar's democracy process‖, 13/09/2007, http://news.xinhuanet.com
/english/2007-09/13/content_6719170.htm, raadpleging: 01/05/2009.
525
Xinhua, ―China believes Myanmar gov't could properly handle current situation‖, 25/09/2007,
http://news.xinhuanet.com/english/2007-09/25/content_6791220.htm, raadpleging: 01/05/2009.
526
Andrew Selth, ―Burma‘s Saffron Revolution‖, p. 283.
527
s.n., ―The Saffron Revolution‖, The Economist, vol. 384, nr. 8548, 2007, p. 13.
528
Xinhua, ―China applauds UN special envoy's Myanmar visit‖, 04/10/2007, http://news.xinhuanet.com/english
/2007-10/04/content_6830532.htm, raadpleging: 01/05/2009.
529
Xinhua, ―China urges restraint from all parties in Myanmar‖, 27/09/2007, http://news.xinhuanet.com/english
/2007-09/27/content_6803620.htm, raadpleging: 01/05/2009.
530
VN Veiligheidsraad, ―5753rd meeting (S/PV.5753)‖, 05/10/2007, p. 9, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC
/PRO/N07/529/95/PDF/N0752995.pdf?OpenElement, raadpleging: 01/05/2009.
531
Xinhua, ―China opposes sanctions against Myanmar‖, 09/10/2007, http://news.xinhuanet.com/english/200710/09/content_6853267.htm, raadpleging: 01/05/2009.
532
Zie VN Veiligheidsraad, ―Statement by the President of the Security Council (S/PRST/2007/37)‖, 11/10/2007,
p. 2-9, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/538/30/PDF/N0753830.pdf?OpenElement, raadpleging:
01/05/2009.
533
Xinhua, ―UNSC urges "inclusive national reconciliation" in Myanmar‖, 11/10/2007, http://news.xinhuanet.
com/english/2007-10/12/content_6866986.htm, raadpleging: 01/05/2009.
534
Xinhua, ―China says Myanmar issue should be resolved by Myanmar itself‖, 12/10/2007,
http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/12/content_6872579.htm, raadpleging: 01/05/2009.
535
Xinhua, ―China calls on int'l community for constructive assistance for Myanmar‖, 25/10/2007,
http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/25/content_6942719.htm, raadpleging: 01/05/2009.
536
The New Light of Myanmar, ―Clarification on Myanmar‘s situation to UNSG‘s Special Envoy Mr Ibrahim
Agboola Gambari‖, 07/11/2007, http://burmalibrary.org/docs4/NLM2007-11-07.pdf, raadpleging: 01/05/2009.
537
VN Veiligheidsraad, ―5777th meeting (S/PV.5777)‖, 13/11/2007, p. 4, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/
PRO/N07/595/87/PDF/N0759587.pdf?OpenElement, raadpleging: 01/05/2009.
538
VN Veiligheidsraad, ―Security Council Press Statement on Myanmar (SC/9171)‖, 15/11/2007,
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9171.doc.htm, raadpleging: 01/05/2009.
539
UN News Centre, ―Myanmar: Secretary-General convenes ‗Group of Friends‘ meeting‖, 13/02/2008,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25610&Cr=myanmar&Cr1=&Kw1=group+of+friends&Kw2=
myanmar&Kw3, raadpleging: 01/05/2009.
540
VN Veiligheidsraad, ―5854th meeting (S/PV.5854)‖, 18/03/2008, p. 2-5, http://daccessdds.un.org/doc
/UNDOC/PRO/N08/274/88/PDF/N0827488.pdf?OpenElement, raadpleging: 01/05/2009.
127
541
VN Veiligheidsraad, ―Statement by the President of the Security Council (S/PRST/2008/13)‖, 02/05/2008,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/326/62/PDF/N0832662.pdf?OpenElement,
raadpleging:
01/05/2009.
542
International Crisis Group, ―Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations‖, p. 1-7.
543
‗Verantwoordelijkheid tot bescherming‘ (responsibility to protect) is een principe dat op de Wereldtop van de
VN in 2005 door 150 regeringsleiders werd goedgekeurd. Dit principe houdt in dat elke individueel land en de
Verenigde Naties de verantwoordelijkheid dragen om hun bevolking te beschermen tegen genocide,
oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid. Dit betekent dat indien er sprake is
van één van de bovenvermelde gevallen de VN Veiligheidsraad bevoegd is om de nodige maatregelen te treffen
om verdere inbreuken te vermijden. Algemene vergadering van de VN, ―2005 World Summit Outcome
(A/60/L.1)‖, 15/09/2009, p. 31, http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf, raadpleging:
03/05/2009.
544
Gareth Evans, ―Facing Up to Our Responsibilities‖, The Guardian, 12/05/2008, http://www.guardian.co.uk
/commentisfree/2008/may/12/facinguptoourresponsbilities, raadpleging: 03/05/2009.
545
International Crisis Group, ―Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations‖, p. 11-12.
546
UN News Centre, ―Secretary-General calls for tangible political progress in Myanmar‖, 11/09/2008,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28024&Cr=myanmar&Cr1=&Kw1=group+of+friends&Kw2=
myanmar&Kw3, raadpleging: 03/05/2009.
547
UN News Centre, ―Myanmar: Ban reviews latest developments with ‗Group of Friends‘‖, 27/09/2008,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28325&Cr=Myanmar&Cr1=&Kw1=group+of+friends&Kw2=
myanmar&Kw3, raadpleging: 03/05/2009.
548
UN News Centre, ―Ban voices 'growing frustration' at lack of progress in Myanmar‖, 05/12/2008,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29213&Cr=myanmar&Cr1=&Kw1=group+of+friends&Kw2=
myanmar&Kw3, raadpleging: 03/05/2009.
549
UN News Centre, ―World looking for ‗positive signals‘ from Myanmar, UN envoy says‖, 25/02/2009,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30018&Cr=myanmar&Cr1=&Kw1=myanmar&Kw2=gambari
&Kw3, raadpleging: 03/05/2009.
550
People’s Daily, ―China expects Myanmar to realize reconciliation through dialogue‖, 19/05/2009,
http://english.people.com.cn/90001/90776/90883/6661250.html, raadpleging: 22/05/2009.
551
The Washington Post, ―On Trial in Burma‖, 16/05/2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/05/15/AR2009051503388.html, raadpleging: 22/05/2009.
552
Lin Xixing 林锡星, ―Quanqiuhua beijing xia de Miandian zhengzhi weiji 全球化背景下的缅甸政治危机
(‗De politieke crisis in Myanmar tegen de achtergrond van globalisering‘)‖, p. 11.
553
Stephanie Kleine-Ahlbrandt en Andrew Small, ―China's New Dictatorship Diplomacy‖, p. 52.
128
Bibliografie
Boeken en tijdschriften
AUNG-TWIN, Maureen, ―Burmese Days‖, Foreign Affairs, 1989, vol. 68, nr.2, p. 143-61.
BA, Alice, ―China and ASEAN: Renavigating Relations for a 21st-Century Asia‖, Asian Survey, vol.
43, nr. 4, 2003, p. 622-647.
BADGLEY, John H., ―Executive Summary‖, NBR Analysis, vol. 15, nr. 1, 2004, p. 7-12.
BADGLEY, John H., ―Strategic Interests in Myanmar‖, NBR Analysis, vol.15, nr. 1, 2004, p. 13-27.
BAUM, Richard et al., ―‗Whither U.S.-China Relations?‘ Roundtable Discussion‖, NBR Analysis, vol.
16, nr. 4, 2005, p. 15-36.
BERNSTEIN, Richard en ROSS, H. Munro, ―The Coming Conflict with America‖, in Guoli Liu (red.),
Chinese Foreign Policy in Transition, New York (N.Y.): Aldine de Gruyter, 2004, p. 151-162.
BERT, Wayne, ―Chinese Policy toward Democratization Movements: Burma and the Philippines‖,
Asian Survey, vol. 30, nr. 11, 1990, p. 1066-1083.
BERT, Wayne, The United States, China and Southeast Asian Security: A Changing of the Guard?,
New York (N.Y.): Palgrave Macmillan, 2003.
BERT, Wayne, ―Burma, China, and the U.S.A.‖, Pacific Affairs, vol. 77, nr. 2, 2004, p. 263-282.
BURMA WATCHER, ―Burma in 1988: There came a Whirlwind‖, Asian Survey, vol. 29, nr. 2, A
Survey of Asia in 1988: Part II, 1989, p. 174-180.
CHEONG, Yong Mun, ―The Political Structures of the Independent States‖, in N. Tarling (red.), The
Cambridge History of Southeast Asia. Volume II, Part Two: From World War II to the present,
Cambridge: Cambridge University Press, [1992] 1999, p.59-138.
COBBAERT, Paul, Birma: het gouden land en de generaal, Gent: Academia Press, 2008.
DILLON, Michael (red.), China: A Cultural and Historical Dictionary, Surrey: Curzon, 1998.
DONNISON, F. S. V., Burma, New York (N.Y.): Praeger, 1970.
EGRETEAU, Renaud, ―India and China Vying for Influence in Burma – A New Assessment‖, India
Review, vol. 7, nr. 1, 2008, p. 38-72.
FAIRBANK, J. K. en TENG, Ssu-yü, ‗In the Ch‘ing Tribute System‘, Harvard Journal of Asiatic
Studies, vol. 6, nr. 2, 1941, p. 135-246.
FAIRBANK, J. K., ―Tributary Trade and China‘s Relations with the West‖, in The Far Eastern
Quarterly, vol. 1, nr. 2, 1942, p. 129-149.
FINK, Christina, Living Silence: Burma under Military Rule, London: Zed books, 2001.
129
GUYOT, James, ―Burma in 1997: From Empire to ASEAN‖, Asian Survey, vol. 38, nr. 2, A Survey of
Asia in 1997: Deel II, 1998, p. 190-95.
HAACKE, Jürgen, Myanmar’s Foreign Policy: Domestic Influences and International Implications,
London: International Institute for Strategic Studies, 2006.
HALL, Daniel G. E., Burma, London: Hutchinson, 1950.
HEPPNER, Kevin en BECKER, Jo, My Gun Was as Tall as Me, New York (N.Y.): Human Rights
Watch, 2002.
HERBERG, Mikkal E., ―China‘s Search for Energy Security: The Implications for Southeast Asia‖, in
Evelyn Goh et al. (reds.), China, the United States, and Southeast Asia: Contending perspectives on
politics, security, and economics, New York (N.Y.): Routledge, 2008, p.70-88.
HINTON, Harold C., ―China as an Asian Power‖, in Thomas W. Robinson en David Shambaugh
(reds.), Chinese Foreign Policy: Theory and Practice, New York (N.Y.): Oxford University Press,
[1994] 2006, p. 348-372.
HLAING, Kyaw Yin, ―Will Western Sanctions Bring Down the House?‖, NBR Analysis, vol. 15, nr. 1,
2004, p. 73-85.
HLAING, Kyaw Yin, ―Myanmar in 2004: Why Military Rule Continues‖, in Chin Kin Wah en
Lorraine Carlos Salazar (reds.), Southeast Asian Affairs 2005, Singapore: ISEAS, 2005, p. 231-256.
HOLLIDAY, Ian, ―Voting and Violence in Myanmar: Nation Building for a Transition to Democracy‖,
Asian Survey, vol. 48, nr. 6, 2008, p. 1038-1058.
HOU Junwei 侯俊玮, ―Heping gongchu wu xiang yuanze de tichu beijing ji qi yiyi 和平共处五项原
则的提出背景及其意义 (‗De ‗vijf principes van vredevolle co-existentie‘: de achtergrond van hun
opstelling en hun betekenis‘)‖, Xiandai qiye jiaoyu 现 代 企 业 教 育 (‗Hedendaags
ondernemingsonderwijs‘), nr. 4, 2008, p. 151-152.
HSÜ, Immanuel C.Y., China’s entrance into the family of nations. The Diplomatic Phase, 1858-1880,
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960.
HUANG Liyan黄立言, ―Zhongguo heping jueqi yuanyin, biaozhun he mianlin de tiaozhan 中国和平
崛 起 原 因 、 标 准 和 面 临 的 挑 战 (‗China‘s vredevolle opkomst: de redenen, de criteria en de
uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt‘)‖, Chongqing gongxueyuan xuebao重庆工学院学报
(‗Journal of Chongqing Institute of Technology‘), vol. 22, nr. 3, 2008, p. 104-106.
KANG, David C., China Rising: Peace, power, and order in East Asia, New York (N.Y.): Columbia
University Press, 2007.
KYI, Khin Maung, ―Myanmar: Will Forever Flow the Ayeyarwady?‖, in Daljit Singh et al. (reds.),
Southeast Asian Affairs 1994, Singapore: ISEAS, 1994, p. 209-230.
KLEINE-AHLBRANDT, Stephanie en SMALL, Andrew, ―China's New Dictatorship Diplomacy: Is
Beijing Parting With Pariahs?‖, Foreign Affairs, vol. 87, nr. 1, 2008, p. 38-56.
KRAUTHAMMER, Charles, ―Why We Must Contain China‖, Time, vol. 146, nr. 5, 1995, p. 72.
130
KUDO, Toshihiro, ―The Impact of United States Sanctions on the Myanmar Garment Industry‖, Asian
Survey, vol. 48, nr. 6, 2005, p. 997–1017.
KUDO, Toshiro, ―Myanmars Economic Relations with China: Who Benefits and Who Pays?‖, in
Monique Skidmore et al. (reds), Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar, Canberra: ANU E
Press, 2008, p. 87-106.
LANE, David, ―The Orange Revolution: ‗People‘s Revolution‘ or Revolutionary Coup?‖, British
Journal of Politics and International Relations, vol. 10, nr. 4, p. 525-549.
LI Hemin,李合敏, ―Lun Deng Xiaoping de Zhongguo heping jueqi sixiang yu shijian 论邓小平的中
国和平崛起思想与实践 (‗Bespreking van Deng Xiaopings theorie over de vredevolle opkomst van
China en haar verhouding tot de realiteit‘)‖, Wumeng luntan 乌蒙论坛 (‗Theory Probing‘), 2007, nr. 3,
p. 18-27.
LIN Xixing 林锡星, ―Zhong Mian shiyou guandao sheji zhong de Mei Yin yinsu 中缅石油管道设计
中的美印因素 (‗De Amerikaanse en Indiase invloed bij de planning van de Sino-Myanmarese
oliepijplijn‘)‖, Dongnanya yanjiu 东南亚研究 (‗Southeast Asian Studies‘), 2007, nr. 5, p. 32-36.
LIN Xixing 林锡星, ―Quanqiuhua beijing xia de Miandian zhengzhi weiji 全球化背景下的缅甸政治
危机(‗De politieke crisis in Myanmar tegen de achtergrond van globalisering‘)‖, Dongnanya yanjiu 东
南亚研究 (‗Southeast Asian Studies‘), 2008, nr. 1, p. 9-14.
LINTNER, Bertil, ―The CIA‘s First Secret War‖, Far Eastern Economic Review, 16/09/1993, p. 56-58.
LU Zhenghui 卢正惠, ―Jiyu bijiao youshi de Dian Mian guoji quyu jingji hezuo yanjiu 基于比较优势
的滇缅国际区域经济合作研究 (‗Onderzoek van de regionale economische samenwerking tussen
Yunnan en Myanmar op basis van een vergelijking van overwicht‘)‖, Yunnan caijing daxue xuebao云
南财经大学学报(‗Journal of Yunnan University of Finance and Economics‘), vol. 23, nr. 3, 2007, p.
97-104.
MALIK, J. Mohan, ―Myanmar‘s Role in the Regional Security: Pawn or Pivot?‖, Contemporary
Southeast Asia, vol. 19, nr. 1, 1997, p. 52-73.
MAUNG, Mya, ―On the Road to Mandalay: A Case Study of the Sinonization of Upper Burma‖,
Asian Survey, vol. 34, nr. 5, 1994, p. 447-459.
MAYNES, Charles William, “The New Specter‖, Washington Monthly, vol. 29, nr. 5, 2007, p. 48-50.
McCARTHY, Stephen, ―Burma and ASEAN: Estranged Bedfellows‖, Asian Survey, vol. 48, nr.6,
2008, p. 911-935.
NI Xiayun 倪霞韵, ―Zhong Mei guanxi de Miandian wenti 中美关系中的缅甸问题 (‗De kwestie
Myanmar in de relaties tussen China en de Verenigde Staten‘)‖, Ya Fei zongheng 亚 非 纵 横
(‗Afrikaans-Aziatisch tijdschrift‘), 2007, nr. 6, p. 6-10.
OSIANDER, Andreas, ―Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth‖,
International Organization, vol. 55, nr. 2, 2001, p. 251-287.
PAN Qi, ―Opening the Southwest: An Expert Opinion‖, Beijing Review, vol. 28, nr. 35, 1985, p. 22-23.
131
PEDERSON, Morten B., ―The Crisis in Burma/Myanmar: Foreign Aid as a Tool for Democratization‖,
NBR Analysis, vol. 15, nr. 1, 2004, p. 87-101.
PURCELL, Victor, The Chinese in Southeast Asia, London: Oxford University Press, [1951] 1965.
QU Jianwen 瞿健文 en LI Chenyang 李晨阳, ―Dian Mian jingji hezuo yu Zhongguo-Dongmeng ziyou
maoyiqu jianshe 滇缅经贸合作与中国- 东盟自由贸易区建设 (‗De economische samenwerking
tussen Yunnan en Myanmar en de oprichting van de China-ASEAN vrijhandelszone‘)‖, Sixiang
zhanxian 思想战线 (‗Thinking‘), vol. 30, nr. 1, 2004, p. 8-12.
ROSS, Robert S., ―China and Southeast Asia: The Challenge of Economic Competition‖, in Bruce
Burton en David Wurfel (reds.), Southeast Asia in the New World Order: The Political Economy of a
Dynamic Region, London: MacMillan, 1996, p. 142-164.
ROSSABI, Morris ―Introduction‖, in Morris Rossabi (red.), China among Equals: The Middle
Kingdom and It’s Neighbors 10th-14th Centuries, London: University of California Press, 1983, p. 1-15.
SEEKINS, Donald M., ―Burma-China Relations: Playing with Fire‖, Asian Survey, vol. 37, nr. 6, 1997,
p. 525-539.
SEEKINS, Donald M., ―Burma and U.S. Sanctions: Punishing an Authoritarian Regime‖, Asian
Survey, vol. 45, nr. 3, 2005, p. 437-452.
SELTH, Andrew, ―Burma and Superpower Rivalries in the Asia-Pacific‖, U.S. Naval War College
Review, vol. 55, nr. 2, 2002, p. 43-60.
SELTH, Andrew, ―Burma‘s ‗saffron revolution‘ and the limits of international influence‖, Australian
Journal of International Affairs, vol. 62, nr. 3, 2008, p. 281-297.
SHAMBAUGH, David, ―Sino-American Relations since September 11: Can the New Stability Last?‖,
in Guoli Liu (red.), Chinese Foreign Policy in Transition, New York (N.Y.): Aldine de Gruyter, 2004,
p. 197-207.
SHAMBAUGH, David, ―China Engages Asia: Reshaping the Regional Order‖, International Security,
vol. 29, nr. 3, 2004, p. 64-99.
SHAMBAUGH, David, ―Return to the Middle Kingdom: China and Asia in the Early Twenty-First
Century‖, in David Shambaugh (red.), Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, Berkeley
(Calif.): University of California press, 2005, p. 23-47.
SHAMBAUGH, David, ―Patterns of Interaction in Sino-American Relations‖, in Thomas W.
Robinson en David Shambaugh (reds.), Chinese Foreign Policy: Theory and Practice, New York
(N.Y.): Oxford University Press, [1994] 2006, p. 197-223.
SILVERSTEIN, Josef, ―Burma in an International Perspective‖, Asian Survey, vol. 32, nr. 10, 1992, p.
951-963.
s.n., ―Macy‘s no longer shops in Myanmar‖, The Economist, vol. 335, nr. 7911, 1995, p. 35.
s.n., ―The alien problem‖, The Economist, vol. 367, nr. 8329, 2003, p. 59.
s.n., ―A constitutional charade‖, The Economist, vol. 371, nr. 8376, 2004, p. 40.
s.n., ―The Saffron Revolution‖, The Economist, vol. 384, nr. 8548, 2007, p. 13.
132
s.n., ―On the brink‖, The Economist. vol. 384, nr. 8578, 2008, p. 71-72.
s.n., ―No shelter from the storm‖, The Economist, vol. 387, nr. 8579, 2008 p. 49-50.
s.n., ―A month of misery‖, The Economist, vol. 387, nr. 8583, 2008, p. 54.
STEINBERG, David I., Burma: The State of Myanmar, Washington (D.C.): Georgetown University
Press, 2001.
STEINBERG, David I., ―Burma/Myanmar: A Guide for the Perplexed?‖, NBR Analysis, vol. 15, nr. 1,
2004, p. 41-54.
STEINBERG, David I., ―Burma-Myanmar: The U.S.-Burmese Relationship and Its Vicissitudes‖, in
Nancy Birdsall et al. (reds.), Short of the Goal: U.S. Policy and Poorly Performing States, Washington
(D.C.): Center for Global Development, 2006, p. 209-244.
SULISTIYANTO, Priyambudi, Thailand, Indonesia and Burma in a Comparative Perspective,
Aldershot: Ashgate, 2002.
SUTTER, Robert G., China’s Rise in Asia: Promises and Perils, Lanham (Md.): Rowman and
Littlefield, 2005.
SUTTER, Robert G., ―China‘s Rise, Southeast Asia, and the United States: Is a China-centerd order
marginalizing the United States?‖, in Evelyn Goh et al. (reds.), China, the United States, and
Southeast Asia: Contending perspectives on politics, security, and economics, New York (N.Y.):
Routledge, 2008, p. 91-106.
TAYLOR, Robert H., ―Myanmar‘s Political Future: Is Waiting for the Perfect the Enemy of Doing the
Possible?‖, NBR Analysis, vol. 15, nr. 1, 2004, p. 29-40.
THAN, Mya, ―Myanmar‘s Cross-border Economic Relations and Cooperation with the People‘s
Republic of China and Thailand in the Greater Mekong Subregion‖, Journal of GMS Development
Studies, vol. 2, nr. 1, 2005, p. 37-54.
THAN, Tin Maung Maung, ―Myanmar and China: A Special Relationship?‖, in Daljit Singh en Chin
Kin Wah (reds.), Southeast Asian Affairs 2003, Singapore: ISEAS, 2003, 189-210.
THAN, Tin Maung Maung, ―Myanmar‘s Energy Sector: Banking on Natural Gas‖, in Daljit Singh et
al. (reds.), Southeast Asian Affairs 2005, Singapore: ISEAS, 2005, p. 257-289.
THAWNGHMUNG, Ardeth Maung en MYOE, Maung Aung, ―Myanmar in 2006: Another Year of
Housekeeping?‖, Asian Survey, vol. 47, nr. 1, p. 194–199.
TRAGER, Frank N., Burma from Kingdom to Republic: A Historical and Political Analysis, New
York (N.Y.): Praeger, 1966.
TROCKI, Carl A.,―Political Structures in the Nineteenth and early Twentieth Centuries‖, in N. Tarling
(red.), The Cambridge History of Southeast Asia. Volume II, Part One: From c.1800 to the 1930s,
Cambridge: Cambridge University Press, [1992] 1999, p. 75-126.
TURNBULL, C. M. ―Regionalism and Nationalism‖, in N. Tarling (red.), The Cambridge History of
Southeast Asia. Volume II, Part Two: From World War II to the present, Cambridge: Cambridge
University Press, [1992] 1999, p. 257-318.
TURNELL, Sean, ―Burma‘s Insatiable State‖, Asian Survey, vol. 48, nr. 6, p. 958-967.
133
WALTON, Matthew J., ―Ethnicity, Conflict and History in Burma: The Myths of Panglong‖, Asian
Survey, vol. 48, nr. 6, p. 889–910.
WANG Gungwu, ―Ming Foreign relations‖, in D. Twitchett en F.W. Mote (reds.), The Cambridge
History of China, Volume IIX, Part Two, The Ming dynasty, 1368-1644, Cambridge : Cambridge
University Press, 1998, p. 301-332.
WEI, Yehua Dennis, ―Multiscale and Multimechanism of Regional Inequality in China: Implications
for Regional Policy‖, Journal of Contemporary China, vol. 11, nr. 30, p. 109-124.
WILLETTS, Peter, The Non-Aligned Movement: The Origins of a Third World Alliance, London:
Pinter, 1982.
WIN Min, ―Looking Inside the Burmese Military‖, Asian Survey, vol. 48, nr. 6, 2008, p. 1018-1037.
XU Benqin 徐本钦, ―Zhong Mian zhengzhi jingji guanxi: zhanlüe yu jinji de cengmian 中缅政治经济
关 系 : 战 略 与 经 济 的 层 面 (‗De politieke en economische relaties tussen China en Myanmar:
strategische en economische dimensies‘)‖, Nanyang wenti yanjiu 南 洋 问 题 研 究 (Southeast Asian
Affairs‘), 2005, nr. 121, p. 38-45.
YUE Deming 岳德明, ―Lengzhan hou dui Hua zhengce chuyi 冷战后缅甸对华政策刍议 (‗Analyse
van Myanmars China-beleid na de Koude Oorlog‘)‖, Waijiao pinglun 外交评论 (‗Foreign Affairs
Review‘), augustus 2005, nr. 83, p. 57-63.
ZHANG, Yongjin, ―Anticipating China‘s Future Diplomacy: History, Theory and Practice‖, in Pauline
Kerr et al. (reds.), China’s New Diplomacy: Tactical or Fundamental Change?, New York (N.Y.):
Palgrave McMillan, 2008, p. 131-149.
ZHAO Ruijuan 赵瑞娟 en WANG Xinfang 王新芳, ―Miandian de jinrong fazhan jiqi mianlin de weiji
缅甸的金融发展及其面临的危机 (‗De financiële ontwikkeling van Myanmar en de crisis waarmee
het geconfronteerd wordt‘)‖, Dongnanya zongheng 东南亚纵横 (‗Around Southeast Asia‘), nr. 11,
2004, p. 25-27.
ZHAO, Suisheng, ―Beijing‘s Perception of the International System and Foreign Policy Adjustment
after the Tiananmen Incident‖, in Suisheng Zhao (red.), Chinese Foreign Policy: Pragmatism and
Strategic behavior, New York (N.Y.): Sharpe, 2004, p. 140-150.
ZHAO, Suisheng, ―Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic behavior‖, in Suisheng Zhao
(red.), Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic behavior, New York (N.Y.): Sharpe, 2004,
p. 3-20.
ZHAO, Suisheng, ―The Making of China‘s Periphery Policy‖, in Suisheng Zhao (red.), Chinese
Foreign Policy: Pragmatism and Strategic behavior, New York (N.Y.): Sharpe, 2004, p. 256-275.
ZHAO Xusheng 赵绪生, ―Lun Jiang Zemin de xin anquan guan 论江泽民的新安全观 (‗Jiang Zemins
nieuwe veiligheidsconcept‘)‖, Zhonggong Shijiazhuang shiwei dangxiao xuebao 中共石家庄市委党
校学报 (‗Journal of the Party University of Shijiazhuang City Committee of CPC‘), vol. 10, nr. 7,
2005, p. 35-39.
ZHENG Bijian, ―China‘s ―Peaceful Rise‖ to Great-Power Status‖, Foreign Affairs, vol. 84, nr. 5, 2005,
p. 18-24.
134
ZHUANG Guotu 庄国土, ―Lüe lun chaogong zhidu de xuhuan: yi gudai Zhongguo yu Dongnanya de
chaogong guanxi weili 略论朝贡制度的虚幻: 以古代中国与东南亚的朝贡关系为例 (‗Over de
denkbeeldigheid van het tribuutsysteem: een casus van de tribuutrelaties tussen traditioneel China en
Zuidoost-Azië‘)‖, Nanyang wenti jiu 南洋问题研 (‗Southeast Asian Affairs‘), nr. 3, 2005, p. 1-8.
ZI Zhongyun, ―The Clash of Ideas: Ideology and Sino-U.S. Relations‖, in Suisheng Zhao (red.),
Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic behavior, New York (N.Y.): Sharpe, 2004, p. 224242.
ZOELLICK, Robert B., ―Whither China: From Membership to Responsibility?‖, NBR Analysis, vol.
16, nr. 4, 2005, p. 5-14.
ZWEIG, David en BI Jianhai, ―China‘s Global Hunt for Energy‖, Foreign Affairs, vol. 84, nr. 5, 2005,
p. 25-38.
Elektronische bronnen
AKIMOTO,
Yuki,
―Hydro-powering the Regime‖,
The
Irrawaddy,
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3757&page=4, raadpleging: 11/04/2009.
juni
2004,
ALGEMENE VERGADERING VAN DE VN, ―2005 World Summit Outcome (A/60/L.1)‖,
15/09/2005, http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf, raadpleging: 03/05/2009.
ALGEMENE VERGADERING VAN DE VN, ―Situation of Human Rights in Myanmar (A/63/341)‖,
05/09/2008, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/494/69/PDF/N0849469.pdf, raadpleging:
22/03/2009.
ARNOTT, David, ―China–Burma relations‖, in International Institute for Democracy and Electoral
Assistance, Challenges to Democratization in Burma, Perspectives on multilateral and bilateral
responses, Stockholm: International IDEA, 2001, p. 69-86, http://www.idea.int/asia_pacific/
burma/upload/challenges_to_democratization_in_burma.pdf, raadpleging: 11/04/2009.
ASEAN, ―ASEAN-China Dialogue Relations‖, http://www.aseansec.org/5874.htm, raadpleging:
05/04/2009.
ASEAN, ―Association of Southeast Asian Nations‖, http://www.aseansec.org/64.htm, raadpleging:
01/04/2009.
AUNG, Thin Thin en MYINT, Soe, ―India–Burma relations‖, in International Institute for Democracy
and Electoral Assistance, Challenges to Democratization in Burma, Stockholm: International IDEA,
2001, p. 87-116, http://www.idea.int/asia_pacific/burma/upload/challenges_to_democratization_in
_burma.pdf, raadpleging: 07/04/2009.
BARNES, Joe, ―Slaying the China Dragon: The New China Threat School‖, Houston: The James A.
Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 1999, http://www.rice.edu/energy/publications /docs/AsianEnergySecurity_SlayingtheDragon.pdf, raadpleging: 16/04/2009.
BOOT, William, ―A Natural Disaster in the Making‖, The Irrawaddy,
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=11188, raadpleging: 11/04/2009.
135
april
2008,
BP, ―Statistical Review of World Energy 2008‖, juni 2008, http://www.bp.com/liveassets/bp_internet
/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/l
ocal_assets/downloads/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_review_2008.pdf, raadpleging:
11/04/2009.
BUCKLEY, Chris, ―China quietly reaches out to Myanmar opposition‖, Reuters, 26/09/2007,
http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSPEK6098020070926?pageNumber=1&virtualBrandCha
nnel=0, raadpleging: 01/05/2009.
BUREAU OF INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS, ―2009
International
Narcotics
control
Strategy
Report‖,
27/02/2009,
http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2009/vol1/116520.htm, raadpleging: 16/04/2009.
CAMPBELL, Duncan, ―Energy giant agrees settlement with Burmese villagers‖, The Guardian,
15/12/2004, http://www.guardian.co.uk/world/2004/dec/15/burma.duncancampbell, raadpleging:
16/04/2009.
CEDANA, Maung, ―Wearing the same old nether garment‖, New Light of Myanmar, 07/04/2006, p. 89, http://burmalibrary.org/docs2/NLM2006-04-07.pdf, raadpleging: 19/03/2009.
CIA, ―CIA World Factbook 2008‖, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ch.html#Econ, raadpleging: 05/04/2009.
DLA PIPER RUDNICK GRAY CARY, ―Threat to the Peace: A Call for the UN Security Council to
Act in Burma‖, Washington (D.C.): DLA Piper Rudnick Gray Cary, 2005,
http://www.unscburma.org/Docs/Threat%20to%20the%20Peace.pdf, raadpleging: 23/03/2009.
ENGDAHL, William, ―The geopolitical stakes of 'Saffron Revolution‘‖, Asia Times, 17/10/2007,
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IJ17Ae01.html, raadpleging: 16/04/2009.
EVANS, Gareth, ―Facing Up to Our Responsibilities‖, The Guardian, 12/05/2008,
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/may/12/facinguptoourresponsbilities,
raadpleging:
03/05/2009.
FEDERAL REGISTER, ―Executive Order 13047‖, 22/05/1997, http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=1997_register&docid=fr22my97-169.pdf, raadpleging: 16/04/2009.
GERTZ, Bill, ―China Builds up Strategic Sea Lines‖, The Washington Times, 27/01/2005,
http://www.washingtontimes.com/news/2005/jan/17/20050117-115550-1929r/,
raadpleging:
13/04/2009.
GUO, Xiaolin, ―Towards Resolution: China in the Myanmar Issue‖, Washington (D.C.): Central AsiaCaucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2007, http://www.isdp.eu/files/publications
/ap/07/xg07towardsresolution.pdf, raadpleging: 10/04/2009.
HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES, http://www.un.org/aboutun/charter/index.shtml,
raadpleging: 23/03/2009.
HOGE, Warren, ―Myanmar: U.N. To Discuss Human Rights‖, The New York Times, 03/12/2005,
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B05E7D91231F930A35751C1A9639C8B63&scp=1
2&sq=Myanmar&st=nyt, raadpleging: 01/05/2009.
136
HOLSLAG, Jonathan, ―The Next Security Frontier: Regional Instability and the Prospects for SinoIndian Cooporation‖, Brussel: Brussels Institute of Contemporary China Studies, 2008,
http://www.vub.ac.be/biccs/documents/Holslag,%20Jonathan%20(2008),%20Next%20Security%20Fr
ontier,%20Asia%20Paper%203%20(7),%20BICCS,%20Brussels-.pdf, raadpleging: 11/04/2009.
HOLSLAG, Jonathan, ―Myanmar in the Frontline: China and India‘s Contest for Influence in
Myanmar‖, Brussel: European Strategic Intelligence and Security Center, 2006, http://www.esisc.org/
documents/ pdf/en/myanmar-in-the-frontline.pdf, raadpleging: 12/04/2009.
HUMAN RIGHTS WATCH, ―World Report 2007‖, http://www.hrw.org/legacy /wr2k7/wr2007
master.pdf, raadpleging: 21/03/2009.
HUMAN RIGHTS WATCH, ―World Report 2009‖, p. 228, http://www.hrw.org/sites/default/files
/reports/wr2009_web.pdf, raadpleging: 21/03/2009.
IAO, ―Forced Labor in Myanmar (Burma)‖, 02/07/1998, http://www.ilo.org/public/english
/standards/relm/gb/docs/gb273/myanmar.htm, raadpleging: 17/03/2009.
IAO, ―Status report on decisions regarding Myanmar‖, 22/10/2008, http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---elconf/documents/meetingdocument/wcms_099695.pdf,
raadpleging:
19/03/2009.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, ―Myanmar: the military regime‘s view of the world‖, Brussel:
International Crisis Group, 2001, http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive
/A400505_07122001-1.pdf, raadpleging: 7/3/2009.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, ―Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics‖, Brussel:
International Crisis Group, 2003, http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive
/A400967_07052003.pdf, raadpleging: 06/04/2009.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, ―Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way Forward?‖,
Brussel: International Crisis Group, 2004, http://www.crisisgroup.org/library/documents /asia/burma_
myanmar/078_myanmar_sanctions_engagement_or_another_way_web.pdf, raadpleging: 20/04/2009.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, “Myanmar: Update on HIV/AIDS Policy‖, Brussel:
International Crisis Group, 2004, http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/burma_myanmar/
041216_myanmar_update_on_hiv_aids_policy.pdf, raadpleging: 22/03/2009.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, ―Burma/Myanmar: After the Crackdown‖, Brussel:
International Crisis Group, 2008, http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/burma_myanmar
/144_burma_myanmar___after_the_crackdown.pdf, raadpleging: 21/03/2009.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, ―Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid
Relations‖, Brussel: International Crisis Group, 2008, http://www.crisisgroup.org/library /documents
/asia/ burma_myanmar/161_burma_myanmar_after_nargis___time_to_normalise_aid_relations.pdf,
raadpleging: 19/03/2009.
JAGAN, Larry, ―Will junta show more flexibility?‖, The Bangkok Post, 23/05/2006,
www.unescap.org/unis/eye_on_unescap/issue129_23May2006.doc, raadpleging: 01/05/2009.
JAGAN, Larry, ―Myanmar best bad buddies with Beijing‖, Asia Times, 13/06/2007,
http://www.atimes.com/atimes/southeast_asia/if13ae01.html, raadpleging: 30/04/2009.
137
KESSLER, Glenn, ―Shift Possible on Burma Policy‖, The Washington Post, 19/02/2009,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2009/02/17/ST2009021700968.html,
raadpleging: 20/04/2009.
KOBAYASHI, Takaaki, ―China‘s Foreign Aid Policy: Development and Reforms‖, Tokyo: Japan
Bank for International Corporation Institute, 2008, http://www.jbic.go.jp/en/research/report/workingpaper/pdf/wp27_e.pdf, raadpleging: 11/04/2009.
LIDELL, Zunetta, ―International Policies towards Burma: Western governments, NGOs and
multilateral institutions‖, in International Institute for Democracy and Electoral Assistance,
Challenges to Democratization in Burma, Stockholm: International IDEA, 2001, p. 131-182,
http://www.idea.int/asia_pacific/burma/upload/challenges_to_democratization
_in_burma.pdf,
raadpleging: 11/04/2009.
MYDANS, Seth, ―Protests Persist in Myanmar, Despite Arrests by Junta‖, The New York Times,
31/08/2007, http://www.nytimes.com/2007/08/31/world/asia/ 31myanmar.html?scp=11&sq =
myanmar&st=nyt, raadpleging: 01/05/2009.
NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, ―Program Description 2007: Burma‖, 2008,
http://www.ned.org/grants/07programs/grants-asia07.html, raadpleging: 16/04/2009.
NIKSCH, Larry A., ―RL33479: Burma-U.S. Relations‖, Washington (D.C.): Congressional Research
Service, 2007, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33479.pdf, raadpleging: 16/04/2009
NIMMANAHAEMINDA, Punnisa, ―Burma Road to Democracy‖, The Irrawaddy, 15/09/2004,
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3939, raadpleging: 30/04/2009.
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL, ―An Overview of the Burmese Sanctions Regulations‖,
Washington (D.C.): U.S. Department of the Treasury, 2008, http://www.treas.gov/offices/
enforcement/ofac/programs/burma/burma.pdf, raadpleging: 15/04/2009.
PEHRSON, Christopher J., ―Strings of Pearls: Meeting the Challenge of China‘s Rising Power Across
the Asian Littoral‖, Carlisle (PA): Strategic Studies Institute, United States Army War College, 2006,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?PubID=721, raadpleging: 13/04/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―Chinese President Meets Myanmar Visitor‖, 23/08/2003, http://english.
peopledaily.com.cn/200308/23/eng20030823_122876.shtml, raadpleging: 30/05/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―Myanmar Reshuffles Cabinet‖, 26/08/2003, http://english.peopledaily.com.cn
/200308/26/eng20030826_123072.shtml, raadpleging: 30/05/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―Myanmar PM Outlines New Political Policy‖, 31/08/2003, http://english.
peopledaily.com.cn/200308/31/eng20030831_123432.shtml, raadpleging: 30/04/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―Myanmar PM ousted, under house arrest‖, 20/10/2004, http://english.people.
com.cn/200410/20/eng20041020_160834.html, raadpleging: 01/05/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―Why Myanmar renounces 2006 ASEAN rotating chairmanship?‖, 27/07/2005,
http://english.peopledaily.com.cn/200507/27/eng20050727_198509.html, raadpleging: 01/05/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―Myanmar leaders meet Chinese FM‖, 28/07/2005, http://english.peopledaily.
com.cn/200507/28/eng20050728_198820.html, raadpleging: 01/05/2009.
138
PEOPLE‘S DAILY, ―Hu Jintao vows to continue developing China-Myanmar relations‖, 15/02/2006,
http://74.125.77.132/search?q=cache:http://english.peopledaily.com.cn/200602/15/eng20060215_2430
55.html, raadpleging: 01/05/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―Myanmar top leader meets Chinese state councilor‖, 27/02/2007,
http://english.peopledaily.com.cn/200702/27/eng20070227_352600.html, raadpleging: 01/05/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―U.S., Myanmar officials hold talks: spokesman‖, 29/06/2007, http://english.
peopledaily.com.cn/200706/29/eng20070629_388638.html, raadpleging: 01/05/2009.
PEOPLE‘S DAILY, ―China expects Myanmar to realize reconciliation through dialogue‖, 19/05/2009,
http://english.people.com.cn/90001/90776/90883/6661250.html, raadpleging: 22/05/2009.
REUTERS,
―Myanmar
promises
constitution
conference
in
2004‖,
16/12/2003,
http://www.reuters.com/locales/newsArticle.jsp?type=worldNews&locale=en_IN&storyID=3992829,
raadpleging: 30/04/2009.
SELTH, Andrew, ―Chinese Military Bases in Burma: The Explosion of a Myth‖, Brisbane: Griffith
Asia Institute, 2007, http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0018/18225/regional-outlookandrew-selth.pdf, raadpleging: 13/04/2009.
SLORC,
―The
Union
of
Myanmar
Foreign
Investment
Law‖,
30/11/1988,
http://mission.itu.ch/MISSIONS/Myanmar/t&b/invest01.html., raadpleging: 23/03/2009.
SOUTH, Ashley, ―Burma: The Changing Nature of Displacement Crises‖, Oxford: Refugee Studies
Centre, 2007, http://www.rsc.ox.ac.uk/PDFs/WP39%20Burma%20AS.pdf, raadpleging: 20/03/2009.
SRIVASTAVA, Pradeep, ―Myanmar‖, in Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2008,
Manila: ADB, 2008, p. 213-14, http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2008/MYA.pdf,
raadpleging: 20/03/2009.
STATE COUNCIL INFORMATION OFFICE OF THE PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA ―White
Paper: China's National Defense in 2000‖, oktober 2000, http://www.china.org.cn/e-white/2000/202.htm, raadpleging: 05/04/2009.
STATE COUNCIL INFORMATION OFFICE OF THE PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA, ―White
Paper: China‘s Energy Conditions and Policies‖, 26/12/2007, http://english.gov.cn/2007-12/26/content
_844218_2.htm, raadpleging: 11/04/2009.
SWEENEY, John, ―Nato bombed Chinese deliberately‖, The Guardian,
http://www.guardian.co.uk/world/1999/oct/17/balkans, raadpleging: 05/04/2009.
17/10/1999,
TAW, Nay Pyi, ―Stance of Government and the people as regards the matter to put Myanmar on UN
Security Council agenda‖, New Light of Myanmar, 19/09/2006, p. 1 en p.9-10,
http://myanmargeneva.org/NLM2006/eng/9Sep/n060919.pdf, raadpleging: 23/03/2009.
THAILAND BURMA BORDER CONSORTIUM, http://www.tbbc.org/, raadpleging: 22/03/2009.
THE GUARDIAN, ―Bali night club bomb kills 180‖, 13/10/2002, http://www.guardian.co.uk
/world/2002/oct/13/1, raadpleging: 16/04/2009
THE GUARDIAN, ―Burma's hour of need: Asian leaders face a testing moment‖, 11/06/2003,
http://www.guardian.co.uk/world/2003/jun/11/burma.guardianleaders, raadpleging: 28/04/2009.
139
THE IRRAWADDY, ―Foreign Companies Withdrawn from Burma‖,
http://www.irrawaddy.org/research_show.php?art_id=457, raadpleging: 16/04/2009.
01/01/2003,
THE NEW LIGHT OF MYANMAR, ―Alleged forced recruitment of soldiers especially child
conscriptions are based on false information‖, 17/03/2005, p. 16, http://burmalibrary.org/docs2
/NLM2005-03-17.pdf, raadpleging: 30/04/2009.
THE NEW LIGHT OF MYANMAR, ―Clarification on Myanmar‘s situation to UNSG‘s Special
Envoy Mr Ibrahim Agboola Gambari‖, 07/11/2007, p. 8-11, http://burmalibrary.org/docs4/NLM200711-07.pdf, raadpleging: 01/05/2009.
THE NEW YORK TIMES, ―U.S. Economic Ban Imposed on Burmese‖, 23/04/1997,
http://www.nytimes.com/1997/04/23/world/us-economic-ban-imposed-on-burmese.html?scp=3&sq=
madeleine+albright&st=nyt, raadpleging: 16/04/2009.
THE UNAIDS/WHO WORKING GROUP ON GLOBAL HIV/AIDS AND STI SURVEILLANCE,
―Epidemiological Fact Sheet
on HIV and
AIDS:
Myanmar‖,
oktober
2008,
http://apps.who.int/globalatlas/predefinedReports/EFS2008/full/EFS2008_MM.pdf,
raadpleging:
22/03/2009.
THE WASHINGTON POST, ―On Trial in Burma‖, 16/05/2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/ article/2009/05/15/AR2009051503388.html, raadpleging: 22/05/2009.
TRAN, Mark, ―Burma hints at opposition leader's release‖, The Guardian, 30/07/2003,
http://www.guardian.co.uk/world/2003/jul/30/burma.marktran, raadpleging: 30/05/2009.
TURNELL, Sean, ―Burma‘s Economy 2008: Current Situation and Prospects for Reform‖, Sydney:
Burma Economic Watch/Economics Department Macquarie University, 2008, http://www.econ.
mq.edu.au/Econ_docs/bew/BurmaEconomy2008.pdf, raadpleging: 20/03/2009.
UNAIDS, ―Myanmar: Country Situation‖, juli 2008, http://data.unaids.org/pub/ExternalDocument
/2008/sa08_mmr_en.pdf, raadpleging: 22/02/2009.
UNODC, ―Myanmar Country Profile‖, december 2005, http://www.unodc.org/pdf/myanmar
/myanmar_country_profile_2005.pdf, raadpleging: 22/03/2009.
UNODC, ―World Drug Report 2008‖, http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008
/WDR_2008_eng_web.pdf, raadpleging: 22/03/2009.
UN NEWS CENTRE, ―Myanmar: Ban Ki-moon calls for ‗constructive dialogue‘ following arrests‖,
23/08/2007,
http://www.wwan.cn/apps/news/story.asp?NewsID=23585&Cr=myanmar&Cr1,
raadpleging: 01/05/2009.
UN NEWS CENTRE, ―Myanmar: Secretary-General convenes ‗Group of Friends‘ meeting‖,
13/02/2008, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25610&Cr=myanmar &Cr1=&Kw1=
group+of+friends&Kw2=myanmar&Kw3, raadpleging: 01/05/2009.
UN NEWS CENTRE, ―Secretary-General calls for tangible political progress in Myanmar‖,
11/09/2008, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28024&Cr=myanmar&Cr1 =&Kw1=
group+of+friends&Kw2=myanmar&Kw3, raadpleging: 03/05/2009.
UN NEWS CENTRE, ―Myanmar: Ban reviews latest developments with ‗Group of Friends‘‖,
27/09/2008, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28325&Cr=Myanmar&Cr1=& Kw1=
group+of+friends&Kw2=myanmar&Kw3, raadpleging: 03/05/2009.
140
UN NEWS CENTRE, ―Ban voices 'growing frustration' at lack of progress in Myanmar‖, 05/12/2008,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29213&Cr=myanmar&Cr1=&Kw1=group+of+frien
ds&Kw2=myanmar&Kw3, raadpleging: 03/05/2009.
UN NEWS CENTRE, ―World looking for ‗positive signals‘ from Myanmar, UN envoy says‖,
25/02/2009,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30018&Cr=myanmar&Cr1=&Kw1=
myanmar&Kw2=gambari&Kw3, raadpleging: 03/05/2009.
UN NEWS CENTRE, ―China and Russia veto US/UK-backed Security Council draft resolution on
Myanmar‖, 12/01/2009, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21228&Cr=myanmar&Cr1,
raadpleging: 23/03/2009.
US DEPARTMENT OF ENERGY, ―World Oil Transit Chokepoints‖, april 2000, http://www.eia.
doe.gov/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Full.html, raadpleging: 11/04/2009.
US DEPARTMENT OF ENERGY, ―Country Analysis Brief: China‖,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/China/pdf.pdf, raadpleging: 06/04/2009.
augustus
2006,
US DEPARTMENT OF THE TREASURY, ―Burmese Freedom and Democracy Act of 2003‖,
28/06/2003,
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/bfda_2003.pdf,
raadpleging: 16/04/2009.
US EMBASSY RANGOON, ―Foreign Economic Trends Report: Burma‖,
http://www.burmafund.org/pathfinders/Research_Library/FETR1997%20section%203.html,
raadpleging: 16/04/2009.
1997,
VN MENSENRECHTENRAAD, ―Situation of human rights in Myanmar (E/CN.4/RES/1992/58)‖,
03/03/1992,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/732/70/IMG/NR073270.pdf,
raadpleging: 24/03/2009.
VN MENSENRECHTENRAAD, ―61st session, 50th meeting (E/CN.4/2005/SR.50)‖, 21/04/2005,
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/138/89/pdf/G0513889.pdf?OpenElement,
raadpleging: 23/03/2009.
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―Letter S/2006/742‖, 01/09/2006, http://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N06/524/26/pdf/N0652426.pdf?OpenElement, raadpleging: 14/03/2009.
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―Draft resolution (S/2007/14)‖, 12/01/2007, http://documents-ddsny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/N07/208/48/pdf/N0720848.pdf?OpenElement, raadpleging: 23/03/2009.
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―6619th meeting (S/PV.5619)‖, 12/02/2007, http://daccessdds.un.org/doc/
UNDOC/PRO/N07/208/80/PDF/N0720880.pdf?OpenElement, raadpleging: 23/03/2009.
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―5753rd meeting (S/PV.5753)‖, 05/10/2007, http://daccessdds.un.org/ doc
/UNDOC/PRO/N07/529/95/PDF/N0752995.pdf?OpenElement, raadpleging: 01/05/2009.
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―Statement by the President of the Security Council (S/PRST/2007/37)‖,
11/10/2007,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/538/30/PDF /N0753830.pdf?Open
Element, raadpleging: 01/05/2009.
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―5777th meeting (S/PV.5777)‖, 13/11/2007, http://daccessdds.un.org/doc/
UNDOC/PRO/N07/595/87/PDF/N0759587.pdf?OpenElement, raadpleging: 01/05/2009.
141
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―Security Council Press Statement on Myanmar (SC/9171)‖, 15/11/2007,
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9171.doc.htm, raadpleging: 01/05/2009.
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―5854th meeting (S/PV.5854)‖, 18/03/2008, http://daccessdds.un.org/doc/
UNDOC/PRO/N08/274/88/PDF/N0827488.pdf?OpenElement, raadpleging: 01/05/2009.
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―Statement by the President of the Security Council (S/PRST/2008/13)‖,
02/05/2008,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/326/62/PDF/N0832662.pdf?
OpenElement, raadpleging: 01/05/2009
VN VEILIGHEIDSRAAD, ―5526th meeting (S/PV.5526)‖, 15/09/2009, http://documents-dds-ny.un.
org/doc/UNDOC/PRO/N06/524/44/pdf/N0652444.pdf, raadpleging: 24/03/2009.
WERELDBANK, Shanghai Poverty Conference, ―China‘s 8-7 National Poverty Reduction Program‖,
http://info.worldbank.org/etools/docs/reducingpoverty/case/33/summary/China-8-7Poverty
Reduction%20Summary.pdf, raadpleging: 05/04/2009.
XINHUA, ―China believes Myanmar can handle internal affairs well‖, 10/06/2003, http://news.
xinhuanet.com/english/2003-06/10/content_912929.htm, raadpleging: 28/04/2009.
XINHUA, ―ASEAN to uphold non-interference policy towards Myanmar: official‖, 16/06/2003,
http://news.xinhuanet.com/english/2003-06/16/content_921258.htm, raadpleging:28/04/2009.
XINHUA, ―ASEAN calls for early release of Aung San Suu Kyi‖, 17/06/2003, http://news.xinhuanet.
com/english/2003-06/17/content_923885.htm, raadpleging:28/04/2009.
XINHUA, ―UN chief hails encouraging signs of national reconciliation in Myanmar‖, 20/12/2003,
http://news.xinhuanet.com/english/2003-12/20/content_1240658.htm, raadpleging: 30/04/2009.
XINHUA, ―China voices support for Myanmar's democracy process‖, 13/09/2007, http://news.
xinhuanet.com/english/2007-09/13/content_6719170.htm, raadpleging: 01/05/2009.
XINHUA, ―China believes Myanmar gov't could properly handle current situation‖, 25/09/2007,
http://news.xinhuanet.com/english/2007-09/25/content_6791220.htm, raadpleging: 01/05/2009.
XINHUA, ―China urges restraint from all parties in Myanmar‖, 27/09/2007, http://news.
xinhuanet.com/english/2007-09/27/content_6803620.htm, raadpleging: 01/05/2009.
XINHUA,
―China
applauds
UN
special
envoy's
Myanmar
visit‖,
04/10/2007,
http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/04/content_6830532.htm, raadpleging: 01/05/2009.
XINHUA, ―China opposes sanctions against Myanmar‖, 09/10/2007, http://news.xinhuanet.com
/english/2007-10/09/content_6853267.htm, raadpleging: 01/05/2009.
XINHUA, ―UNSC urges "inclusive national reconciliation" in Myanmar‖, 11/10/2007, http://news.
xinhuanet.com/english/2007-10/12/content_6866986.htm, raadpleging: 01/05/2009.
XINHUA, ―China says Myanmar issue should be resolved by Myanmar itself‖, 12/10/2007,
http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/12/content_6872579.htm, raadpleging: 01/05/2009.
XINHUA, ―China calls on int'l community for constructive assistance for Myanmar‖, 25/10/2007,
http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/25/content_6942719.htm, raadpleging: 01/05/2009.
142
XINHUA, ―7 killed in bus explosion in Myanmar former capital‖, 13/10/2008,
http://news.xinhuanet.com/english/2008-10/13/content_10186790.htm, raadpleging: 28/04/2009.
XINHUA, ―Yunnan to Build New Gas Pipeline‖, 19/11/2008, http://english.people.com.cn/90001
/90776/90884/6536355.html, raadpleging: 13/04/2009.
XINHUA, ―Drugs crime on the increase in China‖, 25/02/2009, http://news.xinhuanet.com
/english/2009-02/25/content_10897343.htm, raadpleging: 21/04/2009.
XINHUA, ―Senior CPC official: China-Myanmar economic co-op has potential to tap‖, 27/03/2009,
http://news.xinhuanet.com/english/2009-03/27/content_11085394.htm, raadpleging: 13/04/2009.
ZAW, Aung, ―ASEAN-Burma relations‖, in International Institute for Democracy and Electoral
Assistance, Challenges to Democratization in Burma, Stockholm: International IDEA, 2001, p. 37-56,
http://www.idea.int/asia_pacific/burma/upload/challenges_to
_democratization_in_burma.pdf,
raadpleging: 06/04/2009.
143
Bijlages
Bijlage I: mappen
Bron: J. Kathirithamby-Wells, ―The Age of Transition: The Mid-Eighteenth tot the Early Nineteenth
Centuries‖, in N. Tarling (red.), The Cambridge History of Southeast Asia. Volume I: From Early Times to
c.1500, Cambridge: Cambridge University Press, [1992] 1999, p.230.
144
Bron: David I. Steinberg, Burma: The State of Myanmar, Washington (D.C.): Georgetown University
Press, 2001, p. xvii.
145
Bron: Martin Smith, ―Burma (Myanmar): The Time for Change‖, London: Minority Rights Group
International, 2002, p. 2, http://www.minorityrights.org/1022/reports/ burma-myanmar-time-forchange.html, raadpleging: 06/05/2009.
146
Bron: EarthRights International, ―China in Burma: The Increasing Investment of Chinese
Multinational Corporations in Burma‘s Hydropower, Oil and Natural Gas, and Mining Sectors‖,
September 2008, p. 12, http://www.earthrights.org/files/Reports/BACKGROUNDER%20
China%20in%20 Burma.pdf, raadpleging: 15/05/2009.
147
Bron: Jonathan Holslag, ―Myanmar in the Frontline: China and India‘s Contest for Influence in
Myanmar‖, Brussel: European Strategic Intelligence and Security Center, 2006, p. 2,
http://www.esisc.org/documents/pdf/en/myanmar-in-the-frontline.pdf,
raadpleging: 12/04/2009.
148
Bron: Office of the Secretary of Defence, ―Military Power of the People‘s Republic of China‖,
Washington (D.C.): Departement of Defence, 2009, p. 4, http://www.defenselink.mil
/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf, raadpleging: 04/04/2009.
149
Bijlage II: handelsrelaties China-Myanmar
Bron: Toshiro Kudo, ―Myanmars Economic Relations with China: Who Benefits and Who Pays?‖,
in Monique Skidmore et al. (reds), Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar, Canberra: ANU
E Press, 2008, p. 90.
150
Bron: Toshiro Kudo, ―Myanmars Economic Relations with China: Who Benefits and Who Pays?‖,
in Monique Skidmore et al. (reds), Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar, Canberra:
ANU E Press, 2008, p. 92-95.
151
Bron: Poon Kim Shee, ―The Political Economy of China-Myanmar Relations: Strategic and
Economic Dimensions‖, Kyoto: The International Studies Association of Ritsumeikan University,
2002, p. 52-53, http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/e-vol1/1-3shee.pdf, raadpleging:
15/05/2009.
152
Bijlage III: huidige samenstelling van de SPDC
Chmn., State Peace & Development Council
THAN SHWE, Sr. Gen.
Vice Chmn., State Peace & Development Council
MAUNG AYE, Vice Sr. Gen.
Prime Min.
THEIN SEIN, Lt. Gen.
Sec. One, State Peace & Development Council
TIN AUNG MYINT OO, Lt.
Gen.
Sec. Two, State Peace & Development Council
YE MINT, Lt. Gen.
Min. for Agriculture & Irrigation
HTAY OO, Maj. Gen.
Min. of Commerce
TIN NAING THEIN, Brig.
Gen.
Min. of Communications, Post, & Telegraph
THEIN ZAW, Brig. Gen.
Min. of Construction
KHIN MAUNG MYINT, Maj.
Gen.
Min. for Cooperatives
TIN HTUT, Maj. Gen.
Min. of Culture
KHIN AUNG MYINT, Maj.
Gen.
Min. of Defense
THAN SHWE, Sr. Gen.
Min. of Education
CHAN NYEIN
Min. of Electric Power 1
ZAW MIN, Col.
Min. of Electric Power 2
KHIN MAUNG MYINT, Maj.
Gen.
Min. of Energy
LUN THI, Brig. Gen.
Min. of Finance & Revenue
HLA TUN, Maj. Gen.
Min. of Foreign Affairs
NYAN WIN, Maj. Gen.
Min. of Forestry
THEIN AUNG, Brig. Gen.
Min. of Health
KYAW MYINT, Dr.
Min. of Home Affairs
MAUNG OO, Maj. Gen.
Min. of Hotels & Tourism
SOE NAING, Maj. Gen.
Min. of Immigration & Population
SAW LWIN, Maj. Gen.
Min. of Industry 1
AUNG THAUNG
Min. of Industry 2
Min. of Information
SOE THEIN
KYAW HSAN, Brig. Gen.
Min. of Labor
AUNG KYI, Maj. Gen.
Min. of Livestock Breeding & Fisheries
MAUNG MAUNG THEIN,
Brig. Gen.
Min. of Military Affairs
TIN AUNG MYINT OO, Lt.
Gen.
Min. of Mines
OHN MYINT, Brig. Gen.
153
Min. of National Planning & Economic Development
SOE THA
Min. of Progress of Border Areas, National Races, &
Development Affairs
THEIN NYUNT, Col.
Min. of Rail Transport
AUNG MIN, Maj. Gen.
Min. of Religious Affairs
MYINT MAUNG, Brig. Gen.
Min. of Science & Industry
THAUNG
Min. of Social Welfare, Relief, & Resettlement
MAUNG MAUNG SWE, Maj.
Gen.
Min. of Sports
AYE MYINT, Brig. Gen.
Min. for Transport
THEIN SWE, Maj. Gen.
Min. in the Office of the Prime Min.
PYI SONE, Brig. Gen.
Min. in the Office of the Prime Min.
THAN SHWE
Governor, Central Bank of Burma
THAN NYEIN
Charge d'Affaires to the US
MYINT LWIN
Permanent Representative to the UN, New York
THAN SWE
Bron: CIA, ―Chiefs of State and Cabinet Members of Burma‖, 30/04/2009, https://www.cia.gov
/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-b/burma.html, raadpleging: 15/05/2009.
154
Download