Leerkracht 3 - China in de les

advertisement
Pa
Pagina 1
Groep 7/8
China
- Communisme,
Leerkracht - handreiking
Colofon
70 minuten
Aardrijkskunde
ook nu nog?-
Inleiding
Vandaag gaan we met elkaar kijken naar de gevolgen van het communisme
voor de christenen en de huidige vlag. Aan het eind testen we, door middel
van een quiz, wat de kinderen hebben onthouden van de voorgaande
lessen.
Doelstellingen
De leerlingen weten de gevolgen van het communisme voor de
christenen in China
De leerlingen maken kennis met de vlag van China
De leerlingen ontwerpen een nieuwe vlag en verwerken daar één of
meerdere items in over China, wat ze in de afgelopen lessen hebben
geleerd
De leerlingen kunnen de kennis die ze hebben opgedaan toepassen
in de quiz.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 7/8
Vakken en Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Domein: Tijd
Kerndoel 53
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit
de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de
wereldgeschiedenis..
Informatie
Gods reddende kracht, B. Davey (2012) is een boek over het christendom
in China, wat als goed naslagwerk kan dienen.
Ook kunt u gebruik maken van kinderboeken zoals:
De vrouw met het boek, M.A. Mijnders- van Woerden
Shen en Pino’s vlucht door China, J.F. van der Poel
Ga voor mij naar China, het leven en werk van Hudson Taylor, J.
Kranendonk-Gijssen
Lesidee
Introductie
Vandaag is de afsluitende les over China en het communisme onder het
bewind van Mao. Eerst gaat u met de leerlingen nadenken over de gevolgen
van het communisme voor de christenen. Daarna gaat u de vlag bekijken in
het kader van het communisme en laat u de kinderen in groepjes
Leerkracht - handreiking
Pagina 2
(dezelfde als de voorgaande lessen) een herontwerp maken. Als afsluiting van
de lessenserie doet u een quiz met de kinderen, om de geleerde kennis te
testen.
Inleiding
Als eerste gaat u met de kinderen nog nadenken over de gevolgen van het
communisme in China voor de christenen.
In les 2 is al uitgebreid stilgestaan bij de acties van Mao en de gevolgen
daarvan. Daarom gaan we in deze les kort kijken naar de gevolgen voor de
christenen. De leerlingen hebben misschien vast wel eens wat over christenen
in China gehoord. Praat daar met de leerlingen over door. Welke verhalen
zijn er bekend?
Kern
Tijdens het eerste gedeelte van de les gaat het vooral over de gevolgen van
het communisme. Hieronder staan punten die je met de leerlingen kunt
bespreken als het gaat over de christenen die nu in China wonen.
Christenen
Veel zendelingen die in het land China evangeliseerden, werden het
land uitgezet.
Christenen moesten ondertekenen dat ze de godsdienst aanhingen,
zoals de overheid het vertelde
Als ze dit niet deden, kregen ze het heel moeilijk en werd er veel op
hun gelet
Hierdoor kwamen er kleine huiskerken.
Tijdens de Culturele Revolutie, werden veel mensen die tegen het
communisme waren, dus ook de christenen, vermoord (door de Rode
Gardisten, les 2).
Deze tijd wordt voor de kerk in China ook wel: de diepste duisternis
genoemd, maar de kerk bleef bestaan en kwam nog sterker uit de
strijd.
Benadruk hierna dat het God is die voor Zijn volk zorgt en ze nooit zal
vergeten. De goedheid en almacht van God is dus te zien, door alle ellende
heen. Want de kerk in China (huisgemeenten) bestaat nog steeds en wordt op
veel plaatsen nu oogluikend toegestaan, als ze maar niet de groot worden.
Vlag
Hoe is in de vlag het communisme terug te zien?
Kleur rood: bloed van de soldaten, kleur van het communisme
5 sterren. 1 grote ster is de ster van de Communistische Partij, de vier
kleinere sterren staan voor de vier sociale klassen in China: de arbeiders, de
boeren, de kleine burgerij en de patriottische ondernemers
Vertel kort iets de manier waarop de vlag tot stand is gekomen. De
informatie hiervan is onderaan de les opgenomen.
Ontwerpen van een nieuwe vlag
De leerlingen gaan een nieuwe vlag maken voor China. De vlag moet aan de
volgende eisen voldoen:
Verwerk er één of meerdere onderdelen in die je de afgelopen lessen
over China hebt geleerd.
Maak de vlag zo dat hij een kans heeft om in China opgehangen te
worden!
We kijken klassikaal naar de vlag die het meest geschikt is voor China aan de
hand van de gestelde criteria.
Leerkracht - handreiking
Pagina 3
Afsluiting
Als afsluiting doen we met de klas een quiz, de kinderen mogen overleggen
in de groepjes waarin ze hebben samengewerkt. Dus de kinderen geven geen
individueel antwoord op de quiz, maar doen dat in groepjes. Als de
leerlingen het goed hebben gedaan, kunnen ze van de letters die eruit komen
het woord Beijing maken. Als de leerlingen deze stad kunnen vinden in de
atlas, krijgen ze een punt extra.
Quiz met de antwoorden: zie bijlage
Tijdsplanning
Introductie + inleiding
Kern
Afsluiting
5 minuten
50 minuten
10 minuten
Materialen
Beschrijf per lesonderdeel welke materialen er nodig zijn.
Introductie
n.v.t.
Inleiding
n.v.t.
Kern
Afbeelding van de vlag, papier, kleurpotloden, liniaal.
Afsluiting
Quizvragen, antwoordpapier voor de leerlingen,
Atlassen
Bronnen
Confucius
De cultuur in China werd en wordt al lange tijd gekenmerkt door de invloed
van Confucius (551 – 479 v. Chr.). Confucius heeft het beeld geschapen van
de ‘edele’ mens. Een mens is voor zijn medemensen verantwoordelijk. In
China kenmerkt dit zich door de fundamentele familierelaties die er liggen.
Bij deze relaties horen ook stereotiepe rolverdelingen. In deze cultuur
wordt dus het evangelie van Jezus Christus verspreidt.
Voor het eerst de Bijbel in China
Al eeuwenlang wordt er zending bedreven in China. Het christelijk geloof
werd voor het eerst rond 780 verspreidt. Later gaan er ook nog monniken
naar China, die daar een klooster stichten. Deze mensen krijgen best veel
invloed. Het Rooms-katholieke missiewerk heeft dus een invloed gehad,
maar werd ook weer vernietigd door andere groeperingen. In 1807 werd
voor het eerst het Bijbelse Evangelie in China gebracht.
Zending en zendelingen
Dit gebeurde door de zendeling Robert Morrison die uitgezonden was door
het Londens Zendingsgenootschap. Als eerste had hij de taak om de bijbel in
het Chinees te vertalen. Een andere zendeling die veel betekenis voor de
verspreiding van het evangelie in China heeft gehad is Hudson Taylor. Vanaf
1845 mochten protestantse zendelingen officieel het land in. Voor die tijd
ervoeren de zendelingen veel tegenstand, maar toch heeft het christelijk
geloof in China het altijd moeilijk gehad. Ook was er nog een sekte, die ook
gebruik maakte van de christelijke geschriften, maar openlijk geweld voerde,
de Taiping.
Leerkracht - handreiking
Pagina 4
Taiping-Tianguo was een religieuze beweging die snel uitgroeide tot een
massale volksbeweging. Ze hadden vooral veel invloed op de arme
plattelandsbewoners. Dit heeft tot grote opstanden en vele slachtoffers
geleidt, onder het mom van christelijk geloof.
Rond 1900 zijn er al ongeveer 600 zendelingen in China.
Er is nog veel meer te vertellen over de ontwikkeling van de zending in
China en wat er in de periode van 1800-1900 allemaal is gebeurd. Maar nu
gaan we specifieker kijken wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn
geweest voor de zending, die hebben plaatsgevonden onder het bewind
van Mao.
Het christelijk geloof en de zending onder het communisme
Naar mate de druk van het communisme toeneemt neemt in de periode
van 1945-1949 ook het aantal leden van de christelijke kerk toe. Ook zijn
er opvallend veel opwekkingen. In 1949 komt Mao aan de macht en hij wil
alles uitroeien wat niet communistisch denkt of niet de bereidheid toont
om sympathie te tonen voor zijn opvattingen. Daarom worden ook veel
christenen vermoord.
Het doel van de communisten is om China het sterkste bewind te geven.
Daarom gingen ze zich richten op de volledige beheersing van drie
levensterreinen: politiek, maatschappij en godsdienst. Het is
vanzelfsprekend dat we nu alleen in zullen gaan op de laatste pijler en dan
met name op het christendom. De communisten geloofden dat de
godsdienst een vorm van bijgeloof was en alleen door heropvoeding zou
kunnen verdwijnen. Hier oefenden ze invloed op uit door strikte
staatscontrole in te voeren, totdat de religie dood zou bloeden. Het
christelijk geloof werd gezien als een buitenlandse godsdienst die zwak
China allerlei dingen op wilde leggen. Ze begonnen met buitenlandse
zendelingen het land uit te zetten en eigendommen van
zendingsorganisaties over te nemen of te vernietigen. Alles wat dan nog
overbleef werd door de overheid streng in de gaten gehouden, om het
voor deze mensen ondragelijk te maken, zodat er uiteindelijk niets van
over zou blijven.
Oprichting van de Drie-zelf-hervormingsbeweging
Tegen het einde van 1951 waren steeds meer zendelingen uit het land
vertrokken. In mei 1950 werden vier protestantse leiders uitgenodigd
door de nieuwe premier. Ze stelden een manifest op met als titel:
Handleiding voor het Chinese Christendom bij de Opbouw van Nieuw
China. Hierin stond dat christenen moesten erkennen dat ze trouw en
gehoorzaam zijn aan de Communistische Partij. Op die manier hoopte de
staat dat ze gezuiverd zouden worden van imperialistische invloeden, dit
hield in dat ze geen contact meer mochten hebben met zendelingen die
van buiten China kwamen. Als de christenen daarmee in zouden
stemmen, konden ze hopen op vrijheid van hun godsdienstige
geloofsovertuiging. Het drievoudige principe voor de kerk bestond uit:
zelfbestuur, zelfvoorziening en zelfvoortplanting. De DZH werd opgericht
in 1951 en kwam onder leiding te staan van het Bureau van
Godsdienstzaken en deze zou ook voor de uitvoering van het beleid
zorgen.
Leerkracht - handreiking
Pagina 5
Er werd gezegd dat veel christenen dit manifest ondertekend hadden, maar
uiteindelijk waren het er maar 40.000. Dit is echt maar een klein gedeelte van
de christenen. Veel hebben ervoor gekozen om het niet te ondertekenen,
omdat ze vinden dat een kerk met zoveel invloed van overheidswege geen
goede kerk kan zijn, met een zuiver christelijke boodschap.
Huiskerken
Veel protestantse christenen behoorden tot de niet erkende huiskerken. Dit
was onder het bewind van Mao, maar is op dit moment nog steeds zo. Deze
huisgemeenten hebben een geloofsbelijdenis, die overeenkomsten laat zien met
de reformatorische traditie die wereldwijd bekend is. Deze kerken willen zich
niet laten registreren door de overheid. Vanaf 1958 begint een zware
vervolging tegen deze huisgemeenten. Ze worden gezien als een pest voor de
samenleving en worden daarom ook niet geaccepteerd door het
communistische regime. In 1966, tijdens de Culturele Revolutie nemen de
vervolgingen toe tot een hoogtepunt.
1966 De Culturele Revolutie
Dit betekende in de geschiedenis van de zending en het christendom in China
een grote ramp. Mao ging een grote zuivering houden in China. Heel China
moest gezuiverd worden van alles wat tegen het communisme was. Hij begon
hiermee op het culturele vlak en ook de godsdienst werd hierin meegenomen.
Dus alle huiskerken die niet bij de Drie-zelf-kerk hoorden werden gezien als
opstand tegen met communisme. Maar de communisten hadden ook van de
Drie-zelf-kerk geen hoge dunk. Dit betekende voor de zending een ramp. Veel
lectuur werd vernietigd, christenen werden vervolgd, opgepakt, gemarteld en
uiteindelijk op de vreselijkste wijzen gedood. Ook vrouwen werden hierin niet
ontzien. In het boek ‘Gods reddende kracht’, geschreven door Bob Davey,
wordt deze periode ook wel genoemd: “De diepste duisternis’’. Christenen
waren dus vaak het doelwit van het geweld wat werd gebruikt door de Rode
Gardisten, de jonge rekruten onder bevel van Mao. Toch moet ook niet
onvermeld blijven dat de kerk sterker uit deze ellende is gekomen, dan ze ooit
tevoren was. Christus toonde Zijn macht en gaf de vervolgde mensen
standvastigheid.
Welk gevolg heeft dit gehad voor de zending en het christendom nu?
Sinds die tijd zijn de vervolgingen echt begonnen en op dit moment hangt het af
van de provincie waar je woont in welke mate deze vervolgingen vorm hebben.
Vaak wordt het ook wat oogluikend toegestaan, zolang de huisgemeenten niet
te groot worden.
De vlag
De vlag van de Volksrepubliek China, ook wel de Vijfsterrige Rode Vlag
genoemd, werd op 1 oktober 1949 voor het eerst gehesen. Het is een rode
vlag, met linksboven een grote, gele vijfbenige ster. Deze ster is boogvormige
omrand met vier kleinere, gele vijfbenige sterren.
Leerkracht - handreiking
Pagina 6
Symboliek
In de vlag is duidelijk de invloed van de Communistische partij te zien. De
hoofdkleur van de vlag is rood, de kleur van het communisme. Het
symboliseert ook het bloed van de Chinese soldaten die om zijn gekomen in de
oorlogen. De grootste ster beeldt de Communistische Partij uit. De vier
kleinere sterren staan voor de vier sociale klassen in China: de arbeiders, de
boeren, de kleine burgerij en de patriottische ondernemers. De onderlinge
verhoudingen in de vlag staan in verhouding met elkaar (2:3).
Geschiedenis
De vlag van de Volksrepubliek China, ook wel de Vijfsterrige Rode Vlag
genoemd, is ontworpen door kunstenaar en econoom Zeng Liansong. De vlag
werd ontworpen naar aanleiding van een oproep van de
Consultatieconferentie, kort nadat de communisten in China aan de macht
waren gekomen. Deze oproep heeft geleid tot meer dan 3000 inzendingen. Uit
alle inzendingen werden 38 finalisten gekozen. Bij het kiezen van de vlag is goed
te zien hoeveel invloed het communisme hierbij heeft gehad en welke
ontwerpen doorslaggevend waren of juist niet. Zo was er een vlag ontworpen
met de ster van het communisme samen met drie lijnen die op de drie
belangrijkste rivieren van China duiden. Deze vlag werd afgekeurd omdat dit de
suggestie zou kunnen wekken dat China in drie delen verdeeld was. Er was ook
een vlag ontworpen met de vier sterren onder de grote ster, maar dit vond
men te weinig harmonieus. Er was ook een vlag ontworpen met een hamer en
een sikkel in het midden van de grote ster. Deze vlag werd afgewezen, want hij
toonde geen puur communistisch beeld, maar een Maoïstisch beeld. Uiteindelijk
werd, na enkele wijzigingen, de vlag van Zeng Liansong gekozen. Op 1 oktober
1949 werd de vlag voor het eerst gehesen, door Mao Zedong op het plein van
Hemelse Vrede.
Verdieping/meer informatie
Gods reddende kracht, Bob Davey (2012)
www.bonisazending.nl
Download