ECHA publiceert een nieuwe wegwijzer voor het

advertisement
ECHA/PR/10/11
Helsinki, 3 juni 2010
ECHA publiceert een nieuwe wegwijzer voor het vermijden
van dierproeven
ECHA's nieuwe wegwijzer helpt de industrie alle mogelijke alternatieve
methoden in overweging te nemen voor het genereren van gevarengegevens
om ervoor te zorgen dat proeven met gewervelde dieren slechts de allerlaatste
optie is.
De REACH-verordening heeft niet alleen tot doel een hoog niveau van bescherming van de
gezondheid van de mens en het milieu te w aarborgen, maar ook alternatieve
beoordelings methoden voor gevaren van stoffen te bevorderen. Wanneer er onvoldoende
informatie over de gevaren van een chemische stof bestaat, verlangt REA CH van de
industrie de lacunes aan te vullen, de risico’s en gevaarlijke eigenschappen van hun stoffen
te beoordelen en alle risicobeheers maatregelen vast te stellen, die noodzakelijk zijn om de
gezondheid van de mens en het milieu te beschermen.
In veel standaardtestmethoden w ordt gebruik gemaakt van gew ervelde dieren om de
gevolgen van chemische stoffen voor mens en milieu te kunnen voorspellen. Om onnodige
dierproeven te vermijden, bevordert ECHA alternatieve methoden voor het beoordelen van
risico’s en gevaren.
Daartoe moeten de ondernemingen alle beschikbare en ter zake doende informatie over de
eigenschappen van stoffen kunnen verw erven en evalueren. Zij moeten ook gegevens met
elkaar delen om dubbel w erk te voorkomen.
Uiteraard moeten de ondernemingen zich ervan vergew issen dat aan de formele
voorwaarden voor het gebruik van alternatieve methoden is voldaan. De gegevens moeten
bijvoorbeeld w orden verkregen met behulp van gevalideerde methoden en de resultaten
moeten toereikend zijn voor indeling, etikettering en risicobeoordeling.
Europees Agentschap v oor chemische stoffen
P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland
Tel. +358 9 6861 80 | Fax +358 9 6861 8210 | http://echa.europa.eu | [email protected]
Meer informatie:
Wegw ijzer over het verm ijden van onnodige dierproeven
http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_10_avoid_animal_testing_en.pdf
Richtsnoer:
http://guidance.echa.europa.eu/
Wegw ijzers:
http://echa.europa.eu/publications_nl.asp
Europees Agentschap v oor chemische stoffen P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland
Tel. +358 9 6861 80 | Fax +358 9 6861 8210 | http://echa.europa.eu | [email protected]
Download