GEBRUIKSINSTRUCTIES VERTIC Veiligheidsharnas

advertisement
GEBRUIKSINSTRUCTIES
VERTIC Veiligheidsharnas
(EN-361)
Richtlijnen voor het gebruik, veiligheid, levensduur, opslag en onderhoud
Het veiligheidsharnas van VERTIC voldoet aan de bovenvermelde norm(en), is voorzien van het CEmerkteken en is een onderdeel van een valbeschermingsysteem volgens EN-363. Het harnas,
indien goed afgesteld, dient als lichaamsbevestiging voor, gedurende en na een valincident en
dient te worden toegepast in situaties waar gevaar van vallen van een hoogte van ≥ 2,5 meter (of
lager indien er op een kleinere hoogte reeds gevaarlijke obstakels) bestaat en mag alleen gebruikt
worden i.c.m. andere (systeem)componenten die aan de Europese Normen (bijv. EN-353-1 & -2,
EN-354, EN-360, EN-795) voldoen.
A)
Schouderbanden
B)
Achteraansluiting
C)
Borstband
D)
Schouderbandafstelling
E)
Beenbandgesp
F)
Beenafstelband
Het aantrekken van het harnas:
1. Haal het harnas uit de verpakking of opbergtas. Leg het harnas op een vlakke
ondergrond en voorkom dat het bandenstel verward is. Bij het voor de eerste maal
aantrekken is het aanbevolen de bandlengten maximaal in te stellen.
2. Maak het beenbandenstel los zoals aangegeven in figuur 2 t/m 4.
3. Pak het harnas op aan de metalen achteraansluiting B) in figuur 1.
4. Doe de schouderbanden A) aan alsof het een jas is.
5. Sluit de borstband C) als in figuur 5 t/m 7.
6. Haal iedere gesp F) (“mannetje”) van het beenbandenstel tussen de benen door en
bevestig de uiteinden aan de gesp E) (“vrouwtje”), zie figuur 5 t/m 7.
7. Met het harnas op de juiste manier aangetrokken, kan nu de afstelling van zowel het
rompdeel als beenbanden voltooid worden. Let hierbij op de volgende punten:
a) Stel de schouderbanden niet te los af, ze mogen niet van de schouders afglijden
(bilband grijpt onder de billen aan);
b) De borstband dient op borsthoogte te worden afgesteld;
c) De beenbanden dienen strak, doch comfortabel afgesteld te worden;
d) Let op dat de banden van het harnas niet gedraaid zijn.
8. Losse uiteinden van het bandenstel dienen weggewerkt te worden door gebruik te maken
van de clips en elastieken borgingen.
Het openen en sluiten van het bandenstel:
Gebruikers Instructie VERTIC Veiligheidsharnas
Figuur 1 – Het harnas
TECHNISCHE HANDLEIDING
WAARSCHUWING!
Geen valbeschermingsysteem kan u garanderen dat er geen letsel optreedt indien er zich een val
voordoet. Deze systemen zijn ontwikkeld om de mate van letsel aanzienlijk te reduceren. Verkeerd
of onjuist gebruik van een valbeschermingsysteem verhoogt de kans op ernstig letsel echter in
hoge mate en geeft een fout veiligheidsbeeld. Sla in het bijzonder acht op de hieronder genoemde
hoofdpunten.
Deze aanwijzingen zijn nog eens speciaal genoemd en dekken niet alle mogelijke risico’s af.
1) De bevestigingspunten van het valbeschermingsysteem dienen voldoende sterk
(Fmin. 10 kN) te zijn om de optredende (val)kracht te kunnen weerstaan.
2) Werk nooit boven het bevestigingspunt.
3) Vrije val dient te allen tijde voorkomen te worden, maar nooit groter te zijn dan 2,0 meter.
Gebruik valdemping!
4) Tracht obstakels in uw werkomgeving in een nabijheid minder dan 3 meter te voorkomen
en tracht een slingerende val te voorkomen. Indien men zich niet recht onder het
bevestigingspunt bevindt zal zich een slingerende val kunnen voordoen.
DE IMPACT VAN EEN SLINGERENDE VAL IS EVEN GROOT ALS DIE VAN EEN VERTICALE
VAL!
5) Controleer wat de valafstand zal zijn bij het door u in gebruik zijnde antivalmiddel/systeem. Houdt circa 2 maal deze afstand vrij tussen u en de eerste obstakels.
Gebruikers Instructie VERTIC Veiligheidsharnas
ALLE POTENTIËLE GEBRUIKERS VAN DEZE PRODUCTEN EN HUN LEIDINGEVENDEN DIENEN
DEZE INSTRUCTIES VOLLEDIG TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN. HET NALATEN HIERVAN KAN
RESULTEREN IN ERNSTIGE ONGEVALLEN EN LETSELS!!!
TOEPASSINGS-, GEBRUIKS- & ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Alle door VERTIC geleverde veiligheidsharnassen zijn ontworpen, geproduceerd en getest om u de
grootst mogelijke veiligheid te kunnen bieden en conform de Europese Normen. Gefabriceerd
onder strikte kwaliteitscontrole, uit hoogwaardige materialen en gedragen conform deze
instructie, bieden de veiligheidsharnassen een optimale, geïntegreerde bescherming aan de
drager. Indien correct bevestigd aan bijvoorbeeld een VERTIC antivaltoestel wordt de optredende
valkracht door de valdemper aanzienlijk gereduceerd tot een internationaal aanvaard niveau en
afgeleid naar die plaatsen van het lichaam waar deze het beste opgevangen kunnen worden. De
drager blijft in een correcte verticale positie waardoor evacuatie en redding van het slachtoffer
vereenvoudigd en letsel voorkomen wordt.
Ieder harnas dient voor ingebruikname visueel op mogelijke beschadiging, slijtage en veroudering
gecontroleerd te worden.
Inspectie dient tenminste 1 maal per 12 maanden door VERTIC of een geautoriseerde persoon
uitgevoerd te worden (NEN EN-365:1992).
A) GOEDGEKEURDE TOEPASSING
1) Ieder veiligheidsharnas is geschikt voor gebruik door één persoon.
2) De maximale werkbelasting van de drager, inclusief gereedschap, uitrustingsstukken,
speciale kleding enz. is gelimiteerd tot maximum van 136 kg.
3) “D-RING” LOCATIE. Ieder harnas heeft gespecificeerde bevestigingspunten. Deze variëren
van rugbevestiging, borstaanslag tot twee bevestigingen t.b.v. arbeidspositionering op de
heupen. Het juiste bevestigingspunt is afhankelijk van het harnas, valbeschermingsysteem
en het inzetgebeid.
C) AFSTELLING HARNAS
Alle VERTIC veiligheidsharnassen zijn eenvoudig en snel af te stellen op lichaamsmaat. Meest
ideaal is een harnas als persoonlijk uitrustingsstuk voor iedere gebruiker
(zie NEN EN 365:1992), correct afgesteld op zijn/haar lichaamsafmetingen en –vormen. Dit
biedt de beste bescherming tijdens gebruik, met als additioneel voordeel dat de gebruiker het
harnas snel kan aantrekken.
D) GEBRUIKSINSTRUCTIES
1) Het harnas dient comfortabel te zitten en correct gepositioneerd te zijn. In geen geval zijn
ruim zittende banden van het harnas toegestaan.
2) Na het sluiten en zekeren dienen alle gespen gecontroleerd te worden.
3) Alle, na het afstellen, loshangende banden moeten weggewerkt worden m.b.v.
verschuifbare bandhouders en/of door deze achter andere banden in te scheren.
Loshangende banden zijn gevaarlijk!
4) Gebruik alleen het juiste harnasbevestigingspunt in samenhang met het gebruikte toestel
of systeem. Controleer dit met de gebruiksinstructies.
5) Tenzij anders gespecificeerd in de systeem-/toestelinstructies:
a) De D-ringen die zich op heuphoogte van het harnas bevinden, indien aanwezig, dienen
Gebruikers Instructie VERTIC Veiligheidsharnas
B) CONTROLE VÒÒR INGEBRUIKSNAME
1) Controleer uw harnas op beschadigingen aan bandmateriaal, rugplaat, gespen en ander
beslag, stiksel en D-ring bevestigingspunten.
2) Controleer het harnas op vlekken en verfspatten. Bestanddelen van oplosmiddelen, verf
e.d. kunnen het bandmateriaal en stiksels aantasten waardoor verzwakking van het
materiaal optreedt. Deze beschadigingen zijn veelal aan een verharding van het
bandmateriaal te herkennen.
alleen als bevestigingspunten voor werkpositionering gebruikt te worden.
b) De zich op buikhoogte bevindende D-ring, indien aanwezig, dient alleen gebruikt te worden
in combinatie met een (ladder)klimsysteem.
6) Tenzij de gespecificeerde instructies van het gebruikte toestel/systeem, vanglijn met
valdemper of andere valbescherming of schokabsorberende toestel anders vermelden,
dient slechts de zich op de rug bevindende D-ring bevestigingspunt gebruikt te worden.
7) Het niet kunnen uitvoeren van bij het antivalsysteem/-toestel horende gebruiksinstructies
in relatie tot het harnas, kan tot storingen in het systeem en/of ernstig letsel door val
leiden.
E) GEVAARVERMIJDING BIJ GEBRUIK VEILIGHEIDSHARNASSEN
Bijzondere
gevarenpunten
Gebruik in / bij
Vermijding
Scherpe randen
In het bijzonder tijdens werkzaamheden in
omgevingen met scherpe delen, staal- en
betonconstructies, in het bijzonder bij werken
met glas en blik. Ook werktuigen kunnen een
gevarenbron vormen.
(Petro-)chemische industrie, tankreiniging,
raffinaderijen, algemene
reinigingswerkzaamheden, etc.
Door afscherming van scherpe randen en/of
preventief gedrag tijdens uitvoering
werkzaamheden.
Chemicaliën
Vonkenregen
Contact- en
stralingswarmte
Bij werken aan staalconstructies (lassen en
slijpen) en/of vuur.
Bij open vuur (brandbestrijding),
laswerkzaamheden.
Bij afdalen et cetera kunnen door wrijving
temperaturen ontstaan die tot het
materiaalsmeltpunt reiken.
Valbelastingen
Tijdens werkzaamheden op hoogte en het
uitvoeren van reddingsacties
Onwetendheid
Wie onoordeelkundig / ondeskundig handelt
is de grootste gevarenbron.
Contact met chemicaliën, in het bijzonder
zuren, vormt een groot risico.
De gevarenvermijding begint hier bij het
plannen van inzet en gebruik.
Van tevoren getroffen, geëigende
maatregelen voor afdekking.
Van tevoren getroffen, geëigende
maatregelen.
Afdaalsnelheid aanzienlijk aanpassen
(verminderen). Bij lange afdalingen met grote
last moeten geëigende afdaalmiddelen
gekozen worden ( EN 341).
Door van tevoren getroffen maatregelen
moet door passende zekeringsmiddelen de
valhoogte altijd geminimaliseerd worden.
Informeren en scholing.
Opleiding en training van de gebruikers door
competent en geschoold personeel.
Gebruikers Instructie VERTIC Veiligheidsharnas
F) ONDERHOUD EN SERVICE
In geen geval mogen veiligheidsharnassen op welke wijze dan ook gewijzigd of aangepast worden
daar dit de correcte werking schaadt en het harnas onveilig wordt. Iedere reparatie dient slechts
te worden uitgevoerd door VERTIC.
NA EEN ZWARE VAL DIENT IEDER HARNAS UIT GEBRUIK GENOMEN TE WORDEN!
Volgende op iedere val moet het harnas uit gebruik worden genomen en door een geautoriseerde
veiligheidsofficier/-deskundige geïnspecteerd worden, die bepaalt of het harnas gerepareerd of
vernietigd moet worden.
“Toonbankcontrole”, zoals hieronder beschreven, moet uitgevoerd worden voor en na uitgifte van
het harnas en periodiek in het gedurende een langere periode blijft opgeslagen:
1) BANDMATERIAAL:
a) Controleer visueel op beschadigingen aan het bandmateriaal. Doe dit door de banden over
hun gehele lengte, ieder 15 mm tussen uw handen tot een “U” te buigen. Dit zal eventuele
beschadigingen als slijtage, insnijdingen, rafels, verbranding of beschadigd materiaal aan
het licht brengen.
b) Inspecteer en controleer alle stiksels bij kruisingen e.d. van de banden op gebroken en
2)
3)
4)
5)
6)
gerafelde draden.
c) Controleer op vlekken en verfspatten. Sommige bestanddelen in reinigings-,
verdunningsmiddelen en verf kunnen door een chemische reactie het materiaal aantasten
en verzwakken. Dit is veelal herkenbaar door verstijving van het materiaal.
BANDMATERIAAL EN BESLAG:
Kijk zorgvuldig de bevestigingspunten van de gespen, instellingen en D-ringen na. Let
speciaal op eventueel gebroken stiksels en rafels.
D-RINGEN:
Controleer deze op scherpe kanten, corrosie, bramen, breuken, indrukkingen of
vervormingen.
GESPEN:
Controleer de gespen op scherpe kanten, corrosie, bramen, breuken, indrukkingen of
vervormingen. Gespen moeten vrij zijn van vervormingen en makkelijk in- en uit elkaar
geschoven kunnen worden. De onderdelen dienen vrij te kunnen draaien en bewegen.
D-RING OP RUG, RUGPLAAT EN RINGBEVESTIGING:
Controleer de (rug)plaat, beide zijden en alle hoeken en gleuven en gaten op mogelijke
scherpe kanten, verbrandingen, bramen, breuken, scheuren, indrukkingen of andere
beschadigingen.
LABELLING: Controleer dat het label aanwezig, schoon en leesbaar is.
G) LEVENSDUUR
Referentiewaarden voor gebruiksduur van veiligheidsharnassen op voorwaarde van vakkundig
gebruik, opslag en onderhoud.
De maximale gebruiksduur van veiligheidsharnassen is, vanwege de natuurlijke- en/of
geforceerde veroudering van de materialen, afhankelijk van de individuele
gebruiksomstandigheden en daarom vooraf moeilijk in te schatten. De gebruiksduur kan variëren
van éénmalig gebruik onder extreme omstandigheden (bijv. agressieve chemische milieus, serieus
valongeval) tot maximaal 10 jaar afhankelijk van hoe het harnas was opgeslagen en gebruikt.
Gebruikswijze
Max. 10 jaar
Ongebruikt en optimaal opgeslagen (20° C.,
donker, 60% relatieve vochtigheid), regelmatig
vakkundig geïnspecteerd en gecontroleerd
Tot 7 jaar
Zonder mechanische belasting en steeds
kortstondig gebruik
Zelden gebruik - bijv. 1-2 maal per jaar
Tot 5 jaar
Met minimale mechanische belasting (bijv.
statische belasting met lichaamsgewicht) en
steeds kortstondig gebruik
Af en toe gebruik - bijv. 1 maal per
maand
Tot 3 jaar
Met minimale mechanische belasting (bijv.
statische belasting met lichaamsgewicht) en
gemiddelde gebruiksduur van 2-4 uur
Regelmatig gebruik - bijv. meerdere
malen per maand
Tot 1 jaar
Met gering gebruik (statische belasting en
incidentele afdalingen met lichaamsgewicht) en
gemiddelde gebruiksduur van 2-4 uur
Frequent gebruik - bijv. 1 maal per
week
Minder dan 1 jaar
Bij intensief gebruik, met duurbelasting
Zeer frequent gebruik - bijv. dagelijks
In tabel aangegeven maximale levensduren
Frequentie visuele en manuele
controle
Gebruikers Instructie VERTIC Veiligheidsharnas
Gebruiksduur
Gebruikers Instructie VERTIC Veiligheidsharnas
H) REINIGING EN OPSLAG
1) Harnassen uit Nylon of Polyester kunnen gereinigd worden met een natte spons of doek,
al dan niet met een zachte zeep (gebruik geen chemicaliën of oplosmiddelen!). Na reiniging
spoelen met schoon water en ophangen om te drogen. Stel het harnas niet bloot aan
hoge temperaturen, stoom of langdurig aan zonlicht.
2) Harnassen dienen opgehangen te worden aan de D-ring op de rugplaat, op een
klerenhanger of los over bijvoorbeeld een stoel, in een schone droge ruimte, vrij, zonder
dat er blootstelling aan grote warmte, kwalijke dampen of corroderende middelen
plaatsvindt.
Indien een harnas niet aan de genoemde controlepunten voldoet of andere zichtbare
beschadigingen heeft, biedt het harnas dan aan een gekwalificeerde functionaris ter
inspectie aan. Deze functionaris dient geautoriseerd te zijn om verder gebruik, reparatie of
vernietiging te bepalen. Een te repareren harnas dient aan VERTIC geretourneerd te
worden, onder begeleiding van een schriftelijk rapport van uw inspectie en de gebreken.
Volg de instructies in deze handleiding, het houdt u veilig! Onderstaande logboek wordt
voor elk harnas uitgegeven en dient bij elk harnas bewaard te worden.
SERVICETABEL
Artikel:
Gebruikersnaam:
Serienummer:
Aankoopdatum:
Datum ingebruikneming:
Commentaar:
LOGBOEK
Controledatum
Opmerkingen
Paraaf
Gebruikers Instructie VERTIC Veiligheidsharnas
Inzetdatum
Download