aanvraagformulier projectsubsidies

advertisement
AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES
Actieve bijstand bieden aan de cultureel-erfgoedzorgers binnen het werkingsgebied is
één van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedconvenant (2015-2020). Hieronder
valt onder meer de inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning van
erfgoedprojecten. Onder een erfgoedproject verstaan we “een samenhangend geheel van
activiteiten waarbij verschillende methodieken gebruikt worden, gericht naar een
specifieke doelgroep en dat een vooraf geformuleerd resultaat beoogt, waarbij het zich
richt op cultureel erfgoed, wat enkel duidt op roerend en immaterieel erfgoed. Met
andere woorden: alles wat niet met archeologie, gebouwen of landschappen te maken
heeft.”
Voor de regio Noorderkempen wordt de financiële ondersteuning van dergelijke
projecten geregeld via het subsidiereglement dat je kunt raadplegen via
www.erfgoednoorderkempen.be of dat je kunt opvragen door een mailtje te sturen naar
[email protected] In dit regelement staan uitgebreid alle voorwaarden
waaraan je als aanvrager én je project moeten voldoen. Neem het reglement eerst
grondig door voor je dit aanvraagformulier invult. We vragen om, voordat je van start
gaat met je project, eerst contact op te nemen met de erfgoedcel om het projectplan te
bespreken.
1
Erfgoed Noorderkempen – Druivenstraat 18 – 2300 Turnhout – +32 (0)14 44 33 62 –
[email protected] – www.erfgoednoorderkempen.be -
Datum aanvraag:
Titel:
Algemene gegevens :
Initiatiefnemer / organisatie
/verantwoordelijke voor het project:
Correspondentieadres:
Contactpersoon:
Telefoon en/of GSM:
Fax:
E-mail:
Rekeningnummer:
Rekeningnummer op naam van:
Website:
Juridische Vorm
o vzw
o feitelijke vereniging
o andere
2
Erfgoed Noorderkempen – Druivenstraat 18 – 2300 Turnhout – +32 (0)14 44 33 62 –
[email protected] – www.erfgoednoorderkempen.be -
Omschrijving van het project:
Geef aan om welk soort project het gaat:
☐
Gewoon project
☐
Buitengewoon project (zie bijlage 1)
☐
Meerjarig project
Geef hieronder een zo gedetailleerd mogelijke projectbeschrijving
Van:
Tot:
Wat?
Voor wie is het bedoeld?
Motivatie:
Waarom?
Waarom is het een
vernieuwend project?
Partners:
(Er mogen meer dan drie partners zijn, vul aan indien nodig)
Partner 1:
Rol:
Partner 2:
Rol:
Partner 3:
Rol:
3
Erfgoed Noorderkempen – Druivenstraat 18 – 2300 Turnhout – +32 (0)14 44 33 62 –
[email protected] – www.erfgoednoorderkempen.be -
Communicatie:
(Som alle genomen communicatieacties op. Kopieer de tabel indien nodig)
Acties:
Doelpubliek:
Acties:
Doelpubliek:
Acties:
Doelpubliek:
Financieën:
(voor meerjarige projecten – kopieer deze tabel en vul deze tweemaal in: voor het
eerste en voor het tweede jaar)
INKOMSTEN
ITEM
UITGAVEN
BEDRAG
ITEM
BEDRAG
TOTAAL:
GEVRAAGDE BEDRAG:
Opgelet: het reglement is aangepast: voortaan kan het volledige subsidiebedrag
teruggevorderd worden als het evaluatieformulier niet tijdig ingeleverd wordt!
☐
Ik heb het subsidiereglement gelezen en ga akkoord met de inhoud.
4
Erfgoed Noorderkempen – Druivenstraat 18 – 2300 Turnhout – +32 (0)14 44 33 62 –
[email protected] – www.erfgoednoorderkempen.be -
BIJLAGE 1: BIJKOMENDE CRITERIA
Enkel projecten die aan 5 van de 8 criteria (Hoofdstuk 2, Artikel 7 van het reglement)
beantwoorden, kunnen in aanmerking komen voor een hoger subsidiebedrag dan €1000
met een maximum van € 2000. Slechts 4 projectaanvragen per jaar kunnen hiervoor in
aanmerking komen. Motiveer daarom grondig per criterium waarom jouw project
hiervoor in aanmerking kan komen.
CRITERIUM
MOTIVEER
Het project is een samenwerking tussen
minimaal drie partners uit onze regio. Niet
alle partners zijn noodzakelijk alleen
afkomstig uit verschillende gemeenten of
zelfs uit de regio.
Het project heeft een bovenlokale,
regionale, nationale of internationale
relevantie. Deze relevantie kan liggen in de
spreiding van de partners, de inhoud van
het project of in de voorbeeldwerking van
het project.
Door de uitvoering van het project wordt
expertise opgebouwd, die aantoonbaar
doorgegeven wordt aan andere
organisaties.
Het project heeft een blijvende waarde
(bijvoorbeeld in de vorm van een
publicatie, een inventaris, een website…).
De doelgroep van het project is atypisch
5
Erfgoed Noorderkempen – Druivenstraat 18 – 2300 Turnhout – +32 (0)14 44 33 62 –
[email protected] – www.erfgoednoorderkempen.be -
CRITERIUM
MOTIVEER
binnen de werking van de aanvrager.
Het project gaat door op een bijzondere
locatie (bijvoorbeeld op een locatie waar
normaal gezien niet aan (actieve)
erfgoedwerking wordt gedaan).
Het materiaal (bijvoorbeeld metadata,
archieven, objecten, documentatie,
bibliotheek…) dat verzameld wordt tijdens
een project, wordt na afloop van het
project in goed beheer bewaard, bij
voorkeur bij een organisatie die het
beheer van erfgoed als kerntaak heeft
(bvb. een gemeentearchief, het
Rijksarchief of een erkend museum).
De communicatie maakt gebruik van
bijzondere middelen of hedendaagse
technieken.
6
Erfgoed Noorderkempen – Druivenstraat 18 – 2300 Turnhout – +32 (0)14 44 33 62 –
[email protected] – www.erfgoednoorderkempen.be -
Download