Uitnodiging: muzikale feestdag ter ere van Jean Lambrechts op

advertisement
Uitnodiging:muzikalefeestdagtererevanJeanLambrechtsopzondag2oktober
ComponistJeanLambrechtsvierdeop1juli2016zijn80-steverjaardag.DeStichting
MaastrichtseComponistenorganiseerttererevandefeestelingopzondag2oktobereenaantal
muzikalefestiviteitenwaarmeezijdecomponistinhetzonnetjewilzettenenzijnmuziekeen
podiumgeeft.AllecompositiesdieklinkenzijnvandehandvanJeanLambrechts.Wijnodigenu
hierbijmetveelplezieruit.
Hetprogramma
Ochtendprogramma10.00uur
SintServaasbasiliek
HoogmismetdeuitvoeringMissaBasiliensis‘Paxhominibusbonaevoluntatis’,gezongendoorhet
BasilicakoorO.L.V.SterrederZeeMaastrichtenDeCappellaSanctiServatii.OrganistisMarcel
VerheggenenhetgeheelstaatonderleidingvandirigentHansHeijkers(wereldpremièretijdens
MusicaSacraMaastricht).
Middagprogramma14.00–17.00uur
SintServaasbasiliek
uitvoeringdriedelenuitdeorgelcompositie‘Cathédrales’doororganistMarcelVerheggenen
zangeresRegulaBoeninger.
WandelingnaardeSintJanskerk
StadsbeiaardierFrankSteijnsspeeltophetServaascarillon‘EntrateVariationeeFuga’.
SintJanskerk
Concert,presentatieJacquesGiesen.
‘ConcertenQuatuor’doorsaxofoonkwartetA’Meuse
‘Romance’doorFransVermeulen(viool)enChristianneSteegmans(piano)
‘Embryon’doorToonFret(dwarsfluit)
‘PianosonatineGaillarde’doorWouterBergenhuizen(piano)
InauguratievanburgmeesterAnnemariePenn-TeStrakealsbeschermvrouwevandeStichting
MaastrichtseComponisten
4liederenuit‘CancionesdelCantoJonde’doorVeroniquevanderMeijden(alt)enRobertWeirauch
(piano)
Afsluitingmetgezelligenazit.
Informatie
Meerbijzonderhedenvindtuopwww.maastrichtsecomponisten.eu.
Gratistoegang,vrijegave
Hetconcertisvrijtoegankelijk.Wijverzoekenuvriendelijkweluwplaatsentereserverenvia:
http://jeanlambrechts2oktober.eventbrite.nl
Wijwaardereneenvrijegaveomalleorganisatiekostentedekken.Ditismogelijkvia:
•
deaangegevenreserveringslink
•
eendonatieaanStichtingMaastrichtseComponistenvia
http://www.maastrichtsecomponisten.eu/?page_id=47
•
tijdenshetconcertop2oktober2016
Metdankaan
WijzijndeStichtingFrederikEdmondBrand,PantaRheiMaastricht,StichtingKanunnikSalden
Nieuwenhof,Leyser&Hermans,ToutMaastricht,TurnkeyMedia,SligroendeSt.Janskerkzeer
erkentelijkvoordefinanciëletegemoetkomingvoordeorganisatievan2oktober.
TevensbedankenwijhetElisabethStrouvenFondsendebegunstigersvandeStichting
MaastrichtseComponistenvoordestructurelefinanciëlebijdragenenhetvertrouweninde
activiteitenvandeStichtingMaastrichtseComponisten.
Metvriendelijkegroeten,
namensdeStichtingMaastrichtseComponisten,
MaudDouwes
voorzitter
StichtingMaastrichtseComponisten–Ketsingenstraat316215KMMaastricht–[email protected]
www.maastrichtsecomponisten.eu
Download