Belastingen Nederland Duitsland

advertisement
www.go-euregio.eu
Belastingen Nederland Duitsland
In tegenstelling tot de sociale verzekeringen is de inkomstenbelasting in de lidstaten van de EU niet gecoördineerd of geharmoniseerd. De belasting wordt geregeld in
nationale wetgeving en in talrijke bilaterale en/of multilaterale belastingverdragen en -afspraken. Maar ook als de
wetgeving niet geharmoniseerd is, mag deze niet in strijd
zijn met de basisprincipes van de EU-wetgeving, met name wat het vrije verkeer en de gelijke behandeling van
werknemers in de EU betreft.
Het inkomen van grensarbeiders tussen Nederland en
Duitsland kan in één van beide of in beide landen worden
belast, afhankelijk van de belastingregelingen die beide
landen zijn overeengekomen. Duitsland en Nederland
hebben een belastingverdrag gesloten om het betalen
van dubbele belasting te voorkomen. Tevens is vastgelegd dat een grensganger op dezelfde wijze belast kan
worden als een ingezetene, dus ook van dezelfde fiscale
voordelen gebruik moet kunnen maken.
Een grensganger is voor zijn totale wereldinkomen inkomstenbelastingplichtig in het land waar hij woont. Omdat de grensganger in een ander land werkt, is hij in het
werkland loonbelastingplichtig over dat inkomen. Dankzij
het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland betaalt de grensganger over het loon dat in het buitenland
verdiend wordt geen belasting meer in het woonland.
Echter, het inkomen telt in het woonland wel mee om
vast te stellen hoeveel procent belasting hij moet betalen
over het inkomen in het woonland (progressieve belastingen). Dit geldt zowel voor inwoners van Duitsland als van
Nederland.
In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is
vastgesteld over welke inkomsten men waar belastingplichtig is. In grote lijnen komt het er op neer dat inkomsten uit werk en wettelijke uitkeringen worden belast in
het land waar het vandaan komt. Over andere inkomsten
is men belastingplichtig in het woonland.
Speciale aandacht verdienen internationale chauffeurs
die als grensganger werken. Zij werken vaak in meerdere
landen en krijgen te maken met speciale regels. Voor hen
is het verstandig om vooraf informatie op te vragen bij de
belastingdienst in het woonland hoe zij zullen worden
belast. Voor chauffeurs en hun werkgevers is op de website www.go-euregio.eu aparte documentatie beschikbaar.
Ook voor leraren wordt een uitzondering gemaakt. Een leraar
die tijdelijk (maximaal 2 jaar) in Nederland woont en in Duitsland werkt, of omgekeerd, betaalt die eerste twee jaren inkomstenbelasting over het buitenlandse salaris in het woonland.
EUREGIO organiseert verschillende spreekuren waar medewerkers van Duitse Finanzämter en Nederlandse Belastingdiensten aanwezig zijn. Hier kunt u informatie krijgen over
het toepassen van het belastingverdrag tussen Nederland en
Duitsland. Soms is er ook de mogelijkheid hulp te krijgen bij
het invullen van de belastingformulieren.
Informatie over de spreekuren vindt u op:
www.go-euregio.eu
• Informatie belastingen Duitsland: Brochure ‘wonen in
Duitsland, werken in Nederland‘ van het Finanzministerium Nordrhein-Westfalen.
• Informatie over belastingen Nederland: op de website
van de Nederlandse belastingdienst, ook in het Duits:
www.belastingdienst.nl
• Informatie over de inkomstenbelastingstelsels van de
verschillende EU-landen en over de bilaterale belastingverdragen tussen de lidstaten vindt u op: http://
ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm (in het
Duits, Frans en Engels beschikbaar)
Let op: Op 1 januari 2016 zal het belastingverdrag tussen
Nederland en Duitsland worden aangepast. Op bijna alle
terreinen zullen wijzigingen optreden, o.a.:
• Pensioenen: Ambtenarenpensioenen worden belast in
het land waar het pensioen vandaan komt. Wettelijke
pensioenen en particuliere pensioenen worden samengeteld, is het totaal meer dan € 15.000,- bruto per jaar,
wordt het totaal in het herkomstland belast, anders in
het woonland.
• Lonen: Voor werknemers komt er geen wijziging, het
loon wordt belast in het land waar de werkzaamheden
plaatsvinden.
• Leraren worden meestal belast als andere werknemers
• Er komt een compensatieregeling voor inwoners van
Nederland die hun hypotheekrenteaftrek kwijtraken ivm
werken in Duitsland.
September 2015
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend
Download