maart 2011

advertisement
Vogelvereniging
Noordwijkerhout en Omstreken.
Opgericht 8 mei 1957
17e JAARGANG
Maart 2011
BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE
Piet vd Berg
Henk Haasnoot
Ben Zwetsloot
Con van der Ven
Voorzitter
B.J. Zwetsloot (Ben)
Boekhorstlaan 42
2215 BD Voorhout
0252-216636
[email protected]
Lidmaatschap
Volwassenen
32euro
AOW
26 euro
Jeugd tot 18 j 16 euro
Gastlid/jeugd 20/15 euro
Secretaris / Redactie
A.A. Ooms (Arno)
Spoorlaan 17
2215 KN Voorhout
06-51245135
[email protected]
KvK nummer; V 40445820
Verenigingscode NbvV; N16
Bankrek nr 34.69.04.811
Oplage maandblad 150 stuks
Algemeen Commissaris
W. Anthonissen (Willem)
Nieuwe Duinstraat 26
2211 CT Noordwijkerhout
0252-375668
[email protected]
Ledenadministratie
H. Nederpel (Hennie)
Leidsevaart 192
2211 WE Noordwijkerhout
0252-340860
[email protected]
Ringencommissaris
C.G.A. vd Ven (Con)
Kievitshorn 10
2211 LJ Noordwijkerhout
0252-374150
ringencommissa[email protected]
Materiaalcommissaris / PR
Coördinator Vogelbestand
H.J. Haasnoot (Henk)
Guldemondvaart 23
2211 JA Noordwijkerhout
0252-377097
[email protected]
Prijzencommissie
T. Zwetsloot (Toos) /
M. Elstgeest (Mies)
van Gendtlaan 37
2121 WW Bennebroek
023-5848543
[email protected]
Contactpersoon Entstof
A.A.M. Weijers (André)
Havendwarsstraat 5
2211 GG Noordwijkerhout
0252-375057
[email protected]
Coördinator
Unity
teletekst 341
NENS
teletekst 714
J.J. Duivenvoorden (Jan)
van Iersellaan 35
2211 HG Noordwijkerhout
0252-374409
[email protected]
Coördinator Vogelmarkt
P. vd Berg (Piet)
Helmstraat 16
2211 PG Noordwijkerhout
06 24877001
geen E-mail
Vogelmarktwerkgroep
Piet vd Berg
Gerrit Wesseling
Theo Hogervorst
Martien van Gent
Matthieu van Opstal
Rob Westgeest
Thomas Braggaar
Penningmeester
O. Rinzema (Oege)
Componistenlaan 45
2215 Voorhout
0252-220646
[email protected]
www.dekolibri.com
Webbeheer
Bas en Natasja den Elzen
Lavendelweg 8
2215 VX Voorhout
[email protected]
Maandbladbezorgers; H.
Haasnoot, A. Weijers, C. de Mooij,
J. Vink, J. Floris, S. Rinzema en E.
Hulsebosch.
In geval van overgenomen
artikelen is de vereniging niet
aansprakelijk. Alle ingezonden
kopy blijft voor verantwoording
van de auteurs.
Uitgifte maandblad april circa 26 maart 2011
V.V. De Kolibri 2011
2
Noordwijkerhout
Wat kan 1 telefoontje verrassend zijn,
Als ik dit schrijf hebben we juist de laatste bijeenkomst gehad betreffende de
Reis naar Burkino Faso in Midden Afrika. In de kerst vakantie werd ik namelijk
opgebeld of wij, Toos en ik mee wilden naar Afrika. Twee jaar geleden is er met
het glazenpaleis geld opgehaald in Noordwijk om daar een drietal scholen op
te knappen, die aan een grondige renovatie toe waren. Plaatselijke aannemers
hebben deze werkzaamheden verricht. Aan ons de opdracht om te kijken of
alles naar wens is verlopen en de laatste centen te overhandigen. Natuurlijk
zeg je geen nee, als je de mogelijkheid hebt om hier aan mee te werken, in ons
geval gaan we graag mee. Om niet met lege handen op de scholen te komen
hebben we maar liefst 5000 pennen en de nodige andere attributen verzamelt,
waarvoor wij de sponsoren zeer erkentelijk zijn. Gelukkig mag je per persoon
55 kg bagage meenemen en ongetwijfeld als het iets meer is zal er ook geen
haan naar kaaien, gaan we gepakt en gezakt op reis, vol goede moed en zeer
benieuwd wat we daar gaan beleven.
Hoe vogelrijk het land is weet ik niet, op Google kan ik er maar weinig van
vinden. Als ze wel aanwezig zijn zal ik het u in de volgende ontmoetingen laten
weten.
U zult begrijpen nu wij vrijdag 11 februari aanstaande vertrekken het
maandblad voorwoord in de knel komt. Want de 27e komen wij pas weer
terug. Helaas kan ik ook niet melden aan de gene die niet op de jaar
vergadering van 10 februari geweest zijn, wat zij gemist hebben. Dat hoort u
dan in het april nummer. Wat ik u wel wil verklappen is dat wij als vereniging
een ontzettend goed jaar achter de rug hebben. Vele medewerkers en de
steeds grotere aan tallen aanwezigen die de vergaderingen bezoeken zullen
constateren dat de vereniging springleven is. De vele activiteiten die wij
jaarlijks organiseren worden steeds beter bezocht, de vereniging bloeit als
nooit te voren. Als u op de jaarvergadering geweest bent heeft u dat aan de
beelden, zoals Jos Elstgeest deze heeft getoond met zijn Power Point
Presentatie, kunnen aanschouwen. Ik neem een zeker risico met dit schrijven
want er moet eerst nog gekozen worden voor een nieuw termijn als voorzitter,
maar dat risico neem ik graag, er op vertrouwend dat de keuze positief zal
uitvallen.
Het aantal leden blijft stabiel op het aantal van 1982 op 115 leden. Waar
andere moeten inkrimpen of geheel verdwijnen staat De Kolibri zijn mannetje.
En dat allemaal met medewerking van U, de Leden. Je zal er maar voorzitter
V.V. De Kolibri 2011
3
Noordwijkerhout
van zijn. Met deze woorden wil ik graag sluiten en komen wij elkaar spoedig
weer tegen.
De volgende bijeenkomst is 10 maart aanstaande, ik hoop dan ook u allen weer
te ontmoeten op deze avond.
NB. Over het dagje uit in mei is wat onduidelijkheid. U wordt z.s.m. op de
hoogte gesteld van hoe en wanneer dit gaat plaatsvinden. (anders dan in het
verslag van de Jaarvergadering staat vermeld.)
Graag tot volgende keer,
B. Zwetsloot vzr.
Agenda 2011
10 maart
V.V. De Kolibri
Sprekersavond Jan Chris & Ria van Dam
Deel 1. Film over alle zaadetende tropische vogels met Burgers Bush op de
achtergrond.
Pauze
Deel 2. De nieuwe film My Way.
Hoe beleven we een TT en het TT klaar maken met stukjes over de Nationaleen District-TT, Bonds- en Wereldshow. Inclusief de kweek bij familie van Dam
met hun eleganten.
Dit wordt een afwisselende en ongetwijfeld een leuke, leerzame avond !!
17 maart
Bingoavond.
De bekende avond met 3 ronden Bingo, grote Loterij en 3 ronden Bingo. Vele
mooie prijzen zijn te winnen. Komt allen en neem familie, vrienden en
kennissen mee. Niemand gaat met lege handen naar huis.
20:00 uur in ’t Victorhuis,
Maandagsewetering (Sporkenhout) Noordwijkerhout,
Vriendelijke groeten namens het bestuur,
Arno Ooms, secretaris
26 maart 2011
Kolibri Vogelmarkt
’t Victorhuis Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2011
4
Noordwijkerhout
14 april
23 april
12 mei
28 mei
16/7
zomerstop
27 augustus
1 september
17 september
24 september
Leo Noort, Film Curacao
Vogelmarkt
TT-vergadering
Vogelmarkt
Braderie Noordwijkerhout
13 oktober
21 oktober
29 oktober
Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
30/10
Inbrengen vogels (leden)
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
Tentoonstelling
Tentoonstelling
Uitkooien
10 november
26 november
8 december
17 december
Piet Rozendaal, Peru en Botswana
Vogelmarkt
TT vergadering met prijsuitreiking
Vogelmarkt
Vogelmarkt
Alex de Graaf, zelf vogels keuren in groepjes
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
17.00 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 17.00 uur
17.00 uur
Laat u zich niet weerhouden een ‘’Pen’’
te schrijven! Uw pen wacht op U!
Verslag Jaarvergadering 10 februari 2011
Aanwezig 37 leden inclusief 3 bestuursleden.
Afwezig gemeld; Con vd Ven ivm ziekte en Henk Haasnoot wegens vakantie.
Opening
Voorzitter Ben Zwetsloot heet iedereen welkom en is blij dat men in grote
getale is gekomen. De ledenavonden lijken steeds beter te worden bezocht.
V.V. De Kolibri 2011
5
Noordwijkerhout
Ongetwijfeld heeft dat te maken met het feite dat De Kolibri veel activiteiten
organiseert en als één van de weinige verenigingen een stabiel ledenaantal
heeft van circa 115 leden. De meeste verenigingen hebben moeite met het
ledenaantal op peil te houden. Dit heeft ongetwijfeld te maken met andere
interesses, weinig jeugdleden, maar ongetwijfeld zijn er ook vogelliefhebbers
de weg naar De Kolibri nog niet hebben gevonden.
Mededelingen
Het overmaken van de contributie was dit jaar toch niet voor iedereen
duidelijk. Het leek erop dat het verklarende stukje in het vorige maandblad nog
steeds problemen opleverde. Inmiddels is bijna alle contributie ontvangen.
De Penningmeester is bij de Rabobank geweest i.v.m. automatische incasso.
- Leden moeten goedkeuring geven.
- Daarna komt bij de leden een kaart, wat je kan zien als een kontrakt.
- Na goedkeuring middels deze kaart, kan actie worden genomen om
automatisch af te schrijven.
- Het idee is om voortaan begin december de contributie af te schrijven.
- Deze regeling blijft gelden totdat het lid zijn lidmaatschap opzegt.
- Ook kan het zijn dat het bedrag wijzigt. Jeugd wordt volwassen, gewoon
lid wordt aow/wao lid etc.
Stemming onder de aanwezige leden volgt.
Een ruime meerderheid van stemmen is VOOR automatische incasso.
Vorig verslag (zie maandblad maart 2010)
De kascontrole in 2010 bestond uit 1. Oege Rinzema, 2. Kees vd Valk en reserve
Martien van Gent. Verder geen op- en/of aanmerkingen en goedgekeurd.
Ingekomen stukken
Geen
Jaarverslag secretaris
Ik geef u een overzicht van het jaar 2010.
Leden
Op 1 januari 2010 hadden wij als vereniging 108 leden.
In de loop van het jaar zijn 11 leden aangemeld en 6 leden afgemeld zodat het
ledenaantal per 1 januari 2011 op 113 uitkomt. Deze bestaan uit 103 gewone
leden, 2 gastleden, 4 leden van verdienste (Piet, Henk, Ben en Con) en 4
jeugdleden. (Danielle den Elzen, Dex Geerlings, Tara Geerlings en Sophie
Nasveld)
V.V. De Kolibri 2011
6
Noordwijkerhout
Overledenen in 2010
Geen
Huldigingen 2010
25 jaar lid; Theo Hogervorst
Bestuur
In 2010 was Hannie Witkamp aftredend en niet herkiesbaar.
Oege Rinzema is toegetreden als nieuwe Penningmeester
Hannie heeft alle werkzaamheden gefaseerd overgedragen aan Oege en nog
geholpen tot 1 september. Waarvoor dank !
Aktiviteiten in 2010.
Ledenavonden
 11 februari
 8 april
 20 mei
 28 mei
 Bingoavonden
 11 november
Sprekersavonden
 14 januari
 11 maart
 9 september
 14 oktober
 09 december
Jaarvergadering
Contactavond
TT vergadering
Medewerkersvergadering bij Ben Zwetsloot.
18 maart en 21 oktober
TT vergadering met prijsuitreiking
Rein Schoonderwoerd over Kromsnavels
Leo Noort, Film Reis naar Suriname
Cees Diepstraten, Kleurkanaries
Open Podium, o.a. Sibrand Rinzema, zebravinken en
Martien van Gent met diverse foto’s
Rene van Rossum, Vogels in het wild
Verdere Kolibri-aktiviteiten in 2010.
 Vogelmarkten in de maanden januari t/m november m.u.v. zomerstop
juni/juli
 Dagje uit naar o.s. Heesakkers en Bosruiter (8 mei)
 Wandeling Amsterdamse Waterleiding/Siem Vos (12 juni)
 Barbecue bij fam. Lommerse. Locatie Pilarenlaan te Noordwijkerhout (10
juli)
 Braderie Noordwijkerhout, (17 juli)
 Braderie Voorhout (17 september)
 Onderlinge tentoonstelling bij de Duinklievers te Noordwijkerhout.
( 27 oktober t/m 31 oktober)
V.V. De Kolibri 2011
7
Noordwijkerhout
v.v.” De Kolibri ”
Unity
Teletekst pagina 341
SEKSEBEPALING VIA DNA
UIT VEREN OF BLOED
VAN KROMSNAVELS (PAPEGAAIEN, PARKIETEN, edg.),
ROOFVOGELS EN UILEN
VIA VEREN
1-5 vogels:
€ 15
6-9 vogels:
€ 14
10 of meer vogels:
€ 13
VIA BLOED
€ 12
per vogel
€ 11
per vogel
€ 10
per vogel
DE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW
GRATIS MONSTERZAKJES EN CERTIFICATEN
SNELLE AFHANDELING
ADC-Holland
Drs. Salim Volger
Langedijk 15, 9071 XE Oude Leije
Tel: 0518 - 419443
e-mail: [email protected]
Mobiel: 06 - 49920843 website : www.adc-holland.com
26 maart 2011
Kolibri Vogelmarkt
’t Victorhuis Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2011
8
Noordwijkerhout
Maandblad
Het maandblad is met de zeventiende jaargang bezig. Het drukken gebeurt nog
steeds bij de Bavo. Vanaf deze plek wil ik de maandbladbezorgers bedanken
voor hun tijdige bezorging van de bladen.
53e Onderlinge tentoonstelling
Totaal inzenders 30, Totaal ingezonden vogels; 407 (gemiddeld 13,5 vogels
per persoon) Ruim 49 % scoorde 90 punten of meer.
De tentoonstelling werd dit jaar geopend door Thea Terheijde. Zij feliciteert en
huldigt de Algemeen Kampioen Con van der Ven met een Forpus insularis (93
pnt) en Kampioen jeugd Dex Geerlings met een Heggemus (93 pnt).
Hierna werd de tentoonstelling officieel geopend.
Voor catalogus-advertenties had Oege Rinzema alles ruim op tijd voorbereid
en hebben een aantal leden de adverteerders bezocht.
Ondanks een aantal wijzigingen is het toch weer gelukt een nieuw record
bedrag op te halen. Rad van Avontuur en de Enveloppensport draaiden vooral
op zondag op volle toeren en vele mooie prijzen waren er te winnen. Het
wordt bijna traditie, maar Toos Zwetsloot heeft weer tijd gevonden om voor
op de tafels mooie bloemstukken te maken. Waar we ons gelukkig mee mogen
prijzen is het feit dat bij de organisatie opbouw etc vele leden zich weer
spontaan aanmelden om te helpen. Alles is weer prima verlopen. Na afloop
hebben is, zoals gebruikelijk, met alle helpers nog wat gegeten en is iedereen
huiswaarts gegaan.
Namens het bestuur hartelijk dank voor uw inzet afgelopen jaar.
Arno Ooms, Secretaris
Jaarverslag Ringencommissaris
I.v.m. de oogoperatie van Con van de Ven heeft hij nog geen kans gezien het
verslag te maken. Dit zal op een later tijdstip in een maandblad worden
opgenomen.
Jaarverslag Materiaalcommissaris
Geacht bestuur en leden.
Hier een verslag van het afgelopen jaar.
Toch wel veel veranderd dit jaar, er zijn nieuwe water en voerbakken in de
grote papagaaien kooien aangebracht. Nieuwe voerbakken aangeschaft voor
de groot tropen kooien. We hadden dit jaar ruim 100 vogels meer dus
waterflesjes te kort. Die zijn dan ook weer bij gekocht.
V.V. De Kolibri 2011
9
Noordwijkerhout
Ook zijn er 25 nieuw schraagjes van aluminium gemaakt waar de grote tropen
kooien op staan.
Ook dit jaar toch maar weer de kooien van tevoren schoongemaakt en het één
en ander is gebeurd op twee middagen en dat is goed bevallen.
Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij daar bij geholpen heeft.
Dit wil ik dit jaar dus weer voor elkaar zien te krijgen.
Want dan hebben we het op woensdagmorgen met de tentoonstelling het iets
makkelijker.
De materiaalcommissaris;
Henk Haasnoot
Verslag Webmaster
Op zich gaat het goed met de website. Er kan best nog wat meer informatie op.
Ook voor foto´s is plaats. Dus graag wil hij toch wat meer ‘ input’
Bijvoorbeeld stukjes over eigen volière. Maar misschien is er andere info die
men wil delen.
Webmaster Bas den Elzen.
Huldiging jubilarissen
Dhr L. Bertte is 25 lid van De Kolibri. Natuurlijk was hij aanwezig om felicitaties,
bloemen en speld in ontvangst te nemen.
Verslag Vogelmarkt
De vogelmarkt loopt als een trein. Wel is af en toe wat materiaal nodig.
Lampen en een nieuw schepnet. Deze zullen worden aangeschaft. De loterij
loopt prima.
Vogelbestand
Het vogelbestand loopt op zich goed. Leden melden mutaties wel maar
natuurlijk heeft nog lang niet iedereen zijn vogels aangemeld. Regelmatig
wordt een update naar secretaris gemaild ivm plaatsing in het maandblad.
Pauze met loterij
Verslag van de Penningmeester
Oege Rinzema heeft in de pauze de stukken uitgedeeld, zodat iedereen alvast
e.a. kan doorlezen. Alle stukken zijn door Oege en Hannie Witkamp opgesteld.
Na de pauze neemt Oege het verslag blad voor blad door.
Het afgelopen jaar hebben we dus met alle activiteiten toch een kleine winst
gemaakt.
V.V. De Kolibri 2011
10
Noordwijkerhout
Kascontrole
Kees vd Valk, Martien van Gent hebben alle stukken doorgenomen,
gecontroleerd en goed bevonden. Zij verzoeken de vergadering de
penningmeester décharge te verlenen.
Verkiezing kascontrole voor het jaar 2011;
M. van Gent, A. Hoek en reserve J. Elsgeest.
Vaststellen contributie 2012
Behoudens verhogingen van de Bond stelt het bestuur voor de contributie
gelijk te houden aan 2010. Dit wordt VOOR gestemd.
Bestuursverkiezing
Aftredend/herkiesbaarwas Ben Zwetsloot, voorzitter
Er zijn geen tegenkandidaten, dus Ben gaat voor een nieuwe 3-jaarstermijn.
Rondvraag
Willem Anthonissen
Hoe zit het met het dagje uit?
Antwoord;
14 mei staat vooralsnog vast. Voorzitter vertelt kort hoe de dag eruit gaat
zien. In het februariboekje is er al bekendheid aan gegeven. In het
maartboekje wordt een aanmeldformulier toegevoegd. (14 mei blijkt toch
onzeker. Verdere info volgt z.s.m.)
Chris Verdegaal
Kunnen de af- en aanmeldingen weer in het boekje worden opgenomen?
Antwoord;
Dit is al eens eerder verzocht. We starten hier onmiddellijk mee
Sluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng sluit de vergadering en
wenst iedereen wel thuis.
26 maart 2011
Kolibri Vogelmarkt
’t Victorhuis Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2011
11
Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2011
12
Noordwijkerhout
Steekpartij om parkiet
GRONINGEN - Een 57-jarige man heeft in Groningen een kennis
neergestoken tijdens een ruzie over een dode parkiet.
Het slachtoffer zag zijn parkiet in oktober
dood in zijn kooitje liggen. Hij wilde het diertje
begraven, maar de verdachte vond het beter
het stoffelijk overschot in de vuilnisbak te
gooien.
Tijdens de ruzie die hierna ontstond, werd de
parkietenliefhebber in zijn hals gestoken,
meldt RTV Noord. Tegen de verdachte werd
maandag voor de rechtbank in Groningen vijftien maanden cel geëist,
waarvan vijf voorwaardelijk.
SUDOKU nummer 1.
2
8
4
6
1
4
2
2
7
6
5
3
8
8
6
4
6
7
8
8
V.V. De Kolibri 2011
6
3
5
1
13
Noordwijkerhout
Ringen bestellen voor het jaar 2012
Bestelronde 1
Bestelperiode 1 april - 15 mei 2011
Uitleverdatum na 1 oktober 2011
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 5 mei 2011.
Bestelronde 2
Bestelperiode 16 mei – 1 oktober 2011
Uitleverdatum uiterlijk 15 december 2011.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 20 september 2011.
Bestelronde 3
Bestelperiode 1 oktober 2011 – 1 februari 2012
Uitleverdatum uiterlijk 1 april 2012.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 20 januari 2012.
Bestelronde 4.
Bestelperiode 1 februari – 1 april 2012
Uitleverdatum zodra gereed, echter uiterlijk 15 mei 2012.
Inleverdatum bij de ringencommissaris uiterlijk 20 maart 2012.
Na 1 april 2012 zijn ringen voor het ringjaar 2012 alleen nog als
spoedbestelling te bestellen. Kijk hiervoor ook in de Onze Vogels van
Februari 2011.
Even voor de duidelijkheid. Ringen voor het jaar 2011 zijn dus
ook alleen nog als spoedbestelling te bestellen.
Neem voor vragen contact op met onze ringencommissaris
Con van der Ven
V.V. De Kolibri 2011
14
Noordwijkerhout
Bijna 10.000 halsbandparkieten geteld
In het weekend van 15 januari vond de jaarlijkse landelijke slaapplaatstelling
van halsbandparkieten plaats. Net als vorig jaar ging het om bijna 10.000
parkieten. Alle negen slaapplaatsen, met aantallen variërend van 125 tot
3300, bevinden zich in de Randstad. In de twee bolwerken Den Haag en
Amsterdam zijn minder vogels geteld. In Rotterdam, Utrecht en Haarlem zijn
de aantallen juist toegenomen. Er lijkt dus een verschuiving binnen de
populatie gaande. Wij hebben nog geen signalen dat zich buiten de genoemde
steden 's winters slaapplaatsen van halsbandparkieten bevinden. Mocht u
daar informatie over hebben dan horen we dat graag. De traditioneel goed
bezette slaapplaats bij de Hofvijver laat deze winter sterk wisselende
aantallen zien. Mogelijk zien we dus een slaapplaats over het hoofd in Den
Haag, maar misschien vindt hier uitwisseling plaats met Rotterdam. U kunt
informatie over slaapplaatsen van halsbandparkieten doorgeven aan Olaf
Klaassen, landelijk coördinator Meetnet Slaapplaatsen.
10 maart 2011
JanChris & Ria Van Dam
met 2 films
V.V. De Kolibri 2011
15
Noordwijkerhout
Vogelaarsdag voor Jongeren
Datum:
Begintijd:
Eindtijd:
zaterdag 16 april 2011
10:00
15:30
Locatie:
Huize Wylerberg
Organisator: SOVON
E-Mail:
[email protected]
Voor wie? Iedereen vanaf 16 jaar die: - vogelmonitoring en onderzoek van dichtbij wil meemaken - wil weten hoe je
vogelhobby een beroep kan worden - eerste keus in stage- en
afstudeeropdrachten wil hebben - met ervaren onderzoekers het
veld in wil Zaterdag 16 april 2011 van 10.00 – 16.00 In en rondom
Veldstudiecentrum Huize Wylerberg in Beek-Ubbergen (bij
Nijmegen) . Gratis lunch bij aanmelden!! Deelname is gratis,
aanmelden noodzakelijk. Bij aanmelding krijg je een bon voor een
gratis lunch! Aanmelden kan vanaf half februari, er is beperkt
plaats!
Ledenmutaties 2011.
Nieuwe leden (soort J=jeugd/N=normaal lid/G=gastlid)
Naam
Woonplaats
lid per soort
Opzegging
Naam
V.V. De Kolibri 2011
Woonplaats
16
lid per
soort
Noordwijkerhout
De voorjaarstrek op Malta belooft weer uiterst bloedig te worden
Nieuws februari 2011
Opnieuw spot het EU-lidstaatje Malta met de
Europese Vogelrichtlijn door ook dit jaar weer een
voorjaarsjacht op overvliegende trekvogels toe te
staan. Boven de twee eilanden in de Middellandse
Zee loopt een belangrijke flyway waarlangs
trekvogels tweemaal per jaar tussen Europa en
Afrika migreren. Traditiegetrouw knallen de Maltezers zoveel mogelijk
overvliegende vogels af. Deze trekvogels zijn Europees beschermd en sinds
Malta bij de EU hoort is de jacht dus illegaal. Het Europese Hof heeft de
onwillige Maltezer overheid veroordeeld voor overtreding van de wet in 2004
tot en met 2007. Alleen in 2008 en 2009, toen de zaak met Europa op de spits
was gedreven, hield Malta zich in. Maar in 2010 ging de jacht weer open. De
regering is zelfs van de plan de jachttermijn verder uit te breiden.
Elk jaar verzamelen zich vrijwilligers uit tal van landen in een
waarnemerskamp, Spring Watch, om zoveel mogelijk van de talloze
overtredingen vast te leggen en bij de politie te rapporteren. Dit jaar is het
kamp van 10 t/m 24 april
V.V. De Kolibri 2011
17
Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2011
18
Noordwijkerhout
Nationale Postcode Loterij steunt groot
vogelbeschermingsproject in Sahel
Nieuws februari 2011
Vandaag heeft de Nationale Postcode Loterij
tijdens het Goed Geld Gala bekend gemaakt met
2,9 miljoen euro een groot beschermingsproject
van Vogelbescherming Nederland en BirdLife
International voor trekvogels in de Sahel te
steunen. Daarmee wordt een grote stap mogelijk
in de natuurbescherming in dit deel van Afrika.
Miljoenen trekvogels uit Europa zijn voor hun overwintering afhankelijk van de
Sahel zone, waar ze in de wetlands en de acacia bossen voedsel vinden voor ze
in het voorjaar weer naar het noorden trekken. Het project is gericht op het
herstel van natuurlijke bebossing en wetlands in Burkina Faso, Noord Nigeria,
Senegal en Mauritanië. Daarbij wordt natuurherstel gecombineerd met
activiteiten waarmee de lokale bevolking beter in hun levensonderhoud
kunnen voorzien.
Vogelbescherming ziet de bijdrage van de Postcode Loterij als een doorbraak,
hiermee wordt het grote belang van de natuur in de Sahel eindelijk erkend.
Wie zijn er jarig in deze maand?
L. Bertte
J.J. Duivenvoorden
M.J. Geerlings
R. Hoogervorst
J. van der Luyt
M.E.R. Opstal
M. vd Plas
A.J. vd Slot
G.M.J.M. Wilson
Sassenheim
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Voorhout
Voorhout
Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
05 maart
26 maart
04 maart
21 maart
26 maart
28 maart
27 maart
23 maart
18 maart
Allen van Harte Gefeliciteerd !!
V.V. De Kolibri 2011
19
Noordwijkerhout
SUDOKU nummer 2.
1
4
3
8
9
5
2
5
7
8
5
9
2
4
3
6
7
5
4
9
7
V.V. De Kolibri 2011
6
4
2
3
6
20
8
3
Noordwijkerhout
VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5
4
5
2
15
25
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips
Cede kan. of Parkiet
Sluis eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee
Trosgierst Chinee doos
Wittemolen eivoer
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
22,50
19,50
17,00
19,00
19,00
27,00
26,50
19,00
19,00
6,50
9,00
9,25
18,50
15,00
14,50
8,00
26,00
57,50
Ook Himbergen en Witte molen
voerders
Alle broed en nest materialen
Cor van Schaik
Eikenlaan 2
Harmelen
Tel. 0348 - 441920
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout.
Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
V.V. De Kolibri 2011
21
Noordwijkerhout
Voorspellend model voor opschuiven
habitats door klimaat
Nieuws februari 2011
Wetenschappers uit verschillende
disciplines hebben een nieuw model
geconstrueerd waarmee de effecten van
klimaatverandering op vogelsoorten veel
beter kunnen worden opgevangen. Het is
de bedoeling dat overheden en
natuurorganisaties het model gaan
gebruiken om maximaal in te spelen op
het verschuiven van habitats.
Een internationaal onderzoeksteam, waarin ook BirdLife International is
vertegenwoordigd, heeft berekend dat – als de klimaatverandering in de
huidige omvang doorzet – een derde van de voor vogels belangrijke
natuurgebieden grote veranderingen zal ondergaan. De bezetting door dierlijk
leven zal sterk veranderen onder invloed van de klimaatverandering. Vogels
zijn de eerste indicators.
Het nieuw ontwikkelde model voorspelt hoe en waarheen habitats zullen
opschuiven. Door op tijd maatregelen te nemen kunnen grote problemen voor
de ‘verhuizende’ soorten worden voorkomen. Soms zullen verbindende
corridors moeten worden gemaakt tussen oude en nieuwe habitats en vaak zal
de nieuwe habitat een beschermde status verleend moeten worden omdat het
nu nog onbeschermd gebied is. Het model is tot nu toe alleen op Afrika
toepasbaar.
Roemenië bouwt in Vogelrichtlijngebieden
De Europese Commissie heeft Roemenië twee
maanden de tijd gegeven om aan te tonen dat het
land de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
respecteert bij zijn bouwplannen in beschermde
Natura 2000-gebieden. Het gaat met name om
ontwikkelingen rond het stadje Sulina aan de Zwarte
Zee. Daar is al begonnen met de bouw van bungalowparken en bijhorende
attracties. De Danuba Delta waaraan Sulina ligt, wordt beschouwd als een van
de belangrijkste wetlands van Europa.
22
V.V. De Kolibri 2011
Noordwijkerhout
Op eerdere verzoeken om inlichtingen heeft Roemenië nog niet gereageerd,
terwijl de termijn al verlopen is. Daarnaast is het land verwikkeld in een zaak
bij het Europese Gerechtshof vanwege nalatigheid om op tijd voldoende
Natura 2000-gebieden aan te wijzen
Subsidie ondersteunt Checklist natuurvriendelijk bouwen
Vogelbescherming Nederland heeft een unieke checklist
ontwikkeld, waarmee iedere bouwonderneming zijn
projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan
maken. Door enkele ja/nee-vragen te beantwoorden
wordt duidelijk welke eenvoudige maatregelen toegepast
kunnen worden die goed zijn voor het milieu en speciaal
voor de vogels. Vanaf 1 januari levert toepassing van de maatregelen van de
checklist zelfs belastingvoordeel voor bouwbedrijven op. De maatregelen van
de checklist vallen dan onder de MIA/vamil; een subsidieregeling van de
overheid om duurzaamheid in de bouw te stimuleren. Met de regeling lijkt het
argument 'natuurvriendelijk bouwen is te duur' weggenomen. Niets staat het
vogelvriendelijk bouwen in Nederland nu nog in de weg. Meer informatie op
www.senterNovem.nl
Midwintertelling 2011: kolgans meest geteld!
Tot nog toe zijn in totaal al ruim drie en een half
miljoen vogels ingevoerd op de SOVON-site. Dit zullen
er zeker nog meer worden. Veel vogels die in
december de sneeuw ontvluchtten, waren inmiddels
terug. De kolgans, ook een soort die in december nog
massaal was weggetrokken, bleek met een kleine
750.000 de meest getelde soort. Tweede was de
brandgans met ruim 500.000, gevolgd door smient en grauwe gans met elk
290.000. De wulp (90.000) was de meest getelde steltloper, gevolgd door
bonte strandloper en scholekster. Dat de telling vooraf was gegaan door een
lange vorstperiode bleek uit grote aantallen grote zaagbekken en nonnetjes
op het IJsselmeer en ongekend grote groepen wilde zwanen. De
Midwintertelling vond traditiegetrouw plaats halverwege januari, dit jaar
onder zeer zachte omstandigheden, met hoge waterstanden in de rivieren.
Alle tellers worden hartelijk bedankt voor het tellen en het doorgeven van hun
gegevens!
V.V. De Kolibri 2011
23
Noordwijkerhout
Vogelbestand
Kanarie - munchener
Kanarie - five fancy
Kanarie - gloster consort gladkop
Kanarie - gloster carona gekuifd
Rijstvogels
Japanse meeuwen
St.Helena fazantje
Binsen astrilde
Bichenow astrilde
Zilverbekje
Goudbuikje
Gould amadine en kleurmutatie's
E.M.v.Noord
M.E.R.v.Opstal
A.A.M.Weijers
J.C.Elstgeest
M.E.R.v.Opstal
E.M.Pronk
A.A.M.Weijers
J.C.Elstgeest
M.E.R.v.Opstal
E.M.Pronk
A.A.M.Weijers
S.den Elzen
A.H.v.d.Meer
B.J.Zwetsloot
Danielle den Elzen
Mevr.A.Lommerse
Chr.Verdegaal
O.Rinzema
M.v.d.Plas
M.v.d.Plas
O.Rinzema
C.G.A.v.d.Ven
M.G.v.Gent
O.Rinzema
M.v.d.Plas
O.Rinzema
M.G.v.Gent
C.G.M.Prins
Chr.Verdegaal
071-3011118
0252-373206
0252-375057
023-5848543
0252-373206
06-28167792
0252-375057
023-5848543
0252-373206
06-28167792
0252-375057
0252-221770
0252-376624
0252-216636
0252-221770
0252-372337
0252-373531
0252-220646
0252-212552
0252-212552
0252-220646
0252-374150
0252-212616
0252-220646
0252-212552
0252-220646
0252-212616
0252-424922
0252-373531
Geef uw vogels op bij Henk Haasnoot.
Dit betreft ook wijzigingen in uw bestand.
V.V. De Kolibri 2011
24
Noordwijkerhout
Natuurverlies op BES-eilanden lastig aan te pakken
Nieuws februari 2011
Op 8 februari was Kalli De Meyer, directeur
van onze overzeese partner DCNA (Dutch
Caribbean Nature Alliance) te gast in de
Tweede Kamer, op uitnodiging van D’66. Zij
verzorgde daar een kleurrijke presentatie
van de bijzondere biodiversiteit op de
‘Nederlandse’ eilanden Bonaire, St.
Eustatius en Saba (BES). De wijze waarop
de parken op deze eilanden zijn georganiseerd en worden beheerd, oogst
wereldwijd roem. Het is dan ook wrang om tegelijkertijd te moeten
constateren dat er nauwelijks geld is voor de praktische taken. Op Bonaire is
bijvoorbeeld de helft van het nationale park gesloten, omdat er geen geld
meer is voor het onderhoud van wegen. Loslopende geiten zijn
verantwoordelijk voor een enorme kaalslag, maar niemand durft de eigenaren
aan te pakken.
BES-eilanden: one goat, one vote
De Dutch Caribbean Nature Alliance, partner van Vogelbescherming Nederland
op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES), heeft de aandacht van het
Nederlandse parlement gevraagd voor de penibele situatie waarin de
natuurbescherming in deze bijzondere Nederlandse gemeenten verkeert.
In de kleine eilandsamenlevingen is natuurbescherming niet gemakkelijk.
Iedereen kent iedereen en dat is lastig bij wetshandhaving. Zo is er veel
overlast van loslopend vee, dat zorgt voor erosie van hellingen en afname van
biodiversiteit. Hoewel loslopend vee wettelijk verboden is, wordt het gedoogd:
one goat, one vote. Geitenhouders zijn kiezers. Aan de andere kant beseft de
lokale bevolking wel dat natuurbescherming de motor van de economie is:
eco-toerisme. Nederlandse steun voor natuurbescherming op de eilanden is
van groot belang. De Tweede Kamer heeft tijdens de begrotingsbehandeling
gesteld dat Nederlands geld voor de BES-eilanden ook het natuurbeheer ten
goede moet komen.
17 maart 2011
V.V. De Kolibri 2011
Bingo avond
25
Noordwijkerhout
Eilandjes gestript voor visdief, kluut en bontbekplevier
Op Wieringen worden enkele broedeilandjes voor visdief, kluut en
bontbekplevier opgeknapt. De eilandjes, in een voormalige kleiput bij Vatrop,
zijn door achterstallig beheer overgroeid geraakt. Hierdoor werden ze
ongeschikt als broedgebied voor de drie soorten,
die kale bodem nodig hebben voor hun nesten.
Vogelbescherming ontwikkelde dit project samen
met Staatsbosbeheer, de beheerder van het
gebied. De maatregelen komen voort uit het
Beschermingsplan Duin- en Kustvogels van
Vogelbescherming. Financiering van deze
werkzaamheden is mogelijk door een bijdrage
van de Stern Groep BV. "De directeur is een
vogelliefhebber en bijzonder geïnteresseerd in de visdief, een soort stern die
we graag weer op deze eilandjes terug willen hebben," zegt regiochef Nathan
Krab van Staatsbosbeheer. Ruim voor de broedtijd begint zullen de eilandjes
weer uitnodigend genoeg zijn voor de kwetsbare bodembroeders. "Het geeft
het gebied ook weer meer educatieve waarde," denkt Krab. "Vatrop trekt veel
bezoekers die onder meer voor de kleiput komen
Weidevogelboeren verzilveren hun prijzen
Het netwerk 'Weidevogelboerderijen' gaat zijn
tweede voorjaar in. Vogelbescherming heeft het
netwerk begin vorig jaar opgericht om
enthousiaste weidevogelboeren te steunen. In
het netwerk kunnen de boeren ervaringen
uitwisselen, geslaagde voorbeelden van
bescherming presenteren en nieuwe ideeën
opdoen. Dankzij een schenking van de Louisa
van der Veldenstichting kon Vogelbescherming
in 2010 aan zeventien boeren een financiële bijdrage geven. Zij wonnen prijzen
in een ideeënwedstrijd. Die ideeën worden nu uitgevoerd als projecten die
bijdragen aan verbetering van de leefgebieden, onder andere met
waterpeilverhoging en nieuwe bemestingstechnieken. Ook voorlichting krijgt
veel aandacht. In 2011 worden nieuwe financiële impulsen toegekend. Meer
informatie over het netwerk en de 77 deelnemende weidevogelboeren is te
vinden op www.weidevogelboerderijen.nl
V.V. De Kolibri 2011
26
Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2011
27
Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2011
28
Noordwijkerhout
Download