Publiekssamenvatting jaarverslag 2016 Interreg Vlaanderen

advertisement
Publiekssamenvatting jaarverslag 2016 Interreg
Vlaanderen-Nederland
Deze publiekssamenvatting is opgesteld als bijlage bij het jaarverslag 2016 van het Interreg V
Vlaanderen-Nederland programma. Via dit verslag rapporteert het Interreg-programma jaarlijks aan
de Europese Commissie over de activiteiten en de voortgang van het programma. Het jaarverslag en
de publiekssamenvatting worden ter beschikking gesteld via de website www.grensregio.eu.
Projectuitvoering
Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland heeft in 2016
de goede opstart, die reeds in 2014 en 2015 ingezet werd, doorgezet. De 8 projecten die reeds in
2015 werden goedgekeurd, zijn door het Interreg-secretariaat verder opgevolgd en ondersteund bij
hun projectuitvoering. Tientallen projectaanmeldingen (fase 1) en projectaanvragen (fase 2) die
binnen de eerste twee projectoproepen ge(pre)selecteerd werden, zijn bovendien verder begeleid
richting opstart.
Als resultaat konden er in 2016 niet minder dan 27 projectaanvragen goedgekeurd worden door het
Comité van Toezicht en van start gaan. Hiermee waren er eind 2016 in totaal 36 grensoverschrijdende
projecten in uitvoering in de Grensregio Vlaanderen-Nederland (inclusief het project ‘Technische
Bijstand’, dat de praktische uitvoering van het programma mogelijk maakt), samen goed voor een
investeringsbedrag van ca. 90 miljoen euro EFRO-subsidie. Ten opzichte van het totale beschikbare
EFRO-budget van het Interreg V Vlaanderen-Nederland programma, dat € 152.575.615,00 bedraagt,
is eind 2016 dus 58,8 % aan EFRO-middelen toegekend aan grensoverschrijdende projecten in de
Grensregio Vlaanderen-Nederland. Aangezien veel projecten zich eind 2016 nog in een opstartfase
bevonden en nog geen volledig jaar in uitvoering waren, is het nog te vroeg om te kunnen
rapporteren over de behaalde resultaten.
Een overzicht van alle goedgekeurde projecten is beschikbaar via:
www.grensregio.eu/projecten/categorie/interreg-v.
Met het oog op verdere projectselectie werd in 2016 één oproep gelanceerd, op 22 september 2016.
Binnen deze derde projectoproep konden voor alle doelstellingen van het programma
projectaanmeldingen ingediend worden, met uitzondering van doelstelling 3A inzake biodiversiteit,
bodem en ecosysteemdiensten – binnen deze doelstelling zijn immers al veel projecten geselecteerd
en kunnen de indicatoren die beoogd worden, vlot behaald worden. De derde oproep kwam tot stand
na een grondige analyse van de gegevens van (pre)selectie uit oproep 1 en 2, zoals bekend op dat
moment. De deadline voor aanmeldingen in deze derde oproep was 13 januari 2017.
1
Programmadocumenten
In 2016 zijn de meeste leidraden, gidsen en tools voor (potentiële) begunstigden verder op punt
gesteld op basis van feedback van gebruikers. Daarnaast zijn er een aantal bijkomende documenten
opgesteld. Het secretariaat heeft blijvend oog voor mogelijke verdere verbeteringen hieraan.
Evaluaties
In 2016 kregen de activiteiten in het kader van monitoring en evaluatie een groter aandeel in de
werkzaamheden van het secretariaat. In het voorjaar werd een uitgebreide effectiviteitsanalyse (met
focus op inhoud) uitgevoerd, ter voorbereiding op het formuleren en lanceren van oproep 3. Op basis
van deze analyse werden voor oproep 3 per specifieke doelstelling aandachtspunten benoemd
aangaande de bijdrage van projectaanmeldingen aan specifieke indicatoren. Dit met als doel om de
impact van het programma te optimaliseren en de bedrijfsbetrokkenheid nog verder te doen
toenemen.
In het najaar kwam vervolgens een uitgebreide efficiency- of implementatie-evaluatie tot stand,
waarin de werking van het programma werd onderzocht. Op basis van een enquête onder (potentiële)
begunstigden en een aantal panelgesprekken met interne en externe betrokkenen werd nagegaan in
hoeverre het programma transparant, eenvoudig en klantvriendelijk is en goed wordt beheerd en
aangestuurd. Hieruit werden door de Werkgroep Evaluatie binnen het Gemeenschappelijk Secretariaat
(GS) leerpunten en aanbevelingen gedistilleerd voor de rest van de programmaperiode en/of een
eventueel Interreg VI programma.
Communicatie
Op het vlak van communicatie stond begin 2016 de lancering van de nieuwe website
(www.grensregio.eu) centraal. De hele structuur en de lay-out werden vernieuwd. Daarnaast kende
de leidraad promotie en publiciteit een update, onderging het logo een lichte aanpassing, werd
overgeschakeld naar een digitale nieuwsbrief, onderging het e-loket verdere doorontwikkeling, werden
9 infofiches ‘kansen voor bedrijven’ ontwikkeld, en vond op 22 september 2017 het event ‘Innovatie
op alle fronten’ plaats in Gent, waarbij de focus werd gelegd op het informeren van bedrijven over de
mogelijkheden binnen het Interreg-programma. Met een Facebookpagina en Youtubekanaal zette
Interreg Vlaanderen-Nederland haar eerste stappen binnen de social media. Ook vonden er een
studiedag, een infosessie voor potentiële projecten rond arbeidsmobiliteit, een publireportage in De
Standaard, een groot aantal persberichten, en promotie op diverse events van derden plaats.
Bovendien riep een onafhankelijke jury, na evaluatie van 103 inzendingen, het Interreg IV-project
CrossRoads uit tot finalist van de RegioStars Award.
2
Download