Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704 Bijlage C Pagina /8 Technische

advertisement
Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704
Bijlage C
Pagina 1/8
Technische specificaties
I.
Voorwerp van de opdracht:
Dit document omvat de technische specificaties voor zowel getarifeerde als niet-getarifeerde leveringen of
dienstprestaties in het kader van de meerjarige overeenkomst (2017-2020) tegen prijslijst betreffende het
onderhoud van het zeilschip A958 ZENOBE GRAMME van de Marinecomponent van de Belgische Defensie,
in overeenstemming met de voorwaarden van dit bestek.
II.
Karakteristieken van het schip:
Conform de laatste uitgave van het “dockingplan” NSN 7610-D2-001-5999 en NSN 7610-D2-001-3545
- Lengte over alles:
29,15 m
- Lengte tussen L.L.:
23,10 m
- Breedte:
6,85 m
- Standaardwaterverplaatsing:
149 t
- Eén schroef
- Houten romp
III.
Droogdokwerken
A. Reinigen van de romp
1. Algemeen
De romp wordt onderverdeeld in drie delen :
- het onderwatergedeelte: dit is het gedeelte romp, gelegen onder de vlootlijn (125m²);
- de "vlootlijn" : dit is een band die gaat van de ledige lastlijn tot 35cm boven de ledige
lastlijn(25m²);
- het "bovenwatergedeelte romp": dit is het gedeelte van de romp gelegen boven de
"vlootlijn" (170m²).
2. Reinigen
a. Het onderwatergedeelte, de vlootlijn en de onderwaterorganen zullen grondig worden
gereinigd. Dit omvat:
- olie en vet verwijderen door emulsiereinigen;
- reinigen met zoet water onder hoge druk (200 bar);
- de roosters van de zeekasten zullen afgenomen, gereinigd en terug
opgebouwd worden. Ontbrekende of weggeteerde bevestigingsmiddelen zullen
vernieuwd worden (borging met RVS-draad);
- het slijk zal door uitspuiten uit de zeekasten worden verwijderd;
- de schroefbladen zullen licht worden opgeschuurd.
b. Oppervlaktevoorbereiding hout:
Voor het verwijderen van de oude verflagen van het OWG (onderwatergedeelte) en
de vlootlijn komen volgende technieken in aanmerking:
- afbranden
- afstrippen met afbijtmiddel
- mechanisch verwijderen
- sodablasten (soda blasting)
De romp wordt in drie stappen opgeschuurd:
- K80
- K150
- K220
Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704
Bijlage C
Pagina 2/8
Het resultaat van deze bewerking moet een egaal vlak oppervlak zijn.
Na het stralen moet het oppervlak afgeblazen worden met perslucht om de laatste
onreinheden te verwijderen. Indien het oppervlak afgestript wordt, moet het goed
afgespoeld worden om de resten afbijtmiddel te verwijderen.
c.
Oppervlaktevoorbereiding metaal:
Het metalen OWG wordt al dan niet gezandstraald ( beslissing Leidend Ambtenaar)
en indien er moet gestraald worden, wordt de procedure hiervoor bepaald door de
Leidend Ambtenaar.
Niet te stralen metalen OWG: eventueel losse oude verf of aangroei zullen
mechanisch worden verwijderd
Te spotstralen metalen OWG: wanneer het oppervlak droog is, wordt er gespotstraald
tot oppervlakteruwheidsgraad Sa 2,5 (ISO 8501-1) op de beschadigde delen.
Vervolgens zal alle stof en straalafval worden verwijderd
Volledig te stralen metalen OWG: wanneer het oppervlak droog is, zal het volledig
worden gestraald tot oppervlakteruwheidsgraad Sa 2,5 volgens de specificaties van
de verffabrikant. Vervolgens zal alle stof en straalafval worden verwijderd.
Na het stralen moet het oppervlak afgeblazen worden met perslucht om de laatste
onreinheden te verwijderen, en onmiddellijk behandeld worden met een primer,
aanbevolen door de verffabrikant.
Er kan ook gevraagd worden oude of beschadigde verflagen van gedeelten van
OWG, vlootlijn en onderwaterorganen te verwijderen tot op het naakte hout of metaal
met mechanische middelen (flexibele schuurschijven of stofvrij stralen en strippen).
d. Tijdens het verwijderen van oude verflagen (zowel hout als metaal) en roest d.m.v.
bovenvermelde methodes en tijdens het verfspuiten, moeten in de nabijheid volgende
delen zorgvuldig afgeschermd worden:
openingen in de scheepsromp of opbouw
alle transducers
de schroefas
de schroef
het EM-Log.
e. Na stralen of verwijderen van oude verflagen zal in de onmiddellijke omgeving van de
gereinigde oppervlakken (band van ongeveer 10 cm) de antifouling of
boottoppinglaag en de sealerlaag van het verfsysteem, met verdunner worden
verwijderd.
f. In de eenheidsprijs voor het stralen of verwijderen van oude of beschadigde verflagen
dienen volgende zaken inbegrepen te zijn:
alle uitvoeringsmoeilijkheden met het eventueel opstellen, het gebruik en
wegnemen van stellingen;
het verwijderen van verflagen in de omgeving van de gezuiverde
oppervlakken met levering van de nodige verdunner;
het plaatsen en wegnemen van de afschermingen op onderwaterorganen,
openingen in de scheepsromp en aanzuigkorven van het droogdok;
het reinigen van het droogdok;
afvoer van alle afval (zoals oude verf, straalgrit, zand);
plamuren en vlakschuren van alle oneffenheden tot een glad oppervlak
verkregen wordt, met inbegrip van alle materialen en primers.
Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704
Bijlage C
Pagina 3/8
B. Schilderen van de romp
Al de nodige verven zullen geleverd worden door de Administratie. Indien aan de opdrachtnemer
wordt gevraagd om de verven te leveren zullen de kosten hiervan afzonderlijk worden aangerekend.
De schilderwerken dienen te gebeuren volgens het verfplan, document NSN 7610-DO-002-8617 en
voor inzage ter beschikking bij de Leidend Ambtenaar. Dit plan is te allen tijde aanpasbaar
(verandering van product, dikte van de lagen, aantal lagen, enz.).
Er mag niet begonnen worden met het schilderen alvorens dat de te schilderen oppervlakken zijn
goedgekeurd door de kwaliteitsdienst van de Opdrachtnemer in samenspraak met de verffabrikant.
Een meetrapport waaruit blijkt dat aan alle voorschriften, voorwaarden en omstandigheden
vooropgesteld door de verffabrikant worden voldaan, zal overhandigd worden aan de Leidend
Ambtenaar. Hij beslist na goedkeuring van het rapport of de schilderwerken mogen aanvangen.
De schilderwerken dienen te gebeuren volgens de voorschriften van de verffabrikant en onder
toezicht van de Leidend Ambtenaar.
Volgende onderdelen mogen niet geschilderd worden:
- de sonden van het EM-Log
- alle transducers
- de schroef
- de aardplaten
- zinkstukken
C. Onderhoud masten en bomen
Alle beslag zal van de mast en boom worden verwijderd. De mast en boom zullen worden
geïnspecteerd. De Opdrachtnemer zal na de inspectie eventuele herstellingen aanbevelen. Deze
herstellingen zullen apart worden verrekend.
Na de herstellingswerken zal het hout worden blank gezet, niet door straling. De mast en de boom
worden met vijf lagen “Epifanes” hardhoutolie (of gelijkaardig product) ingestreken. De gebruikte
producten zullen door de opdrachtnemer worden geleverd.
D. Kathodische bescherming
De samenstelling van de anode zal als volgt zijn :
- Koper (max):
0,005 %
- Lood (max):
0,006 %
- Ijzer (max):
0,0014 %
- Cadmium (max):
0,004 %
- Aluminium (max):
0,005 %
- Zink (min):
99,978 %
Het plan NSN 7610-D2-000-5703 rev B dient gevolgd te worden voor wat betreft de wijze en de plaats
van bevestiging van de zinkstukken. Er kan gevraagd worden om:
- de bestaande zinkstukken te vervangen + aanbrengen van 1 beschermende verflaag op de
stalen bevestigingsstrips, Het contactoppervlak ter hoogte van de bevestiging dient evenwel
elektrisch geleidend te blijven.
- grondige reiniging van bestaande zinkstukken (zonder afbouwen en terugplaatsen).
In de eenheidsprijs voor deze werken moeten alle uitvoeringsmoeilijkheden begrepen zijn.
E. Zeekranen en kleppen
Het onderhoud van een zeekraan of klep omvat:
- het openen ervan voor onderzoek;
- het inwendig reinigen van de kraan- of klepkast;
- opschuren van de kleppen en zittingen tot volledige waterdichtheid bekomen wordt;
- het geheel is terug op te bouwen met de levering en plaatsing van nieuwe aangepaste
voegen en pakking en met gebeurlijk vernieuwen van tapeinden en moeren van de
pakkingbussen en deksel van kraan- of klepkast.
Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704
Bijlage C
Pagina 4/8
Het geheel zeekranen en zeekleppen omvat:
- tapkraan.w.b.aanzuig : 3/4"
- vaste klep.aanzuig log : 1’’
- sluisklep pit-tot.tube log : 1 ½’’
- sluisklep overboord reserve pomp : 1’’
- sluisklep overboord lenapomp : 2’’
- sluisklep overboord general dienst pomp : 2 ½’’
- vaste klep hoofdzeeklep1 : 3 ¼’’
- vaste klep hoofdzeeklep2 : 3 ¼’’
- vaste klep overblaasklep op zeekast : ½’’
- vaste klep ontluchting op zeekast1 : ½’’
- vaste klep doorblaasklep op zeekast : ½’’
- vaste klep ontluchting op zeekast2 : ½’’
- sluisklep overboord frigocompresor : ¾’’
- tapkraan w.c.aanzuig : 1 ½’’
- tapkraan w.c. uitlaat : ¾’’
F. Roer
In het afnemen van een roer en het terugplaatsen ervan zijn volgende prestaties begrepen:
- het volledig afbouwen van een roer;
- het uitbouwen van de roerkoning voor nazicht en opmeting van de speling in roerkoningbus
en lager;
- afleveren van een meetstaat;
- reinigen en opzuiveren van roerkoningbus en hennegat;
- het volledig opbouwen van roer en roerkoning met vernieuwen van alle pakkingen en voegen.
Bij montage van roerjuk op roerkoning moeten koning en de bevestigingsvlakken grondig met
vaseline ingesmeerd worden;
- de beproeving van het roer op beweegbaarheid;
- uitvoeren van een lektest roer (luchtdruk).
G. Ankerkettingen, anker, ankervoorloop
Het onderhoud van een ankerketting omvat :
- het losmaken en terug bevestigen van de ketting in de kettingbak;
- het neerlaten en het ophalen van de volledige ketting en het anker in samenwerking met het
boordpersoneel;
- inspectie van de volledige ankerketting op verzwakkingen;
- inspectie en gangbaar maken van wartelschakels, gebeurlijk losmaken en bevestigen,
uitboren en vernieuwen van de pennen, plaatsen van loden vulstop, enz;
- de ketting opbreken in individuele kettinglengtes en breken van anker en voorloper;
- om de 20 schakels van de volledige ankerketting een gericht onderzoek op volgende
afwijkingen:
 vervorming: geplooide, getorste, gerokken of geplette schakels.
 barsten, inkervingen of sporen van slagen.
 slijtage aan de binnenrondingen of aan de buitenzijde van de schakels.
 vervorming van ringen, eindschakels en/of verbindingselementen.
 overmatige roestvorming (vorming van roestschilfers en inpitting door oxidatie).
 opzoeken van fouten in de lasverbindingen.
- opmeten van de schalmen, verticaal en horizontaal twee metingen per schalm, drie schalmen
per lengte;
- reinigen door hogedruk waterstralen (200 bar) van ankerketting en bijhorigheden;
- de ankerketting behandelen met lijnzaadolie;
Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704
Bijlage C
Pagina 5/8
-
afbouwen, uitnemen, nazicht, terug samenbouwen van een ankerstopper;
nazicht van configuratie van de ankers.
H. Schroefas, askoker:
Onder schroefas wordt verstaan de as gaande van de schroef tot aan de eerste koppeling
binnenboord.
Na het uitbouwen en de demontage van de onderdelen zal alles grondig nagezien, gereinigd,
opgemeten, afgesteld en zorgvuldig terug samengebouwd worden met vernieuwing van alle voegen
en dichtingen (door de Administratie geleverd) rekening houdend met de voorgeschreven spelingen
en voorschriften vermeld in de instructieboeken.
Verwijderen en vernieuwen van oud vet in de schroefaskoker.
Tijdens de uitvoering van de werken dient de technicus in het bezit te zijn van de slijtagenormen van
alle organen van het systeem.
Een overzichtelijke staat met de minimale en maximale spelingen van alle aan slijtage onderhevig
zijnde onderdelen moet ter beschikking gesteld worden van de Administratie.
I.
Schroef
In het afnemen van een schroef en het terugplaatsen ervan zijn volgende werken inbegrepen:
- het volledig af-en opbouwen van de schroef;
- het opzuiveren van de draad op de as en in de moer, het aanpassen, bevestigen en borgen
van de schroef op de as;
- de aanrakingsvlakken van de schroef en as moeten bestreken worden met vaseline alvorens
de schroef op de as te plaatsen;
- de schroefdichting op de as moet worden nagezien en gebeurlijk hersteld of vervangen. Alle
nodige bevestigingsmiddelen moeten door de opdrachtnemer worden geleverd en geplaatst.
J. Asbest
Uitvoeren van een asbestidentificatie (via staalname), inbegrepen staalname, transport, en
identificatie in een erkend labo.
Alle werken moeten uitgevoerd worden volgens de voorschriften van het ARAB en de Belgische
wetgeving.
De asbestinventaris aan boord van de A958 ZENOBE GRAMME is te raadplegen bij de Administratie.
K. Elektrische stroomvoorziening
1. Kenmerken :
Driefasige wisselstroom 3 x 380Volt 50HzV aan de klemmen van de verbruiker.
2. Verbruik : ± 15 kWh.
3. De opdrachtnemer zal dag en nacht, en dit gedurende de ganse duur van de herstelperiode, het
schip voorzien van elektrische stroom.
4. De stroomgroep zal voorzien zijn van een volt-ampèremeter en vermogenmeter.
5. De opdrachtnemer zal voorzien in alle nodige aansluitingskabels en bijhorigheden om de stroom
tot in de aftakdoos van het schip te brengen.
6. De Administratie behoudt zich het recht voor om, hetzij de totaliteit, hetzij een gedeelte van de
elektrische stroom zelf te leveren, zonder dat de opdrachtnemer uit dien hoofde aanspraak kan
maken op enige vergoeding.
7. De opdrachtnemer zal tevens een door een officiële instantie geijkte en gekeurde kWh-meter
plaatsen (certificaat voorleggen), zodat de Leidend Ambtenaar de gebruikte energie voor
boordgebruik op alle ogenblikken kan nagaan. De verzegeling van deze meter, alsmede het
openen ervan bij het einde van de werken zal gebeuren in aanwezigheid van de Leidend
Ambtenaar. De meter moet geplaatst worden aan boord van het schip tussen de voedingskabels
van de opdrachtnemer en de afname klemmen van het schip.
Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704
Bijlage C
Pagina 6/8
IV.
V.
Bijzonder te gebruiken materialen
A. Houtsoorten
1. Het hout zal van eerste hoedanigheid zijn, gezond en goed gedroogd, met rechte draad, vrij van
spek, droge of vochtige wormstekige plekken, losse kwasten, scheuren of andere gebreken.
Wanneer bij verwerking nog fouten te voorschijn komen, kan het hout afgekeurd worden (klasse
1).
2. M.b.t. de verschillende houtsoorten alsook hun benaderde doorsnede afmetingen, welke gebruikt
zijn bij de bouw van het schip, zie plan NSN 7610-D2-001-5561 “Constructieplan
langsdoorsnede”.
3. Het hout te gebruiken voor herstellingen van de romp zal volgende bewarende behandeling
ondergaan: alle delen van de romp zullen na afwerking (gaten geboord, enz.) behandeld worden
met houtbeschermingsmiddel (onderdompeling van minstens 12 uur).
a. Opeenliggende beplankingen: tussen beschieting en buitenhuidbeplanking en tussen binnen- en
buitenhuidbeplanking, zal een laag teervilt, bestreken met compound S 30 aan beide zijden,
aangebracht worden.
B. Metalen
- voor zeekleppen en hun onderdelen: minstens brons RG5
- zeewaterleidingen: cunifer 90/10
- roestvrijstaal minstens AISI 3/16L
De bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat alle te vernieuwen bevestigingsmiddelen
onder de waterlijn te vervaardigen zijn uit brons (bouten en kopschroeven), naval brass (vijzen) en
naval brass of koper (spijkers, nagels en klinknagels).
Onderhoudswerken
A. Dieselmotoren
- De revisie van de dieselmotoren zal gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant. De
nodige wisselstukken zullen door de opdrachtnemer worden geleverd en apart verrekend.
Betrokken motoren:
- Merk: SCANIA(voortstuwingsmotor), Type: DS 9 93 M, 193 kW, viertakt, watergekoeld, 6
cilinders in lijn met rechtstreekse brandstofinjectie en turbo, instructieboek: 7610-DO-0009080
- Merk: PERKINS(alternator), Type: 4.236, 32 kW, viertakt, watergekoeld, 4 cilinders in lijn met
rechtstreekse brandstofinjectie zonder turbo, instructieboek: NSN 7610- D1-000-6281
- Merk: LISTER PETTER, Type: LPW 4T, viertakt, watergekoeld, 4 cilinders in lijn met
rechtstreekse brandstofinjectie en turbo.
B. Twin disc koppeling
- Merk: TWIN-DISC
- Type: MG 5111
- Reductie: 3.92/1
- Instructieboek: TD/ZM 71441202
a. Algemeenheden
 Een groot onderhoud (major overhaul) van de keerkoppeling zal in principe tezamen met
een groot onderhoud van de voortstuwingsmotor gebeuren.
 Alle werken moeten volgens de voorschriften van de fabrikant, zoals die vermeld zijn in
de instructieboeken, worden uitgevoerd.
 De hierna volgende beschrijving van de werken is ter verduidelijking, en eventueel als
aanvulling te beschouwen aan de specifieke werken voorzien door de fabrikant.
 De levering van alle voegen en wisselstukken specifiek behorend tot deze keerkoppeling,
evenals het gebruik van specifieke gereedschappen, dienen te gebeuren door de
Opdrachtnemer, de kostprijs dient apart verrekend te worden.
Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704
Bijlage C
Pagina 7/8
b. Het onderhoud omvat volgende werken :
 olie aflaten, openen en reinigen van de keerkoppeling;
 opmeten van de tandwielen en lagers;
 nazicht van de flexibele koppeling en vervangen van rubbers indien nodig;
 af- en opbouwen van de warmtewissellaar;
 chemisch reinigen van de warmtewissellaar;
 vervangen van dichtingen;
 uitvoeren van druktest;
 volledig nazicht van de oliepomp;
 nazicht van de oliedruk regelklep;
 volledig nazicht van de selector valve;
 volledig nazicht van de slipkoppelingen;
 vervangen van alle voegen, dichtingen en filters van de keerkoppeling;
 afstellen en beproeven;
 leveren van een meetstaat.
C. Verwarmingsketel
De verwarmingsketel dient te worden vervangen door één van eenzelfde type met dezelfde
karakteristieken. Dit werk omvat:
- demontage van de oude ketel;
- transport uit het schip met alle uitvoeringsmoeilijkheden inbegrepen;
- levering van de nieuwe ketel met identieke karakteristieken;
- transport in het schip;
- installatie (mechanisch/elektrisch/hydraulisch) van de nieuwe ketel. Alle supplementaire
materialen, nodig voor de installatie, zullen door de opdrachtnemer worden geleverd. Deze
materialen zullen apart worden verrekend;
- afstellen van de brander en afleveren van certificaat;
- beproeven van het geheel in aanwezigheid van de Leidend Ambtenaar.
D. Firemain
De firemain dient te worden vervangen door één van eenzelfde type met dezelfde karakteristieken.
Dit werk omvat:
- Demontage van de oude firemain;
- Transport uit het schip met alle uitvoeringsmoeilijkheden inbegrepen;
- Levering van de nieuwe firemain met identieke karakteristieken;
- Transport in het schip;
- Installatie (mechanisch/elektrisch/hydraulisch) van de nieuwe firemain. Alle supplementaire
materialen, nodig voor de installatie, zullen door de opdrachtnemer worden geleverd. Deze
materialen zullen apart worden verrekend;
- beproeven van het geheel in aanwezigheid van de Leidend Ambtenaar.
Bestek MRMP-N/A Nr 17NS704
Bijlage C
Pagina 8/8
E. Reverse osmose unit
- Merk: PALL-ROCHEM
- Type: RO 200- DT- 2S
- Instructieboek: 7610-DO-002-0644
Het onderhoud omvat:
- nazicht van het elektrische gedeelte van de installatie zoals de processor, highpressure
control system, motorised control valve, contactoren, pressostaten, elektrokleppen en relais;
- onderhoud van de elektrische motor;
- nazicht op goede werking van de conductiviteitsmeter en sonde;
- onderhoud van de plunjerpomp volgens hoger vermeld instructieboek §532-2;
- vervangen van de aandrijfriemen;
- nazicht van de pulsatiedemper;
- vervangen van cartridgefilters;
- nazicht en eventueel vervangen van de dt-modules;
- nazicht van hydrocycloon en voedingspomp;
- nazicht van de chlorinedoseereenheid;
- in bedrijfstellen van het geheel;
- beproeven van het geheel in aanwezigheid van de Leidend Ambtenaar.
- de levering van alle wisselstukken specifiek behorend tot dit materiaal, evenals het gebruik
van specifieke gereedschappen, dienen te gebeuren door de opdrachtnemer, de kostprijs
dient apart verrekend te worden.
F. Koelinstallatie (achterdek)
- Merk: leverancier BERTON -KOELTECHNIEK
- Type: Compressor BOCK – F1
- Instructieboek: 7610-D2-000-3106
Het onderhoud omvat:
- onderhoud van de compressor en vervangen indien nodig van alle versleten onderdelen zoals
lagers, kleppen, zuiger drijfstanglagers, enz;
- vernieuwen van alle voegen en dichtingen;
- vervangen van filter van de droger;
- nazicht van alle kleppen, ventielen en regelorganen;
- onderhoud van de elektrische motor;
- bijvullen van koelmedium;
- nazicht van de “inverter” en vervangen van de back-up batterij indien nodig;
- in bedrijfstellen en afstellen van alle parameters;
- beproeven van het geheel in aanwezigheid van de Leidend Ambtenaar;
- de levering van alle wisselstukken specifiek behorend tot dit materiaal, evenals het gebruik
van specifieke gereedschappen, dienen te gebeuren door de Opdrachtnemer, de kostprijs
dient apart verrekend te worden.
Download