Colofon, Inhoudsopgave, Over deze cursus, Oriëntatie, Het belang

advertisement
Cursus
Dieetleer
Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
[email protected]
www.edu-actief.nl
Auteur: Joke Christiaans
Inhoudelijke redactie: Bapke Westhoek
Titel: Dieetleer
ISBN: 978 90 3723 432 9
©
Edu’Actief b.v. 2016
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.
Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.
Inhoudsopgave
Over deze cursus
Oriëntatie
4
6
Het belang van voeding en vocht
Onder- en overgewicht
7
9
Uitdrogen en vocht vasthouden
Voedingsbehoeften
Het dieet
13
15
Eetstoornissen
Reflecteren
11
17
19
Theoriebron Het belang van voeding en vocht
Theoriebron Voedingspatronen
20
23
Theoriebron Voedingsstoffen
26
Theoriebron Gezond gewicht
29
Theoriebron Onder– en overgewicht
32
Theoriebron Risico’s van onder- en overgewicht
Theoriebron Uitdroging
35
39
Theoriebron Vocht vasthouden
41
Theoriebron Vochtopname observeren
44
Theoriebron Voedingsbehoeften bij ziekten
46
Theoriebron Voedingsbehoeften in de leeftijdscategorieën
Theoriebron Het dieet
49
52
Theoriebron Verschillende diëten uitvoeren
55
Theoriebron De cliënt met een dieet begeleiden
Theoriebron Eetstoornissen
57
60
Theoriebron Verschillende eetstoornissen
62
Theoriebron De cliënt met eetstoornissen begeleiden
65
3
Over deze cursus
Over deze cursus
Inleiding
Als hulpverlener heb je vaak te maken met de voeding van de cliënten. Soms wordt deze
voorgeschreven door een diëtist, die een dieet uitschrijft. Soms heeft een cliënt een
ziektebeeld of aandoening, zoals een allergie, waardoor bepaalde voedingsstoffen niet
gebruikt mogen worden. Een andere keer moet de voeding een speciale samenstelling hebben
of gebruikt de cliënt bijzondere voeding vanwege een overtuiging. Je komt ook cliënten
tegen met een eetstoornis en je zult voedingsadviezen moeten geven aan naasten.
Leerdoelen
Je kunt:
• het belang van voeding en vocht uitleggen en de regels voor een gezond en volwaardig
voedingspatroon vertellen
• de (risico)signalen en gevolgen van overgewicht en ondergewicht noemen, inclusief
signalerings-/observatieschalen
• de (risico)signalen en gevolgen van uitdrogen en vocht vasthouden noemen, inclusief
observatiemethoden
• uitleggen welke specifieke voedingsbehoefte specifieke doelgroepen kunnen hebben.
• uitleggen wat een dieet is en welke soorten diëten er zijn
• vertellen wat een eetstoornis is, welke eetstoornissen er zijn en wat de gevolgen,
behandeling en ondersteuning bij eetstoornissen zijn.
Beoordeling
Beoordelingsformulier
<
Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met behulp van een toets. Je
praktische beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van twee
beroepsproducten. Deze worden op verschillende punten beoordeeld: op de inhoud
(producteisen) en op de uitvoering (processtappen). Ander belangrijke punten bij de
beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen en nette uitwerking van de opdrachten in
correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.
Planning
Planningsformulier
Dieetleer
<
Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.
Beroepsproduct 1: Een weekmenu opstellen (2)
In tweetallen maken jullie een weekmenu op voor een cliënt die een dieet volgt. Jullie mogen
zelf kiezen uit een energieverrijkt dieet, een energiebeperkt dieet of een
voedingsstof-eliminerend dieet. In de omschrijving maken jullie duidelijk waarom deze cliënt
dit dieet moet volgen. In de omschrijving vermelden jullie ook de risicosignalen bij dit dieet
of dit ziektebeeld.
4
Over deze cursus
Het weekmenu bevat alle noodzakelijke voedingstoffen in de juiste hoeveelheid en jullie
zorgen voor variatie.
Jullie maken dit weekmenu in een overzichtelijk schema, zodat het makkelijk te gebruiken
is.
Plan voor jezelf een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.
Eisen aan de uitvoering
•
•
Maak een planning en een taakverdeling.
Maak een beschrijving van het ziektebeeld van de cliënt waaruit blijkt waarom dit dieet
van toepassing is.
Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende processtap.
Eisen aan het beroepsproduct
Het product wordt beoordeeld op de volgende punten:
• Het menu is uit te voeren in de praktijk.
• De beschrijving van het ziektebeeld van de cliënt komt overeen met het gekozen dieet.
• Het proces wordt geëvalueerd.
Beroepsproduct 2: Een begeleidingsgesprek
voeren (2)
Werkmodel
STARRT-methode
<
In tweetallen verdiepen jullie je in een van de eetstoornissen of in obesitas. Je maakt een
keuze. Je beschrijft in een casus een cliënt die dit ziektebeeld heeft en moeite heeft met het
dieet dat hij moet volgen. Je beschrijft de oorzaak, de behandeling, de specialisten die zich
met deze cliënt bezighouden en de sociale kaart van deze cliënt; welke familieleden of
vrienden zijn belangrijk? In een rollenspel voer je als tweetal dit begeleidingsgesprek. Je
maakt een reflectieverslag van dit rollenspel.
Plan voor jezelf een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.
Eisen aan de uitvoering
•
•
•
Maak een planning en een taakverdeling.
In de casus beschrijf je minimaal de oorzaak, de behandeling en de sociale kaart.
Je schrijft een reflectieverslag aan de hand van de STARRT-methode.
Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende processtap.
Eisen aan het beroepsproduct
Het product wordt beoordeeld op de volgende punten:
• De casus voldoet aan de eisen.
• Het reflectieverslag voldoet aan de STARRT-methode.
5
Oriëntatie
Oriëntatie
Opdracht 1
Gezonde voeding
a. Waar denk je aan bij de term ‘gezonde voeding’?
b. Beschrijf drie voordelen van gezonde voeding op het lichaam.
c. Welke gezonde voeding gebruik je zelf vaak? En welke ongezonde voeding?
Opdracht 2
Diëten
a. Waar denk je aan bij diëten?
b. Welke diëten ken je?
c. Wat lijkt je makkelijk aan het volgen van een dieet? En wat moeilijk?
Opdracht 3
Bijzonder eten
a. Niet iedereen eet dezelfde dingen. Soms eten mensen bijvoorbeeld geen vlees of geen
brood. Welke manieren van ‘anders eten’ ken jij?
b. Soms lijden mensen aan eetstoornissen. Welke eetstoornissen ken jij?
6
Download