Algemene informatie over de aanvrager

advertisement
Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, België
T +32 3 205 20 11, E [email protected]
www.portofantwerp.com
INFORMATIEBLAD KANDIDAAT-CONCESSIONARIS
Terugsturen naar :
[email protected]
of
Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht– Dienst Patrimoniumbeheer
Zaha Hadidplein1, 2030 Antwerpen
1. Algemene informatie over de aanvrager
Naam van het bedrijf
Adres
Contactpersoon
Telefoon
Mailadres
Wie zijn de aandeelhouders?
Wie zijn de bestuurders?
Is het bedrijf of de groep
beursgenoteerd? Zo ja, waar?
Toe te voegen in bijlage: de
jaarrekening van de twee laatste
jaren (zowel van de maatschappij
zelf als van de groep waartoe de
vennootschap behoort)
Bankrelatie (nummer en kantoor)
1
Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, België
T +32 3 205 20 11, E [email protected]
www.portofantwerp.com
2. Projecttoelichting
Specifieke en duidelijke omschrijving
van de activiteit(en) die op het
concessieterrein uitgevoerd zullen
worden.
- productie (chemie/petrochemie/andere)
- op- en/of overslag (IMDG-goederen/nietIMDG-goederen
- wijze van opslag:
 in tanks
 in magazijnen
 in containers
 in open lucht
- indien de activiteit gepaard gaat met open/of overslag van IMDG-goederen:
- de gevaarlijke producten behoren tot
volgende klassen:
 explosieven
 gassen
 ontvlambare producten
 toxische producten
 radioactieve producten
 oxiderende producten
(Indien een concessietermijn van meer dan
1 jaar gevraagd wordt, dienen ook de
volgende vragen van dit hoofdstuk
beantwoord te worden)
Geplande investeringen (technische en
financiële toelichting in bijlage)
Verwachte tewerkstelling
Uw geplande activiteit geeft mogelijk
aanleiding tot:
 geuremissies
 stofemissies
 geluidsemissies
Heeft uw geplande activiteit mogelijke
aanleiding tot vluchtige organische
stofemissies
Gaat het om een Seveso-bedrijf? Indien Ja,
- Kan uw bedrijf, in kader van het groepsrisico, gevestigd worden in de nabijheid
van plaatsen waar grote groepen mensen verblijven (bv. kantoren, recreatie2
Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, België
T +32 3 205 20 11, E [email protected]
www.portofantwerp.com
-
gebieden)? Op welke afstand (grootte,
orde) verwacht u dat de risicocontouren
van het plaatsgebonden mensrisico
gaan liggen (10-5, 10-6, 10-7)
Kan uw activiteit een beperking inhouden op de activiteiten op omliggende
percelen buiten de door u voorziene
oppervlakte
Welke voorzieningen worden getroffen
opdat tijdens de overslag geen gevaarlijke
of milieubelastende stoffen in de omgeving
(lucht/water) vrijkomen
Verwachte wijze van aanvoer en afvoer van
de producten (via weg, spoor of water) en
de hoeveelheden per modus. Wat is de
verwachte densiteit van het verkeer per
modus
Zijn er voor de geplande activiteiten
specifieke vergunningen vereist? Zo ja,
welke en zijn deze reeds bekomen
3
Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, België
T +32 3 205 20 11, E [email protected]
www.portofantwerp.com
3. Concessieterrein
Hoe groot dient het
concessieterrein te zijn?
Verduidelijk deze gevraagde
oppervlakte en verduidelijk de
efficiënte benutting van deze
oppervlakte
Op welke locatie dient het
terrein bij voorkeur gelegen te
zijn?
Is directe toegang tot het
water absoluut noodzakelijk?
Indien ja, welk type kaaimuur
is vereist
Welke concessietermijn wordt
gevraagd (nota: deze
gevraagde termijnen zullen
getoetst worden aan de
termijnen die het GHA
hanteert)
Zijn er speciale vereisten qua
toegang tot de concessie en
qua toegang tot bepaalde
vervoersmodi
Andere desiderata:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
Download