DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Europese Commissie bevordert democratie en groei
bij haar partners van de Afrikaanse Unie
Brussel, 30 mei 2011 – De Commissie van de Afrikaanse Unie (AU) en de
Europese Commissie komen samen in Brussel voor de vijfde jaarlijkse vergadering
van hun commissarissen. Zij zullen een gezamenlijke agenda voor het strategische
partnerschap Afrika-EU op het getouw zetten en hun discussies speciaal richten op
twee urgente punten van zorg: democratie en groei.
De diepgaande democratische omwenteling die momenteel in Noord-Afrika
plaatsvindt, verdient de volledige steun van alle internationale betrokkenen ten
einde politiek en economisch goed bestuur in het Afrikaanse continent te
versterken. Daarnaast is het, nu de wereld geleidelijk aan uit de economische crisis
komt, een cruciale gezamenlijke uitdaging voor zowel Afrika als Europa om de groei
te stimuleren en de aandacht te richten op inclusieve en duurzame ontwikkeling
voor Afrika, met de tegen 2015 te verwezenlijken millenniumdoelstellingen voor
ontwikkeling duidelijk voor ogen.
Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei in de aanloop naar de bijeenkomst:
"De bemoedigende historische ontwikkelingen op het Afrikaanse continent bieden
een enorme kans om de betrekkingen tussen onze beide continenten te
verbeteren. Onze beide Commissies willen blijven fungeren als de motor voor het
ambitieuze gezamenlijke partnerschap EU-Afrika. Samen kunnen we een reële
vooruitgang boeken voor de volkeren van Europa en Afrika, door wereldwijde
problemen aan te pakken, meer kansen te creëren voor handel, investeringen en
inclusieve ontwikkeling en door tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de
bevolking inzake democratische hervormingen en sociale rechtvaardigheid."
Het strategische partnerschap tussen Afrika en de EU streeft naar gezamenlijke
doelstellingen die verdergaan dan het traditionele patroon donor-begunstigde in
een dialoog tussen gelijke partners. De EU is de grootste handelspartner voor het
Afrikaanse continent. In 2009 was 36% van de totale import naar Afrika afkomstig
uit Europa. De Europese instellingen zijn wereldwijd ook de op één na grootste
donor voor Afrika. De Europese Commissie heeft voor de periode 2007-2013 via
haar diverse financieringsinstrumenten 24,4 miljard euro vrijgemaakt ter
ondersteuning van de gezamenlijke strategie Afrika-EU en de thematische
partnerschappen.
De discussies hebben tot doel de politieke en technische samenwerking tussen de
twee instellingen te versterken, een nieuwe impuls te geven aan de
tenuitvoerlegging van de gezamenlijke strategie Afrika-EU en elementen aan te
brengen voor de toekomstige politieke agenda.
wordt vervolgd
IP/11/656
Agenda van de vergadering der commissarissen
Het programma van de bijeenkomst tussen beide Commissies omvat thematische
kernbijeenkomsten tussen commissarissen, bilaterale bijeenkomsten en een
plenaire zitting, die in de ochtend van 1 juni zal plaatshebben.
Op 31 mei zullen de kernbijeenkomsten de volgende punten betreffen: politieke
zaken; regionale integratie, handel en infrastructuur; sociale zaken;
klimaatverandering en milieu; economisch goed bestuur en grondstoffen. Voorzitter
Jose Manuel Barroso en de voorzitter van de Commissie van de AU, Jean Ping,
zullen een bilaterale ontmoeting hebben.
Op 1 juni zullen de kernbijeenkomsten de volgende punten betreffen:
administratieve samenwerking; landbouw, voedselzekerheid en voedselveiligheid;
wetenschappen, ICT, ruimtevaart. Het thema van de gezamenlijke plenaire sessie
van de commissarissen is "Groei en democratie consolideren".
Op 1 juni om 12u40 (te bevestigen) zullen voorzitter Jose Manuel Barroso en de
voorzitter van de Commissie van de AU, Jean Ping, een gezamenlijke
persconferentie houden.
Het gezamenlijke strategische partnerschap Afrika-EU
80 staatshoofden en regeringsleiders uit Afrika en Europa hechtten in december
2007 in Lissabon hun goedkeuring aan de gezamenlijke strategie Afrika-EU. Beide
partijen kwamen overeen tezamen gemeenschappelijke belangen en strategische
doelstellingen na te streven, verdergaand dan de traditionele
ontwikkelingsthematiek en ruimer dan het exclusieve geografische bereik van Afrika
en dat van de instellingen, met name door er niet-overheidsactoren bij te betrekken.
De gezamenlijke strategie biedt een gedeelde langetermijnvisie op de toekomst van
de betrekkingen tussen Afrika en de EU in een geglobaliseerde wereld. Daarop
gebaseerd en gestoeld op gemeenschappelijke principes stelt de gezamenlijke
strategie Afrika-EU acht specifieke partnerschappen vast: vrede en veiligheid;
democratisch goed bestuur en mensenrechten; handel, regionale integratie en
infrastructuur; de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDGs); energie; de
klimaatverandering; migratie, mobiliteit en werkgelegenheid; wetenschap,
informatiemaatschappij en ruimtevaart.
In november 2010 kwamen de leiders uit Afrika en de EU opnieuw bijeen onder het
overkoepelende thema: “Investeringen, economische groei en het scheppen van
werkgelegenheid”. Het was de bedoeling de samenwerking tussen beide
continenten op een nieuw, ambitieuzer niveau te tillen. De leiders bevestigden de
gezamenlijke Afrikastrategie als het centrale politieke kader voor hun betrekkingen.
Om deze strategie uit te voeren werd een gezamenlijk actieplan voor 2011-2013
goedgekeurd met concrete acties die inzake de strategische domeinen moeten
worden gevoerd of gelanceerd, voortbouwend op de verwezenlijkingen sinds 2007.
Achtergrondinformatie over het partnerschap en zijn acht thematische domeinen:
http://www.africa-eu-partnership.org/
De Afrikaanse Unie en de Commissie van de Afrikaanse Unie
De AU werd opgericht in 2002 en heeft momenteel 53 lidstaten. Het is de
voornaamste instelling en organisatie in Afrika. Haar voornaamste doelstellingen
zijn het bereiken van eenheid en solidariteit op het continent, van politieke en
economische integratie, de bevordering van vrede en veiligheid, democratische
beginselen en instellingen, alsook duurzame ontwikkeling.
2
De Commissie van de AU is de voornaamste instelling voor het dagelijkse bestuur
van de Afrikaanse Unie en de voornaamste gesprekspartner voor de Europese
Commissie in het strategische partnerschap Afrika-EU. De Commissie bestaat uit
de voorzitter, een vicevoorzitter en acht commissarissen. Zij is gevestigd in Addis
Abeba en heeft momenteel 1.500 personeelsleden.
Meer informatie:
MEMO/11/351
Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm
Website van Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm
Contact :
Catherine Ray (+32 2 296 99 21)
Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)
3
Download