PowerPoint-presentatie

advertisement
Eerstelingen
Eerstelingen
De voorjaarsfeesten
1.
Pesach
Pascha, Pasen
2.
Matsoot
Ongezuurde broden
3.
Jom habbikoeriem
Dag der eerstelingen
4.
Sjevoeoot
Wekenfeest, Pinksteren
Eerstelingen
Leviticus 23:9 -14
En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek
tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij in het
land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij
zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der
eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.
En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN
bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des
anderen daags na den sabbat zal de priester die
bewegen.
Eerstelingen
Leviticus 23:9 -14
Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen
zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig is, ten
brandoffer den HEERE; En zijn spijsoffer twee
tienden meelbloem, met olie gemengd, ten
vuuroffer, den HEERE tot een liefelijke reuk; en zijn
drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin. En
gij zult geen brood, noch geroost koren, noch
groene aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de
offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is
een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw
woningen.
Eerstelingen
De benaming ‘Jom Habikkoerim’ lijkt in de Schrift
voorbehouden aan Pinksteren.
Numeri 28:26
Insgelijks op den dag der eerstelingen, als gij een
nieuw spijsoffer den HEERE zult offeren naar uw
weken, zult gij een heilige samenroeping hebben;
geen dienstwerk zult gij doen.
Eerstelingen
In Leviticus 23:10 wordt ‘reshiet’ gebruikt.
Genesis 49:3
Exodus 23:19; 34:26
Eerstelingen
Als gij in het land zult gekomen zijn
….. en gij zijn oogst inoogsten
dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst
tot de priester brengen
Eerstelingen
En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN
bewegen
Des anderen daags na de sabbat zal de priester die
bewegen
Eerstelingen
Een volkomen, eenjarig lam ten brandoffer.
Een spijsoffer ten vuuroffer.
De HEERE tot een liefelijke reuk.
En drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin.
Eerstelingen
1 Korinthe 15:20-24
Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is
de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen
zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is
ook de opstanding der doden door een Mens. Want
gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in
Christus allen levend gemaakt worden. Maar een
iegelijk in zijn orde: de Eersteling Christus,
daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.
Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk
aan God en den Vader zal overgegeven hebben;
wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle
heerschappij, en alle macht en kracht.
Eerstelingen
De Eerstgeborene
Het Hebreeuwse woord voor eerstgeborene is nauw
verwant aan dat voor ‘eersteling.’
bikkoer
bechoor
bachar
-
eersteling
eerstgeborene
het werkwoord waar beide van
zijn afgeleid
Eerstelingen
De Eerstgeborene
De eerstgeborene van de HEERE was in Egypte.
Exodus 4:22
Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE:
Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.
De Eerstgeborene
De eerstgeborene der Egyptenaren in ruil voor Gods
eerstgeborene.
Exodus 4:23
En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat
hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten
trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene
doden!
Eerstelingen
De Eerstgeborene
Pesach:
Het lam stierf.
De eerstgeborene in Israël bleef leven.
Pesach:
Het Lam stierf.
Gods eerstgeborene, Israël, bleef leven.
De dood van het lam was de dood van de
eerstgeborene
Eerstelingen
De Eerstgeborene
In Jom Habikkoriem, de ‘opstanding’ van de
Eerstgeborene.
Eerstelingen
De Eerstgeborene
Hebreeën 1:5, 6
Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik u gegenereerd? En
wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal
Mij tot een Zoon zijn. En als Hij wederom de
Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En
dat alle engelen Gods Hem aanbidden.
Eerstelingen
De dag na de sabbath
Iom Habbikoeriem markeert een nieuw begin.
Eerstelingen
Reshiet
Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
‘In den beginne’ is een verwijzing naar Christus Jezus
Eerstelingen
Reshiet
Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Een verwijzing naar de Heere Jezus
Openbaring 1:8
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het
Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die
komen zal, de Almachtige.
Eerstelingen
Reshiet
Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Een verwijzing naar de Heere Jezus
Openbaring 3:14
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige
getuige, het begin der schepping Gods:
Eerstelingen
Reshiet
Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Een verwijzing naar de Heere Jezus
Openbaring 22:13
Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het
Einde; de Eerste en de Laatste.
Eerstelingen
Reshiet
Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Een verwijzing naar de Heere Jezus
Een nauw verband met Eerstgeborene
Kolossenzen 1:15
Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de
Eerstgeborene aller kreaturen. [van de gehele schepping]
Eerstelingen
Kolossenzen 1:14-20
In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn
bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke
het Beeld is des onzienlijken Gods, de
Eerstgeborene aller kreaturen. Want door [in] Hem
zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en
die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk
zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij
overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door
Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alle
dingen, en alle dingen bestaan te zamen door [in]
Hem.
Eerstelingen
Kolossenzen 1:14-20
En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der
Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene
uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in
Hem al de volheid wonen zou; en dat Hij, door Hem
vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns
kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen
zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de
aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
Eerstelingen
A.
│a. Het Beeld des onzienlijken Gods
│
b. De Eerstgeborene aller kreaturen (= van de
│
gehele schepping).
│
c. reden. ‘want……………’
B. Hij is voor alle dingen.
B. Hij is het Hoofd des Lichaams, der
Gemeente.
A.
│a. Het Begin
│
b. De Eerstgeboren uit de doden, opdat Hij in
│
allen de Eerste zijn zou.
│
c. reden. ‘want……………’
Eerstelingen
Reshiet
Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Een verwijzing naar de Heere Jezus
Christus is ook het Begin van en nieuwe schepping.
2 Korinthe 5:17
Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, die is een
nieuw schepsel [een nieuwe schepping]; het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
Eerstelingen
Reshiet
Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Een verwijzing naar de Heere Jezus
Christus is ook het Begin van en nieuwe schepping.
Galaten 6:15
Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige
kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. [een
nieuwe schepping]
Eerstelingen
Beweegoffer
De garf moest voor de Heere bewogen worden. Het
was een beweegoffer.
Een type van de toepassing van de opstanding van
de Heere in ons hart en leven.
Eerstelingen
Beweegoffer
De garf moest voor de Heere bewogen worden. Het
was een beweegoffer.
Johannes 20:17
Jezus zei tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben
nog niet opgevaren tot Mijn Vader, maar ga heen tot
Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader
en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
Eerstelingen
Daags na de sabbat
Twee visies:
- daags na de eerste dag van de Paasweek;
16e Nisan
- daags na de normale sabbat die in de
Paasweek viel.
Bij de vervulling van Eerstelingen in de Heere Jezus
vielen deze dagen waarschijnlijk samen.
Eerstelingen
Wanneer gij in het land gekomen zult zijn…
Jozua 5:9 – 12
Verder sprak de HEERE tot Jozua: Heden heb Ik
den smaad van Egypte van ulieden afgewenteld;
daarom noemde men den naam dier plaats Gilgal,
tot op dezen dag. Terwijl de kinderen Israels te
Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het pascha op
den veertienden dag derzelver maand, in den
avond, op de vlakke velden van Jericho.
Eerstelingen
Wanneer gij in het land gekomen zult zijn…
Jozua 5:9 – 12
En zij aten van het overjarige koren des lands, des
anderen daags van het pascha, ongezuurde broden
en verzengde aren, even op dienzelven dag. En het
Manna hield op des anderen daags, nadat zij van
des lands overjarige koren gegeten hadden; en de
kinderen Israëls hadden geen Manna meer, maar zij
aten in hetzelve jaar van de inkomst des lands
Kanaan.
Eerstelingen
Wanneer gij in het land gekomen zult zijn…
De smaad van Egypte afgewenteld.
Gilgal = afgewenteld
Eerstelingen
Wanneer gij in het land gekomen zult zijn…
De smaad van Egypte afgewenteld.
Smaad van Egypte en de smaad van Christus:
Hebreeën 10:33
Hebreeën 11:25, 26
Hebreeën 13:13
Download