PowerPoint-presentatie

advertisement
FITRAMA nv
Kredieten
Bank
Fitrama
Beleggingen
Verzekeringen
Bedrijfsschade
• Risicoanalyse : gevolgen van een brand voor
een onderneming ( 5 min)
•
•
Spreker : Gerrit Van Daele
Business continuity planning voor bedrijfsleiders, accountants en
boekhouders
• Bedrijfsschade: Hoe, wat, gevolgen?
( 60 min )
•
Spreker : Eric Depré
• Slotwoord
•
Wesley Van Eynde – gedelegeerd bestuurder nv Fitrama
Gerrit Van Daele
– Bestuurder nv Fitrama
– Gastprofessor faculteit economie en bedrijfskunde
UGent
– Manager verzekeringen bij OBK – bank
– Auteur van een 8 tal boeken, tientallen artikels en
enkele wetenschappelijke papers over
verzekeringen
– Co-auteur voor Kluwer en Indicator
Eric Depre
• Burgerlijk bouwkundig ingenieur en ingenieur
in veiligheidstechnieken
• Managing director Edconsulting
– Consultancy voor enterprise risk management,
business continuity planning en
verzekeringsadvies
• Docent Risk Management en bedrijfsschade
– KUL - Hoge School Luik – Amelior – Ichec Brussel –
Vlekho Brugge – Assuralia -
• Grootste wasserij van Gent neemt draad
weer op na brand
• Zware brand in industriële bakkerij in Ninove
• Low budget shop dicht na brand na brand
naburig gebouw
• Water houdt cinema Cartoon's dicht
• Door brand geteisterde motorhomefabrikant
failliet
Risicoanalyse :
de gevolgen van een brand
Risicoanalyse :
de gevolgen van een brand
onderneming
Brand eigen
bedrijf
Brand
leverancier
Brand klant
Brand buren
bedrijfsschade
Supply chain
risk
kredietrisico
Verbod
toegang
Risicoanalyse :
de gevolgen van een brand
onderneming
Brand eigen
bedrijf
bedrijfsschade
Inkomen ?
Omzet ?
Facturen
Belastingen
Premies
Lonen
...
Risicoanalyse :
de gevolgen van een brand
• Risico =
– Niet kunnen betalen van vaste en semivariable
kosten
– Faillissement binnen x weken
Het continuïteitsplan en de
verzekering bedrijfsschade
Essentiële instrumenten voor overleving
van elk bedrijf slachtoffer van een
belangrijke schade
EDConsulting
ir. Eric Depré
Lennikseweg 19
1700 Dilbeek
tel: 02/5697166
fax: 02/5697094
mobile: 0476431061
E-mail :[email protected]
Geef de toekomst alle kansen
24-02-2015
10
Risico’s , bedrijfsschaden en crisissen kom je
niet tegen
die overvallen je
Werk en hoop voor het beste,
Plan voor het ergste
11
Situering en Overzicht
Enterprise Risk Management
Incident
Risico’s
Controle
Risicobeheersing
BCM
Verzekeringen
12
Funktioneren van een bedrijf

Bedrijf is een geheel van aktiviteiten met als finaliteit het
behalen van (vooropgestelde) doelstellingen

Activiteiten generen omzet die bestaat uit :




Variabele kosten: evenredig met de omzet
Vaste kosten : onafhankelijk van de omzet
Bedrijfsresultaat: winst of verlies
De omgeving van een bedrijf omvat echter ook :


de ganse productieketen
omgevingsfactoren
13
Leverancier A
Leverancier B
Leverancier C
Onderneming
Productie
Productiefactoren
Bedrijfsmiddelen
Bedrijfscapaciteit
Grondstoffen
Energie
Verkoop
Cliënt A
Cliënt B
Cliënt C
Inkomsten uit verkopen
Winst
Schematische voorstelling van het bedrijfsproces
14
Cliënt D
Situatie van een bedrijf is:
Energie
toeleveringstromen
AfhankelijkAfhankelijkheden
heden
derden
derden
Computer
Computersystemen
systemen
Materiaal& produktstromen
Marktsituatie
Potentiële
Politieke
Situatie
situatie
Bedrijf
Proces
Proces
afhankelijkafhankelijkheden
heden
Geldstromen
15
Bedrijfsstructuur
Wat is bedrijfsschade

Alles wat het optimaal functioneren van een bedrijf stoort
(incident, schade of slecht functioneren) levert
bedrijfsschade op omdat het een impact heeft op :
 het behalen van de doelstellingen
 het resultaat dat men had kunnen halen
 de kwaliteit van de output

Alle gemiste opportuniteiten
16
Gevolgen van een bedrijfsschade

Omzet daalt ( incident of schade) of verhoogt niet in de
mate dat het mogelijk was ( gemiste opportuniteit)

De vaste kosten blijven gelijk en hebben dus
verhoudingsgewijs meer impact

Het resultaat wordt slechter

De evenwichtstoestand tussen omzet, kosten en
resultaat wordt verstoord

Relaties met klanten en leveranciers worden verstoord

Sociaal probleem - ontslagen
17
Bedrijfsresultaat 10%
Vaste
bedrijfskosten
Kritiek punt
30 %
Variabele
bedrijfskosten
60%
Verlieszone:
de vaste kosten worden
niet meer opgevangen
s
Toestand
voor schadegeval
Evolutie na schadegeval
in functie van de daling
van de omzet
18
Bedrijfsschade
omzet/tijd
Schade
bedrijfsschade
Technisch
19
Commercieel
tijd
Bedrijfsschade
omzet/tijd
bedrijfsschade
Schade
Technisch
20
Commercieel
tijd
Bedrijfsschade bij groeiend bedrijf
Commercieel
omzet/tijd
Bedrijfsschade
Schade
Technisch
21
Commercieel
tijd
Bedrijfsschade bij verliessituatie voor
schade
omzet/tijd
Schade
Bedrijfsschade
Technisch
22
Commercieel
tijd
Advanced Loss of profits ( ALOP)
/Delay in start up (DSU)
Bedrijfsschade na ABR
omzet/tijd
ALOP
schade Schade
gepland einde23
Reeël einde
tijd
Oplossingen voor het bedrijf

Risicobeheer



Nagaan welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat er zich
schade voordoet ( = dat de omzet daalt tgv een ongewenste
gebeurtenis)
Zoeken naar middelen om alle opportuniteiten te realiseren
Continuïteitsplanning

Zorgen voor een planning zodat de continuïteit naar klanten
gegarandeerd blijft ( en dus de omzet behouden blijft). We
aanvaarden dat dit met een meerkost kan gepaard gaan en zelfs
met een mindere dienstverlening

Verzekeringen ( Bedrijfsschadeverzekering)

De benadering is EN,EN,En en niet OF,OF, OF
24
Risicobeheer
Proces
Doelstellingen
onderneming
Normale
bedrijfssituatie
Accidentele
situatie
Middelen
Identificatie
Evaluatie
Beheersing
Menselijke, technische,
organisatorische, financiële
commerciële, communicatieve
Situatie van kwaadwilligheid,
sabotage, fraude
Risicobeheer
Analyse
Beheersing
DRP
Risicooverdracht
25
BCP
Wederopbouw
Waarom Continuïteitsplanning ?

Verzekeringen volstaan niet om alles te vergoeden

Een BCP is essentieel voor
 Overleven van het bedrijf
 Behoud van de klanten
 Toekomst van het bedrijf
 Imago en reputatie
 Goodwill
 Vertrouwen van klanten, leveranciers, banken,
verzekeringen

Voorbereiding en responscapaciteit zijn essentieeel voor het
overleven en de toekomst van het bedrijf
26
Impact van een incident op de omzet
bedrijfsschade
omzet/tijd
Schade
Met
BCM
ZONDER
BCM
Technisch
27
Commercieel
tijd
Continuïteitsplanning : onderdelen
Samenstelling van de verschillende benodigde plannen

Noodplanning
 Evacuatieplannen
 Interventieplannen

Continuïteitsplanning
 Emergency response: ingreep en reactie eerste uren
 Disaster Recovery plan ( DRP): weer in orde brengen van de
systemen
 Business Continuity Plan ( BCP): de functies herstellen en
garanderen
 Wederopbouwplan

Crisiscommunicatie
28
Continuïteitsplannen
Intensiteit activiteit
Emergency response
Disaster recovery plan
Business Continuity plan
29
Bedrijfschadeverzekering
30
Bedrijfsschadeverzekering ( BSV)
na brand







Doel
Historiek
Waarom een bedrijfsschadeverzekering
Soorten
Verzekeringstechnische aspecten van de
omzetverliesdekking
Belangrijkste elementen van een BSV
Specifieke elementen
31
Bedrijfsschadeverzekering

Doel

De onderneming op een
dergelijke manier vergoeden dat
ze in dezelfde financiële situatie
gebracht wordt waarin ze zich
zou hebben bevonden indien het
verzekerd schadegeval zich niet
had voorgedaan
Financiering van
 Vaste kosten plus winst die niet
meer gedekt zijn door de omzet
 Onderscheid productieverlies en
omzetverlies
 Kostprijs continuïteitplan


32
Gevolgen




Commercieel vlak
Financieel
Sociaal
Elementen



Verzekerd bedrag
Vergoedingsperiode
Gedekte waarborgen
Doel





Onderliggende verzekering
materiële schade
Toch wordt de commerciële activiteit tijdelijk vertraagd of
verhinderd!
Heropbouw, wedersamenstellen voorraden, vervangen
machines, extra kosten, ...
Verzekering bedrijfsschade
immateriële
schade
‘Gewaarborgd inkomen’ van het bedrijf !
33
Historiek: Forfaitaire vergoedingen
BSV na brand +/- 1800 in Engeland (nog geen BSV
na machinebreuk want geen machines tot eind
jaren 1800)
 BSV lange tijd bij wet verboden tot +/- 1850
als ongeoorloofde winst
 1860-1890: Chomageverzekering /time loss policy;
direkte link van de BS-vergoeding aan de
brandvergoeding

34
Historiek: indemnitaire vergoedingen
 Rekening houden met de duur en de graad



v/d onderbreking
Pas mogelijk als boekhoudkundige gegevens
genormaliseerd en geuniformiseerd werden
Pas sinds 1950-1960 ontwikkeling van de BSV
Pas sinds 1995 Algemene Voorwaarden
die ook dezelfde termen als de boekhouders
gebruiken
35
Waarom een BSV?



66% van de bedrijven zonder bedrijfsschadeverzekering
moeten de boeken neerleggen na een zwaar schadegeval
ten gevolge van brand of een aanverwant gevaar
 Gebrek aan liquiditeit
 Gebrek aan investeringsmiddelen
 Niet terugwinnen van de klanten
Tijdens wederopbouw en ook nadien nog is er een daling
van het omzetcijfer of totaal geen omzet meer, door een
onmogelijkheid om te produceren
Kleine materiële schades kunnen bedrijf lang stilleggen
(Bottle Necks)
36
Klantgericht cijfervoorbeeld
In Eur
Omzet
Aankoop grondstoffen
Energie
5.000.000,00
-1.250.000,00
-125.000,00
Vaste kosten & bedrijfsresultaat
3.625.000,00
Winst
Vaste kosten
250.000,00
3.375.000,00
Aantal werkdagen per jaar
Gemiddelde vaste kosten en bedrijfsresultaat per
werkdag
250
14.500,00
= 3.625.000/250
Reeds na een stilstand van ca. 20 (17,24 zijnde 250.000/14.500) is de winst
opgebruikt en moet het bedrijf uit zijn reserves putten!
IEDERE VERDERE DAG STILSTAND
BRENGT DUS HET VOORTBESTAAN VAN
DIT BEDRIJF IN GEVAAR!
37
Gevolgen van een Bedrijfsschade



Commercieel vlak
 Cliënteel gaat verloren
 Verlies samenwerking leveranciers
Financieel vlak
 Vaste kosten lopen door
 Bedrijfsresultaat vermindert
 Wedden van bedienden en kaderleden moeten
doorbetaald worden
Sociaal vlak
 Ontslagen
 Kans op verlies van gespecialiseerd personeel
 Tewerkstelling op niet aangepast niveau
 Uitbetaling uitkeringen voor ontslag of sluiting
38
Soorten BSV




Onrechtstreekse verliezen / Indirecte verzekering
Dagvergoedingen
Productieverliesdekkingen (gross earnings)
Omzetverliesdekkingen (permanente algemene onkosten
en exploitatieresultaat)
 Formules op omzet
 Boekhoudkundige methode: deze gaan we hier in detail
behandelen
39
Onrechtstreekse verliezen / Indirecte
verzekering




Forfaitaire vergoeding
% van de schade of van de verzekerde kapitalen brand
Evenredige premie
Geen bewijs te leveren van de geleden onrechtstreekse verliezen
40
Dagvergoedingen



Vergoeding op basis van een bepaald bedrag per dag
Vooraf vastgesteld op basis per dag dat het bedrijf geen omzet maakt
Expert bepaalt welke omzet niet is gemaakt
41
Formule Dagvergoeding
Voorbeeld:
Een kapper wil zich 6 maanden verzekeren.
Op jaarbasis bedraagt zijn omzet 75.000 €.
Zijn variabele kosten bedragen 15.000 €.
60.000 € / 300 werkdagen
= 200 €/dag
Hij verzekert 200 €/dag (moest hij op 75.000 € de
berekening hebben gemaaakt = 250 €/dag maar hij
krijgt maar 200 €/dag bij schade)

42
Productieverliesdekkingen

Vergoeding van de vaste kosten en de netto winst zolang er geen
productie mogelijk is.

Zodra men teug kan produceren stopt de vergoeding.

Op de markt bekend als “ Gross Earnings”
43
Bedrijfsschade
Omzetverlies
Productieverlies
omzet/tijd
Schade
Technisch
44
Commercieel
tijd
Omzetverliesdekkingen




Vergoeding van de vaste kosten en de netto winst tot de omzet op het
niveau die hij zou gehad hebben moest het in de onderliggende polis
verzekerde schadegeval zich niet hebben voorgedaan.
Vergoeding gedurende de uitkerings- of vergoedingsperiode.
Formules op omzet: enkel de wijze van aangeven van het aan te geven
bedrag verschilt.
Boekhoudkundige methode: analyse op basis van Assuralia algemene
voorwaarden.
45
Verzekeringstechnische aspecten v/d
omzetverliesdekking:
Boekhoudkundige methode
o Zaakverzekering.
o Vergoedt de doorlopende algemene onkosten alsmede
het bedrijfsresultaat gedurende de contractueel
vastgelegde periode.
o Tast het vermogen aan.
o Vermogensschadeverzekering.
o Onbegrijpelijkerwijze minder bekend en gebruikt
o Slechts +/- 30% van de bedrijven in België hebben een
dergelijke verzekering na brand, nog minder in
machinebreuk, nog minder na ABR, bijna niet na
transport.
o Levensverzekering en gewaarborgd inkomen van het
bedrijf.
46
Belangrijkste elementen van een BSV



Het verzekerd of aangegeven bedrag.
De vergoedingsperiode, uitkeringstermijn of waarborgperiode.
De verzekerde of gedekte gevaren.
47
Verzekerd of aangegeven bedrag
Analyse financiële toestand van een bedrijf:
 Balans
• Activa (aanwendingen-bezittingen)
• Passiva (financiële bronnen-schulden)
 Resultatenrekening
• Bedrijfskosten
• Bedrijfsopbrengsten (omzet)
48
Resultatenrekening
Bedrijfskosten
Bedrijfsopbrengsten
6

= Kosten ( vast en variabel)
60
= handelsgoederen, gronden hulpstoffen
61 = diensten en diverse
goederen
62 = lonen, sociale lasten en
pensioenen
63 =afschrijvingen,
waardeverminderingen en
voorzieningenvoor risico’s en
kosten
64 = andere bedrijfskosten
49
7 = Opbrengsten
70
= omzet
71 = voorraad en bestellingen in
uitvoering / mutatie
72 = geactiveerde interne produktie
74 andere bedrijsopbrengsten
Soorten kosten

OPBRENGSTEN = VAR. KOSTEN + VASTE KOSTEN + RESULTAAT



Vaste kosten : per definitie onafhankelijk van de omzet ; blijven dus
bestaan als omzet daalt
Variabele kosten : per definitie evenredig met de omzet, dalen dus in
verhouding tot de daling van de omzet
Semi variabele ( of semi vaste) : zijn voor een percentage vast of
variabel
50
Vaststelling van het te verzekeren
bedrag of aangegeven bedrag
OPBRENGSTEN = VAR. KOSTEN + VASTE KOSTEN + RESULTAAT


Bedrag lonen “isoleren” (als variabel beschouwen) en
later beoordelen
Bepaling “bruto marge” of uitbatingsratio
 Aftrekmethode
• Bedrijfsopbrengsten - variabele kosten
• Veilig, discreet, snel
 Optelmethode
• Som van alle vaste kosten plus winst of min
verlies
• Gevaarlijk, omslachtig, indiscreet
51
Aangegeven bedrag


Met aftrekmethode te bepalen :Omzet – Variabele kosten
BRUTO MARGE “Bedreigde bedragen“ = som van de vaste
kosten en bedrijfsresultaat
 door en op de verantwoordelijkheid van de verzekerde
(met hulp makelaar of adviseur)
 rekening houden met de groeicoëfficiënt
 bedrag dat in de polis komt
52
Aan te geven bedrag




Bedrag dat had moeten aangegeven worden
Indien correct aangegeven, binnen de marge van increase /
decrease t.o.v. aangegeven bedrag
Basis voor premieregularisatie en aangepast aangegeven
bedrag
Beoordeeld bij schade voor controle evenredigheidsregel
53
Groeicoëfficient




Essentieel element voor een goede polis
Aangegeven bedrag moet ook nog de realiteit
weergeven bij een schade op de laatste dag van de
polis rekening houdende met de
vergoedingsperiode.¨Dus, aanpassing aan
groeicoëfficiënt
Boekhouding = gegevens uit het verleden
perspectief naar de toekomst ?
Een increase / decrease clausule is hierbij niet
voldoende voor een snelgroeiend bedrijf
54
Bedrijfsschade
omzet/tijd
Schade
bedrijfsschade
Technisch
55
Commercieel
tijd
Werkelijke bedrijfsschade
bedrijfsschade
omzet/tijd
Schade
Technisch
56
Commercieel
tijd
Bedrijfsschade bij groeiend bedrijf
Commercieel
omzet/tijd
Bedrijfsschade
Schade
Technisch
57
Commercieel
tijd
Groeicoefficiënt
Voorbeeld en oefening (1)
o Een verzekeringscontract wordt in september 2012 met de
ondernemer besproken. De te verzekeren bedragen worden
vastgesteld op basis van de laatst gekende balans, namelijk
die van de balans en de verlies- en winstrekening 2011. Dit
te verzekeren bedrag is 2.500.000,00 €.
o Bij het vastleggen van de te verzekeren bedragen wordt er
geen rekening gehouden met de toekomstige groei v/h bedrijf.
o De begindatum van de polis voor 1 jaar is 1 januari 2013.
o De in de polis voorziene uitkeringstermijn bedraagt 12 m.
o De onderneming groeit jaarlijks met gemiddeld 15 %.
o De polis voorziet de clausule "increase/decrease" met 30 %.
58
Groeicoefficiënt
Voorbeeld en oefening (1)
Subtotaal 1
In Eur
2.500.000,00
375.000,00
2.875.000,00
Subtotaal 2
431.250,00
3.306.250,00
Bedrag vastgelegd op basis van de cijfers 2011
Groeicoëfficiënt voor 2012 : + 15 %
Groeicoëfficiënt voor 2013 : + 15 %
495.937,50
Groeicoëfficiënt voor 2014: + 15 %
Totaal
3.802.187,50
In dit voorbeeld zou zelfs de toepassing van de clausule “I/D 30 %", geen oplossing
zijn om bij schade het bedrijf voor een ernstige onderverzekering te vrijwaren.
Het verzekerd bedrag is inderdaad € 2.500.000,00 + 30 % = € 3.250.000,00
in de plaats van € 3.802.187.50.
Dit is een onderverzekering (= tekort) van € 552.178,50.
59
Veiligheidsmarge : Aanpasbaarheid of
Increase / Decrease



Aangegeven bedrag kan NOOIT echt exact zijn
 Marktfluctuaties; grondstofprijzen; dollarkoers
Risico op onder- of oververzekering
I/D als veiligheid en reguleringsinstrument
 meestal 30%
 premieaanpassing na aangifte correcte jaarresultaten aanpassing polis
 vergelijk met de abonnementspolis voor goederen in
brand
 Verschillend van de groeicoefficient
60
Regularisatie als I/D
Premieverrekening
na kennis van de juiste cijfers na
afsluiting van het boekjaar
Max 180 dagen na afsluiting boekjaar
Meerpremie of teruggave
Basis voor nieuw aan te geven bedrag met innachtname van
eventueel aangepaste groeicoëffcient
61
Voorbeeld regularisatie
Aangegeven bedrag
Aan te geven bedrag
Premie
(max. 180 dagen na
afsluiting boekjaar)
Toepassing
evenredigheidsregel
1
100
85
-15
neen
2
100
65
-30
neen
(max. 30% teruggave)
3
100
115
15
neen
4
100
140
30
(max. 30% bijpremie)
ja
op basis van 130/140
62
Evenredigheidsregel
Aangegeven bedrag x I/D ( 30%)
------------------------------------------------- > 1
Aan te geven bedrag
63
Verz. v/d lonen en sociale lasten
1. Kenmerken v/d sociale wetgeving toepasselijk bij een
ongeval (brand, ontploffing…).
2. Gevolgen voor de arbeidscontracten en de daaruit
voortvloeiende impact op de wedden en lonen.
3. Verschillende mogelijkheden om de lonen der arbeiders te
verzekeren in functie v/d bedrijfsaard en de
omstandigheden die ontstaan na een schadegeval:
o
lonen als vaste kosten;
o
lonen als variabele kosten;
o
lonen gedeeltelijk als vaste kosten;
o
lonen verzekerd met een kortere uitkeringstermijn;
o
lonen op dubbele basis.
64
Sociale wetgeving
Definitieve gevolgen
Overmacht
Beperkte gevolgen
Technisch ongeval
65
Lonen arbeiders



Alle lonen als variabele kosten = niet verzekeren
Enkele basis
 Alle lonen als vaste kosten
 Lonen gedeeltelijk vast
 Lonen verzekerd met een kortere uitkeringstermijn
Dual base: dubbele basis met optie
maatwerk
66
Lonen op dubbele basis met optie



Eerste periode: alle lonen à 100 %
Rest waarborgtermijn: bepaald percentage van de lonen
Voor einde eerste periode : mogelijkheid lonen te blijven verzekeren
aan 100% voor een vooraf bepaalde periode (= optie)
67
Lonen op dubbele basis
L
68
W
Lonen op dubbele basis met optie
L
69
W
Vergoedingsperiode



Het volstaat niet om de onderneming te verzekeren tot op de dag dat
haar productie kan hernemen.
De onderneming moet verzekerd worden tot op de dag dat ze in
dezelfde financiële is als zou ze geweest zijn moest het verzekerd
schadegeval zich niet hebben voorgedaan.
De vergoedingsperiode is dus de contractueel overeengekomen duur
tijdens dewelke de verzekeraar is gehouden tot vergoeding van de
vaste kosten en de gederfde winst.
70
Bedrijfsschade bij groeiend bedrijf
Commercieel
omzet/tijd
Bedrijfsschade
Schade
Technisch
71
Commercieel
tijd
Waarborgtermijn / Vergoedingsperiode /
Uitkeringstermijn
Hoe lang duurt het om het bedrijf terug volledig operationeel
te krijgen na het schadegeval? (productie en klanten)
 Wederopbouw gebouwen
 Machines: levering of herstelling?
 Wedersamenstelling voorraden
 Herstellen marktaandeel - cliënteel
 Invloed seizoenselementen
72
Vergoedingsperiode
• Wat de gebouwen betreft:
o De tijd die nodig is om door deskundigen een onderzoek te laten
uitvoeren na het schadegeval;
o De tijd nodig om het beschadigde goed af te breken en op te ruimen;
o De tijd om te plannen op te maken en een bouwvergunning te
verkrijgen;
o Als er wordt gehuurd de opzegmogelijkheden v/d huurovereenkomst;
o Eventuele vertragingen van allerlei aard;
o Beschikbaarheid van een aannemer, enz…
•Wat uitrusting betreft:
o De tijd vereist voor de herstelling
o Leveringstijden van allerlei materieel en machines;
o Tijd om plannen, tekeningen, modellen en archieven opnieuw samen
te stellen.
73
Vergoedingsperiode
Wat grondstoffen en goederen betreft:
o Tijd die nodig is om voorraden weder samen te stellen,
rekening houdend met de aard en de oorsprong v/d
grondstoffen en half-afgewerkte producten;
o Beschikbaarheid van opslagplaatsen;
o Problemen in verband met invoer en uitvoer.
Wat het verlies aan klanten betreft:
o De tijd vereist om verloren klanten opnieuw te werven.
74
Type schema v/e vergoedingsperiode
In geval van bijna totale vernieling
75
Vergoedingsperiode/Waarborgtermijn




Advies: nooit minder dan 12 maanden;
Tussen 12 en 24 maanden;
Te bepalen in samenspraak met bedrijf;
Belangrijk: Proportionele aanpassing van het aangegeven bedrag als
de vergoedingsperiode groter is dan 12 maanden.
76
Ervaringen bepaling uitkeringsperiode
 Dikwijls te optimistisch ingeschat;
Vergeten van moeilijke momenten;
 Te optimistisch inschatten van montage en proeven;
 Vergeten van afstellingsperioden te rekenen;
 Te optimistisch in terugwinningsperiode van alle klanten;
 Iets te lange periode is zeker niet verloren
(zie verder extra kosten).

77
Verzekerde of gedekte gevaren
Verzekerd is:
De bedrijfsschade die veroorzaakt wordt door het optreden v/e
gevaar dat in de bijz. vw. vermeld wordt en volgens de
bewoordingen v/h in de bijz. vw. vermelde referentie-contract
“materiële schade” gedekt wordt:
Voorbeelden:
 Brand, bliksem, ontplof., aanraking van lucht- en
ruimtevaartuigen;
 Bijzondere gevaren;
 Storm en hagel, staking, oproer, vandalisme enz…;
 Aardbeving, overstroming, natuurcatastrofes;
 Uitvallen van leveranciers ingevolge schade bij hen;
 Machinebreuk;
 Alle bouwplaats- of montage risico’s;
 Transportschade;
 Enz…
78
Uitsluitingen (art 27)



Algemene uitsluitingen geldig voor de materiele schade en de BS
Specifieke uitsluitingen voor de BS .Van de verzekering is uitgesloten,
de bedrijfsschade ten gevolge van:
1) niet-verzekering of onderverzekering van de omschreven goederen;
2) schade aan andere goederen dan de omschreven goederen, zelfs
indien ze het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van de
beschadiging van de omschreven goederen;
3) wijzigingen, verbeteringen of aanpassingen van - al dan niet
beschadigde -omschreven goederen bij herstelling of vervanging
ervan na een materieel schadegeval;
4) een materieel schadegeval dat bij herbouwing of
wedersamenstelling van een goed veroorzaakt wordt aan andere
omschreven goederen.
Indien die schade evenwel door het contract gedekt is, vormt de
eruit voortvloeiende bedrijfsschade een nieuw schadegeval uit.
5) schade aan gebouwen in opbouw, alsook aan uitrustingen en
materialen die geïnstalleerd worden of nog niet in productie zijn
gebracht.
Tenzij anders bedongen is in de bijzondere voorwaarden, is van de
verzekering uitgesloten de bedrijfsschade als gevolg van schade aan
elektronische uitrusting voor administratieve en boekhoudkundige
gegevensverwerking en telefooncentrales.
79
Facultatieve dekkingsuitbreidingen indien
opgenomen in bijzondere voorwaarden
(art 32)




Toegangsverbod
 verbod toegang tot verzekerd bedrijf t.g.v.
gedekte schade in omgeving
Verzekering van de verplichtingen opgelegd aan de
werkgever door de sociale wetgeving
( art 49 wet van 3/07/1978) ( enkel verzekerd na een
gedekt schadegeval )
 Gewaarborgd weekloon (of CAO afspraken)
 Opzegvergoedingen
Tekortkoming van leverancier of klant(
wisselwerkingsschaden)
Bijkomende extra kosten
80
Bijzondere gevallen van aan te geven
bedrag
Seizoensbedrijven
• Goed opletten dat alle gevallen gedekt zijn en men geen periode
kan hebben van schade waar eigenlijk geen omzet is.
• Voorzichtig zijn met bedrijven waar omzet sommige jaren pieken
vertoont ( garages) Hetzij het hoogste bedrag nemen , hetzij
dynamisch aan te geven bedrag aanpassen
Startende
•
•
•
•
bedrijven
Aan te geven bedrag baseren op budgetten
Dynamisch opvolgen
Nakijken op regelmatige tijdstippen of budget gevolgd wordt
Indien nodig , snel aanpassen
81
Bijzondere waarborguitbreidingen
Dokumenten,


modellen, informatiedragers
Kosten voor wedersamenstelling
Apart bedrag
Waardevermindering
van voorraden ( niet rechtstreeks
getroffen door materiële schade)
 Als niet tijdig verkocht kunnen worden
Researchafdeling



Geen onmiddellijke impakt op omzetcijfer, wel op lange
termijn voorbij de vergoedingsperiode
In principe geen extra kosten
Als wel nodig afzonderlijk bedrag
82
Verdere mogelijke
waarborguitbreidingen






Contingent Business Interruption
Ingress/ Egress
Onderbreking van nutsvoorzieningen en facilities / Buiten
de site/ Binnen de site
Contractuele boetes voor niet-of te late levering
Key man
Te innen vorderingen of debetsaldo’s
Vernietiging van boekhoudkundige documenten
83
Inherente waarborg : supplementaire
of extra Kosten
Doel van een bedrijfsschadeverzekering is de
verzekerde helpen om zo snel mogelijk weer
te produceren en de verliezen t.g.v. een
bedrijfsstilstand zo klein mogelijk te houden.


Uitzonderlijke maatregelen nodig
Extra kosten nodig
VOORBEELDEN







overwerk
versnelde aanvoer en/of leveringen
versnelde herbouw
extra kosten bij snelle levering machine
huren andere, tijdelijke bedrijfsgebouwen
produkten bij een derde
huur van machines
84
Dekkingsvoorwaarden extra kosten
onder goedkeuring van de expert van de
maatschappij
1. Enige doel van de gemaakte kosten is
omzet redden


omzetdaling gevolg van schadegeval
moeten toegestaan zijn door de
expert van de maatschappij
2. Supplementaire kosten moeten omzet
redden tijdens de uitkeringstermijn


belang keuze uitkeringstermijn
(seizoensbedrijven - garage met
autosalon)
omzet terug op peil mits extra kosten is
OK gedurende uitkeringstermijn
3. Het bedrag van de supplementaire kosten
mag niet groter zijn dan de geleden schade
85
Dekking extra bijkomende kosten :
Vorm van verzekering van het
continuïteitsplan
sommige bedrijven moeten zeer snel hun
aktiviteiten kunnen voortzetten of er is geen
kans meer vb. kranten, wasserijen
gewone verzekeringstoestand en toegelaten
extra kosten zijn niet toereikend
waarborg extra bijkomende kosten
slechts na grondige studie
aparte rubriek en afzonderlijk bedrag
86
Vrijstelling
In
geld
Als percentage van het aangegeven bedrag
Als percentage van de schadevergoeding
In tijd - Wachttijd
Bespreking
Probleem
van de kleine schades
Probleem van extra kosten bij vrijstellingen in tijd
Bijzondere voorwaarden
87
Wachttijd


Periode die begint op de dag en het uur van het materieel
schadegeval
Conform art 30 B : periode gedurende dewelke geen
vergoeding is veschuldigd ingeval van een onderbreking of
vermindering van de activiteiten.
88
Schaderegeling

We gaan hetzelfde doen als bij de bepaling van het
aangegeven bedrag, namelijk:
OPBRENGSTEN - VAR. KOSTEN = VASTE KOSTEN + RESULTAAT
Schaderegeling


Om de verzekerde in dezelfde financiële toestand te
brengen als diegene waarin hij zich zou hebben bevonden
moest het verzekerd schadegeval zich niet hebben
voorgedaan moeten we hem de vaste kosten en de winst
die niet meer gedragen zijn door de omzet vergoeden
Wij moeten hem dus
 Bruttomarge ( in %) x gederfde omzet vergoeden
Vaststelling van de schadevergoeding
Vaststelling van de schadevergoeding
Vaststelling van de schadevergoeding
Schaderegeling Bedrijfschade
( Sinds Alg Vrw 95)
(BO - Var K – UVK – FO + EK – VR) * EVR







BO = bedrijfsopbrensten
Var K = variabele kosten
UVK = Uitgespaarde vaste kosten
FO financiële opbrensten
EK = toegelaten extra kosten
VR = vrijstelling
EVR = evenredigheidsregel
Uitgespaarde vaste kosten




Bepaalde vaste kosten kunnen bij een schadegeval toch
verdwijnen
Doel van de polis is niet om kosten die niet meer ten laste
zijn te vergoeden
Wettelijk aspect : verzekerde zou anders winst maken door
een schadegeval : niet toegelaten in
zaakschadeverzekeringen
Gevolg van verschillen tussen deelschades en totale
schades
Uitgespaarde vaste kosten :
spelregels





Besparing van vaste kosten die verzekerd zijn
Besparing van vaste kosten in de vergoedingsperiode
Besparingen moeten het gevolg zijn van het schadegeval
Besparingen worden verrekend voor de evntuele
toepassing van de evenredigheidsregel
Geen compensatie tussen mogelijke kostenverhogingen en
bespaarde vaste kosten
Uitgespaarde vaste kosten :
voorbeelden




Op huur : door betaling van een deel onbruikbaarheid van
onroerende goederen in materiële polis
Afschrijvingen : mogelijke besparingen in de periode tussen
de datum van de ( totale) schade en de hervatting van de
productie
Onderhoudskosten : delen ten laste van materiële polis
Lonen : delen ten laste van materiële polis
Besluiten




Risicobeheer, Continuïtetsplanning en
bedrijfsschadeverzekering vormen een geheel die de
essentiële instrumenten zijn voor overleving van elk bedrijf
slachtoffer van een belangrijke schade
Het zijn allemaal belangrijke schakels en dus is de kans op
een serene toekomst maar zo groot als zijn zwaktste
schakel
Vergt inspanningen die de moeite waard zijn
Zijn een belangrijk gegeven in de relatie makelaar/klant
98
alternative? NOT Planning
u
The nicest thing about
not planning is that
failure comes as a
complete surprise and is
not preceded by a
period of worry and
depression.
John Preston
Boston College
99
Vragen
Questions
100
Download