Bijlage 1 bij ALV WPJ

advertisement
Bijlage 1 bij ALV WPJ
Zorg in Malden, zorg in de wijk. 14-4-2015
Carolien Hendriks stelt zich kort voor: ze werkt als wijkverpleegkundige voor de ZZG. Daarnaast
maakt ze, als onafhankelijk wijkverpleegkundige, ook deel uit van het gemeentelijk kernteam: een
samenwerkingsverband om mensen met meervoudige hulpvragen beter van dienst te kunnen zijn.
Vanaf eind vorig jaar zijn we als burger en professionals geïnformeerd over alle veranderingen in de
zorg die miv jan 2015 zouden ingaan. Hier is veel over gepubliceerd via alle media zoals tv, radio en
kranten. Ook in de Regiodiek heeft de gemeente een rol op zich genomen om de burgers in de
gemeente Heumen hierin mee te nemen en voor te bereiden op alles wat zou gaan veranderen.
Velen van ons hoorden vele negatieve berichten over de zorg. Verzorgingshuizen werden gesloten,
de thuiszorg ontsloeg vele medewerkers in het land, opname zou moeilijker worden en ga zo maar
door. Iedereen zou zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Vanuit de participatie, het
meedoen in de maatschappij zou dit ook mogelijk moeten zijn.
Kees (Keijzers) had een andere ervaring met de thuiszorg nav het ziek zijn van zijn vrouw en was daar
juist heel tevreden over. Daarom is Carolien door Kees uitgenodigd om iets te vertellen over de zorg,
over de wijkverpleging, en hoe dat nu in Malden geregeld is.
Wat is er op 1-1-2015 gebeurd:
De meest ingrijpende verandering in de zorg sinds de jaren 60 op basis van wetten en regelgeving.
-
Dit is ontstaan doordat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
Doordat het rijk van mening is dat gemeenten beter in staat zijn om zorg en ondersteuning
goedkoper te organiseren door het zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren.
Het Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars zijn samen verantwoordelijk voor de zorg. Geregeld in
een aantal wetten:
1. De Wet langdurige zorg, WLZ, wanneer de hele dag, 24 uur intensieve zorg en toezicht nodig
is. Deze zorg wordt gegeven in woonzorgcentra zoals hier in Malderburch, in verpleeghuizen
en andere instellingen voor mensen met chronische lichamelijke en/of psychische
problemen. Het CIZ stelt de indicatie.
2. De Wet Maatschappelijke ondersteuning, WMO, voor ondersteuning en begeleiding thuis
en voor beschermd wonen. Regelt hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen
blijven wonen en in staat stelt te kunnen participeren. Bijvoorbeeld: dagbesteding,
begeleiding, mantelzorgondersteuning. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en stelt de
indicatie.
3. Jeugdwet, voor jeugdhulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, zoals kinderbescherming,
jeugdreclassering. Ook een taak van de gemeente.
4. Zorgverzekeringswet, voor persoonlijke verzorging en verpleging thuis zoals het toedienen
van medicijnen, wondverzorging, hulp bij wassen/aankleden. We komen ook bij mensen
thuis voor advies, instructie en voorlichting bijv. over COPD, Hartfalen, dementie. Dit alles is
een onderdeel van de basisverzekering geworden. Doel is om de mensen langer zelfstandig
en gezonder thuis te laten wonen met regie over eigen leven. Wijkverpleegkundige teams
worden gezien als basisvoorziening in de eerste lijn. We richten ons op de zelfredzaamheid,
de samen redzaamheid en participatie, het meedoen en het betrokken zijn in de
maatschappij. Dit is belangrijk omdat mensen zich hierdoor ook gelukkiger kunnen voelen
en daardoor ook gezonder.
Er is geen CIZ meer die onze zorg indiceert. We kijken zelf bij de mensen achter de voordeur welke
zorg er nodig is.
Er is geen eigen bijdrage voor wijkverpleging vanaf 1-1-2015, ook geen bedrag dat van eigen risico
afgaat. Dat is een groot voordeel. Er ligt wel een bezuinigingsopdracht.
De zorg en de schaarste daarop, moet verdeeld worden. Dit is ook een uitdaging en stimuleert hen
ook om goed samen te werken (met mantelzorgers en samenwerkingspartners zoals dagbesteding,
ondersteunende begeleiding). Ze zijn als wijkverpleging rechtstreeks te benaderen, laagdrempelig.
Ook de huisarts of het ziekenhuis meldt cliënten bij hen aan.
Zorgvraag neemt toe omdat:
Meer mensen blijven langer thuis wonen, mensen worden ouder en krijgen meerdere ziekten
tegelijk , meer mensen komen sneller uit het ziekenhuis met complexere zorg.
Terug naar Malden Hoe is het nu in Malden geregeld?
Als WV werkt Carolien voor de ZZG. Van oudsher is dit een grote organisatie, vroeger het Witgele
kruis, later de Kruisvereniging, nog later ZZG genoemd. Van vroeger in kleine teams is het naar groot
uitgegroeid. Nu zien we de beweging andersom. De grote teams waren niet meer werkbaar, er
kwamen teveel gezichten bij de clienten aan huis. De huisarts had met te veel zorgverleners te
maken. De laatste 3,5 jaar (dat Carolien hier is komen werken) is daar veel in veranderd. Ze zijn in
kleinere teams gaan werken waardoor er minder verschillende gezichten bij de mensen thuis komen.
Wat 3,5 jaar geleden nog één groot team was, is nu verdeeld in 3 teams. Vanuit Overasselt werkt een
team voor het buitengebied van Heumen. Hier in Malden hebben we 2 verplegingsteams, gesplitst
naar huisartsen. Team ‘boven’ en team ‘beneden’. Zo hebben zij in Malden per team met 4
huisartsen te maken en de huisartsen met een klein team. Ze weten elkaar onderling goed te vinden
en hebben elkaar beter leren kennen.
Team boven: 06-20430642 Team beneden: 06-13981265
Voor vragen mbt de WMO en jeugdwet: Vraagwijzer: ma-wo-vr 9.00-12.00 uur; 024-358832 of
[email protected]
Carolien Hendriks (aangepast door KK)
Download