Samenwerkingsovereenkomst

advertisement
Samenwerkingsovereenkomst pilot Functiecreatie
In dit project functiecreatie worden organisaties ondersteund bij het anders inrichten van
bedrijfsprocessen en het herschikken van taken, waardoor (hoger) geschoold personeel beter kan
worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Eenvoudige taken worden samengevoegd
tot een of meerdere functies en opnieuw opgenomen in de werkprocessen. Deze functies zijn
geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking die langs deze weg in het werkproces kunnen
worden betrokken. Deze werknemers worden geworven bij de SW-organisatie die in de regio een
verbinding aangaat met een werkgever.
Betrokken partijen
<Naam werkgever> te <plaats> en <naam SW-organisatie> te <plaats> nemen als
samenwerkingspartners deel aan het project <naam project> , hierna te noemen: de deelnemers.
Contactpersoon namens <Naam werkgever> is <Naam>, namens <naam SW-organisatie> is dat
<Naam>.
<Naam> is als procesbegeleider betrokken bij de pilot. Contactpersoon is <Naam>.
Voorwaarden voor deelname
De deelnemers verbinden zich aan het project Functiecreatie in de Jeugdzorg onder de volgende
voorwaarden.
De deelnemers (SW-organisatie en werkgever):
 verbinden zich tot het uitvoeren van het project conform het bijgevoegde stappenplan met
tijdsplanning.
 maken duidelijk wie binnen hun organisatie voor deze pilot de rol heeft van beslisser,
contactpersoon, communicatiemedewerker en eventueel personeelsvertegenwoordiger, zie
bijlage 1 bij deze overeenkomst.
 zorgen voor een investering in tijd en menskracht om het project uit te voeren conform het
bijgevoegde stappenplan met tijdsplanning.
 zorgen voor korte lijnen met een beslissingsbevoegde gedurende het project.
 committeren zich op tijd, inzet en actieve deelname gedurende het hele project.
 dragen zorg voor borging en verspreiding van de projectresultaten in de eigen instelling.
 dragen bij aan het verspreiden van ervaringen en projectresultaten in de sector door onder meer
mee te werken aan publicaties over het project.
 zorgen voor adequate opvolging van projectleden wanneer deze voortijdig hun deelname aan
het project moeten beëindigen.
 zorgen dat bij detachering van SW-werknemers bij de werkgever, de verantwoordelijkheden van
een ieder duidelijk zijn belegd conform bijlage 3 van de overeenkomst ‘Rollen /
verantwoordelijkheden formele versus materiele werkgever’.
1
De werkgever:
 is bereid tot het aantoonbaar duurzaam maken van functies door mensen vanuit de SWorganisatie aan te nemen, al dan niet in detacheringsverband.
 communiceert over het project en de doelstellingen daarvan binnen de eigen organisatie.
 zorgt voor draagvlak in de Ondernemingsraad.
 heeft de intentie om de samenwerking met <naam SW-bedrijf> na het project voort te zetten.
De SW-organisatie:
 laat het functiecreatietraject uitvoeren door een jobcreator / professional die de SBCM training
Functiecreatie heeft gevolgd inclusief de uitvoering van een Quick Scan.
 creëert een pool van medewerkers die gedetacheerd kunnen worden naar de werkgever.
 ontwikkelt zo nodig samen met de werkgever een toegespitste training om nieuwe medewerkers
op een adequate wijze voor te bereiden op de functies die ze gaan vervullen.
 plaatst, ondersteunt en begeleidt de SW-medewerkers die bij de werkgever te werk wordt
gesteld, al dan niet in de vorm van detachering, in overleg met de werkgever.
 participeert desgevraagd in externe voorlichting naar andere SW-organisaties betreffende de
bereikte resultaten.
 Heeft de intentie om de samenwerking met <naam werkgever> na het project voort te zetten.
<Naam>:
 is als procesbegeleider betrokken bij de pilot.
 organiseert in samenwerking met de deelnemers de startbijeenkomst.
 is aanwezig bij het overleg tussen de deelnemers over de uitkomsten van de Quick Scan.
 ondersteunt en adviseert de deelnemers.
 stelt door SBCM en OAJ ontwikkelde instrumenten beschikbaar m.b.t. het duurzaam plaatsen van
mensen met een arbeidshandicap, zie voor een overzicht bijlage 4 van deze overeenkomst.
 voert een monitor uit van de pilot.
 beëindigen de ondersteuning na plaatsing van de SW-medewerkers of eerder als besloten wordt
tot stopzetting van de pilot.
Bijlagen:
1. Invulling rollen (projectgroep) pilot Functiecreatie
2. Stappenplan en tijdsplanning pilot Functiecreatie
3. Rollen / verantwoordelijkheden formele versus materiele werkgever bij detachering
4. Overzicht SBCM instrumenten m.b.t. tot het duurzaam plaatsen van mensen met een
arbeidshandicap (4a SW-bedrijf en 4b Werkgever)
2
<plaats>, <datum>
<plaats>, <datum>
<naam tekenbevoegde>
<Functie>
<naam tekenbevoegde>
<Functie>
<plaats>, <datum>
<plaats>, <datum>
<naam tekenbevoegde>
<Functie>
<naam tekenbevoegde>
<Functie>
3
Bijlage 1 Invulling rollen bij werkgever en SW-bedrijf pilot Functiecreatie
Voor een succesvolle uitvoering van de pilot Functiecreatie is het belangrijk dat zowel aan de kant
van het SW-bedrijf als aan de kant van de werkgever duidelijk is wie welke rol heeft in het traject.
Binnen de pilot Functiecreatie kunnen de volgende rollen worden onderscheiden:
Beslisser
Iemand die binnen de afgesproken kaders van de overeenkomst en tijdsplanning beslissingen kan en
mag nemen over relevante zaken binnen de organisatie van de werkgever of binnen het SW-bedrijf
die te maken hebben met de uitvoering van functiecreatie. Naast de beslisser die een algemene
verantwoordelijkheid heeft kan de werkgever ook beslissen om de leidinggevenden van de
afdelingen waar functiecreatie wordt uitgevoerd als projectleden te benoemen, om de
beslissingssnelheid op afdelingsniveau te vergroten.
Contactpersoon
Iemand die vanuit de werkgever en vanuit het SW-bedrijf het aanspreekpunt is voor relevante zaken,
zoals voor het verstrekken van informatie, het maken van afspraken en dergelijke. Vanuit het SWbedrijf zal in beginsel de jobcreator fungeren als contactpersoon.
Communicatiemedewerker
Cruciaal is dat met betrekking tot de implementatie van functiecreatie een heldere, eenduidige
communicatie noodzakelijk is richting de organisatie van werkgever en richting het SW-bedrijf. De
communicatiemedewerker draagt zorg voor de communicatie.
Personeelsvertegenwoordiger (alleen bij werkgever),
De implementatie van functiecreatie heeft alleen maar kans van slagen als het gedragen wordt in de
organisatie. Voorkomen moet worden dat er een negatieve discussie om het project heen gaat
hangen. Het betrekken van een personeelsvertegenwoordiger kan een bijdrage leveren aan het
verwerven van draagvlak.
Invulling rollen
Bij de werkgever worden de rollen ingenomen door de volgende personen:
Beslisser:
<Naam>, <Functie>
E-mail:
Tel:
Contactpersoon:
<Naam>, <Functie>
E-mail:
Tel:
Communicatiemedewerker:
<Naam>, <Functie>
E-mail:
Tel:
Personeelsvertegenwoordiger: <Naam>, <Functie>
E-mail:
Tel:
Bij het SW-bedrijf worden de rollen ingenomen door de volgende personen:
Beslisser:
<Naam>, <Functie>
E-mail:
Tel:
Contactpersoon:
<Naam>, <Functie>
E-mail:
Tel:
Communicatiemedewerker:
<Naam>, <Functie>
E-mail:
Tel:
4
Bijlage 2
Werkgever
Stappenplan en tijdsplanning pilot Functiecreatie
Voorbereiding: draagvlak creëren, vergroten op diverse niveaus
(continu proces)
Startbijeenkomst houden met SW-bedrijf
Ondertekening overeenkomst, invulling projectrollen
(go/no go moment)
Afdeling(en) kiezen voor uitvoering quick scan
Meewerken aan uitvoering quick scan
Overleg over bevindingen quick scan
Besluit nemen over nadere analyses (go /no go moment)
Meewerken aan nadere analyses
Overleg over bevindingen
Besluit nemen over plaatsing (go/ no go moment)
Overleg met SW-bedrijf over sollicitatieprocedure
Sollicitatieprocedure ingaan
Selectie van de kandidaat (go/ no go moment)
Afspraken maken financiële en administratieve aspecten
Afspraken maken over begeleiding
Afdeling(en) voorbereiden op plaatsing
Meewerken aan training t.b.v. plaatsing
Regionaal werkbedrijf, SW-bedrijf, WSP
Fase 1
Voorbereiding: interne organisatie inrichten op functiecreatie
Startbijeenkomst houden met Jeugdzorg organisatie
Ondertekening overeenkomst, invulling projectrollen
(go/no go moment)
Fase 2
Voorbereiden op bezoek aan afdeling(en)
quick scan uitvoeren
Advies schrijven en terugkoppeling voorbereiden
Resultaten quick scan rapporteren
Nadere analyses uitvoeren
Bedrijfsadvies schrijven en terugkoppeling voorbereiden
Definitieve bevindingen en advies rapporteren
Profiel maken voor kandidaat aan de hand van het takenpakket.
Voorselectie van kandidaat/kandidaten
Fase 3
Definitieve selectie kandidaten
Overleg met werkgever over sollicitatieprocedure
Sollicitatieprocedure ingaan
Selectie van de kandidaat
Fase 4
Afspraken maken financiële en administratieve aspecten
Afspraken maken over begeleiding
Interne organisatie ten behoeve van plaatsing
Zo nodig ontwikkeling training ten behoeve van plaatsing
Fase 5 en 6
5
Planning (datum)
Nieuwe medewerkers inwerken
Overleg voeren met SW-bedrijf over functioneren
Overleg voeren met SW-bedrijf over verlenging contract (go/
no go moment)
Continu meewerken aan monitor SBCM
Kandidaten begeleiden bij plaatsing
Overleg voeren met werkgever over functioneren
Overleg voeren met werkgever over verlenging contract
Continu meewerken aan monitor SBCM
Duurzame banen gecreëerd!
6
Bijlage 3
Rollen / verantwoordelijkheden formele versus materiele werkgever bij
detachering
Formele werkgever (SW-bedrijf):
-
Zorgt voor goede voorbereiding van SW-medewerker op het werken bij de werkgever. Is de
medewerker getraind en heeft de medewerker bij de werkgever een vast aanspreekpunt?
Maakt afspraken met de werkgever over kort- en langdurend ziekteverzuim, omgaan met
verlof (vrije dagen en vakantie, bijzonder verlof) onregelmatige werktijden.
Onderzoekt wat de verschillen zijn in de cao rondom onregelmatigheidstoeslag en verplichte
vrije dagen.
Informeert SW-medewerker voor welke vragen hij bij de werkgever en/of SW-bedrijf moet
zijn (vakantie, ziekte, verlof). Uitgangspunt: zo regulier mogelijk.
Geeft duidelijkheid aan de werkgever wat deze kan verwachten aan begeleiding vanuit de
SW-organisatie.
Materiele werkgever:
-
Zorgt voor vaste begeleider(s)/aanspreekpunt voor de SW-medewerker
Zorgt voor een duidelijk takenpakket voor de nieuwe medewerker en de zittende
medewerkers
Zorgt voor een vast aanspreekpunt voor de jobcoach van het SW-bedrijf
Informeert SW-bedrijf tijdig als er zich problemen voordoen bij het functioneren van de
nieuwe medewerker.
Verantwoordelijk voor gezond & veilige werken (Arbowet); ook voor gedetacheerde
medewerker; beschikbaarheid van en communicatie over (werkplek) RI&E en
veiligheidsmaatregelen; aandachtspunt bij mensen met beperkingen is afstemmen belasting
/ belastbaarheid; wijze van informeren etc. Zie protocol detachering SW Arbocatalogus.
Meer informatie is te lezen in de handreiking (inclusief checklist) ‘Aan het werk met nieuwe
collega’s’.
7
Bijlage 4a
Overzicht SBCM instrumenten m.b.t. tot het duurzaam plaatsen van mensen met
een arbeidshandicap t.b.v. SW-bedrijf
I Voorbereidingsfase
 Basistraining Functiecreatie incl. een uitgevoerde Quick Scan (verplicht voor deelname aan
pilots)
 Training tot coach Bedrijfsadvies
 Werkboek functiecreatie
 Samenvatting werkboek functiecreatie
 Checklist implementatie functiecreatie
 Overzicht goede voorbeelden/ambassadeurs: website SBCM (banner Functiecreatie) en
website Onbeperkt Ondernemen.
 Stappen in project Functiecreatie, bijlage 2 concept samenwerkingsovereenkomst
II Uitvoeringsfase ( komen tot het opstellen van een bedrijfsadvies)
 Samenwerkingsovereenkomst, inclusief bijlagen:
1) Invulling rollen (projectgroep) Functiecreatie
2) Stappenplan en tijdsplanning
3) Rollen/verantwoordelijkheden formele versus materiele werkgever bij detachering
4) Overzicht relevante instrumenten werkgever
 Basisdocument relevante sectorinformatie
 Handleiding Quick Scan
 Invulformulier bij uitvoering Quick Scan
 Format rapportage Quick Scan
 Checklist waaraan een goede rapportage Bedrijfsadvies moet voldoen
III Realisatiefase (duurzame plaatsing van kandidaten bij werkgever)
 Beknopte beschrijving van de rollen/verantwoordelijkheden van formele versus functionele
werkgever, bijlage 3 van samenwerkingsovereenkomst.
 E-learning module Sollicitatietraining (Oefenen.nl/sw)
 E-learning module Aan de Slag blijven (richt zich specifiek op werknemersvaardigheden bij
reguliere werkgever)
 Methodiek werkplekopleiden (ook in e-learningmodule)
 Insight-Out (digiaal instrument om verloop en duurzaamheid van plaatsingen te bewaken)
Overig materiaal
 Handreiking functiecreatie in de V&V (zowel voor VVT-instellingen als SW-bedrijven)
 Handreiking functiecreatie in ziekenhuizen (zowel voor ziekenhuizen als SW-bedrijven)
8
Bijlage 4b
Overzicht SBCM instrumenten m.b.t. tot het duurzaam plaatsen van mensen met
een arbeidshandicap t.b.v. werkgever
I Voorbereidingsfase
 Overzicht goede voorbeelden/ambassadeurs: website SBCM (banner Functiecreatie) en
website Onbeperkt Ondernemen.
 Stappen in project Functiecreatie, bijlage 2 samenwerkingsovereenkomst
II Uitvoeringsfase ( komen tot het opstellen van een bedrijfsadvies)
 Samenwerkingsovereenkomst, inclusief bijlagen:
1) Invulling rollen (projectgroep) Functiecreatie
2) Stappenplan en tijdsplanning
3) Rollen/verantwoordelijkheden formele versus materiele werkgever bij detachering
4) Overzicht relevante instrumenten werkgever
III Realisatiefase (duurzame plaatsing van kandidaten bij werkgever)
 Beknopte beschrijving van de rollen/verantwoordelijkheden van formele versus materiele
werkgever, bijlage 3 van samenwerkingsovereenkomst
 Handreiking ‘Aan het werk met nieuwe collega’s’
Overig materiaal
 Handreiking functiecreatie in de V&V (zowel voor VVT-instellingen als SW-bedrijven)
 Handreiking functiecreatie in ziekenhuizen (zowel voor ziekenhuizen als SW-bedrijven)
9
Download