Persbericht

advertisement
Persbericht
Datum
23 juli 2017
Pagina’s
1 van 4
Heijmans schrapt 200 arbeidsplaatsen
Update gang van zaken
 Woningverkopen Heijmans Vastgoed onder druk;
 Afwikkeling probleemprojecten Bouw valt tegen;
 Veel aandacht voor vermogensbeslag om financiële grondslag gezond te houden;
 Aanpassen en stroomlijnen van de organisatie maakt snelle vorderingen;
 Inrichting bedrijfsstromen per 1 januari 2009 geëffectueerd;
 Reorganisatie ondersteunende staf- (afdelingen) leidt tot verlies van circa 200
arbeidsplaatsen.
Rob van Gelder, voorzitter Raad van Bestuur Heijmans: “ De klus om Heijmans weer op
koers te krijgen wordt door de kredietcrisis er niet makkelijker op gemaakt. Het zal meer tijd
vergen maar we krijgen het zeker voor elkaar”.
Marktontwikkelingen
De laatste maanden is de kredietcrisis in omvang toegenomen. Dit leidt tot hogere
rentepercentages en strakker risicomanagement van banken. Dit heeft negatieve gevolgen voor de
maximale leencapaciteit voor particulieren, de betaalbaarheid van woningen maar ook voor de
financierbaarheid van projecten. De indirecte gevolgen van de kredietcrisis worden nu voor vele
bedrijven zichtbaar, ook voor de bouwmarkt.
Eind september 2008 bereikte volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) de
omvang van de orderportefeuille voor burgerlijke- en utiliteitsbouw het laagste niveau sinds de start
van dit jaar. De gevolgen van de kredietcrisis en de trage verkoop van woningen zijn hiervan de
oorzaak. Recentelijk heeft het EIB de verwachting uitgesproken dat de bouwproductie over 2009 en
2010 met cumulatief 10 procent zal afnemen.
Algemene gang van zaken
Het opbrengstenniveau van Heijmans heeft in de tweede helft van dit jaar tot dusverre onder druk
gestaan als gevolg van daling van de woningverkopen en een selectief aannemingsbeleid. Per
saldo liggen de opbrengsten over de eerste negen maanden van dit jaar op hetzelfde niveau als
vorig jaar.
Ondanks bovengenoemde ontwikkelingen blijft de orderportefeuille van Heijmans NV op een goed
niveau. Er is veel werk onderhanden. De gevolgen van de kredietcrisis zijn snel voelbaar en maken
de toekomst op korte termijn onzeker. Alle zeilen zijn bijgezet om de financiële verhoudingen van
de onderneming gezond te houden.
Datum
23 juli 2017
Pagina
2 van 4
Stroomlijnen van de organisatie
Het aanpassen en stroomlijnen van de organisatie maakt snelle vorderingen. Kortere lijnen dient
Heijmans slagvaardiger en kosteneffectiever te maken. Heijmans richt zich op Nederland en de drie
bedrijfsstromen:
1) Vastgoed en Woningbouw: gebiedsontwikkeling / projectontwikkeling / woningbouw-plus
2) Utiliteitsbouw en Techniek: hoogwaardige Utiliteitsbouw en Installatietechniek
3) Infrastructuur: wegen / beton- en waterbouw / diverse specialistische activiteiten
De structuur van de operationele organisatie inclusief vestigingen en bezetting van sleutelposities
per bedrijfsstroom is bepaald en zal uiterlijk 31 december 2008 volledig zijn geëffectueerd. De
onderzoeken naar de mogelijkheden van reductie van kosten van ondersteunende (staf-) afdelingen
zijn in een ver stadium. De schatting is dat circa 200 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.
Vastgoed Nederland
Heijmans Vastgoed heeft de laatste maanden de gevolgen van de snel zwakker wordende
marktomstandigheden ondervonden. De kredietcrisis en een laag consumentenvertrouwen zetten
vol de rem op woningverkopen. Afgesloten koop- aannemingsovereenkomsten worden in
toenemende mate ontbonden omdat kopers de financiering niet geregeld krijgen of verkopen
dusdanig slecht verlopen dat projecten worden uitgesteld of herontwikkeld. Door de daling van
woningverkopen blijven de opbrengsten de laatste maanden achter.
De organisatie van Vastgoed wordt – rekeninghoudend met lagere aantallen nieuwe woningen in
2008/2009 - “wintervast” gemaakt
Na een periode van teruggang is door toevoeging van een aantal grote projecten de
orderportefeuille de laatste maanden weer toegenomen.
Bouw Nederland
De activiteiten van Heijmans woning- en utiliteitsbouw worden gesplitst. De nieuwe organisatorische
opzet en reductie van het aantal vestigingen in combinatie met lagere overhead moeten de
Utiliteitsbouw slagvaardiger maken en de faalkosten drastisch terugbrengen. Waar opportuun zal
nauw samengewerkt worden met de organisatie van Techniek Nederland.
De opbrengsten en orderportefeuille zijn de laatste maanden gedaald wat het gevolg is van een
selectief aannemingsbeleid. De focus ligt op hoogwaardige utiliteitsbouw op basis van bouwteam
benadering. Er wordt veel aandacht geschonken aan het uitzweten van de probleemprojecten. De
eindresultaten zijn en blijven onzeker.
Bij de woningbouwactiviteiten zullen eveneens het aantal vestigingen worden teruggebracht. Daar
waar (commerciële) kansen liggen wordt samengewerkt met de Vastgoed organisatie.
De inkoopmarkt is licht aan het veranderen. De forse stijgingen van de kosten van grondstoffen en
materialen van de afgelopen jaren hebben plaatsgemaakt voor (lichte) dalingen als gevolg van
lagere verwachtingen bij de bouwproductie. Dit zal op termijn kunnen leiden tot enige ontspanning
Datum
23 juli 2017
Pagina
3 van 4
in de kosten van grondstoffen en materialen en de kosten voor het inschakelen van
onderaannemers.
Infra Nederland
De markt voor infrastructuur heeft in mindere mate hinder van de kredietcrisis dan activiteiten op
het gebied van projectontwikkeling en bouw. Voor 2008 wordt door het EIB (stand november 2008)
een stijging van de productie verwacht.
De opbrengsten voor Heijmans Infra stijgen de laatste maanden. De orderportefeuille laat enigszins
een daling zien als gevolg van de productie van de grote projecten (o.a. A2 Eindhoven, Onderhoud
A7).
Techniek Nederland
Bij aanvang 2008 waren de groeiverwachtingen van de installatiemarkt positief, maar wel
afvlakkend ten opzichte van 2007. Toch stegen de opbrengsten voor Techniek in het derde
kwartaal 2008 wederom ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De orderportefeuille loopt de
laatste maanden enigszins terug, de kwaliteit blijft goed.
Buitenland
De kredietcrisis heeft de private sector in het Verenigd Koninkrijk geraakt, maar niet de sector
waarin Leadbitter voornamelijk actief is, de markt voor sociale koopwoningen. De opbrengsten van
Leadbitter stijgen de laatste maanden. De orderportefeuille daalt de afgelopen maanden.
De Belgische woningmarkt wordt geraakt door de kredietcrisis, waardoor de opbrengsten van
Heijmans België achterblijven.
In Duitsland stijgen de opbrengsten de laatste maanden, terwijl de orderportefeuille daalt.
Financiering
Heijmans geeft veel aandacht aan de beheersing van werkkapitaal en beperking van
vermogensbeslag. Per ultimo juni 2008 werd aan de met financiers overeengekomen ratio’s
voldaan. Echter, de gevolgen van de kredietcrisis zijn snel voelbaar en maken dit voor de komende
periode minder zeker. Alle zeilen zijn bijgezet om de financiële grondslag van de onderneming
gezond te houden.
Jaarcijfers 2008
Gezien de onzekerheid bij de afwikkeling van enkele grote (bouw)projecten en het belang daarvan
voor de resultaatvorming over 2008, heeft Heijmans besloten zorgvuldigheid boven snelheid te
laten prevaleren en de resultaten over 2008 op 29 april 2009 te presenteren in plaats van op de
oorspronkelijk vastgestelde datum van 19 februari 2009. De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders zal als gevolg hiervan op woensdag 27 mei 2009 plaatsvinden.
Datum
23 juli 2017
Pagina
4 van 4
Voor meer informatie:
Pers en analisten
Michiel Segers
Directeur Investor relations & Concerncommunicatie
+31 73 543 51 90
[email protected]
Download