FACTSHEET Mogelijkheden Bbz en Ioaz voor

advertisement
FACTSHEET Mogelijkheden Bbz en Ioaz voor ondernemers
Bbz
Bedrijfskrediet
Wanneer het voortbestaan van een bedrijf gevaar loopt, kan het zijn dat er dringend
behoefte is aan geld. Het ROZ kan een bedrijfskrediet verstrekken. Dit krediet is een
rentedragende lening van maximaal € 189.000. Het ROZ bekijkt wel of het bedrijf
perspectief heeft. Dat wil zeggen dat het inkomen uit het bedrijf naar verwachting op niet
al te lange termijn voldoende moet zijn om minimaal de zakelijke kosten en kosten voor
levensonderhoud te kunnen betalen. Ook moet aan de aflossingsverplichtingen
kunnen worden voldaan.
Inkomensaanvulling
Indien blijkt dat de inkomsten uit het eigen bedrijf (tijdelijk) niet meer voldoende zijn om
de kosten van levensonderhoud te betalen, kan het ROZ het inkomen van de ondernemer
tijdelijk aanvullen.
Oudere Ondernemers
Wanneer een ondernemer al 10 jaar een eigen bedrijf heeft, ouder is dan 55 jaar en het
financieel minder gaat met zijn bedrijf, dan kan zijn inkomen worden aangevuld tot het
sociaal minimum. Dit is mogelijk tot het moment dat de ondernemer recht heeft op AOW.
Naast de aanvulling op het inkomen kan aan de oudere ondernemer ook een gering
bedrijfskapitaal worden verstrekt van maximaal € 9.400 als dit noodzakelijk is voor de
voortzetting van het bedrijf. Verder dient de onderneming naar verwachting een resultaat
te behalen van € 7.500 per jaar.
Ondernemers die hun bedrijf beëindigen
Als een ondernemer zijn bedrijf gaat of moet stoppen, dan kan het voorkomen dat er nog
enige tijd nodig is om het bedrijf te beëindigen, doordat er bijvoorbeeld nog voorraad
moet worden verkocht of lopende opdrachten afgewerkt dienen te worden. Ook in deze
situatie kan het ROZ het inkomen tijdelijk aanvullen.
Hoogte inkomensaanvulling
Bij de hoogte van de inkomensaanvulling is het bereiken van een inkomen ter hoogte van
het sociaal minimum, plus premie AOV plus een groot deel van de woonlasten het
uitgangspunt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de ondernemer kan de
aanvulling sterk oplopen tot bedragen van € 2.500 tot € 2.750 euro per maand.
Inkomensaanvulling = lening
Een tijdelijke inkomensaanvulling heeft in eerste instantie altijd het karakter van een
lening. Achteraf wordt aan de hand van het inkomen bekeken of en zo ja, in hoeverre, de
inkomensaanvulling moet worden terug betaald.
Het inkomen wordt vastgesteld op basis van de jaarcijfers en de aangifte
inkomstenbelasting. Ook overige inkomsten van de ondernemer en het inkomen van een
levenspartner spelen een rol.
ROZ
1
Ioaz
Oudere ondernemers – uitkering na bedrijfsbeëindiging
Deze ondernemers kunnen na bedrijfsbeëindiging voor financiële hulp een beroep doen
op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (Ioaz).
Er dient minimaal aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:
• bij voortzetting van het bedrijf is het waarschijnlijk dat het inkomen duurzaam
minder bedraagt dan € 23.000 per jaar;
• de afgelopen 3 jaar was het inkomen gemiddeld lager dan € 21.000;
• de ondernemer heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan ten
minste de laatste 3 jaar als zelfstandige;
• als het eigen vermogen meer bedraagt dan € 127.000 wordt 4% van het meerdere
als inkomsten gerekend;
• voor aanvullende pensioenvoorzieningen mag er echter daarboven nog eens
€ 114.131 eigen vermogen buiten beschouwing worden gelaten.
De Ioaz-uitkering is gebaseerd op het minimumloon. Een absolute voorwaarde is dat
de uitkering voorafgaande aan de bedrijfsbeëindiging is aangevraagd.
ROZ
2
Download