Dienst hartziekten De pacemaker Informatiebrochure voor de patiënt

advertisement
Dienst hartziekten
De pacemaker
Informatiebrochure voor de patiënt
WAT IS EEN PACEMAKER?
Een pacemaker bestaat uit 2 delen :
1. De batterij (of impulsgenerator), die een elektrische prikkel
afgeeft.
2. Eén of twee geleiders (of elektroden) die de impulsgenerator met
het hart verbindt en de prikkel tot aan de hartspier geleidt.
De impulsgenerator is een metalen doosje dat dunner is dan 2 cm en
een gemiddelde doorsnede heeft van 5 à 6 cm.
De elektrode is een soepele metalen draad van ± 60 cm lang,
omgeven door kunststof (silicone).
De ingreep wordt door de geneesheer uitgevoerd onder een
plaatselijke verdoving.
© copyright • AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM • www.sezz.be – juli 2016
WAAROM?
Het hart bestaat uit de rechter en de linker voorkamer en de rechter
en de linker kamer.
Door een elektrische prikkel trekt de hartspier samen en pompt
daardoor het bloed verder naar het lichaam.
Door een afwijking in het elektrische geleidingssysteem van het hart
is het mogelijk dat de bloedsomloop trager gaat stromen, wat – door
een té trage hartslag – tot bewusteloosheid kan leiden.
Hier kan de pacemaker een oplossing brengen door het hart terug
sneller te doen kloppen en op die manier de bloedcirculatie te
bevorderen.
2
Hartziekten – de pacemaker - update 2016
VOORZORGEN EN MAATREGELEN
 Enkele uren vóór de ingreep mag U niet eten, drinken en roken.
Als de ingreep ’s middags doorgaat, mag U ontbijten.
 Alle medicijnen mag U verder blijven innemen zoals U gewoon
was.
 Om de huid efficiënt te ontsmetten en om de pleisters beter te
laten kleven, worden de haartjes ter hoogte van het
sleutelbeen weggeschoren.
 Zorg ervoor dat U nog naar het toilet bent geweest.
 Sieraden, bril en vals gebit worden verwijderd.
 Er wordt een elektrocardiogram (E.C.G.) gemaakt en U krijgt
een onderhuidse inspuiting om flebitis (ontsteking van de
bloedvaten) te voorkomen.
3
Hartziekten – de pacemaker - update 2016
DE UITVOERING
 U wordt met uw bed naar de operatiezaal gebracht en daar op
de operatietafel geïnstalleerd.
 U moet er een speciale muts en schort aandoen, omwille van
de strikte hygiëne in het operatiekwartier.
 Om infecties te voorkomen, wordt de huid op de plaats van de
ingreep goed ontsmet. Dit gebeurt ter hoogte van het
sleutelbeen. Om besmetting te voorkomen, wordt U afgedekt
met groene doeken en draagt het personeel speciale kledij.
 Er wordt steeds 1 dosis antibiotica toegediend via het infuus om
infectie ter hoogte van de pacemaker te voorkomen.
 U krijgt een inspuiting met verdovingsvloeistof op de plaats
waar de insnede gemaakt wordt. Een ader onder het
sleutelbeen wordt opgezocht en via deze ader wordt de
geleider tot in de punt van de rechterkamer gebracht bij een
éénkamer pacemaker. Bij een tweekamer pacemaker wordt ook
een geleider geplaatst in de rechter voorkamer.
De elektrode nestelt zich daar vast aan de binnenzijde van de
hartspier. Daarna wordt aan het andere uiteinde de
impulsgenerator bevestigd. Deze generator bevindt zich onder
het sleutelbeen.
4
Hartziekten – de pacemaker - update 2016
 Soms kan er contraststof worden gebruikt om de aders beter in
beeld te brengen.
 Een pacemaker wordt onder het sleutelbeen geplaatst, dit kan
zowel links als rechts.
 Soms wordt er een klein luchtledig flesje geplaatst, dat het
beetje bloed, dat U verliest door deze ingreep, zal wegzuigen of
soms wordt een gewichtje op de wonde geplaatst tegen het
nabloeden.
 Tenslotte wordt de huid gehecht en met een steriel verband
afgedekt.
 Tijdens de ingreep behoudt U het bewustzijn.
 Na de ingreep verblijft U een tijdje op de recovery
( dit is de ontwaakzaal).
5
Hartziekten – de pacemaker - update 2016
FOLLOW-UP: DEZELFDE DAG
 Van de recovery gaat U terug naar de afdeling of naar de dienst
hartbewaking. Uw hartritme en de werking van de pacemaker
wordt er constant gevolgd op een monitor.
 Er zal een elektrocardiogram genomen worden.
 Dezelfde dag blijft U, voorzien van 1 hoofdkussen, plat liggen in
bed, met uw arm onbeweeglijk in een draagdoek. Het is
noodzakelijk dat U rustig blijft liggen om de elektroden de
mogelijkheid te geven zich in de hartspier vast te hechten.
 Urineren en ontlasten kan gebeuren in bed met behulp van een
verpleegkundige.
 ’s Avonds krijgt U een lichte maaltijd.
6
Hartziekten – de pacemaker - update 2016
FOLLOW-UP: DE VOLGENDE DAGEN
 ’s Anderdaags zal er eventueel een bloedafname gebeuren of
een electrocardiogram gemaakt worden.
 U wordt gewassen in bed, daarna mag U rechtzitten en even
opstaan voor het opmaken van uw bed.
 Als er een flesje wordt geplaatst, wordt het weggenomen na
ongeveer 1 tot 2 dagen.
 De hechtingen worden na 7 à 10 dagen verwijderd.
 De kinesist zal dagelijks voor voldoende beweging van de
onderste ledematen zorgen.
 Indien U pijn heeft, moet U ons verwittigen. Dit kan door
pijnmedicatie verholpen worden.
7
Hartziekten – de pacemaker - update 2016
WAT DAARNA?
 Aanvankelijk zal U moeten wennen aan de knobbel onder uw
huid. Mocht de wonde pijn doen, rood zien of een zwelling
vertonen ; raadpleeg uw arts.
 De cardioloog zal ervoor zorgen dat U na 3 weken terug op
consultatie komt.
 U mag gedurende 1 maand geen wagen besturen.
 De eerste 6 weken, moet U vermijden zwaar werk te verrichten,
vb. heffen met de arm.
 Vermijd elektromagnetische velden (zwaar elektrisch
gereedschap, draaiende motoren, radarinstallaties, enz…),
alsook de apparatuur op vliegvelden.
 Een eventuele storing kunt U herkennen aan duizeligheid,
neiging tot flauwvallen of een niet te onderdrukken hikken.
Neem desgevallend contact op met uw arts. Het is hierbij
belangrijk zelf uw polsfrequentie te meten.
 Er wordt U meegedeeld op welke frequentie de pacemaker is
ingesteld.
 De levensduur van de pacemaker bedraagt gemiddeld 10 jaar.
Leven met een pacemaker
=
zo gewoon mogelijk leven
8
Hartziekten – de pacemaker - update 2016
G o d v e e rd e g e m s t r a a t 6 9
9 6 2 0 Zo t t e g e m
TEL: 0032 9 364 81 11
FA X : 0 0 3 2 9 3 6 4 8 9 0 0
E MA I L : a z s t e l i s a b e t h . zo t t e g e m @ s e z z . b e
W E B S I T E : w w w. s e z z . b e
Download