Nationale rekeningen

advertisement
Instituut voor de nationale rekeningen
Nationale rekeningen
Kwartaalrekeningen 2014-I
Inhoud van de publicatie
De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel van
EconomischeRekeningen (ESR 1995).
De kwartaalrekeningen worden gepubliceerd in drie fasen. Een eerste flashraming van de economische groei wordt
30 dagen na het einde van het kwartaal gemaakt. Dit cijfer wordt herzien 70 dagen na het einde van het kwartaal en
verspreid via de website van de Nationale Bank van België met gedetailleerde statistieken over de samenstelling van het
bruto binnenlands product (toegevoegde waarde, bestedingen, inkomens) en over de arbeidsmarkt. Tenslotte wordt 120
dagen na het einde van het kwartaal de definitieve en volledige raming van de belangrijkste aggregaten van de economie
gepubliceerd.
Deze publicatie omvat de belangrijkste aggregaten van de nationale economie voor het vierde kwartaal van 2013 en
daarnaast ook een flashraming van het binnenlandse product voor het eerste kwartaal van 2014. Ze bestaat uit twee
hoofdstukken: het eerste geeft een korte synthese van de resultaten; het tweede bevat de gedetailleerde aggregaten,
gecorrigeerd voor seizoenschommelingen en kalendereffecten (verdeling van het bruto binnenlands product volgens de
invalshoeken toegevoegde waarde, uitgaven en inkomens; besparingen en vorderingensaldo van de totale economie;
arbeidsmarktstatistieken).
De rekeningen van het eerste kwartaal van het jaar 2014 en de flashraming van het tweede kwartaal van 2014 zijn
opgesteld op basis van de op 18 juli 2014 beschikbare gegevens.
© Instituut voor de nationale rekeningen
Nationale Bank van België, Brussel
Alle rechten voorbehouden.
De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure
voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits
bronvermelding.
ISSN 1373-945X (print)
ISSN 1780-4337 (online)
Inhoudstafel
Synthese
5
Tabellen
1
2
3
4
5
Oorsprong van het binnenlands product: bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak
1.1 Ramingen tegen lopende prijzen 1.2 Ramingen in kettingeuro’s (referentiejaar 2011) 1.3 Bijdragen tot de volumeverandering van het BBP t.o.v. dezelfde periode
van het voorgaande jaar Besteding van het binnenlands product: belangrijkste bestedingscategorieën
2.1 Ramingen tegen lopende prijzen 2.2 Ramingen in kettingeuro’s (referentiejaar 2011) 2.3 Bijdragen tot de volumeverandering van het BBP t.o.v. dezelfde periode
van het voorgaande jaar 11
11
11
12
13
13
13
14
Verdeling van het binnenlands product: belangrijkste inkomenscategorieën,
ramingen tegen lopende prijzen 14
Beschikbaar inkomen, besparingen en vorderingenoverschot of -tekort,
ramingen tegen lopende prijzen 14
Arbeidsmarktstatistieken
5.1 Verdeling van de beloning van werknemers per bedrijfstak 5.2 Nationale werkgelegenheid: aantal zelfstandigen en werknemers 5.3 Binnenlandse werkgelegenheid: verdeling van het aantal werkzame
personen per bedrijfstak 5.4 Arbeidsvolume per bedrijfstak: werknemers 15
15
15
15
16
Publicaties van het INR en contactpersonen
17
Algemene opmerkingen
21
Conventionele tekens
23
Lijst van afkortingen
25
3
Synthese
In het eerste kwartaal van 2014 is de economische activiteit met 0,4 % gestegen
In het eerste kwartaal van 2014 is het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bbp naar volume
toegenomen met 0,4 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Jaar-op-jaar groeit het bbp met 1,2 % in het
eerste kwartaal van 2014, tegen 0,8 % in het vierde kwartaal van 2013.
Het activiteitsverloop neemt toe in elke bedrijfstak: ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de toegevoegde
waarde met 0,5 % gestegen in de industrie, met 2,2 % in de bouw en met 0,2 % in de dienstensector.
De binnenlandse vraag (ongerekend voorraden) nam toe met 0,5 %, vooral als gevolg van een sterke toename van
de investeringen van de ondernemingen (+2,2 %). Ook de investeringen in woongebouwen namen toe, zij het met
0,5 %, terwijl de investeringen van de overheid daarentegen een daling vertoonden van 2,9 %. De consumptie van
de overheid bleef voor het vijfde kwartaal op rij stabiel, terwijl de consumptieve bestedingen van de huishoudens
een stijging vertoonden van 0,4 %.
Na een daling eind 2013 bleef de buitenlandse vraag verder afnemen, de uitvoer van goederen en diensten daalde
(-0,5 %). De invoer van goederen en diensten liep sterker terug (-0,7 %), zodat de bijdrage van de netto-uitvoer tot
de economische groei positief was (0,2 procentpunt).
In het eerste kwartaal van 2014 is de binnenlandse werkgelegenheid stabiel gebleven in vergelijking met het
voorgaande trimester. In vergelijking met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar wordt een
lichte stijging (+0,1 %) genoteerd tegenover een daling met 0,2% in het vierde kwartaal van 2013.
Het arbeidsvolume van de loontrekkenden vertoont een meer uitgesproken profiel. Op kwartaalbasis stijgt het met
0,3 % en op jaarbasis neemt het toe met 0,7 %.
en in het tweede kwartaal van 2014 is zij met 0, % gestegen.
Volgens de flash-raming van het bruto binnenlands product (bbp) naar volume en gezuiverd voor seizoen- en
kalenderinvloeden vertoonde de economische activiteit in het tweede kwartaal van 2014 een groei van 0,1 % ten
opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis bedraagt de toename van de activiteit 1,0 %.
5
tabEL 1
Verloop van het kwartaal-BBP
(in kettingeuro’s (referentiejaar 2011), veranderingspercentages, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
T.o.v. de overeenstemmende periode van het
voorgaande jaar 1
T.o.v. de voorgaande periode 1
2013
2012
2013
2014
III
IV
I
II
III
IV
I,
I
-0,1
0,2
-0,3
-0,4
-0,5
0,1
0,4
0,8
1,2
-0,1
0,2
-0,1
-0,1
0,0
0,2
0,3
0,3
0,4
0,
Bron: INR
1 De cijfers van het WZHHGH kwartaal 2014 zijn het resultaat van de flashraming van het bbp.
tabEL 2Ontwikkeling van de kwartaalaggregaten
(in kettingeuro’s (referentiejaar 2011), veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande periode, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten
gezuiverde gegevens)
2012
1
Bruto binnenlands product
Toegevoegde waarde van de industrie
Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid
Toegevoegde waarde van de diensten
Consumptieve bestedingen van de particulieren
Consumptieve bestedingen van de overheid
Investeringen van de ondernemingen
Investeringen in woongebouwen
Overheidsinvesteringen
Totaal bruto-investeringen in vaste activa
Voorraadverandering Uitvoer van goederen en diensten
Invoer van goederen en diensten
Netto-uitvoer van goederen en diensten
Werkgelegenheid (aantal personen)
Arbeidsvolume van de werknemers (uren)
2013
2012
2013
III
IV
2014
I
II
III
IV
I
I,
0,
-0,1
0,2
-0,1
-0,1
0,0
0,2
0,3
0,3
0,4
-2,4
-1,1
0,0
-0,3
-1,2
0,5
0,4
0,6
0,5
1,0
-1,3
-0,3
-1,4
-0,5
-0,3
0,9
0,8
2,2
0,1
0,5
0,1
0,0
0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
-0,3
0,8
-0,1
-0,2
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
1,7
0,6
0,4
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,1
-0,5
0,0
-1,5
0,1
0,7
0,2
1,0
2,2
-3,2
-2,6
-0,7
-1,4
-0,7
-0,8
0,4
0,4
0,5
-2,9
2,5
-5,0
1,3
1,8
-8,2
0,4
2,5
0,4
-2,0
-1,4
-0,1
-1,1
-0,8
0,3
0,4
0,8
1,3
-0,5
-0,6
-0,2
-0,1
0,1
-0,4
-0,4
-0,1
-0,2
1,8
1,9
0,7
-1,1
-0,3
2,6
1,6
-0,2
-0,5
1,3
1,4
0,6
-1,3
-0,1
2,4
1,0
-0,4
-0,7
0,5
0,5
0,1
0,2
-0,2
0,2
0,5
0,1
0,2
0,2
-0,2
0,0
0,0
-0,2
-0,1
0,1
0,0
0,0
00
-0 6
00
-0 2
-0 6
02
01
02
03
Bron: INR
1 De cijfers van het WZHHGH kwartaal 2014 zijn het resultaat van de flashraming van het bbp.
2 Bijdrage tot de verandering van het bbp..
6
Grafiek 1
BBP en conjunctuurverlooP
6
15
5
10
4
5
3
0
2
-5
1
-10
0
-15
-1
-20
-2
-3
-25
-4
-30
-5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kwartaalrekeningen, veranderingspercentage van het bbp in volume t.o.v. het overeenstemmende
kwartaal van het voorgaande jaar, gegevens gecorrigeerd voor kalendereffecten (linkerschaal)
Flashraming, idem (linkerschaal)
Synthetische conjunctuurcurve van de NBB, afgevlakte gegevens (rechterschaal)
Synthetische conjunctuurcurve van de NBB, seizoengezuiverde brutogegevens (rechterschaal)
Bron: INR
7
2014
-35
Tabellen
1
OORSPRONG VAN HET BINNENLANDS PRODUCT: BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE PER BEDRIJFSTAK
1.1 RAMINGEN TEGEN LOPENDE PRIJZEN
(miljoenen euro’s, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
2013
2012
II
Landbouw, bosbouw en visserij
Nijverheid en energie
Bouwnijverheid
Diensten
Handel, vervoer en horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend goed
Zakelijke dienstverlening
Overheid en onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, recreatie, overige diensten
Productgebonden belastingen min subsidies
Bruto binnenlands product tegen marktprijzen
III
2013
IV
I
II
2014
III
IV
I
2.488
2.691
605
676
632
674
656
709
653
689
53.452
53.101
13.372
13.366
13.329
13.244
13.257
13.305
13.296
13.343
19.748
19.619
4.940
4.962
4.912
4.865
4.854
4.922
4.977
5.106
66.585
67.555
16.588
16.707
16.635
16.701
16.886
16.979
16.989
17.143
13.934
14.134
3.473
3.510
3.498
3.517
3.532
3.526
3.559
3.545
21.700
22.087
5.417
5.404
5.495
5.505
5.509
5.528
5.545
5.582
30.057
30.476
7.494
7.516
7.540
7.613
7.589
7.630
7.643
7.682
43.892
45.003
10.989
10.987
10.892
11.105
11.176
11.346
11.375
11.517
50.116
51.942
12.478
12.597
12.651
12.792
12.898
13.195
13.056
13.166
26.472
27.630
6.585
6.642
6.702
6.836
6.902
6.946
6.944
7.016
6.888
7.163
1.718
1.729
1.730
1.758
1.782
1.812
1.811
1.824
40.528
41.282
10.058
9.926
10.204
10.094
10.394
10.202
10.592
10.310
375.859
382.657
93.717
94.021
94.222
94.699
95.430
96.093
96.435
96.914
IV
I
II
III
IV
1.2 RAMINGEN IN KETTINGEURO’S (REFERENTIEJAAR 2011)
(miljoenen euro’s, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
2013
2012
II
Landbouw, bosbouw en visserij
Nijverheid en energie
Bouwnijverheid
Diensten
Handel, vervoer en horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend goed
Zakelijke dienstverlening
Overheid en onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, recreatie, overige diensten
Productgebonden belastingen min subsidies
Bruto binnenlands product tegen marktprijzen
III
2013
2014
I
2.109
2.142
526
529
531
531
533
538
540
544
52.799
52.208
13.167
13.163
13.118
12.959
13.023
13.073
13.152
13.216
19.709
19.458
4.950
4.937
4.870
4.844
4.829
4.873
4.912
5.020
65.313
64.728
16.302
16.319
16.268
16.199
16.236
16.155
16.138
16.203
13.683
13.726
3.414
3.437
3.418
3.430
3.414
3.424
3.458
3.429
21.634
21.980
5.404
5.385
5.472
5.477
5.490
5.502
5.511
5.528
29.580
29.601
7.391
7.388
7.384
7.408
7.371
7.407
7.416
7.433
43.057
43.417
10.797
10.753
10.646
10.779
10.795
10.908
10.935
11.034
48.724
49.535
12.162
12.213
12.236
12.313
12.385
12.404
12.433
12.407
25.910
26.134
6.459
6.491
6.531
6.535
6.528
6.534
6.538
6.529
6.792
6.923
1.698
1.699
1.703
1.718
1.729
1.741
1.736
1.738
39.424
39.596
9.870
9.782
9.841
9.827
9.874
9.921
9.974
10.014
368.734
369.411
92.142
92.096
92.015
92.013
92.199
92.468
92.731
93.082
11
1.3 BIJDRAGEN TOT DE VOLUMEVERANDERING VAN HET BBP T.O.V. DEZELFDE PERIODE VAN HET VOORGAANDE JAAR
(procentpunten, voor kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
2013
2012
II
Landbouw, bosbouw en visserij
Nijverheid en energie
Bouwnijverheid
Diensten
Handel, vervoer en horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend goed
Zakelijke dienstverlening
Overheid en onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, recreatie, overige diensten
Productgebonden belastingen min subsidies
Bruto binnenlands product tegen marktprijzen
III
2013
IV
I
II
2014
III
IV
I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,4
-0,2
-0,4
-0,3
-0,3
-0,4
-0,2
-0,1
0,0
0,3
0,1
-0,1
0,1
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
0,2
0,1
0,4
0,0
-0,1
0,0
0,1
0,3
0,4
0,6
0,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
-0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,1
-0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
-0,1
0,2
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
0,1
0,4
0,8
1,2
12
2
BESTEDING VAN HET BINNENLANDS PRODUCT: BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEËN
2.1 RAMINGEN TEGEN LOPENDE PRIJZEN
(miljoenen euro’s, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
Consumptieve particuliere bestedingen 1
Consumptieve bestedingen van de overheid
Bruto binnenlandse kapitaalvorming
Bruto kapitaalvorming
Bruto-investeringen van de ondernemingen,
zelfstandigen en IZW’s
Bruto-investeringen in woongebouwen
Bruto-investeringen van de overheid
Voorraadverandering
Netto-uitvoer van goederen en diensten (uitvoer - invoer)
Totale uitvoer
Totale invoer
Bruto binnenlands product tegen marktprijzen
1
2013
2012
2013
2014
II
III
IV
I
II
III
IV
I
198.898
202.963
49.618
49.735
49.834
50.214
50.702
50.930
51.116
51.474
93.969
96.567
23.404
23.590
23.799
23.876
24.055
24.253
24.383
24.566
76.431
76.044
19.063
19.163
19.046
18.903
18.945
19.018
19.178
19.534
48.751
48.912
12.184
12.219
12.079
12.150
12.225
12.192
12.346
12.667
21.029
20.863
5.243
5.297
5.249
5.200
5.165
5.225
5.272
5.342
6.651
6.269
1.636
1.647
1.719
1.554
1.554
1.601
1.560
1.526
2.572
557
792
-194
746
1.402
875
-472
-1.247
-398
3.988
6.526
840
1.726
797
304
854
2.364
3.004
1.737
323.710
328.558
80.871
81.707
80.706
79.954
81.901
83.322
83.381
82.062
319.722
322.032
80.031
79.980
79.909
79.650
81.047
80.958
80.377
80.325
375.859
382.657
93.717
94.021
94.222
94.699
95.430
96.093
96.435
96.914
Consumptieve bestedingen van de huishoudens en de instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s).
2.2 RAMINGEN IN KETTINGEURO’S (REFERENTIEJAAR 2011)
(miljoenen euro’s, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
Consumptieve particuliere bestedingen 1
Consumptieve bestedingen van de overheid
Bruto binnenlandse kapitaalvorming
Bruto kapitaalvorming
Bruto-investeringen van de ondernemingen,
zelfstandigen en IZW’s
Bruto-investeringen in woongebouwen
Bruto-investeringen van de overheid
Voorraadverandering
Netto-uitvoer van goederen en diensten (uitvoer - invoer)
Totale uitvoer
Totale invoer
Bruto binnenlands product tegen marktprijzen
1
2013
2012
2013
2014
II
III
IV
I
II
III
IV
I
194.172
195.791
48.539
48.493
48.393
48.648
48.944
49.028
49.170
49.346
91.711
92.299
22.873
22.976
23.094
23.083
23.074
23.073
23.069
23.076
74.851
73.772
18.715
18.699
18.485
18.333
18.381
18.459
18.599
18.843
47.889
47.666
11.974
11.974
11.800
11.817
11.899
11.918
12.031
12.294
20.395
19.866
5.122
5.084
5.014
4.981
4.941
4.962
4.982
5.010
6.566
6.238
1.619
1.640
1.670
1.534
1.541
1.579
1.585
1.539
n.
n.
-
-
-
-
-
-
-
-
n.
n.
-
-
-
-
-
-
-
-
319.504
325.727
79.809
80.389
79.542
79.276
81.359
82.648
82.443
82.058
314.986
319.293
78.683
79.160
78.136
78.053
79.956
80.791
80.493
79.954
368.734
369.411
92.142
92.096
92.015
92.013
92.199
92.468
92.731
93.082
Consumptieve bestedingen van de huishoudens en de instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s).
13
2.3 BIJDRAGEN TOT DE VOLUMEVERANDERING VAN HET BBP T.O.V. DEZELFDE PERIODE VAN HET VOORGAANDE JAAR
(procentpunten, voor kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
Consumptieve particuliere bestedingen
Consumptieve bestedingen van de overheid
Bruto binnenlandse kapitaalvorming
Bruto kapitaalvorming
Bruto-investeringen van de ondernemingen,
zelfstandigen en IZW’s
Bruto-investeringen in woongebouwen
Bruto-investeringen van de overheid
Voorraadverandering
Netto-uitvoer van goederen en diensten
Totale uitvoer
Totale invoer
Bruto binnenlands product tegen marktprijzen
1
1
3
2013
2012
2013
II
III
IV
I
II
2014
III
IV
I
-0,1
0,4
-0,1
-0,2
-0,3
-0,1
0,4
0,6
0,8
0,8
0,4
0,2
0,4
0,4
0,5
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
-0,9
-0,9
-0,8
-1,6
-1,6
-1,2
-0,9
-1,0
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,7
-0,6
-0,5
-0,7
-0,4
-0,3
0,1
0,6
-0,3
-0,1
-0,6
-0,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
0,2
0,5
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
-0,5
-0,6
0,0
-1,0
-1,1
-0,6
-0,5
-0,7
-0,7
-1,1
0,5
0,5
0,3
1,0
1,1
0,5
0,3
0,7
0,6
0,9
1,6
1,7
1,3
1,1
1,6
-0,5
1,7
2,4
3,1
3,0
1,1
1,2
1,0
0,1
0,6
-1,0
1,4
1,8
2,6
2,0
-0,1
0,2
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
0,1
0,4
0,8
1,2
Consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudingen en de instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s).
VERDELING VAN HET BINNENLANDS PRODUCT: BELANGRIJKSTE INKOMENSCATEGORIEËN, RAMINGEN TEGEN LOPENDE
PRIJZEN
(miljoenen euro’s, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
Beloning van werknemers
Lonen
Sociale premies
Bruto exploitatieoverschot en bruto gemengd inkomen
Netto belastingen op productie en invoer
Bruto binnenlands inkomen tegen marktprijzen
4
2013
2012
2013
2014
II
III
IV
I
II
III
IV
I
197.730
201.423
49.404
49.572
49.799
49.736
50.381
50.575
50.731
50.792
144.509
146.819
36.086
36.216
36.378
36.232
36.704
36.836
37.047
37.130
53.221
54.604
13.317
13.356
13.421
13.503
13.677
13.739
13.684
13.662
138.518
140.805
34.628
34.928
34.164
35.118
35.066
35.566
35.054
36.018
39.611
40.430
9.685
9.521
10.259
9.845
9.983
9.952
10.649
10.103
375.859
382.657
93.717
94.021
94.222
94.699
95.430
96.093
96.435
96.914
BESCHIKBAAR INKOMEN, BESPARINGEN EN VORDERINGENOVERSCHOT OF -TEKORT, RAMINGEN TEGEN LOPENDE
PRIJZEN
(miljoenen euro’s, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
Bruto binnenlands inkomen tegen marktprijzen
Saldo van de primaire inkomens van/naar het
buitenland
Bruto nationaal inkomen
Verbruik van vaste activa
Netto nationaal inkomen
Saldo van de inkomensoverdrachten van/naar
het buitenland
Netto nationaal beschikbaar inkomen
Nationale consumptie
Netto nationale besparingen
Investeringen in vaste activa
Voorraadverandering
Saldo van de kapitaaltransacties met het
buitenland
Vorderingenoverschot (+)/-tekort (-) van de
totale economie
375.859
2013
382.657
2012
2013
2014
II
III
IV
I
II
III
IV
I
93.717
94.021
94.222
94.699
95.430
96.093
96.435
96.914
994
-527
161
105
75
-405
-339
-12
230
100
376.853
382.130
93.878
94.125
94.297
94.294
95.091
96.081
96.665
97.014
67.625
69.977
16.874
17.003
17.068
17.238
17.411
17.585
17.743
17.903
309.228
312.153
77.004
77.122
77.229
77.055
77.680
78.496
78.921
79.111
-6.027
-7.196
-1.456
-1.513
-1.759
-1.899
-1.978
-1.571
-1.748
-1.905
303.202
304.957
75.549
75.609
75.469
75.157
75.702
76.925
77.173
77.206
292.867
299.530
73.022
73.325
73.633
74.090
74.758
75.183
75.500
76.040
10.334
5.427
2.526
2.283
1.837
1.067
945
1.742
1.673
1.165
76.431
76.044
19.063
19.163
19.046
18.903
18.945
19.018
19.178
19.534
2.572
557
792
-194
746
1.402
875
-472
-1.247
-398
2.304
-212
-59
-82
2.542
-72
-88
11
-63
-85
1.143
-1.445
-525
210
1.590
-2.163
-1.493
774
1.437
-164
14
5
ARBEIDSMARKTSTATISTIEKEN
5.1 VERDELING VAN DE BELONING VAN WERKNEMERS PER BEDRIJFSTAK
(binnenlands concept, miljoenen euro’s, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
2013
2012
II
Landbouw, bosbouw en visserij
Nijverheid en energie
Bouwnijverheid
Diensten
Handel, vervoer en horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend goed
Zakelijke dienstverlening
Overheid en onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, recreatie, overige diensten
Totale beloning van werknemers
III
2013
IV
I
II
2014
III
IV
I
459
475
114
115
117
114
117
121
123
121
34.790
34.897
8.699
8.719
8.684
8.634
8.741
8.781
8.740
8.755
10.327
10.202
2.552
2.583
2.622
2.413
2.575
2.569
2.645
2.661
152.154
155.850
38.039
38.156
38.376
38.575
38.947
39.104
39.223
39.255
41.176
41.562
10.281
10.322
10.382
10.302
10.404
10.423
10.432
10.409
7.219
7.353
1.801
1.807
1.829
1.825
1.837
1.829
1.862
1.831
10.481
10.921
2.634
2.638
2.615
2.777
2.722
2.738
2.683
2.766
860
905
213
217
218
222
224
231
228
232
21.437
21.491
5.375
5.344
5.383
5.292
5.368
5.380
5.452
5.470
46.243
47.839
11.571
11.614
11.655
11.804
11.971
12.015
12.048
12.055
19.944
20.845
4.963
5.010
5.080
5.138
5.191
5.239
5.277
5.260
4.795
4.934
1.200
1.204
1.213
1.214
1.230
1.249
1.241
1.232
197.730
201.423
49.404
49.572
49.799
49.736
50.381
50.575
50.731
50.792
IV
I
II
III
IV
5.2 NATIONALE WERKGELEGENHEID: AANTAL ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS
(duizenden personen, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
2013
2012
II
Zelfstandigen
Werknemers
Totaal aantal werkzame personen
III
2013
2014
I
745,0
751,6
743,8
746,2
748,6
750,1
750,9
751,8
753,7
755,7
3.891,0
3.874,8
3.891,6
3.889,0
3.887,9
3.877,5
3.871,3
3.875,4
3.875,2
3.874,6
4.635,9
4.626,5
4.635,4
4.635,2
4.636,5
4.627,5
4.622,2
4.627,2
4.629,0
4.630,3
5.3 BINNENLANDSE WERKGELEGENHEID: VERDELING VAN HET AANTAL WERKZAME PERSONEN PER BEDRIJFSTAK
(duizenden personen, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
2013
2012
II
Landbouw, bosbouw en visserij
Nijverheid en energie
Bouwnijverheid
Diensten
Handel, vervoer en horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend goed
Zakelijke dienstverlening
Overheid en onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, recreatie, overige diensten
Totale binnenlandse werkgelegenheid
III
2013
IV
I
II
2014
III
IV
I
59,6
58,3
59,7
59,3
59,1
58,7
58,5
58,3
57,7
57,7
583,0
570,5
584,8
581,9
578,7
575,6
572,0
568,9
565,5
562,1
281,1
276,8
281,2
281,0
280,4
278,7
277,5
276,2
274,6
272,8
3.631,8
3.640,2
3.629,2
3.632,2
3.637,6
3.633,8
3.633,5
3.643,0
3.650,4
3.657,0
991,0
980,8
991,8
990,8
985,7
982,5
980,9
981,9
978,0
976,7
107,8
107,3
107,9
107,9
108,0
107,5
107,2
107,3
107,2
107,2
137,1
139,6
137,4
136,9
136,5
140,3
139,9
139,3
138,8
137,8
24,5
24,9
24,5
24,5
24,6
24,7
24,8
24,9
25,1
25,2
807,3
813,0
805,7
807,5
812,8
808,1
808,1
813,7
822,3
829,4
809,8
809,6
809,2
809,3
811,2
808,7
809,0
810,3
810,5
809,2
557,8
567,4
556,3
559,2
562,6
564,5
566,5
568,0
570,7
572,7
196,5
197,5
196,5
196,2
196,3
197,6
197,3
197,5
197,7
198,8
4.555,4
4.545,8
4.554,9
4.554,4
4.555,8
4.546,8
4.541,5
4.546,5
4.548,3
4.549,6
15
5.4 ARBEIDSVOLUME PER BEDRIJFSTAK: WERKNEMERS
(miljoenen uren, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
2012
2013
2012
II
Landbouw, bosbouw en visserij
Nijverheid en energie
Bouwnijverheid
Diensten
Handel, vervoer en horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend
goed
Zakelijke dienstverlening
Overheid en onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, recreatie, overige
diensten
Totaal aantal uren
III
2013
IV
I
II
2014
III
IV
I
30,7
31,1
7,7
7,7
7,7
7,6
7,6
7,8
8,1
8,1
857,9
841,0
215,1
214,1
212,8
210,6
210,7
209,8
209,9
208,9
319,4
309,5
78,3
80,2
79,4
74,7
77,5
78,2
79,1
81,1
4.258,0
4.254,2
1.065,1
1.064,5
1.063,6
1.063,1
1.062,7
1.063,3
1.065,1
1.068,1
1.226,5
1.215,5
307,1
306,5
305,5
304,3
304,0
303,5
303,7
303,7
157,0
156,9
39,2
39,3
39,4
39,2
39,2
39,2
39,3
39,2
190,0
194,4
47,6
47,5
47,4
48,5
48,5
48,7
48,7
48,3
28,6
29,2
7,1
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,4
7,4
692,7
686,4
173,4
172,9
172,5
171,5
171,2
171,6
172,1
173,6
1.154,2
1.151,0
288,5
288,6
288,5
287,7
287,7
287,7
288,0
288,6
611,6
622,9
152,6
153,3
154,0
154,7
155,4
156,0
156,8
157,4
197,4
198,0
49,5
49,2
49,1
50,0
49,6
49,3
49,2
49,9
5.466,0
5.435,8
1.366,2
1.366,4
1.363,5
1.356,0
1.358,4
1.359,1
1.362,3
1.366,1
16
Publicaties van het INR - Contactpersonen
Het Instituut voor de nationale rekeningen publiceert naast de belangrijkste aggregaten nog
andere cijfers uit de nationale en regionale rekeningen. De overgrote meerderheid van de
gegevens zijn beschikbaar in pdf-formaat via de link:
http://www.nbb.be/doc/DQ/N/planningPapPub.htm
De cijfergegevens kunnen worden opgevraagd via de interactieve databank Belgostat Online.
Hieronder volgt per publicatie een korte beschrijving.
1.
Gedetailleerde nationale rekeningen
De publicatie van de gedetailleerde nationale rekeningen verschijnt eind september. Zij bestaat
uit gedetailleerde tabellen met de samenstelling en verdeling van het binnenlands product, de
productie en inkomensvormingsrekening alsook de belangrijkste bestedingscomponenten, de
sectorrekeningen, de kapitaalgoederenvoorraad en de werkgelegenheid.
2.
Kwartaalrekeningen en eerste raming van de jaarrekeningen
De kwartaalrekeningen bevatten de eerste ramingen van de voornaamste nationale
aggregaten. Zij verschijnen vier maal per jaar, 120 dagen na het verloop van het kwartaal
waarop de rekeningen betrekking hebben. Samen met de resultaten van het vierde kwartaal
verschijnt de eerste schatting van de jaarrekeningen, die grotendeels gebaseerd is op de
kwartaalrekeningen.
In de kwartaalrekeningen, die consistent zijn met de nationale jaarrekeningen, worden
de belangrijkste aggregaten uit zowel het bestedings-, inkomens- als productieoogpunt
gepresenteerd. Zij bevatten ook de voornaamste saldi uit de sectorrekeningen. Ook de
werkgelegenheid, het arbeidsvolume van de loontrekkenden en de beloning van werknemers
per bedrijfstak wordt geschat.
Teneinde zo snel mogelijk cijfers betreffende het meest recente kwartaal ter beschikking te
stellen, verschijnt reeds na 30 dagen een flash-raming van de bbp-groei (zowat 50 dagen
in het geval van het vierde kwartaal). Deze wordt wel niet opgesplitst naar de verschillende
deelcomponenten van het bbp. Een eerste raming van deze opsplitsing en van de andere
aggregaten van de economie wordt 70 dagen na het einde van het kwartaal verspreid.
17
3.
Rekeningen van de institutionele sectoren
De jaarrekeningen van de institutionele sectoren zijn opgenomen in de publicatie van de
gedetailleerde nationale rekeningen (cf. punt 1). Eind september worden ze uitgebracht via de
database van de Nationale Bank van België, Belgostat Online.
De complete rekeningenreeks voor de niet-financiële vennootschappen wordt gepubliceerd. De
institutionele sectoren bestaan uit de niet-financiële vennootschappen, de financiële instellingen
(en subsectoren), de overheid, de huishoudens, de IZW’s t.b.v. huishoudens en het buitenland
(en subsectoren).
De kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden vier maal per jaar verspreid,
ongeveer 105 dagen na het einde van het kwartaal waarop zij betrekking hebben. Deze
kwartaalrekeningen zijn in overeenstemming met hun jaarlijks equivalent (zie hierboven), maar
zijn minder gedetailleerd. De focus ligt op de meest relevante aggregaten, in het bijzonder
door middel van sleutelindicatoren en componenten. Deze rekeningen bevatten eveneens de
kwartaalrekeningen van de overheid die tot oktober 2010 werden opgenomen in de publicatie
van de kwartaalrekeningen over de voornaamste nationale aggregaten.
4.
Rekeningen van de overheid
De kwartaalrekeningen van de overheid worden samen met de rekeningen van de institutionele
sectoren verspreid (zie punt 3).
Jaarlijks worden twee ramingen van de jaarrekeningen van de overheid opgesteld, waarvan de
resultaten worden gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België.
In de maand april volgend op het referentiejaar wordt een eerste raming gepubliceerd in de
vorm van tabellen van ontvangsten en uitgaven van de overheid.
De tweede raming, die in de maand september wordt verspreid, omvat de volledige rekeningen
van de overheid en haar subsectoren. Die versie bevat de gegevens die nodig zijn voor de
analyse van de overheidsfinanciën en hun verhouding tot de rest van de economie. Deze
rekeningen worden overgenomen in de publicatie van de gedetailleerde nationale rekeningen.
5.
Aanbod- en gebruikstabellen
Op het einde van ieder jaar verschijnen de aanbod- en gebruikstabellen. Zij geven een beeld
van de structuur van de productiekosten, van het inkomen dat wordt gegenereerd in het
productieproces en van de goederen- en dienstenstromen die ofwel uit binnenlandse productie
voortvloeien ofwel het resultaat zijn van in- en uitvoer.
6.
Regionale rekeningen: aggregaten per bedrijfstak en rekening
van de huishoudens
Op het einde van ieder jaar verschijnen de jaarlijkse regionale rekeningen. Zij verdelen per
gewest, provincie en arrondissement meerdere variabelen uit de nationale rekeningen,
waarmee ze volledig consistent zijn.
Naast de regionale bruto toegevoegde waarde en beloning van werknemers, bevat de publicatie
ook de geregionaliseerde gegevens over het aantal werkzame personen en over de bruto
18
investeringen in vaste activa. Ook de regionale cijfers met betrekking tot de rekening van de
huishoudens maken deel uit van het geheel. Wat dit laatste betreft, gaat het om de belangrijkste
variabelen uit de rekening voor de bestemming van de primaire inkomens (beloning van
werknemers en inkomen uit vermogen) en de secundaire inkomensverdeling (belastingen,
sociale bijdragen en uitkeringen en beschikbaar inkomen).
7.
Historische reeksen
In oktober 2002 werden de historische reeksen van de nationale rekeningen volgens het
ESR1995 gepubliceerd.
De historische reeksen, die de periode 1970-1995 bestrijken, omvatten:
–– de samenstelling van het bruto binnenlands product vanuit de drie invalshoeken van de
nationale rekeningen tegen lopende prijzen tegen de prijzen van 1995;
–– de toegevoegde waarde per bedrijfstak (31 bedrijfstakken) tegen lopende prijzen en tegen
prijzen van 1995;
–– de beloning van werknemers per bedrijfstak (31 bedrijfstakken) tegen lopende prijzen;
–– de finale consumptie van de huishoudens per product (16 producten) tegen lopende prijzen
en tegen prijzen van 1995;
–– de sectorrekeningen;
–– de kapitaalgoederenvoorraad en investeringen tegen lopende prijzen en tegen prijzen van
1995.
Met uitzondering van de overheidsrekening, die voor de periode vanaf 1970 volgens het
ESR1995 werd opgesteld, werden de sectorrekeningen slechts tot 1985 geretropoleerd.
Het grootste deel van de belangrijkste informatiebronnen voor de financiële en niet-financiële
ondernemingen is immers pas vanaf dat jaar beschikbaar. De rekening van de financiële
vennootschappen werd overigens niet geretropoleerd naar subsectoren.
8.
Contactpersonen
Methodologie
Geert Detombe
Tel. +32 2 221 30 40 e-mail: [email protected]
Fax +32 2 221 32 30
Productieoptiek van het bbp en aanbod- en gebruikstabellen
Hans De Dyn
Tel. +32 2 221 30 38
Fax +32 2 221 31 43
e-mail: [email protected]
Bestedingsoptiek van het bbp en kapitaalgoederenvoorraad
Isabelle Brumagne
Tel. +32 2 221 28 77
Fax +32 2 221 32 30
e-mail: [email protected]
Sectorrekeningen en satellietrekenigen van de IZW’s
Marie Vander Donckt Tel. +32 2 221 36 50
Fax +32 2 221 32 30
e-mail: [email protected]
Rekeningen van de overheid
Claude Modart
Tel. +32 2 221 30 26
e-mail: [email protected]
19
Fax +32 2 221 32 30
Kwartaalrekeningen, flashraming en arbeidsmarkt
Yannick Rombauts
Tel. +32 2 221 26 93
e-mail: [email protected]
Fax +32 2 221 31 43
Regionale rekeningen
Monica Maeseele
Tel. +32 2 221 30 28
e-mail: [email protected]
Fax +32 2 221 31 43
Verspreiding van de reeksen (online consultaties)
Kristof Segers Tél. +32 2 221 38 70
Fax +32 2 221 32 30
e-mail : [email protected]
20
Algemene opmerkingen
In een aantal tabellen zijn de totalen, ten gevolge van afrondingen, niet steeds gelijk aan de
som van de rubrieken.
De website van de Nationale Bank van België (http://www.nbb.be/app/cal/N/calthema.htm)
bevat de publicatiekalender van de belangrijkste economische statistieken opgesteld door de
Bank en het INR.
In uitvoering van de SDDS-verplichting (IMF’s Special Data Dissemination Standard) zijn ook
alle statistieken die deel uitmaken van de SDDS in de kalender opgenomen. Publicatiedata
zijn overgenomen van de instelling die de statistiek opstelt; sommige onder hen publiceren via
hun eigen verspreidingskanalen ruimere kalenders over hun statistieken dan die vermeld op de
website van de Bank.
21
Conventionele tekens
r
v
-
n.
p.m.
0 of 0,0
raming
voorlopig
het gegeven bestaat niet of heeft geen zin
niet beschikbaar
pro memorie
nul of minder dan de helft van de laatst in aanmerking genomen eenheid
23
Lijst van afkortingen
BBP
BNI
Bruto binnenlands product
Bruto nationaal inkomen
ESR
Europees systeem van nationale en regionale rekeningen
IGDFI INR
IZW
Indirect gemeten diensten van financiële intermediairs
Instituut voor de nationale rekeningen
Instelling zonder winstoogmerk
NACE-BEL Belgische versie van de statistische nomenclatuur van de economische
activiteiten in de Europese gemeenschappen
NBB
Nationale Bank van België
SNA
System of National Accounts
VZW
Vereniging zonder winstoogmerk
25
Bestellingen
Op de internetsite van de Nationale Bank van België, via de rubriek “e-service”, kan u een gratis
e-mailabonnement nemen op deze statistische publicatie. Deze wordt u dan automatisch op de
publicatiedatum via e-mail toegezonden.
Via de rubriek “Print-on-demand” kan u tegen betaling een papieren versie van deze publicatie bestellen.
(http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=nl&tab=Publications)
Voor meer informatie
Wie meer informatie wenst over de inhoud, de methodologie, de berekeningswijze en de bronnen kan
terecht bij de dienst nationale & regionale rekeningen en conjunctuur van de Nationale Bank van België.
Tel. +32 2 221 44 08 - Fax +32 2 221 32 30
[email protected]
Verantwoordelijke uitgever
Rudi Acx
Chef van het departement Algemene statistiek
Nationale Bank van België
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer: 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel
www.nbb.be
© Illustraties: Nationale Bank van België
Opmaak: NBB Algemene statistiek
Omslag: NBB AG - Prepress & Image
Gepubliceerd in juli 2014
Download