Geen diatitel

advertisement
De grens tussen Mexico en de VS
De grens tussen arm en rijk
Corrigeer de instaptoets.
Maak waar nodig een aantekening van de
gemaakte fouten.
Wat moet er nog worden uitgelegd?
De VS en Mexico
-Bosatlas vanaf blz 154.
Hoofdstuk 1: Mexico en de VS……….
Blz 9: introductie……
‘Met interesse kijkt een politieagent vanaf zijn barkruk op
de boulevard in Tijuana naar het strand. Daar neemt een
tengere man een aanloop. Als een aapje klimt hij tegen het
hek, dat hier de grens tussen Mexico en de VS
vormt………..
Je komt niet zomaar
over de grens.
Dan duikt de
Amerikaanse
grenswacht op.
Trots noemen zij
zichzelf
‘manhunter’!
Alle middelen worden ingezet tegen illegale
immigranten……..
Is het hier oorlog?
Volgende keer meer geluk…….
In de woestijn is minder bewaking.
Neem wel wat te drinken mee.
Volg de pijlen…….
Kijk uit
waar je
loopt.
In het donker zien ze je niet…….
Sporen
Uitwissen…..
Voor hem geen volgende keer………
Een eenzaam graf in de woestijn.
Natuurlijk zijn er ook die het wel halen…
Vrouw en
kinderen
blijven in
onzekerheid
achter.
Allemaal hopen zo op een beter leven aan
de andere kant van de muur….
De grens tussen arm en rijk.
Blz 10 Oriëntatie op het hele hoofdstuk !
Hoofdvraag:
Wat zijn de economische, demografische
en sociaal-culturele kenmerken van het
grensgebied tussen Mexico en de VS ???
Economisch ?
Demografisch ?
Sociaal-cultureel ?
Deelvragen Par 1.1:
1-Hoe is de grens tussen Mexico en de VS tot
stand gekomen
-2-Komen de kenmerken van het grensgebied
overeen met de nationale kenmerken van Mexico
en de VS ?
Deze vragen worden aan het einde van paragraaf 1.1 beantwoord
in de ‘Samenvattingsopdracht’
Zie je WB op blz 13 !
Samenvattingsopdracht (WB blz 13)
a.
Wat is de betekenis van de volgende begrippen:
Kolonie = gebied dat door een (vaak rijk en machtig) land in bezit is genomen,
waarna het overheersende land de kolonie als deel van zichzelf gaat
beschouwen met als doel het verwerven van grondstoffen en een afzetmarkt.
Bevolkingsdichtheid = het gemiddeld aantal inwoners / km².
Migratie = Verplaatsing van personen over een (gemeente)grens met het doel
zich permanent te vestigen in de nieuwe woonplaats.
Emigratie = uit een land vertrekken met het doel je permanent in een ander
land te vestigen.
Immigratie = een land binnenkomen met het doel je daar permanent te
vestigen.
Samenvattingsopdracht (WB blz 13)
b-Hoe is de grens tussen de twee landen tot stand gekomen?
Na een oorlog over de staat Texas dat oorspronkelijk bij Mexico
hoorde, werd in 1848 afgesproken dat de oorspronkelijk
Mexicaanse staten Texas, California, New Mexico, Arizona,
Nevada en Utah en delen van Colorado en Wyoming bij de VS
hoorde.
c-Wat wordt hier verstaan onder een dubbelstad?
Een dubbelstad bestaat uit twee delen, gescheiden door in dit
geval de Amerikaans-Mexicaanse grens.
Samenvattingsopdracht (WB blz 13)
d-Komen de economische, demografische en culturele kenmerken van het
grensgebied overeen met de nationale gebiedskenmerken van Mexico en de
VS?
-Economisch  Nee, de Mexicaanse regio’s zijn welvarender dan Mexico in
zijn totaliteit. In de VS liggen in het grensgebied juist gebieden die armer zijn
dan het gemiddelde van de VS.
-Demografisch  Nee, de Mexicaanse grensregio’s zijn dichter bevolkt dan het
Mexicaanse gemiddelde. De Amerikaanse grensregio is t.o.v. de overige
gebieden relatief dunbevolkt.
-Cultureel  In beide grensregio’s is sprake van beïnvloeding. In Mexico door
de vestiging van buitenlandse (Amerikaanse) bedrijven en in de VS door de
instroom van Mexicaanse migranten.
Dimensies / invalshoeken moet je kunnen onderscheiden !
Hoe maak je veel gegevens over bijvoorbeeld de mate van
ontwikkeling van een land in 1 oogopslag duidelijk?
Opdr 8: Het demografisch transitiemodel
Demografisch
Transitie = Overgang. Van een situatie met hoge
geboorte- en sterftecijfers naar een situatie met
geboorte- en sterfte cijfers.
Demografie = wetenschap die de omvang en samenstelling
van de bevolking bestudeert en de veranderingen daarin.
Zet de juiste beschrijving bij iedere fase.
Demografische transitie
De dia’s staan op de ELO
Transitie = overgang  de overgang van een
hoog sterfte- en geboortecijfer naar een laag
sterfte- en geboortecijfer.
1. De agrarisch-ambachtelijke fase: lage groei
Hoog geboortecijfer en hoog sterftecijfer
Samenleving gekenmerkt door landbouw
en ambachten
– Pas trouwen als de man een gezin kan
onderhouden
– Hoog geboortecijfer dat reageert op
sterftecijfer
• kind is financiële steun
• hoge huwelijksvruchtbaarheid
– Sterftecijfer weerspiegelt economische,
politieke en medische omstandigheden
• hoge kindersterfte
• korte levensverwachting
2. De proletarische fase: de schaar gaat open
• Aanvankelijke stijging geboortecijfer
– werk in industrie maakt eerder
trouwen mogelijk
• Sterftecijfer daalt versneld
– grotere voedselzekerheid
– ontwikkeling medische wetenschap
– verbetering hygiëne
– aanleg waterleiding
– aanleg riolering
• Levensverwachting neemt toe
3. De moderne fase: de schaar gaat dicht
• Sterke daling geboortecijfer
– sociale en mentale verstedelijking
– ontkerkelijking
– na 1965 anticonceptiepil
– kind wordt ‘economic burden’
i.p.v. financiële steun
• woonsituatie, scholing,
opvoeding, tijdsbeslag
• betere pensioenvoorzieningen
• Daling sterftecijfer stopt
• door ontgroening
4. De post-transitiefase: stagnerende bevolking
• De demografische transitie voltooid
• Laag geboorteniveau
– verbeterde maatschappelijke positie
van de vrouw
• later trouwen
• geboortebeperking
• Laag sterfteniveau
– uitstekende gezondheidszorg
– grote voedselzekerheid
• Lage demografische druk
• Vergrijzing zet in
5. Post-moderne fase: afnemende bevolkingsomvang
• Zeer laag geboortecijfer
• Sterftecijfer neemt toe
• Vergrijzing
• Toenemende spanning op
arbeidsmarkt
• Toenemende demografische
druk
Demografie = de wetenschap die de
omvang en samenstelling van de bevolking bestudeert
en de veranderingen daarin.
Vergrijzing = toename van het aandeel
ouderen in de samenleving
Ontgroening = afname van het aandeel
jongeren in een samenleving
Demografische druk = verhouding
tussen ‘productieve leeftijdsgroep' en de
‘niet-productieve leeftijdgroep’
A+C x 100 % = dem druk
B
Grijze druk = het aantal personen van 65
jaar of ouder als percentage van het aantal
personen van 20–64 jaar
Groene druk = het aantal personen
jonger dan twintig jaar als percentage van
het aantal personen van 20-64 jaar
Mexicaans-Texaanse dubbelsteden.
Tegenstellingen……..
Economisch
El Paso (VS)
Ciudad Juarez (Mex)
Economisch
BBP / inw.
Gemiddeld inkomen
Waarom per inw.?
Pas op !
-Koopkracht
-Inkomensverdeling
-………..
Economisch
Anders is de bevolkingsOMVANG bepalend !
Het totale BNP / BBP van
bijv China is groter dan dat
van Luxemburg. Maar het
gemiddelde van Luxemburg….
Opdracht 11:
Grensbewaking!
1-Beschrijf…..
2-Verklaar…..
…de verschillen
tussen de noorden de zuidgrens.
Tex-Mexcultuur……..???????
Sociaal-cultureel
Deelvragen:
Par 1.2: Wat is de invloed van de
NAFTA (?) op de economie van
Mexico?
Wat is de invloed van de NAFTA op de
economie van Mexico?
Economisch
NAFTA: gelijke partners ?
Economisch
Leg de tekst
op het bord
uit.
Economisch
Deelvragen:
Par 1.2: Wat is de invloed van de
NAFTA (?) op de economie van
Mexico?
Leer de begrippen bij dit hoofdstuk !
Download