7-dec-05-ontwikkelingssamenwerking

advertisement
Lijst van de debatten
Français
Dinsdag 7 december 2004 :
Het Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Europese
Unie
Spreker : Louis Michel, Europees Commissaris
Voorzitter : Jean Cornil
Ondervoorzitter : Patrik Vankrunkelsven
Met de senatoren : Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Pierre Galand en
Lionel Vandenberghe
Expert : Gérard Karlshausen (CNCD/Verantwoordelijke voor de cel "Europa", Voorzitter van
het belgische platform CONCORD)
Nagenoeg de helft van het aan hulp voor arme landen gespendeerde geld is afkomstig van de
Europese Unie en haar lidstaten, waardoor de Unie als hulpverstrekker op de eerste plaats komt
in de wereld. Ontwikkelingsbeleid heeft echter betrekking op meer dan het voorzien in drinkbaar
water en verharde wegen, ofschoon deze voorzieningen natuurlijk belangrijk zijn. De Unie
probeert ook via de handel de ontwikkeling te stimuleren door haar markten voor de uitvoer van
arme landen open te stellen en deze landen aan te moedigen tot het uitbreiden van hun onderlinge
handel.
Voor meer informatie kan u terecht op de portaalsite van de Europese Unie.
Indrukken van het debat
Louis Michel, Europees commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking, plant tegen maart-april
2005 een strategisch vijfjarenplan voor ontwikkelingsbeleid. Bedoeling is onder meer de partners
in de ontwikkelingslanden ertoe aan te zetten zelf hun lot in handen te nemen. Er kan meer geld
worden vrijgemaakt, maar dan moet het land goed bestuurd en de mensenrechten nageleefd
worden.
Eric Donkier, moderator van de krant Het Belang van Limburg, legt aan het publiek ter
stemming de vraag voor of de Belgische Eurocommissaris invloed heeft op het Europees beleid.
90% van de aanwezigen meent van wel. Na afloop van het debat wordt opnieuw over deze vraag
gestemd. Blijkbaar heeft Louis Michel nog andere mensen kunnen overtuigen en stemt vrijwel
iedereen ja.
Louis Michel : Tijdens lezingen in scholen en aan universiteiten stel ik een grote interesse voor
ontwikkelingssamenwerking vast. Ik moet toegeven dat ik daar vroeger niet erg mee begaan was.
Als minister van Buitenlandse zaken zag ik met eigen ogen de fysieke en morele ellende van de
mensen in derdewereldlanden. Dat heeft mij diep getroffen. Ik voelde het als mijn morele plicht
aan de verloren tijd in te halen en mijn gebrek aan interesse voor hun problemen om te zetten in
een engagement voor het ontwikkelingsbeleid. Daarom heb ik uitdrukkelijk gekozen om
Europees commissaris voor ontwikkelingssamenwerking te worden.
Louis Michel : Ik pleit voor kwijtschelding van schulden aan de ontwikkelingslanden, maar in
de EU bestaat daarover geen eensgezindheid. We mogen er echter geen mythe van maken.
Schulden kwijtschelden alleen volstaat niet. In bepaalde gevallen is het zelfs niet aangewezen.
Maar soms kan het wel heel nuttig zijn. Europa besteedt 0,42 % van het bruto inkomen aan
ontwikkelingssamenwerking; de VS 0,15%.
Een burger : Sinds 1961 hebben de rijke landen hun ontwikkelingshulp gehalveerd. Bent u
bereid volgend jaar één maandloon af te staan aan de Noord-Zuidbeweging?
Louis Michel : Wat ik doe met mijn salaris, gaat niemand aan. Wanneer ik iets geef aan de
armen, zal ik dat beslist niet aan de grote klok hangen.
Een andere burger : Vreest de commissaris niet dat wat wij nu aan ontwikkelingshulp besteden
zich op zekere dag tegen ons zal keren? Dat we nu ontwikkelingslanden helpen groot te worden,
dat onze bedrijven zich in die landen gaan vestigen en dat wij dan de ontwikkelingslanden
worden?
Louis Michel : Met een dergelijke redenering lokt u regelrecht een wereldwijde sociale explosie
uit. Ik hoop dat uw stelling het niet haalt. We hebben werkelijk allen belang bij een eerlijke
verdeling van de rijkdom in de wereld. Het is een liberaal die u dit zegt. Als u dat niet inziet,
geeft u terrorisme alle kansen.
Nog een burger : Hoe zal u vermijden dat Afrika nog langer de vuilnisbak is van Europa? Ik
denk onder meer aan de versleten vrachtwagens, autobussen, ziekenwagens die massaal in Afrika
worden gedumpt.
Louis Michel : Wat hier wordt verkwist, kan in Afrika van essentieel belang zijn. Onze dienst
van ontwikkelingssamenwerking heeft ooit een voorstel afgewimpeld om 99 autobussen van de
de Waalse vervoersmaatschappij TEC, die afgeschreven waren, naar Afrika te sturen. Hadden we
dat wel gedaan en er ook voor gezorgd dat er vervangstukken waren, dan konden die bussen nog
een tiental jaren worden gebruikt. En dan waren daar nu een vijftigtal kleine bedrijfjes
bijgekomen voor het onderhoud van die bussen.
Na het debat werd nog gestemd over de vraag of België de nieuwe Europese Grondwet moet
ratificeren. Het publiek stemde volmondig ja. Of er een referendum moet komen over de
Europese grondwet, gaf als stemresultaat 112 stemmen voor, 42 tegen en 10 onthoudingen.
Download