Kapitaal gezocht voor vermarkten haarserum (patent pending

advertisement
Kapitaal gezocht voor vermarkten haarserum (patent pending)
Object:
Dr.VanMontfortheefteenhaarserumuitgevondendatzorgdraagtvoorherstel
vanhaargroeidoorpijnlozeheractiveringvanhaarwortels.Hetproductishet
eerstedeelvaneenproductlijn(haarserum,shampoo,olie,supplement)voor
haarherstel.HetontwikkeldproductEsthecinheeftallekenmerkenomde
belangrijkstewaardecreatiefactorenintevullen:omvangrijkemarkt,emotioneel
behoeftigeconsument,hogebrutomarge,eenvoudigelogistiek,snelle
marktpenetratiemogelijk,uniciteit,tijdloos,hogeCustomerLifeTimeValue.Hetis
heteersteproductterwerelddatzonderschadelijkeenpijnlijkebijwerkingen
haarzakjesreactiveerttothaargroei.
Status:
Hetproductisophaarwerkingeneffectiviteitinmiddelswetenschappelijk
valideert.Deontwikkelingheeftzesjaargevergd.Hetproductvoldoetaandeeis
van‘nieuwigheid’volgenshetintellectueleeigendomsrechtenkanworden
gepatenteerd.Deoctrooiaanvraagisinmeiingediendwaarnabescherming
aanvangt.Octrooiverleningduurtenigejaren.
HetproductzalinNederlandbijeen1000-talfysiekewinkelsverkrijgbaarworden
(drogisterijen,apothekers,artsen,schoonheidsinstituten,kappers).Eeneigen
websiteenwebshopisinontwikkelingenzalvoor4-taalgebiedenactiefzijn.Voor
ca.450afzetpuntenwordtdeeersteproductieorderbeginjuliverstrekt.Voor4taalgebieden(NL,D,F,E)zijndejuridischeentiteiteninmiddelsopgericht.Het
omzetpotentieelvoordezehoofdtaal-gebiedenwordtgeschat224mln.Euro.
Zekerheden:
Eensamenwerkingsovereenkomstmetdeeerste400gerenommeerde
afzetpuntenisinafronding.
Investering:
Deontwikkelingheeft1mlnEurogekost.Voorfinancieringvandeeerste
productleveringenwordenaandelenuitgegeventenbedragevan400.000Euroen
wordtofwelgebruiktgemaaktvanaanvullendesellersfinanceofwelvanChain
SupplyFinancing.
Propositie:
Gezochtwordtnaarfinanciële(ofstrategische)investeerdersdietegeneenuiterst
aantrekkelijkerendementwillenfinancieren.
Exit:
Deexitzaltenlaatsteinhetderdejaarplaatsvinden.
Informatie:
Geïnteresseerdenontvangeneenuitgebreidinformatiememorandumenworden
uitgenodigdvooreenkennismakingsgesprekmetdebetrokkenbestuurders
(waaronderdeuitvindendearts).
Neemcontactopmet:
KaskuCorporateFinanceb.v.,Mr.P.MichelJ.HornMBA–[email protected]–0031650737414
KaskuCorporateFinanceb.v.
www.kasku.nl
Postbus496,6130AL,Sittard(NL)
Kantoor:+31(0)2060000,[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards