fryslân leeft met water

advertisement
nummer 1 - januari 2006
FRYSLÂN LEEFT MET WATER
In deze eerste nieuwsbrief ‘Fryslân leeft met
water’ komen de volgende punten aan bod:
• Wetterskip Fryslân in gesprek met gebiedsgroepen
• Rijk brengt Decembernota 2006 uit
• Wat verwachten de bestuurders van het
PBOW?
• Uitnodiging 2e PBOW bijeenkomst
BESTUURLIJK OVERLEG WATER
VAN START
O
p 21 november 2005
kwam het Provinciaal
Bestuurlijk Overleg Water
voor het eerst officieel bij elkaar. Wat voorheen de
Advysgroep Wetter heette, gaat verder als het PBOW.
De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Waterschap
Noorderzijlvest en de VFG kunnen op die manier alle
wateronderwerpen met elkaar afstemmen.
Ook Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV kunnen
aanschuiven. Onder andere de Kaderrichtlijn Water
(KRW) vraagt om een intensieve samenwerking tussen de
verschillende overheden.
Voorafgaand aan iedere PBOW-vergadering komt de
Klankbordgroep Water bijeen. Maatschappelijke organisaties kunnen op deze manier vroegtijdig hun mening
geven over onderwerpen waarover in het PBOW afstemming plaatsvindt. De uitkomsten van de Klankbordgroep
worden gebruikt als input bij het bestuurlijke overleg.
WAT VERWACHT U
VAN HET PBOW?
Sierd van Weperen, wethouder van Ooststellingwerf
“Het PBOW moet ervoor zorgen dat
de klokken regelmatig gelijk worden
gezet, tussen alle deelnemende
partijen. Dit is van belang om in de
diverse watervraagstukken goed te
kunnen samenwerken. Het PBOW
kan dan ook een spoorboekje
opstellen waarin belangrijke data worden genoteerd
met daarbij waarover en met wie overleg plaatsvindt.
Hierdoor wordt de integrale aanpak van de diverse
watervraagstukken gewaarborgd. De partijen kunnen
elkaar namelijk aanspreken op gemaakte afspraken.”
Rijk brengt Decembernota 2006 uit
H
focuste op de huidige beleidsinspanning
euro nodig is om in 2015 het water-
de Decembernota 2006 over het Nationaal
en het werkprogramma tot 2009. De nota
systeem op orde te hebben. Er wordt veel
Bestuursakkoord Water vastgesteld.
2006 brengt de bandbreedte in beeld tus-
verwacht van koppeling tussen KRW en
sen een hoog ambitieniveau (de KRW-
WB21. Wat betreft de aanpak van
Hierin beschrijft de regering de beleids-
doelen) en een laag niveau (handhaven
vermesting, een van de belangrijkste
voornemens van het Rijk rond de projecten
huidige toestand). Ook worden maat-
waterproblemen, zijn regionale maat-
Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer
schappelijke kosten en baten beschreven.
regelen nodig, zoals de inrichting en het
et Kabinet heeft afgelopen december
21ste eeuw (WB21), en de activiteiten die
opwaarderen van afvalwaterzuiveringen.
Rijk, provincies, waterschappen en
De nota 2007 zal de bijdragen van Rijk en
gemeenten op watergebied moeten
regio’s aan watermaatregelen behande-
Tijdens de bijeenkomst van het ‘brede’
ondernemen. Bovendien vat de nota
len, en het ambitieniveau van de doelen
PBOW op 8 februari a.s. wordt de
samen wat de kosten zijn van de huidige
in het waterbeheer. In 2008 – 2009 legt
Decembernota, inclusief commentaar,
waterbeleidsplannen en wat daar als
iedere overheid vanuit haar eigen verant-
nader toegelicht.
gevolg van de invoering van de KRW bij
woordelijkheid doelen en maatregelen
gaat komen.
vast in de diverse waterplannen.
De nota is de eerste in een reeks van drie
Op waterkwantiteitsgebied schrijft het
jaarlijkse Decembernota’s. De nota 2005
Kabinet dat er nog ongeveer 8 miljard
Meer informatie is te verkrijgen bij dhr.
T. Ietswaart, provincie Fryslân,
tel. 058 - 292 5925
Ondertussen bij… de gemeente Sneek
Wethouder Jan Bargboer over de Kaderrichtlijn Water
“Met mijn collega-wethouder Hetty Hafkamp van Leeuwarden
heb ik al in 2004 gepleit voor meer bestuurlijke betrokkenheid
bij de Kaderrichtlijn Water. Tijdens de bijeenkomst over de KRW
in juli 2005 was dit het onderwerp van gesprek. Gelukkig start
het Wetterskip binnenkort met de gebiedsgroepen waar op
bestuurlijk niveau afspraken worden gemaakt rondom dit
thema. Waar ik me zorgen over maak, is de inbedding van het
thema in de politieke agenda voor de komende jaren. De raadsverkiezingen staan voor de deur. Welke partij heeft de invoering
van de KRW opgenomen in haar verkiezingsprogramma, welke
lijsttrekker zal zich profileren met een wettelijke verplichting die
nauwelijks leeft bij bestuurders en ambtenaren, laat staan bij de
kiezer?
Het is daarom nu het moment om op bestuurlijk niveau een
aantal zaken met elkaar af te spreken. Die afspraken moeten
niet vrijblijvend van aard zijn. Daarbij realiseer ik me dat het
PBOW belangrijke rol speelt, maar daarin hebben niet alle
gemeenten zitting. Wij moeten elkaar kunnen aanspreken op
elkanders verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de KRW.“
Wetterskip Fryslân in gesprek
met gebiedsgroepen
W
Waarom kiest Wetterskip Fryslân voor deze
ment is om de betrokkenheid in de regio
aanpak? Al eerder heeft het waterschap
te vergroten.
gesprek met vertegenwoordigers van
op kleine schaal ervaringen op gedaan
natuur, landbouw, recreatie, milieu en
met gebiedsgroepen. Hieruit is gebleken
Voor meer informatie kunt u contact
gemeenten over diverse waterzaken,
dat het uitwisselen van informatie met
opnemen met dhr. P. Hendriks van het
zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en
mensen uit de regio een belangrijk instru-
Wetterskip, tel. 058 - 292 2222.
etterskip Fryslân gaat tot 2009 in
Waterbeheer 21e eeuw (WB21). Op regelmatige basis worden er bijeenkomsten in
de regio georganiseerd. De eerste bijeenkomst over de KRW staat deze maand
gepland.
In totaal zijn er zes gebiedsgroepen in
Fryslân. Op het kaartje hiernaast is te zien
hoe de indeling eruit ziet. De belangrijkste redenen om te kiezen voor deze
indeling zijn onder andere de watertypen
en de gemeentegrenzen. Met de gebiedsgroepen is het de bedoeling om te praten
over de verantwoordelijkheden op het
gebied van water en over de maatregelen
die nodig zijn om het watersysteem in de
toekomst op orde te houden. De uitkomsten hiervan worden verder uitgewerkt in
het stroomgebiedbeheersplan dat in 2009
klaar moet zijn.
Project 'Stedelijke wateropgave' van start
D
over de aanpak van deze problematiek. Het is voornamelijk aan
oor klimaatverandering gaat het waarschijnlijk vaker en
gemeenten en waterschappen om dit samen op te pakken.
harder regenen. De grondwaterstand zal stijgen en watersysteem
Daarom is gestart met het project 'Stedelijke Wateropgave'.
en riolering kunnen het regenwater niet meer verwerken.
De 'stedelijke wateropgave' houdt in dat gemeenten en water-
Hierdoor neemt de kans op wateroverlast toe. In het Nationaal
schappen in 2015 het watersysteem en de riolering op orde
Bestuursakkoord Water (NBW) zijn landelijke afspraken gemaakt
moeten hebben en vervolgens tot 2050 op orde moeten houden.
Deze opgave vertaalt zich in maatregelen, ruimtebeslag, kosten
en beoogde overstromingsrisico’s. In het project worden
uitgangspunten en normen voor de aanleg van nieuwe
stedelijke watersystemen en riolering vastgesteld.
Voor normering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de 'Leidraad riolering'. Ook wordt er een toetsingsmethodiek
ontwikkeld waarmee per bestaand stedelijk gebied een goed
beeld van de wateropgave kan worden verkregen. Met de
uitkomsten van het project kan getoetst worden wat de kans
op wateroverlast in het bestaande stedelijke gebied is.
In Fryslân is deze maand een projectgroep ingesteld, bestaande
uit vertegenwoordigers van de provincie, Wetterskip Fryslân en
twee gemeenten. Het project wordt in het najaar van 2006
afgerond. De uitkomsten worden samen met een voorstel voor
verdere implementatie voorgelegd aan het Provinciaal
Bestuurlijk Overleg Water.
Kort nieuws
Uitnodiging 2e PBOW bijeenkomst
Waterbeheer 21ste eeuw, de Kaderricht-
tie over het herstelprogramma
Op woensdag 8 februari 2006 komt het
lijn Water en het Lauwersmeer, gaat extra
Boezemkaden en Oevers, Berging en
Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water
aandacht uit naar het opstellen van
Afvoer in Fryslân, verschillende pers-
weer bij elkaar. Voor deze bijeenkomst
gemeentelijke waterplannen. De bijeen-
berichten en rapporten. Op 14 juli 2005
worden alle portefeuillehouders en
komst vindt plaats in het gemeentehuis in
kwamen gemeentebestuurders en
beleidsmedewerkers Waterhuishouding
Drachten en duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
–ambtenaren bijeen in Heerenveen om
van de 31 Friese gemeenten uitgenodigd.
zich te laten informeren over de
Ook de Groningse gemeenten die binnen
Kijk eens op www.fryslanleeftmetwater.nl
Kaderrichtlijn Water. De antwoorden
het beheergebied van Wetterskip Fryslân
Op de site www.fryslanleeftmetwater.nl
op de daar meest gestelde vragen, zijn
vallen en de leden van de Klankbordgroep
is actuele informatie te vinden over het
ook te vinden op de website.
zijn van harte welkom. Behalve informatie
huidige en toekomstige waterbeheer in
over de laatste ontwikkelingen rond
Fryslân. U vindt er onder andere informa-
Wat verwacht u van het PBOW?
Piet Bijman, gedeputeerde en voorzitter van het PBOW
“Mijn verwachtingen wat betreft het Provinciaal
Colofon
Bestuurlijk Overleg Water zijn hoog. We gaan meer
waterzaken met meer mensen bespreken, dus ik verwacht dat de samenwerking alleen maar beter kan worden. Er zal synergie voortkomen uit dit soort overleggen
Dit is een uitgave van het Provinciaal
Bestuurlijk Overleg Water, het PBOW.
en dat is ook hard nodig. Want water wordt in de 21ste
eeuw het leidende element in de ruimtelijke ordening,
vooral in waterprovincie Fryslân.”
Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân
“Voor mij is het PBOW hét overlegorgaan in Fryslân waar overheden de kwesties
op watergebied afstemmen en afspraken maken over hoe de zaken aangepakt
Hierin werken de provincie Fryslân,
Wetterskip Fryslân en de 31 Friese
gemeenten samen aan waterkwantiteit en
-kwaliteit.
worden. In feite vloeit alles er samen: het Waterhuishoudingsplan van de
provincie, het Waterbeheersplan van het waterschap en de waterplannen van
de gemeenten. Dat alles moet één op één sporen met het Stroomgebiedbeheerplan Rijn Noord, wat weer verplicht is in verband
met de Kaderrichtlijn Water. Dat neemt niet weg dat we
ook veel energie blijven steken in overleg over specifieke
zaken die in gemeenten spelen. Denk daarbij aan de
functie van water in bestemmingsplannen, het afkoppelen van overstorten en vergunningskwesties. Ik hoop in
ieder geval dat het PBOW er door een goede communicatie in slaagt om van de Kaderrichtlijn Water een kans
te maken, in plaats van een bedreiging in ogen van velen.”
Nummer 1, januari 2006
Eindredactie: Jorien Bakker, provincie Fryslân
Fotografie: diverse (o.a. Wetterskip Fryslân,
Meindert van Dijk en Provincie Fryslân)
Vormgeving: Klaas Pot, provincie Fryslân
Druk: Provincie Fryslân
Oplage: 1000
Adres: Provincie Fryslân
t.a.v. Mw. J.A. Bakker
8900 HM Leeuwarden
E-mail: [email protected]
Telefoon: 058 - 2925080
Download