Voorbeeld document

advertisement
OVEREENKOMST VAN BEWAARNEMING
DE ONDERGETEKENDEN:
1. [●], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [●]
en kantoorhoudende te ([●])[●] aan het adres [●], ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer [●], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door [●], hierna te noemen: de “bewaargever”;
en,
2. [●], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [●]
en kantoorhoudende te ([●])[●] aan het adres [●], ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer [●], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door [●], hierna te noemen: de “bewaarnemer”.
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
ARTIKEL 1 – voorwerp van de overeenkomst
1.1
Het voorwerp van de overeenkomst betreft [●] [beschrijf duidelijk en zo volledig mogelijk de
objecten]
die
door
bewaargever
in
vrijwillige
bewaring
worden
gegeven
aan
de
bewaarnemer.
1.2
De voorwerpen zijn opgenomen in de inventaris van de bewaargever en zijn opgenomen in
een gedetailleerde plaatsbeschrijving welke op [●], voorafgaand aan de bewaargeving, is
opgemaakt. Deze beschrijving is in aanwezigheid van zowel bewaargever als bewaarnemer
opgemaakt en als bijlage bijgevoegd.
ARTIKEL 2 – duur overeenkomst
2.1
De bewaargever verbindt zich ertoe de voorwerpen voor [●] in bewaring te geven aan de
bewaarnemer. De overeenkomst gaat in op [●] en eindigt op [●]. Deze overeenkomst komt
ten einde door opzegging door één (1) van de partijen of door gemeenzamelijk
overeenstemmen.
2.2
Voor de opzegging geldt een termijn van [●] maanden en moet met een aangetekend
schrijven worden gericht aan de andere partij.
Pagina 1 van 3
ARTIKEL 3 – eigendom
3.1
De bewaargever blijft te allen tijde de eigenaar van de in bewaring gegeven voorwerpen.
3.2
De
overeenkomst
voorwerpen
aan
betreft
een
bewaarnemer
vrijwillige
heeft
bewaargeving
afgegeven
om
waarbij
deze
in
de
de
bewaargever
daarvoor
de
vereiste
omstandigheden te bewaren, onder de verplichting om de voorwerpen op het eerste verzoek
daartoe terug te geven.
3.3
Bij elk gebruik van de voorwerpen door de bewaarnemer is voorafgaande schriftelijke
toestemming van de bewaargever vereist.
ARTIKEL 4 – verplichtingen bewaarnemer
4.1
De bewaarnemer is verplicht de voorwerpen als een goede huisvader en op deskundige wijze
te bewaren. De voorwerpen worden door bewaarnemer op een zodanige plaats bewaard dat
de kans op beschadigen, in welke vorm ook, zo klein mogelijk is. Hierbij zal ook worden gelet
op de klimatologische omstandigheden.
4.2
De bewaarnemer is gehouden eventuele schade, verlies of diefstal van de in bewaring
gegeven voorwerpen, van iedere aard, onmiddellijk na vaststelling aan bewaargever te
melden.
4.3
In geval van verlies of diefstal is de bewaarnemer tevens gehouden aangifte te doen bij de
politie en een kopie van het proces-verbaal aan bewaargever te doen toekomen.
ARTIKEL 5 – bewerkingen
5.1
Ingrijpende bewerkingen als: restauratie-, of herstelhandelingen mogen pas worden verricht
na voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewaargever.
5.2
De bewaargever heeft het recht om zich te allen tijde de in bewaring gegeven voorwerpen te
(laten) inspecteren en over te gaan tot: noodzakelijke restauratie, herstel of andere
ingrijpende bewerkingen. De bewaarrnemer heeft geen bezwaar om dit onderzoek of deze
bewerkingen uit te stellen of te verhinderen. De voorwerpen moeten op het eerste verzoek
daartoe van de bewaargever worden getoond en/of overhandigd.
5.3
Wanneer de toestand van de stukken wordt gewijzigd geeft dit aanleiding tot het opstellen
van een nieuwe gedateerde plaatsbeschriiving in gezamenlijk overleg van de bewaargever en
de bewaarnemer.
ARTIKEL 6 – kosten
De gewone, gebruikelijke kosten voor de bewarin en het beheer van de in bewaring gegeven
voorwerpen worden gedragen door de bewaarnemer. Voor zover sprake is van noodzakelijke
buitengewone kosten, welke ten laste komen van de bewaargever, moet de bewaargever hiervan
in kennis worden gesteld en moet voorafgaand een overeenkomst met bewaargever worden
bereikt.
Pagina 2 van 3
ARTIKEL 7 – verzekering
De bewaarnemer is gehouden de in bewaring gegeven voorwerpen voor eigen rekening tegen
diefstal, brand en waterschade te verzekeren. Deze verplichting gaat in op het tijdstip waarop deze
overeenkomst in werking treedt. Een kopie van de verzekeringspolis wordt aan bewaargver
gezonden.
ARTIKEL 8 – Nederlands recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die
voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te [●].
Aldus overeengekomen en getekend op [●],
[●]
[●]
Door:
Door:
Datum:
Datum:
BIJLAGE: plaatsbeschrijving opgemaakt op [●]
Met het gebruik van dit document, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden van Wetboek
Plus. Deze zijn te vinden op: http://www.wetboekplus.nl/gebruiksvoorwaarden/. Wetboek
Plus sluit iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van dit voorbeeld
document uit. Wetboek Plus behoudt zich het auteursrecht op dit voorbeeld document voor.
Pagina 3 van 3
Download