DNA is our core®

advertisement
Inzendformulier regeling identificatie en registratie van runderen
DNA controle op moederschap (moeder-nakomeling)
Adres voor factuur en resultaat
Naam
: ………………………………………………………………………….
Adres
: ………………………………………………………………………….
Postcode + Woonplaats
: ………………………………………………………………………….
Email:
: ………………………………………………………………………….
Telefoonnummer
: ………………………………………………………………………….
Gegevens rund – nakomeling
(Levensnummer, 9-cijfers)
Gegevens rund – moeder
(Levensnummer, 9-cijfers)
Het laboratorium wordt gevraagd om onderstaand onderzoek uit te voeren*:
Standaard onderzoek op basis van 18 markers
Graag het onderzoek via de spoed procedure uitvoeren zodat de uitslag binnen 4-5 werkdagen
bekend is. Ik ben op de hoogte van de dubbele kosten per monster die dit met zich meebrengt.
* aankruisen wat van toepassing is.
Hierbij bevestig ik dat deze gegevens correct zijn ingevuld en dat ik door ondertekening van dit
formulier de Algemene Voorwaarden VHL 2017 - waaronder een beperking van de aansprakelijkheid accepteer.
Datum:
Naam:
Handtekening
_________
____________________
_______________________
DNA is our core®
P.O.Box 408, NL-6700 AK, Wageningen, The Netherlands
TeamleiderA&R260517IHe_F391_v06
Hierbij verklaar ik de haarmonsters volgens de instructies afgenomen te hebben. Tevens verklaar ik
akkoord te gaan met het verstrekken van de uitslagen van dit onderzoek aan het Ministerie van
Economische Zaken (EZ).
Regeling identificatie en registratie van runderen,
DNA controle op moederschap
Registratie voor het I&R systeem
Voor juiste registratie van runderen in het I&R systeem dient de identificatiecode van de moeder
ingevuld te worden.
Indien noodzakelijk kan DNA-onderzoek uitsluitsel geven over de afstamming van een kalf en de
moeder/ nakomeling relatie bevestigen.
Informatie moeder/nakomeling onderzoek
Het standaard onderzoek, op basis van 18 erfelijke kenmerken, wordt uitgevoerd op materiaal van de
nakomeling en van de moeder.
Instructie monsterneming haar en inzendformulier
Voor een moeder-nakomeling onderzoek kunt u het bijgevoegde inzendformulier gebruiken.
U kunt zelf haarmonsters van het rund (nakomeling) en de moeder trekken.
Indien gewenst kunt u plastic zakjes bij ons opvragen via het contactformulier op onze website
www.vhlgenetics.com of telefonisch, 0317-416402.
Alle monsters van de nakomelingen en moederdieren samen met bijgevoegd ingevuld en ondertekend
inzendformulier sturen naar:
Dr. Van Haeringen Laboratorium b.v.
Postbus 408
6700 AK WAGENINGEN
Tarief en facturatie
Het tarief voor het standaard onderzoek met 18 markers is:€ 37,50 per monster (excl. BTW).
Het tarief voor uitgebreid onderzoek met extra markers is: € 65,00 per monster (excl. BTW).
U hoeft geen eenmalige machtiging bij te voegen, u ontvangt van ons een factuur.
Overig onderzoek voor Regeling identificatie en Registratie

Indien een groep nakomelingen met een groep moederdieren vergeleken dient te worden neem
dan contact met ons op voor het correcte inzendformulier (telefoonnummer. 0317-416402 of
email: [email protected]).
Indien het DNA van het moederdier niet te bemonsteren is (bijvoorbeeld door overlijden) kunnen
we het DNA van het moederdier reconstrueren. Neem voor dit onderzoek contact met ons op voor
het correcte inzendformulier (telefoonnummer: 0317-416402 of email: [email protected] ).
DNA is our core®
P.O.Box 408, NL-6700 AK, Wageningen, The Netherlands
TeamleiderA&R260517IHe_F391_v06

Download