Kasbon Kennisfiche

advertisement
Kennisfiche
Kasbon
Omschrijving
Voordelen:
Een kasbon is een door een kredietinstelling
(bv. een bank) uitgegeven obligatie. Het
gaat om een effect onder de vorm van een
schuldbekentenis waarmee een kredietinstelling
(de ontlener) verklaart dat zij van de uitlener (de
belegger die de kasbon koopt) een bepaalde som
heeft gekregen en zich ertoe verbindt hem die
na een overeengekomen termijn terug te betalen
samen met een vooraf bepaalde interest.
• Belegd kapitaal beschermd op de vervaldag.
• Vaste rentevoet die op voorhand bekend is. Hij is gewaarborgd gedurende
Kasbons worden doorlopend uitgegeven,
wat wil zeggen dat u er het hele jaar op kunt
intekenen (= geen uitgifteperiode).
• Roerende voorheffing van 25% op de interesten van kasbons.
• Mocht de rentevoet tijdens de looptijd van de belegging stijgen, dan kunt
Kasbons worden a pari uitgegeven, dit wil zeggen
tegen 100% van de nominale waarde (nominale
waarde = waarde van het effect op het moment
van de uitgifte). De uitgifteprijs van de kasbon
is dus gelijk aan de nominale waarde. Voor een
kasbon met een waarde van bijvoorbeeld 250 €
zult u ook 250 € moeten betalen.
de hele looptijd en verandert niet.
• De interesten worden elk jaar of op de vervaldag uitbetaald.
• Grote keuze wat looptijd betreft.
Nadelen:
u daar niet van profiteren. Eventuele stijgingen gelden enkel voor nieuw
uitgegeven kasbons.
Belangrijkste risico’s:
A
Kredietrisico (solvabiliteitsrisico van de uitgever van de belegging)
Verwaarloosbaar. De kasbons worden immers uitgegeven
door een kredietinstelling die is aangesloten bij de Belgische
depositobeschermingsregeling, georganiseerd door het Beschermingsfonds voor
deposito’s en financiële instrumenten en door het Bijzonder Beschermingsfonds
voor deposito’s en levensverzekeringen. Indien de uitgever in gebreke zou
blijven, garandeert het systeem de terugbetaling van de deposito’s ten belope
van maximaal 100.000 € per persoon.
A
Liquiditeitsrisico (risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht)
Kasbons zijn een relatief liquide belegging. Ze zijn niet officieel
beursgenoteerd. Ze kunnen verkocht worden via de openbare veilingen van de
beurs, maar dit brengt vrij hoge kosten met zich mee en meestal moet men
een tiental dagen wachten voor de transactie wordt uitgevoerd. In de praktijk
kopen de banken hun eigen kasbons op tegen een prijs die afhangt van de
rentevoet van de kasbon in kwestie en van de geldende rentevoeten op de
markt op het moment van de afkoop.
F
Rentevoetrisico met een koersdaling van het effect als gevolg
Enkel bij vervroegde verkoop. In geval van verkoop op de secundaire markt op
een moment dat de marktrente hoger ligt dan de rentevoet van de kasbon
loopt u het risico een minderwaarde te moeten slikken. De waarde van de
oude kasbon daalt, zodat het rendement (de interestvoet tegenover de
koers) gelijk is aan het rendement van een nieuw uitgegeven kasbon. In het
tegenovergestelde geval (marktwaarde lager dan de nominale waarde) kunt u
een meerwaarde realiseren.
Types
Er zijn verschillende types van kasbons. Dit zijn
de belangrijkste categorieën:
•
V.U.: Frédéric Jonnart - Anspachlaan 1/24 - 1000 Brussel. 06/2013
•
klassieke kasbons waarvoor de houder elk
jaar interesten uitbetaald krijgt;
kapitalisatiekasbons waarvan de jaarlijkse
interesten tegen dezelfde rentevoet opnieuw
worden belegd en die zo op hun beurt
interesten opbrengen. De eigenaar ontvangt
de gekapitaliseerde interesten op de
vervaldag samen met het kapitaal.
De kasbon bij bpost bank
Rendementsvorm: vaste en op voorhand bekende rentevoet.
Kapitaal: beschermd op de vervaldag door bpost bank (uitgever).
Aangeboden producten:
• Klassieke kasbon: 1, 2, 3, 5 of 7 jaar.
• Kapitalisatiekasbon: 2, 3 of 5 jaar.
bpost bank NV, Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, BIC BPOTBEB1, IBAN BE49 0000 0007 5071. bpost,
NV van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), is agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.
Download