MAATSCHAPOVEREENKOMST

advertisement
MAATSCHAPOVEREENKOMST
voorbeeldcontract
Ondergetekenden:
Naam: ................................................
Voorletter(s): ..............................................
Adres: ..................................................................................................................................
PC: .......................Woonplaats: ...................................................................................... ......
Geboortedatum:................................... Geboorteplaats: .....................................................
verder te noemen maat A en
Naam: ...............................................
Voorletter(s): ..............................................
Adres: ..................................................................................................................................
PC: .......................Woonplaats: ...................................................................................... ......
Geboortedatum: .................................. Geboorteplaats: ......................................................
verder te noemen maat B, komen het volgende overeen:
1. Naam van de maatschap
A en B gaan met ingang van ....-.....-….... een maatschapovereenkomst aan.
De maatschap draagt de naam ............................................................................
2. Doel van de maatschap
De maatschap heeft tot doel het gezamenlijk gebruik van de personenauto
merk: ..............................................
type: ...............................................
bouwjaar: .......................................
kenteken: .......................................
3. De auto
a De auto is eigendom van A/B* en wordt door deze ingebracht in de maatschap.
A/B* betaalt binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan A/B* € ......, zijnde de helft van de
aanschafprijs/waarde op het moment van sluiten van de overeenkomst. Indien de auto reeds eigendom is,
wordt de waarde bepaald door de ANWB.
b Voor vervanging van de auto is de toestemming van de andere maat vereist.
c Voor het in eigendom behouden of verwerven van een andere auto is de
toestemming van de andere maat vereist.
4. Verzekering/belasting/wegenwacht/ keuring/periodiek onderhoud
De eigenaar draagt voor rekening van de maatschap zorg voor:
- de verzekering van de auto op basis van WA/WA+Casco* en de tijdige betaling van de premie;
- de verzekering ter zake van de kosten van rechtsbijstand en een verzekering ter zake van schade aan
inzittenden;
- de aangifte en de tijdige betaling van de Wegenbelasting;
- de aanmelding en tijdige betaling van de Wegenwacht
- de uitvoering van het periodieke onderhoud (grote en kleine beurt);
- de tijdige uitvoering van de verplichte APK-keuring.
5. Opzegging van de maatschap
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk der maten worden opgezegd met
een opzegtermijn van ..... maanden.
6. Gebruik van de auto
a Iedere maat is in gelijke mate gerechtigd tot het gebruik van de in artikel 2 en 3 genoemde auto, met
dien verstande dat volgens een in overleg op te stellen rooster per week een maat wordt aangewezen,
- bij wie de auto in die week staat geparkeerd;
- die in die week voorrang heeft bij het gebruik;
- aan wie de andere maat om het gebruik in die week moet vragen;
- die zorg draagt voor reparatie van de in die week
ontstane mankementen met dien verstande dat reparaties
boven een bedrag van € ........ de toestemming van de andere maat behoeft;
- die zorg draagt voor het schoonmaken.
De volgende bepaling kan desgewenst worden doorgehaald
b Indien zowel A als B tegelijkertijd de auto nodig hebben, is degene die niet de auto van de maatschap
gebruikt, gerechtigd om:
- een auto te huren;
- een taxi te nemen
- gebruik te maken van het openbaar vervoer 1e/2e Klas* en de meerkosten (met een maximum van
€ ........) aan de maatschap in rekening te brengen.
7. Verdeling van de kosten
a De vaste kosten (afschrijving, rente, verzekering, belasting, kenteken)
worden gelijkelijk door de maten gedragen. Elk van hen betaalt maandelijks bij
vooruitbetaling een bedrag van € ....... te storten op de gezamenlijke
bankrekening van de maatschap.
b Daarnaast betaalt elke maat maandelijks voor elke door hem gereden
kilometer een bedrag van € ........ , ter dekking van de variabele kosten (brandstof,
onderhoud, reparaties, vervangend vervoer, lidmaatschap Wegenwacht, APK-keuring
en onvoorziene kosten), te storten op de bankrekening van de maatschap. In de auto ligt
een formulier, waarop na elke rit het aantal kilometers moet worden ingevuld.
c Genoemde bedragen kunnen in overleg worden gewijzigd.
8. Boekjaar en administratie
a Het boekjaar van de maatschap is gelijk aan het kalenderjaar.
b A/B* draagt zorg voor de administratie van de maatschap, inhoudend:
- het beheer van de bankrekening van de maatschap;
- het maandelijkse toezenden aan de maten van de rekening voor het aantal in die maand door hen gereden
kilometers;
- het maandelijks terugbetalen aan de maten van de door hen in die maand gemaakte kosten die voor
rekening van de maatschap komen;
- de bewaking van de (financiële) verplichtingen van de maten ten opzichte van de maatschap;
- het ter goedkeuring van de maten opstellen van de jaarstukken van de maatschap binnen twee maanden
na afloop van het boekjaar.
9. Winst en verlies
De winsten en verliezen van de maatschap (zijnde het verschil tussen de bijdragen per kilometer en de
variabele kosten anderzijds) komen aan de maten ten goede naar evenredigheid van het aantal gereden
kilometers.
10. Schade/eigen risico
a De uitkering bij schade dient volledig te worden besteed aan herstel, tenzij de auto total loss wordt
verklaard.
b Het eigen risico bij schade komt ten laste van de maat die de schade heeft veroorzaakt, evenals de
verlaging van de Bonus-korting of no-claim korting.
c. Schade ontstaan door toedoen van een onbekende dader is voor risico van de maatschap.
11. Boetes en bekeuringen
a Alle boetes en bekeuringen komen voor rekening van de overtreder, met uitzondering van die welke de
technische staat van de auto betreffen, tenzij de overtreder van de gebreken aan de technische staat van de
auto op de hoogte was of kon zijn en deze had kunnen (laten) verhelpen.
b In geval van inbeslagname en verbeurdverklaring van de auto dient de betrokken maat de andere maat
schadeloos te stellen, tenzij inbeslagname en verbeurdverklaring plaatsvindt als gevolg van het niet
voldoen aan wettelijke voorschriften ten aanzien van de technische staat. Een en ander geldt niet wanneer
de betrokken maat van de overtreding van de voorschriften op de hoogte was of kon zijn en deze had
kunnen (laten) opheffen.
12. Einde van de maatschap/scheiding en deling
a De maatschap eindigt wanneer:
- een van de maten de overeenkomst opzegt;
- een van de maten in staat van faillissement komt te verkeren;
- een van de maten onder curatele wordt gesteld;
- een van de maten surséance van betaling heeft aangevraagd;
- een van de maten overlijdt.
b Na de beëindiging vindt scheiding en deling plaats, inhoudende dat,
- het saldo ter zake van de vaste kosten gelijkelijk ten gunste/laste komt van de maten;
- het saldo ter zake van de vaste kosten gelijkelijk ten gunste/laste komt van de maten;
- het saldo ter zake van de variabele kosten ten gunste/laste komt op basis van het aantal gereden
kilometers
- de waarde van de auto op dat moment (bij verkoop aan derden: de verkoopprijs/bij 'verkoop' aan een van
de maten: de prijs die door de ANWB wordt vastgesteld) gelijkelijk aan de maten ten goede komt.
13. Ondertekening
Naam A .................................................
Naam B ............................................
handtekening
handtekening
plaats: .....................................................
plaats: ................................................
datum ......................................................
datum ................................................
* doorhalen wat niet van toepassing is
Tip: Ook op de kopieën van de overeenkomst moeten de handtekeningen origineel zijn!
LEENOVEREENKOMST
voorbeeldcontract
Ondergetekenden:
Naam: ................................................
Voorletter(s): ..............................................
Adres: ..................................................................................................................................
PC: .......................Woonplaats: ...................................................................................... ......
Geboortedatum:................................... Geboorteplaats: .....................................................
verder te noemen A en
Naam: ...............................................
Voorletter(s): ..............................................
Adres: ...................................................................................................................... ............
PC: .......................Woonplaats: .............................................................................. ..............
Geboortedatum:................................... Geboorteplaats: .....................................................
verder te noemen B, komen het volgende overeen:
1. Doel van de overeenkomst
De onderhavige overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder B de in artikel 2
beschreven auto van A zal kunnen lenen.
2. Object van de overeenkomst
Het object van de onderhavige overeenkomst is uitsluitend en alleen de personenauto
................................... met het kenteken ....-....-..... Indien A deze auto vervangt door een andere auto, of
deze zonder vervanging van de hand doet, vervalt deze overeenkomst. A heeft geen toestemming van B
nodig om tot vervanging of afschaffing van de auto over te kunnen gaan.
3. Gebruik van de auto
(a) De onder artikel 2 genoemde auto is eigendom van A en deze kan de auto naar believen gebruiken. A
zal de auto echter aan B op diens verzoek lenen tegen de in
deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden, tenzij A de auto op het door B genoemde moment voor
eigen gebruik nodig heeft. Tevens dient B een redelijke termijn in acht te nemen bij het indienen van het
verzoek.
(b) Wanneer B de auto niet te leen heeft, valt deze onder de zorg en verantwoordelijkheid van A. Heeft
B de auto wel te leen, dan valt deze onder de zorg en verantwoordelijkheid van B met uitzondering van de
onder artikel 4 genoemde aspecten.
4. Verzekering/belasting/wegenwacht/keuring/periodiek onderhoud
A draagt zorg voor:
- de verzekering van de auto op basis van WA/WA+casco(+) en de tijdige betaling van de premie;
- de aangifte en tijdige betaling van de Wegenbelasting;
- de uitvoering van het periodieke onderhoud (grote en kleine beurt);
- het doen uitvoeren en betalen van reparaties, behalve die reparaties die geen uitstel vergen en die zich
aandienen terwijl de auto door B in gebruik is;
- de tijdige betaling van de jaarlijkse kosten voor het kenteken; en
- de tijdige uitvoering van de verplichte APK-keuring.
5. Te betalen vergoedingen
(a) B betaalt aan A voor elke door B gereden kilometer een bedrag van € ......., waarbij o.a. inbegrepen
zijn de brandstofkosten en reparatiekosten.
(b) Indien B voor eigen rekening brandstof heeft getankt of reparaties heeft moeten laten verrichten zoals
bedoeld in artikel 4, zal B deze van het totaal aan A te betalen bedrag aftrekken. B dient daartoe aan A
bewijsstukken in de vorm van rekeningen te overleggen.
(c) Indien het totale bedrag van de door B gemaakte kosten hoger is dan het totale
bedrag aan kilometervergoeding dat B aan A moet betalen, zal A het verschil aan B betalen.
6. Administratie
B is verantwoordelijk voor de correcte registratie van de standen van de kilometerteller aan het begin en
het einde van de periode waarin hij/zij de auto leent. Indien B zulks verzuimt, is A gerechtigd met
inachtneming van de redelijkheid en billijkheid vast te stellen hoeveel kilometers er waarschijnlijk
verreden zijn.
7. Schade/eigen risico
(a) De uitkering bij schade dient volledig te worden besteed aan
herstel, tenzij de auto total loss wordt verklaard.
(b) Het eigen risico bij schade komt ten laste van degene, A of B, die de schade
heeft veroorzaakt, evenals de verlaging van de bonus-korting of no-claim-korting.
(c) Schade ontstaan door toedoen van een onbekende dader is voor risico van de eigenaar.
8. Boetes en bekeuringen
(a) Alle boetes en bekeuringen komen voor rekening van B indien deze de overtreder is. Een
uitzondering hierop vormen die boetes en bekeuringen die de technische staat van de auto betreffen, tenzij
B op de hoogte was of kon zijn van deze gebreken en deze had kunnen (laten) verhelpen.
(b) Ingeval van inbeslagname en verbeurdverklaring van de auto als gevolg van optreden of nalaten van B
dient B A schadeloos te stellen. Een uitzondering hierop vormen die gevallen waarin inbeslagname en
verbeurdverklaring plaatsvindt als gevolg van het niet voldoen aan wettelijke voorschriften betreffende de
technische staat van de auto. Een en ander geldt niet indien B op de hoogte was of had kunnen zijn van
het feit dat de auto niet voldeed aan bedoelde wettelijke voorschriften.
9. Aanvang en duur van de overeenkomst
A en B gaan de onderhavige overeenkomst aan met ingang van . . . . . . . . . . . . . . .en voor onbepaalde
tijd. Elk van de partijen heeft het recht deze overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een
termijn van twee weken. Indien echter B de auto al besproken had voor een datum die valt na die periode
van twee weken, zal de overeenkomst pas na afloop van die datum zijn geldigheid verliezen.
10. Ondertekening
Naam A .................................................
Naam B ............................................
handtekening
handtekening
plaats: .....................................................
plaats: ................................................
datum ......................................................
datum ................................................
Download